Οὐκ ἄρα οἷόν τέ τι τῷ εἴδει ὅμοιον εἶναι, οὐδὲ τὸ εἶδος

ἄλλῳ· εἰ δὲ μή, παρὰ τὸ εἶδος ἀεὶ ἄλλο ἀναφανήσεται εἶδος,

καὶ ἂν ἐκεῖνό τῳ ὅμοιον ᾖ, ἕτερον αὖ, καὶ οὐδέποτε παύσεται

ἀεὶ καινὸν εἶδος γιγνόμενον, ἐὰν τὸ εἶδος τῷ ἑαυτοῦ μετέχοντι

ὅμοιον γίγνηται.


Ἀληθέστατα λέγεις.


Οὐκ ἄρα ὁμοιότητι τἆλλα τῶν εἰδῶν μεταλαμβάνει, ἀλλά

τι ἄλλο δεῖ ζητεῖν ᾧ μεταλαμβάνει.


Ἔοικεν.


Ὁρᾷς οὖν, φάναι, ὦ Σώκρατες, ὅση ἡ ἀπορία ἐάν τις ὡς

εἴδη ὄντα αὐτὰ καθ᾿ αὑτὰ διορίζηται;


Καὶ μάλα.


Εὖ τοίνυν ἴσθι, φάναι, ὅτι ὡς ἔπος εἰπεῖν οὐδέπω ἅπτῃ

αὐτῆς ὅση ἐστὶν ἡ ἀπορία, εἰ ἓν εἶδος ἕκαστον τῶν ὄντων

ἀεί τι ἀφοριζόμενος θήσεις.


Πῶς δή; εἰπεῖν.


Πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα, φάναι, μέγιστον δὲ τόδε. εἴ τις

φαίη μηδὲ προσήκειν αὐτὰ γιγνώσκεσθαι ὄντα τοιαῦτα οἷά

φαμεν δεῖν εἶναι τὰ εἴδη, τῷ ταῦτα λέγοντι οὐκ ἂν ἔχοι τις

ἐνδείξασθαι ὅτι ψεύδεται, εἰ μὴ πολλῶν μὲν τύχοι ἔμπειρος

ὢν ὁ ἀμφισβητῶν καὶ μὴ ἀφυής, ἐθέλοι δὲ πάνυ πολλὰ καὶ

πόρρωθεν πραγματευομένου τοῦ ἐνδεικνυμένου ἕπεσθαι, ἀλλ᾿

ἀπίθανος εἴη ὁ ἄγνωστα ἀναγκάζων αὐτὰ εἶναι.


Πῇ δή, ὦ Παρμενίδη; φάναι τὸν Σωκράτη.


Ὅτι, ὦ Σώκρατες, οἶμαι ἂν καὶ σὲ καὶ ἄλλον, ὅστις

αὐτήν τινα καθ᾿ αὑτὴν ἑκάστου οὐσίαν τίθεται εἶναι, ὁμολο-

γῆσαι ἂν πρῶτον μὲν μηδεμίαν αὐτῶν εἶναι ἐν ἡμῖν.


Πῶς γὰρ ἂν αὐτὴ καθ᾿ αὑτὴν ἔτι εἴη; φάναι τὸν Σωκράτη.


Καλῶς λέγεις, εἰπεῖν.


Οὐκοῦν καὶ ὅσαι τῶν ἰδεῶν πρὸς ἀλλήλας εἰσὶν αἵ εἰσιν,

αὐταὶ πρὸς αὑτὰς τὴν οὐσίαν ἔχουσιν, ἀλλ᾿ οὐ πρὸς τὰ παρ᾿

ἡμῖν εἴτε ὁμοιώματα εἴτε ὅπῃ δή τις αὐτὰ τίθεται, ὧν ἡμεῖς

μετέχοντες εἶναι ἕκαστα ἐπονομαζόμεθα· τὰ δὲ παρ᾿ ἡμῖν

ταῦτα ὁμώνυμα ὄντα ἐκείνοις αὐτὰ αὖ πρὸς αὑτά ἐστιν

ἀλλ᾿ αὐ πρὸς τὰ εἴδη, καὶ ἑαυτῶν ἀλλ᾿ οὐκ ἐκείνων ὅσα αὖ

ὀνομάζεται οὕτως.


Πῶς λέγεις; φάναι τὸν Σωκράτη.


Οἷον, φάναι τὸν Παρμενίδην, εἴ τις ἡμῶν του δεσπότης ἢ

δοῦλός ἐστιν, οὐκ αὐτοῦ δεσπότου δήπου, ὃ ἔστι δεσπότης,

e.


-작성중-

Posted by 시궁진창 버러지

댓글을 달아 주세요

ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ περὶ πολιτικῶν, καλὰ μὲν καὶ αἰσχρὰ

καὶ δίκαια καὶ ἄδικα καὶ ὅσια καὶ μή, οἷα ἂν ἑκάστη πόλις

οἰηθεῖσα θῆται νόμιμα αὑτῇ, ταῦτα καὶ εἶναι τῇ ἀληθείᾳ

ἑκάστῃ, καὶ ἐν τούτοις μὲν οὐδὲν σοφώτερον οὔτε ἰδιώτην

ἰδιώτου οὔτε πόλιν πόλεως εἶναι· ἐν δὲ τῷ συμφέροντα

ἑαυτῇ ἢ μὴ συμφέροντα τίθεσθαι, ἐνταῦθ᾿, εἴπερ που, αὖ

ὁμολογήσει σύμβουλόν τε συμβούλου διαφέρειν καὶ

πόλεως δόξαν ἑτέραν ἑτέρας πρὸς ἀλήθειαν, καὶ οὐκ ἂν

πάνυ τολμήσειε φῆσαι, ἃ ἂν θῆται πόλις συμφέροντα

οἰηθεῖσα αὑτῇ, παντὸς μᾶλλον ταῦτα καὶ συνοίσειν· ἀλλ᾿

ἐκεῖ οὖ λέγω, ἐν τοῖς δικαίοις καὶ ἀδίκοις καὶ ὁσίοις καὶ

ἀνοσίοις, ἐθέλουσιν ἰσχυρίζεσθαι ὡς οὐκ ἔστι φύσει αὐτῶν

οὐδὲν οὐσίαν ἑαυτοῦ ἔχον, ἀλλὰ τὸ κοινῇ δόξαν τοῦτο

γίγνεται ἀληθὲς τότε, ὅταν δόξῃ καὶ ὅσον ἂν δοκῇ χρόνον.

καὶ ὅσοι γε δὴ μὴ παντάπασι τὸν Πρωταγόρου λόγον

λέγουσιν, ὧδέ πως τὴν σοφίαν ἄγουσι. λόγος δὲ ἡμᾶς, ὦ

Θεόδωρε, ἐκ λόγου μείζων ἐξ ἐλάττονος καταλαμβάνει.

ΘΕΟ. Οὐκοῦν σχολὴν ἄγομεν, ὦ Σώκρατες;

ΣΩ. Φαινόμεθα. καὶ πολλάκις μέν γε δή, ὦ δαιμόνιε,

καὶ ἄλλοτε κατενόησα, ἀτὰρ καὶ νῦν, ὡς εἰκότως οἱ ἐν ταῖς

φιλοσοφίαις πολὺν χρόνον διατρίψαντες εἰς τὰ δικαστήρια

ἰόντες γελοῖοι φαίνονται ῥήτορες.

ΘΕΟ. Πῶς δὴ οὖν λέγεις;

ΣΩ. Κινδυνεύουσιν οἱ ἐν δικαστηρίοις καὶ τοῖς τοιού-

τοις ἐκ νέων κυλινδούμενοι πρὸς τοὺς ἐν φιλοσοφίᾳ καὶ τῇ

τοιᾷδε διατριβῇ τεθραμμένους ὡς οἰκέται πρὸς ἐλευ-

θέρους τεθράφθαι.

ΘΕΟ. Πῇ δή;

ΣΩ. Ἦι τοῖς μὲν τοῦτο ὃ σὺ εἶπες ἀεὶ πάρεστι, σχολή,

καὶ τοὺς λόγους ἐν εἰρήνῃ ἐπὶ σχολῆς ποιοῦνται· ὥσπερ

ἡμεῖς νυνὶ τρίτον ἤδη λόγον ἐκ λόγου μεταλαμβάνομεν,

οὕτω κἀκεῖνοι, ἐὰν αὐτοὺς ὁ ἐπελθὼν τοῦ προκειμένου

μᾶλλον καθάπερ ἡμᾶς ἀρέσῃ· καὶ διὰ μακρῶν ἢ βραχέων

μέλει οὐδὲν λέγειν, ἂν μόνον τύχωσι τοῦ ὄντος· οἱ δὲ ἐν

ἀσχολίᾳ τε ἀεὶ λέγουσι―κατεπείγει γὰρ ὕδωρ ῥέον―καὶ

οὐκ ἐγχωρεῖ περὶ οὗ ἂν ἐπιθυμήσωσι τοὺς λόγους

ποιεῖσθαι, ἀλλ᾿ ἀνάγκην ἔχων ὁ ἀντίδικος ἐφέστηκεν καὶ

ὑπογραφὴν παραναγιγνωσκομένην ὧν ἐκτὸς οὐ ῥητέον· οἱ

δὲ λόγοι ἀεὶ περὶ ὁμοδούλου πρὸς δεσπότην καθήμενον, ἐν

χειρί τινα δίκην ἔχοντα, καὶ οἱ ἀγῶνες οὐδέποτε τὴν ἄλλως

ἀλλ᾿ ἀεὶ τὴν περὶ αὐτοῦ, πολλάκις δὲ καὶ περὶ ψυχῆς ὁ

δρόμος· ὥστ᾿ ἐξ ἁπάντων τούτων ἔντονοι καὶ δριμεῖς

γίγνονται, ἐπιστάμενοι τὸν δεσπότην λόγῳ τε θωπεῦσαι

καὶ ἔργῳ ὑπελθεῖν, σμικροὶ δὲ καὶ οὐκ ὀρθοὶ τὰς ψυχάς.

τὴν γὰρ αὔξην καὶ τὸ εὐθύ τε καὶ ἐλευθέριον ἡ ἐκ νέων

δουλεία ἀφῄρηται, ἀναγκάζουσα πράττειν σκολιά, μεγά-

λους κινδύνους καὶ φόβους ἔτι ἁπαλαῖς ψυχαῖς ἐπιβάλ-

λουσα, οὓς οὐ δυνάμενοι μετὰ τοῦ δικαίου καὶ ἀληθοῦς

ὑποφέρειν, εὐθὺς ἐπὶ τὸ ψεῦδός τε καὶ τὸ ἀλλήλους ἀνταδι-

κεῖν τρεπόμενοι πολλὰ κάμπτονται καὶ συγκλῶνται, ὥσθ᾿

ὑγιὲς οὐδὲν ἔχοντες τῆς διανοίας εἰς ἄνδρας ἐκ μειρακίων

τελευτῶσι, δεινοί τε καὶ σοφοὶ γεγονότες, ὡς οἴονται. καὶ

οὗτοι μὲν δὴ τοιοῦτοι, ὦ Θεόδωρε· τοὺς δὲ τοῦ ἡμετέρου

χοροῦ πότερον βούλει διελθόντες ἢ ἐάσαντες πάλιν ἐπὶ τὸν

λόγον τρεπώμεθα, ἵνα μὴ καί, ὃ νυνδὴ ἐλέγομεν, λίαν πολὺ

τῇ ἐλευθερίᾳ καὶ μεταλήψει τῶν λόγων καταχρώμεθα;

ΘΕΟ. Μηδαμῶς, ὦ Σώκρατες, ἀλλὰ διελθόντες. πάνυ

γὰρ εὖ τοῦτο εἴρηκας, ὅτι οὐχ ἡμεῖς οἱ ἐν τῷ τοιῷδε

χορεύοντες τῶν λόγων ὑπηρέται, ἀλλ᾿ οἱ λόγοι ἡμέτεροι

ὥσπερ οἰκέται, καὶ ἕκαστος αὐτῶν περιμένει ἀποτελε-

σθῆναι ὅταν ἡμῖν δοκῇ· οὔτε γὰρ δικαστὴς οὔτε θεατὴς

ὥσπερ ποιηταῖς ἐπιτιμήσων τε καὶ ἄρξων ἐπιστατεῖ παρ᾿

ἡμῖν.

ΣΩ. Λέγωμεν δή, ὡς ἔοικεν, ἐπεὶ σοί γε δοκεῖ, περὶ τῶν

κορυφαίων· τί γὰρ ἂν τις τούς γε φαύλως διατρίβοντας ἐν

φιλοσοφίᾳ λέγοι; οὗτοι δέ που ἐκ νέων πρῶτον μὲν εἰς

ἀγορὰν οὐκ ἴσασι τὴν ὁδόν, οὐδὲ ὅπου δικαστήριον ἢ

βουλευτήριον ἢ τι κοινὸν ἄλλο τῆς πόλεως συνέδριον·

νόμους δὲ καὶ ψηφίσματα λεγόμενα ἢ γεγραμμένα οὔτε

ὁρῶσιν οὔτε ἀκούουσι· σπουδαὶ δὲ ἑταιριῶν ἐπ᾿ ἀρχὰς καὶ

σύνοδοι καὶ δεῖπνα καὶ σὺν αὐλητρίσι κῶμοι, οὐδὲ ὄναρ

πράττειν προσίσταται αὐτοῖς. εὖ δὲ ἢ κακῶς τις γέγονεν ἐν

πόλει, ἢ τί τῳ κακόν ἐστιν ἐκ προγόνων γεγονὸς ἢ πρὸς

ἀνδρῶν ἢ γυναικῶν, μᾶλλον αὐτὸν λέληθεν ἢ οἱ τῆς

θαλάττης λεγόμενοι χόες· καὶ ταῦτα πάντ᾿ οὐδ᾿ ὅτι οὐκ

οἶδεν, οἶδεν· οὐδὲ γὰρ αὐτῶν ἀπέχεται τοῦ εὐδοκιμεῖν

χάριν, ἀλλὰ τῷ ὄντι τὸ σῶμα μόνον ἐν τῇ πόλει κεῖται

αὐτοῦ καὶ ἐπιδημεῖ, ἡ δὲ διάνοια, ταῦτα πάντα ἡγησαμένη

σμικρὰ καὶ οὐδέν, ἀτιμάσασα πανταχῇ πέτεται κατὰ

Πίνδαρον "τᾶς τε γᾶς ὑπένερθε" καὶ τὰ ἐπίπεδα γεω-

μετροῦσα, "οὐρανοῦ θ᾿ ὕπερ" ἀστρονομοῦσα, καὶ πᾶσαν

πάντῃ φύσιν ἐρευνωμένη τῶν ὄντων ἑκάστου ὅλου, εἰς τῶν

ἐγγὺς οὐδὲν αὑτὴν συγκαθιεῖσα.

ΘΕΟ. Πῶς τοῦτο λέγεις, ὦ Σώκρατες;

ΣΩ. Ὥσπερ καὶ Θαλῆν ἀστρονομοῦντα, ὦ Θεόδωρε,

καὶ ἄνω βλέποντα, πεσόντα εἰς φρέαρ, Θρᾷττά τις ἐμμελὴς

καὶ χαρίεσσα θεραπαινὶς ἀποσκῶψαι λέγεται ὡς τὰ μὲν ἐν

οὐρανῷ προθυμοῖτο εἰδέναι, τὰ δ᾿ ἔμπροσθεν αὐτοῦ καὶ

παρὰ πόδας λανθάνοι αὐτόν. ταὐτὸν δὲ ἀρκεῖ σκῶμμα ἐπὶ

πάντας ὅσοι ἐν φιλοσοφίᾳ διάγουσι. τῷ γὰρ ὄντι τὸν

τοιοῦτον ὁ μὲν πλησίον καὶ ὁ γείτων λέληθεν, οὐ μόνον ὅτι

πράττει, ἀλλ᾿ ὀλίγου καὶ εἰ ἄνθρωπός ἐστιν ἢ τι ἄλλο

θρέμμα· τί δέ ποτ᾿ ἐστὶν ἄνθρωπος καὶ τί τῇ τοιαύτῃ φύσει

προσήκει διάφορον τῶν ἄλλων ποιεῖν ἢ πάσχειν, ζητεῖ τε

καὶ πράγματ᾿ ἔχει διερευνώμενος. μανθάνεις γὰρ που, ὦ

Θεόδωρε· ἢ οὔ;

ΘΕΟ. Ἔγωγε· καὶ ἀληθῆ λέγεις.

ΣΩ. Τοιγάρτοι, ὦ φίλε, ἰδίᾳ τε συγγιγνόμενος ὁ

τοιοῦτος ἑκάστῳ καὶ δημοσίᾳ, ὅπερ ἀρχόμενος ἔλεγον,

ὅταν ἐν δικαστηρίῳ ἢ που ἄλλοθι ἀναγκασθῇ περὶ τῶν

παρὰ πόδας καὶ τῶν ἐν ὀφθαλμοῖς διαλέγεσθαι, γέλωτα

παρέχει οὐ μόνον Θρᾴτταις ἀλλὰ καὶ τῷ ἄλλῳ ὄχλῳ, εἰς

φρέατά τε καὶ πᾶσαν ἀπορίαν ἐμπίπτων ὑπὸ ἀπειρίας, καὶ

ἡ ἀσχημοσύνη δεινή, δόξαν ἀβελτερίας παρεχομένη· ἔν τε

γὰρ ταῖς λοιδορίαις ἴδιον ἔχει οὐδὲν οὐδένα λοιδορεῖν, ἅτ᾿

οὐκ εἰδὼς κακὸν οὐδὲν οὐδενὸς ἐκ τοῦ μὴ μεμελετηκέναι·

ἀπορῶν οὖν γελοῖος φαίνεται. ἔν τε τοῖς ἐπαίνοις καὶ ταῖς

τῶν ἄλλων μεγαλαυχίαις οὐ προσποιήτως ἀλλὰ τῷ ὄντι

γελῶν ἔνδηλος γιγνόμενος ληρώδης δοκεῖ εἶναι. τύγαννόν

τε γὰρ ἢ βασιλέα ἐγκωμιαζόμενον, ἕνα τῶν νομέων, οἷον

συβώτην ἢ ποιμένα ἢ τινα βουκόλον, ἡγεῖται ἀκούειν

εὐδαιμονιζόμενον πολὺ βδάλλοντα· δυσκολώτερον δὲ

ἐκείνων ζῷον καὶ ἐπιβουλότερον ποιμαίνειν τε καὶ βδάλ-

λειν νομίζει αὐτούς, ἄγροικον δὲ καὶ ἀπαίδευτον ὑπὸ

ἀσχολίας οὐδὲν ἦττον τῶν νομέων τὸν τοιοῦτον ἀναγκαῖον

γίγνεσθαι, σηκὸν ἐν ὄρει τὸ τεῖχος περιβεβλημένον. γῆς δὲ

ὅταν μυρία πλέθρα ἢ ἔτι πλείω ἀκούσῃ ὥς τις ἄρα

κεκτημένος θαυμαστὰ πλήθει κέκτηται, πάνσμικρα δοκεῖ

ἀκούειν εἰς ἅπασαν εἰωθὼς τὴν γῆν βλέπειν. τὰ δὲ δὴ γένη

ὑμνούντων, ὡς γενναῖός τις ἑπτὰ πάππους πλουσίους ἔχων

ἀποφῆναι, παντάπασιν ἀμβλὺ καὶ ἐπὶ σμικρὸν ὁρώντων

ἡγεῖται τὸν ἔπαινον, ὑπὸ ἀπαιδευσίας οὐ δυναμένων εἰς τὸ

πᾶν ἀεὶ βλέπειν οὐδὲ λογίζεσθαι ὅτι πάππων καὶ

προγόνων μυριάδες ἑκάστῳ γεγόνασιν ἀναρίθμητοι, ἐν αἷς

πλούσιοι καὶ πτωχοὶ καὶ βασιλῆς καὶ δοῦλοι βάρβαροί τε

καὶ Ἕλληνες πολλάκις μυρίοι γεγόνασιν ὁτῷοῦν· ἀλλ᾿ ἐπὶ

πέντε καὶ εἴκοσι καταλόγῳ προγόνων σεμνυνομένων καὶ

ἀναφερόντων εἰς Ἡρακλέα τὸν Ἀμφιτρύωνος ἄτοπα αὐτῷ

καταφαίνεται τῆς σμικρολογίας, ὅτι δὲ ὁ ἀπ᾿ Ἀμφι-

τρύωνος εἰς τὸ ἄνω πεντεκαιεικοστὸς τοιοῦτος ἦν οἵα

συνέβαινεν αὐτῷ τύχη, καὶ ὁ πεντηκοστὸς ἀπ᾿ αὐτοῦ, γελᾷ

οὐ δυναμένων λογίζεσθαι τε καὶ χαυνότητα ἀνοήτου

ψυχῆς ἀπαλλάττειν. ἐν ἅπασι δὴ τούτοις ὁ τοιοῦτος ὑπὸ

τῶν πολλῶν καταγελᾶται, τὰ μὲν ὑπερηφάνως ἔχων, ὡς

δοκεῖ, τὰ δ᾿ ἐν ποσὶν ἀγνοῶν τε καὶ ἐν ἑκάστοις ἀπορῶν.

ΘΕΟ. Παντάπασι τὰ γιγνόμενα λέγεις, ὦ Σώκρατες.


-작성중-

Posted by 시궁진창 버러지

댓글을 달아 주세요

ΘΕΟ. Παίζεις, ὦ Σώκρατες· πάνυ γὰρ νεανικῶς τῷ

ἀνδρὶ βεβοήθηκας.

농담을 하시는군, 소크라테스. 당신은 무척이나 혈기왕성하게

그 사람을 도와주었으니 말이오.

ΣΩ. Εὖ λέγεις, ὦ ἑταῖρε. καί μοι εἰπέ· ἐνενόησάς που

λέγοντος ἄρτι τοῦ Πρωταγόρου καὶ ὀνειδίζοντος ἡμῖν ὅτι

πρὸς παιδίον τοὺς λόγους ποιούμενοι τῷ τοῦ παιδὸς φόβῳ              d

ἀγωνιζοίμεθα εἰς τὰ ἑαυτοῦ, καὶ χαριεντισμόν τινα ἀπο-

καλῶν, ἀποσεμνύνων δὲ τὸ πάντων μέτρον, σπουδάσαι

ἡμᾶς διεκελεύσατο περὶ τὸν αὑτοῦ λόγον;

말씀 잘 하셨습니다, 동지여. 제게도 말씀해 주세요. 당신께서는

아마 이해하셨겠지요? 방금 프로타고라스께서 말씀하시면서

저희를 힐난하시기를 저희가 아이를 상대로 논변을 만들면서

그 아이의 두려움을 가지고 그 분 자신의 것들에 관련하여

경합을 벌였다고 하신다는 점을, 그리고 이를 고작 잔재주로

치부하시면서, 반면 모든 것들의 척도라는 것은 예찬하시며, 

자신의 말씀에 관련하여 진지하게 임하도록 저희에게

촉구하셨다는 것을 말이지요.

ΘΕΟ. Πῶς γὰρ οὐκ ἐνενόησα, ὦ Σώκρατες;                                      5

그야 어찌 이해하지 못하였겠습니까, 소크라테스?

ΣΩ. Τί οὖν; κελεύεις πείθεσθαι αὐτῷ;

그렇다면 어떻습니까? 그 분께 설득될 것을 요구하십니까?

ΘΕΟ. Σφόδρα γε.

지극히 그렇습니다.

ΣΩ. Ὁρᾷς οὖν ὅτι τάδε πάντα πλὴν σοῦ παιδία ἐστίν. εἰ

οὖν πεισόμεθα τῷ ἀνδρί, ἐμὲ καὶ σὲ δεῖ ἐρωτῶντάς τε καὶ

ἀποκρινομένους ἀλλήλοις σπουδάσαι αὐτοῦ περὶ τὸν                     e

λόγον, ἵνα μὴ τοῦτό γε ἔχῃ ἐγκαλεῖν, ὡς παίζοντες πρὸς

μειράκια διεσκεψάμεθ᾿ αὐτοῦ τὸν λόγον.

그렇다면 여기 당신 말고는 모두 아이들이라는 걸 알아두세요.

그러니 만일 저희가 그 분께 설득될 것이라면, 저와 당신은 

저 분 자신의 논변에 관하여 서로 묻고 답하며 진지하게 임해야

합니다. 그 분께서 이렇게는 욕하시지 못하도록 하기 위해서요,

저희가 풋내기들을 상대로 장난을 치며 그 분의 논변을 검토했다고

말이지요.

ΘΕΟ. Τί δ᾿; οὐ πολλῶν τοι Θεαίτητος μεγάλους

πώγωνας ἐχόντων ἄμεινον ἂν ἐπακολουθήσειε λόγῳ                        5

διερευνωμένῳ;

헌데 어떻소? 당신 보기에 덥수룩한 수염을 가진 여러 사람보다도

테아이테토스가 추적당하고 있는 논변을 바짝 쫓아가기에

더 낫지 않겠소?

ΣΩ. Ἀλλ᾿ οὔ τι σοῦ γε, ὦ Θεόδωρε, ἄμεινον. μὴ οὖν

οἴου ἐμὲ μὲν τῷ σῷ ἑταίρῳ τετελευτηκότι δεῖν παντὶ τρόπῳ

ἐπαμύνειν, σὲ δὲ μηδενί. ἀλλ᾿ ἴθι, ὦ ἄριστε, ὀλίγον ἐπί-               169a

σπου, μέχρι τούτου αὐτοῦ ἕως ἂν εἰδῶμεν εἴτε ἄρα σὲ δεῖ

διαγραμμάτων πέρι μέτρον εἶναι, εἴτε πάντες ὁμοίως σοὶ

ἱκανοὶ ἑαυτοῖς εἴς τε ἀστρονομίαν καὶ τἆλλα ὧν δὴ σὺ πέρι

αἰτίαν ἔχεις διαφέρειν.                                                                5

허나 당신보다 낫지는 못하지요, 테오도로스. 그러니 제가

당신의 돌아가신 동료를 온갖 수단을 동원해 원조해야 한다고

생각지는 마시고, 당신께서 아무 것도 안 해도 좋다고도 생각지 마세요.

오히려, 자, 가장 훌륭하신 분, 조금만 끌고 가 주세요,

바로 이 지점까지, 우리가 혹시 당신이 도형들에 관하여 척도여야 하는지,

아니면 모든 이들이 당신과 마찬가지로 천문학으로도 또 당신께서

정말로 그것들에 관하여 특출나다는 평판을 지니시는 다른 일들로도

그 자신들에게 (척도이기에) 충분한 자들인지 알게 될 때까지 말입니다.

ΘΕΟ. Οὐ ῥᾴδιον, ὦ Σώκρατες, σοὶ παρακαθήμενον μὴ

διδόναι λόγον, ἀλλ᾿ ἐγὼ ἄρτι παρελήρησα φάσκων σε ἐπι-

τρέψειν μοι μὴ ἀποδύεσθαι, καὶ οὐχὶ ἀναγκάσειν καθάπερ

Λακεδαιμόνιοι· σὺ δέ μοι δοκεῖς πρὸς τὸν Σκίρωνα μᾶλλον

τείνειν. Λακεδαιμόνιοι μὲν γὰρ ἀπιέναι ἢ ἀποδύεσθαι                      b

κελεύουσι, σὺ δὲ κατ᾿ Ἀνταῖόν τί μοι μᾶλλον δοκεῖς τὸ

δρᾶμα δρᾶν· τὸν γὰρ προσελθόντα οὐκ ἀνίης πρὶν <ἂν>

ἀναγκάσῃς ἀποδύσας ἐν τοῖς λόγοις προσπαλαῖσαι.

소크라테스, 당신 곁에 앉아 논변을 내놓지 않기란 쉽지 않으나,

나는 방금 헛소리를 하고 말았소, 당신이 내게 벗지 않도록

해주리라고, 또 라케다이모니아 사람들처럼 강제하지도 않으리라

단언하면서 말이오. 그런데 내게 당신은 차라리 스키론 사람에

가까운 것으로 여겨지오. 라케다이모니아인들은 떠나든지 아니면 벗으라고

요구하지만, 당신은 차라리 안타이온 식으로 내게 무슨 연극을 행하는

것으로 여겨지니 말이오. 벗은 채로 논변들 속에서 씨름을 하도록

강제하기 전에는 찾아온 자를 놓아주지 않으니 하는 말이오.

ΣΩ. Ἄριστά γε, ὦ Θεόδωρε, τὴν νόσον μου ἀπῄκασας·                      5

ἰσχυρικώτερος μέντοι ἐγὼ ἐκείνων. μυρίοι γὰρ ἤδη μοι

Ἡρακλέες τε καὶ Θησέες ἐντυχόντες καρτεροὶ πρὸς τὸ

λέγειν μάλ᾿ εὖ συγκεκόφασιν, ἀλλ᾿ ἐγὼ οὐδέν τι μᾶλλον

ἀφίσταμαι· οὕτω τις ἔρως δεινὸς ἐνδέδυκε τῆς περὶ ταῦτα               c

γυμνασίας. μὴ οὖν μηδὲ σὺ φθονήσῃς προσανατριψάμενος

σαυτόν τε ἅμα καὶ ἐμὲ ὀνῆσαι.

테오도로스, 제 고질병을 무척이나 훌륭하게 비유해 주셨네요.

그렇지만 제가 저 사람들보다 더 강경하답니다. 말하기로는 

한 가닥 하는 수 많은 헤라클레스와 테세우스들이 이미 

저와 맞딱들여 아주 잘도 두들겨댔습니다만, 저는 아주 조금도

전혀 물러서지 않았으니까요. 그렇게 이런 일들에 관한 단련에 대한

어떤 무시무시한 사랑이 스며들어 버렸지요. 그러니 인색하게 굴지

마시고 당신 자신과 제가 함께 유익하도록 부대껴 주시지요.

ΘΕΟ. Οὐδὲν ἔτι ἀντιλέγω, ἀλλ᾿ ἄγε ὅπῃ ᾿θέλεις·

πάντως τὴν περὶ ταῦτα εἱμαρμένην ἣν ἂν σὺ ἐπικλώσῃς δεῖ               5

ἀνατλῆναι ἐλεγχόμενον. οὐ μέντοι περαιτέρω γε ὧν

προτίθεσαι οἷός τ᾿ ἔσομαι παρασχεῖν ἐμαυτόν σοι.

더 이상 반박은 하지 않으니, 당신이 바라는 바대로 이끌어 주시오.

모든 방식으로 이 일들에 관련하여 당신이 자아낼 운명은

검토받는 자로서 견뎌야 하는 것이오. 그렇지만 제시된 것들을

한층 넘어서서 내 자신을 당신에게 내맡길 수는 없소.

ΣΩ. Ἀλλ᾿ ἀρκεῖ καὶ μέχρι τούτων. καί μοι πάνυ τήρει τὸ

τοιόνδε, μή που παιδικόν τι λάθωμεν εἶδος τῶν λόγων

ποιούμενοι, καί τις πάλιν ἡμῖν αὐτὸ ὀνειδίσῃ.                                 d

허나 그런 것들까지면 충분합니다. 또한 저를 위해 이런 점을

한결 주의해 주시기 바랍니다, 우리도 모르게 아마 유치하다고 할

어떤 종류의 논변을 우리가 구성하지는 않도록, 그래서 누군가

다시금 우리에게 그 점을 힐난하지 않도록 주의해 주십시오.

ΘΕΟ. Ἀλλὰ δὴ πειράσομαί γε καθ᾿ ὅσον ἂν δύνωμαι.

그럼 내 힘 닿는 데까지 시도해 보기는 할 것이오.

ΣΩ. Τοῦδε τοίνυν πρῶτον πάλιν ἀντιλαβώμεθα οὗπερ

τὸ πρότερον, καὶ ἴδωμεν ὀρθῶς ἢ οὐκ ὀρθῶς ἐδυσχεραίνο-

μεν ἐπιτιμῶντες τῷ λόγῳ ὅτι αὐτάρκη ἕκαστον εἰς φρόνη-                  5

σιν ἐποίει, καὶ ἡμῖν συνεχώρησεν ὁ Πρωταγόρας περί τε

τοῦ ἀμείνονος καὶ χείρονος διαφέρειν τινάς, οὓς δὴ καὶ

εἶναι σοφούς. οὐχί;

그러면 우선 앞서의 바로 그 부분을 우리가 다시 붙들어

보고, 우리가 올바르게 거부하고 있었는지 올바르지 못하게 그랬는지

살펴 보시죠, 그 각자가 현명함 쪽으로 자족적이게 만들던 그 논변을

우리가 비판하던 때에 말입니다. 또한 프로타고라스께서 더 나은 자와 

더 못한 자에 관하여 어떤 자들은 차이가 나며 더욱이 지혜로운 

자들이기까지 하다고 우리에게 올바르게 혹은 그렇지 못하게

인정해 주셨는지도요. 그렇지 않나요?

ΘΕΟ. Ναί.

그렇소.

ΣΩ. Εἰ μὲν τοίνυν αὐτὸς παρὼν ὡμολόγει ἀλλὰ μὴ                            10

ἡμεῖς βοηθοῦντες ὑπὲρ αὐτοῦ συνεχωρήσαμεν, οὐδὲν ἂν                 e

πάλιν ἔδει ἐπαναλαβόντας βεβαιοῦσθαι· νῦν δὲ τάχ᾿ ἄν τις

ἡμᾶς ἀκύρους τιθείη τῆς ὑπὲρ ἐκείνου ὁμολογίας. διὸ

καλλιόνως ἔχει σαφέστερον περὶ τούτου αὐτοῦ διομο-

λογήσασθαι· οὐ γάρ τι σμικρὸν παραλλάττει οὕτως ἔχον ἢ                5

ἄλλως.

그러니까 만일 그 분 자신께서 여기 계시어 동의하셨고

우리는 그 분을 위해 도움을 드리며 인정해 드리지 않았더라면,

다시금 되돌이켜 확고히 할 필요는 없었겠지요. 그러나 지금은

누군가 저희를 저 분을 위해 동의할 자격이 없는 자들로 상정할지도

모릅니다. 이 점으로 인해 바로 그 점에 관련하여 더 정확한 합의에

이르는 것이 더 훌륭한 일입니다. 사정이 그러한지 다른지는 아무것도

전혀 바꾸는 바가 없으니까요.

ΘΕΟ. Λέγεις ἀληθῆ.

맞는 말씀이오.

ΣΩ. Μὴ τοίνυν δι᾿ ἄλλων ἀλλ᾿ ἐκ τοῦ ἐκείνου λόγου ὡς

διὰ βραχυτάτων λάβωμεν τὴν ὁμολογίαν.                               170a

그럼 다른 것들을 통해서가 아니라 가장 간단한 것들을

통한 것으로서 저 분의 논변으로부터 합의점을 잡아 보시죠.

ΘΕΟ. Πῶς;

어떻게 말이오?

ΣΩ. Οὑτωσί· τὸ δοκοῦν ἑκάστῳ τοῦτο καὶ εἶναι φησί

που ᾧ δοκεῖ;

이렇게 말입니다. 그 분께서는 각자에게 여겨지는 바 

그것이 또한 아마도 그 여기는 자에게 있기도 하다고 말씀하시나요?

ΘΕΟ. Φησὶ γὰρ οὖν.                                                                  5

그야 그리 말씀하시지요.

ΣΩ. Οὐκοῦν, ὦ Πρωταγόρα, καὶ ἡμεῖς ἀνθρώπου,

μᾶλλον δὲ πάντων ἀνθρώπων δόξας λέγομεν, καὶ φαμὲν

οὐδένα ὅντινα οὐ τὰ μὲν αὑτὸν ἡγεῖσθαι τῶν ἄλλων

σοφώτερον, τὰ δὲ ἄλλους ἑαυτοῦ, καὶ ἔν γε τοῖς μεγίστοις

κινδύνοις, ὅταν ἐν στρατείαις ἢ νόσοις ἢ ἐν θαλάττῃ                        10

χειμάζωνται, ὥσπερ πρὸς θεοῦς ἔχειν τοὺς ἐν ἑκάστοις

ἄρχοντας, σωτῆρας σφῶν προσδοκῶντας, οὐκ ἄλλῳ τῳ                   b

διαφέροντας ἢ τῷ εἰδέναι· 

그러므로, 프로타고라스, 저희 역시 인간의, 아니, 차라리 

모든 인간들의 믿음들을 저희가 논하고, 또한 어느 누구도

어떤 일들에서는 자신이 다른 이들보다 더 지혜로운 반면,

다른 일들에서는 다른 자들이 자신보다 지혜롭다고

생각하지 않는 자는 없다고 주장하며, 대단한 위험들에

처해 있습니다, 군에 속해 있을 때나 병에 걸렸을 때 또는

바다에서 풍랑을 만났을 때, 마치 각 경우를 다스리시는 

신들께 그러하듯, 그들의 구원을 바라는데, 다름 아니라

바로 안다는 점에서 차이나는 자에게 바랍니다.

                                   καὶ πάντα που μεστὰ τἀνθρώ-

πινα ζητούντων διδασκάλους τε καὶ ἄρχοντας ἑαυτῶν τε

καὶ τῶν ἄλλων ζῴων τῶν τε ἐργασιῶν, οἰομένων τε αὖ

ἱκανῶν μὲν διδάσκειν, ἱκανῶν δὲ ἄρχειν εἶναι. καὶ ἐν                        5

τούτοις ἅπασι τί ἄλλο φήσομεν ἢ αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους

ἡγεῖσθαι σοφίαν καὶ ἀμαθίαν εἶναι παρὰ σφίσιν;

또한 아마도 인간적인 모든 일들에서 자신들이나 다른 생명들

혹은 작업들의 교사들이나 지배자들을 추구하는 자들로 가득하고,

이번엔 또 그들이 가르치기에 충분한 자들이라고, 다른 한편으로는 

다스리기에 충분한 자들이라고 생각하는 자들로 가득하죠. 또한

이러한 모든 일들에서 저희가 인간들 스스로 그들에게 지혜와 무식이

있다고 생각한다는 것 말고 무슨 주장을 하겠습니까?

ΘΕΟ. Οὐδὲν ἄλλο.

다른 아무 말도 못하오.

ΣΩ. Οὐκοῦν τὴν μὲν σοφίαν ἀληθῆ διάνοιαν ἡγοῦνται,

τὴν δὲ ἀμαθίαν ψευδῆ δόξαν;                                                     10

그렇다면 지혜는 참인 사유라 생각되는 한편,

무식은 거짓인 믿음이라 생각되지 않습니까?

ΘΕΟ. Τί μήν;                                                                           c

왜 아니겠소?

ΣΩ. Τί οὖν, ὦ Πρωταγόρα, χρησόμεθα τῷ λόγῳ;

πότερον ἀληθῆ φῶμεν ἀεὶ τοὺς ἀνθρώπους δοξάζειν, ἢ

τοτὲ μὲν ἀληθῆ, τοτὲ δὲ ψευδῆ; ἐξ ἀμφοτέρων γὰρ που

συμβαίνει μὴ ἀεὶ ἀληθῆ ἀλλ᾿ ἀμφότερα αὐτοὺς δοξάζειν.                    5

σκόπει γάρ, ὦ Θεόδωρε, εἰ ἐθέλοι ἄν τις τῶν ἀμφὶ Πρωτα-

γόραν ἢ σὺ αὐτὸς διαμάχεσθαι ὡς οὐδεὶς ἡγεῖται ἕτερος

ἕτερον ἀμαθῆ τε εἶναι καὶ ψευδῆ δοξάζειν.

그러니, 프로타고라스, 우리가 왜 그 논변을 채용하겠습니까?

우리는 인간들이 언제나 참을 믿는다고 주장합니까, 아니면 

어떤 때엔 참을 믿고, 또 다른 때에는 거짓을 믿는다고 합니까?

아마도 이 양자로부터 언제나 참을 믿는 게 아니라 그들이 양쪽

모두를 믿는다고 귀결됩니다. 그야, 테오도로스, 만일 누군가

프로타고라스 편들 중 누군가 혹은 당신 자신이 그 누구도 어떤

자가 다른 자보다 무지하며 거짓을 믿는다고 생각하지 않는다고

싸우고자 할 것인지 살펴 보세요.

ΘΕΟ. Ἀλλ᾿ ἄπιστον, ὦ Σώκρατες.

못 믿을 소리군, 소크라테스.

ΣΩ. Καὶ μὴν εἰς τοῦτό γε ἀνάγκης ὁ λόγος ἥκει ὁ                             d

πάντων χρημάτων μέτρον ἄνθρωπον λέγων.

어쨌거나 그 쪽으로 모든 사물의 척도가 인간이라 말하는

그 논변은 필연에 의해 나아갈 수밖에 없습니다.

ΘΕΟ. Πῶς δή;

실로 어째서 그러한 것이오?

ΣΩ. Ὅταν σὺ κρίνας τι παρὰ σαυτῷ πρός με ἀποφαίνῃ

περί τινος δόξαν, σοὶ μὲν δὴ τοῦτο κατὰ τὸν ἐκείνου λόγον                5

ἀληθὲς ἔστω, ἡμῖν δὲ δὴ τοῖς ἄλλοις περὶ τῆς σῆς κρίσεως

πότερον οὐκ ἔστιν κριταῖς γενέσθαι, ἢ ἀεὶ σὲ κρίνομεν

ἀληθῆ δοξάζειν; ἢ μυρίοι ἑκάστοτέ σοι μάχονται ἀντιδοξά-

ζοντες, ἡγούμενοι ψευδῆ κρίνειν τε καὶ οἴεσθαι;

당신께서 당신 스스로 어떤 것을 판단하시어 저를 향해

어떤 것에 관한 믿음을 표명하실 때, 당신께는 실로 그것이

저 분의 논변에 따라 참이도록 하시고, 그럼 저희 같은 

다른 사람들에게는 당신의 판단에 관련하여 판정자가 되는

일이 가능한지요, 아니면 우리는 언제나 당신께서 참을

믿는다고 판단하나요? 혹은 수 많은 사람들이 매순간 당신과

반대로 믿으며 싸움을 벌이나요, 거짓을 판단하고 생각한다고

생각하면서요?

ΘΕΟ. Νὴ τὸν Δία, ὦ Σώκρατες, μάλα μυρίοι δῆτα,                          e

φησὶν Ὅμηρος, οἵ γέ μοι τὰ ἐξ ἀνθρώπων πράγματα

παρέχουσιν.

제우스께 맹세코, 소크라테스, 너무나 수 많은 자들이 분명하지,

호메로스께서 말씀하시듯, 그들은 내게 인간들로부터 비롯된

문젯거리들을 내놓는 자들이라네.

ΣΩ. Τί οὖν; βούλει λέγωμεν ὡς σὺ τότε σαυτῷ μὲν

ἀληθῆ δοξάζεις, τοῖς δὲ μυρίοις ψευδῆ;                                          5

그렇다면 어떤가요? 우리가 당신은 그 경우 당신에게는

참이지만, 수 많은 자들에게 거짓인 것들을 믿는다고

말해도 좋을까요?

ΘΕΟ. Ἔοικεν ἔκ γε τοῦ λόγου ἀνάγκη εἶναι.

논의로부터 필연적인 것 같군.

ΣΩ. Τί δὲ αὐτῷ Πρωταγόρᾳ; ἆρ᾿ οὐχὶ ἀνάγκη, εἰ μὲν

μηδὲ αὐτὸς ᾤετο μέτρον εἶναι ἄνθρωπον μηδὲ οἱ πολλοί,

ὥσπερ οὐδὲ οἴονται, μηδενὶ δὴ εἶναι ταύτην τὴν ἀλήθειαν

ἣν ἐκεῖνος ἔγραψεν; εἰ δὲ αὐτὸς μὲν ᾤετο, τὸ δὲ πλῆθος μὴ          171a

συνοίεται, οἶσθ᾿ ὅτι πρῶτον μὲν ὅσῳ πλείους οἷς μὴ δοκεῖ ἢ

οἷς δοκεῖ, τοσούτῳ μᾶλλον οὐκ ἔστιν ἢ ἔστιν.

그런데 프로타고라스 본인께는 어떻습니까? 혹시 필연적이지 않나요?

만일 그 분 자신께서도 대다수 사람들도 인간이 척도라고 생각하지 않았다면,

그들이 그리 생각하지 않기도 하듯이 말입니다만, 그럼 그 누구에게도

저 분께서 저술하신 바로 그 진리가 성립하지 않는 게 말이죠?

그런데 만일 그 분께서는 그리 생각하시지만, 다수는 그 분과

생각을 함께하지 않는다면, 첫째로, 그리 여기지 않는 자들이

그리 여기는 자들에 비해 많은, 바로 그 만큼 있다기 보다 훨씬

더 있지 않다는 것을 아시겠지요.

ΘΕΟ. Ἀνάγκη, εἴπερ γε καθ᾿ ἑκάστην δόξαν ἔσται καὶ

οὐκ ἔσται.                                                                               5

필연적이군, 만일 정말로 각 믿음에 따라 있고 또 있지 않다면.

ΣΩ. Ἔπειτά γε τοῦτ᾿ ἔχει κομψότατον· ἐκεῖνος μὲν περὶ

τῆς αὑτοῦ οἰήσεως τὴν τῶν ἀντιδοξαζόντων οἴησιν, ᾗ

ἐκεῖνον ἡγοῦνται ψεύδεσθαι, συγχωρεῖ που ἀληθῆ εἶναι

ὁμολογῶν τὰ ὄντα δοξάζειν ἅπαντας.

다음으로는 이 점이 아주 오묘한 상황입니다. 저 분께서는

자신의 생각에 관하여 반대로 믿는 자들의 생각, 그로써

저 분께서 거짓된 것으로 생각되는 생각을, 참이라고

인정하십니다. 모두가 있는 것들을 믿는다고 동의하시면서요.

ΘΕΟ. Πάνυ μὲν οὖν.                                                                  10

그야 물론이지요.

ΣΩ. Οὐκοῦν τὴν αὑτοῦ ἂν ψευδῆ συγχωροῖ, εἰ τὴν τῶν                    b

ἡγουμένων αὐτὸν ψεύδεσθαι ὁμολογεῖ ἀληθῆ εἶναι;

그렇다면 자신의 생각이 거짓임을 인정하시지 않겠습니까?

만일 그 분께서 거짓되다고 생각하는 자들의 생각이

참이라고 동의하신다면 말입니다.

ΘΕΟ. Ἀνάγκη.

필연적이오.

ΣΩ. Οἱ δέ γ᾿ ἄλλοι οὐ συγχωροῦσιν ἑαυτοὺς ψεύ-

δεσθαι;                                                                                   5

그런가 하면 다른 자들은 자신들이 거짓되다고 동의하지는

않지요?

ΘΕΟ. Οὐ γὰρ οὖν.

동의하지 않으니 말이오.

ΣΩ. Ὁ δέ γ᾿ αὖ ὁμολογεῖ καὶ ταύτην ἀληθῆ τὴν δόξαν

ἐξ ὧν γέγραφεν.

그런가 하면 또 그 분께서는 그 분께서 저술하신 글로부터

바로 이 생각도 참된 믿음이라 동의하십니다.

ΘΕΟ. Φαίνεται.

그리 드러납니다.

ΣΩ. Ἐξ ἁπάντων ἄρα ἀπὸ Πρωταγόρου ἀρξαμένων                         10

ἀμφισβητήσεται, μᾶλλον δὲ ὑπό γε ἐκείνου ὁμολογήσεται,

ὅταν τῷ τἀναντία λέγοντι συγχωρῇ ἀληθῆ αὐτὸν δοξάζειν,

τότε καὶ ὁ Πρωταγόρας αὐτὸς συγχωρήσεται μήτε κύνα                  c

μήτε τὸν ἐπιτυχόντα ἄνθρωπον μέτρον εἶναι μηδὲ περὶ ἑνὸς

οὗ ἂν μὴ μάθῃ. οὐχ οὕτως;

혹시 프로타고라스로부터 시작된 모든 것들로부터 논란이

벌어질 겁니다. 아니, 차라리 저 분에 의해 동의될 테지요.

반대 논변을 하는 자에게 그가 참을 믿는다고 동의하실 때,

그 때 프로타고라스 자신께서도 개나 임의의 인간이나

배움이 없는 어느 하나에 관하여서도 전혀 척도이지 않다고

동의하실 겁니다. 그렇지 않습니까?

ΘΕΟ. Οὕτως.

그렇소.

ΣΩ. Οὐκοῦν ἐπειδὴ ἀμφισβητεῖται ὑπὸ πάντων, οὐδενὶ                      5

ἂν εἴη ἡ Πρωταγόρου Ἀλήθεια ἀληθής, οὔτε τινὶ ἄλλῳ

οὔτ᾿ αὐτῷ ἐκείνῳ.

그러므로 모든 이들에 의해 논란이 벌어지기에, 그 누구에게도

프로타고라스의 『진리』는 진리가 아닐 테고, 다른 누구에게도

저 분 자신께도 진리가 아닐 겁니다.

ΘΕΟ. Ἄγαν, ὦ Σώκρατες, τὸν ἑταῖρόν μου κατα-

θέομεν.

소크라테스, 우리가 나의 동료를 너무 몰아 가고 있군.

ΣΩ. Ἀλλά τοι, ὦ φίλε, ἄδηλον εἰ καὶ παραθέομεν τὸ                         10

ὀρθόν. εἰκός γε ἄρα ἐκεῖνον πρεσβύτερον ὄντα σοφώτερον

ἡμῶν εἶναι· καὶ εἰ αὐτίκα ἐνθεῦθεν ἀνακύψειε μέχρι τοῦ                   d

αὐχένος, πολλὰ ἂν ἐμέ τε ἐλέγξας ληροῦντα, ὡς τὸ εἰκός,

καὶ σὲ ὁμολογοῦντα, καταδὺς ἂν οἴχοιτο ἀποτρέχων. ἀλλ᾿

ἡμῖν ἀνάγκη οἶμαι χρῆσθαι ἡμῖν αὐτοῖς ὁποῖοί τινές ἐσμεν,

καὶ τὰ δοκοῦντα ἀεὶ ταῦτα λέγειν. καὶ δῆτα καὶ νῦν ἄλλο τι               5

φῶμεν ὁμολογεῖν ἂν τοῦτό γε ὁντινοῦν, τὸ εἶναι σοφώ-

τερον ἕτερον ἑτέρου, εἶναι δὲ καὶ ἀμαθέστερον;

하지만 아시다시피, 친애하는 분, 우리가 지나쳐 가버리는지조차

불분명합니다. 그야 저 분께서 연장자이시기에 우리보다 더욱

지혜로우실 듯하긴 합니다. 그래서 만일 당장 이 자리에서 그 분께서

목까지만 내미신다면, 그럴 법한 일입니다만, 헛소리를 많이도 한다고

저를 논박하시고, 당신마저 동의한다고 논박하시고는, 땅 밑으로 꺼져

달아나 버리실 겁니다. 하지만 저는 우리가 어떤 자들이든 바로 그런

자들로서 우리 자신을 써먹을 수밖에 없으며, 여겨지는 바로 그것들을

언제나 논할 수밖에 없다고 생각합니다. 바로 그렇기에 지금도 누구인들

다름 아니라 바로 이 점을 동의한다고 주장하겠죠? 어떤 자가 다른 자보다

더 지혜롭다는 것, 다른 한편 그렇게 더 무식하기도 하다는 것을 말입니다.

ΘΕΟ. Ἐμοὶ γοῦν δοκεῖ.

그야 적어도 내게는 그리 여겨지는군.

ΣΩ. Ἦ καὶ ταύτῃ ἂν μάλιστα ἵστασθαι τὸν λόγον, ᾗ

ἡμεῖς ὑπεγράψαμεν βοηθοῦντες Πρωταγόρᾳ, ὡς τὰ μὲν                    e

πολλὰ ᾗ δοκεῖ, ταύτῃ καὶ ἔστιν ἑκάστῳ, θερμά, ξηρά,

γλυκέα, πάντα ὅσα τοῦ τύπου τούτου· εἰ δέ που ἔν τισι

συγχωρήσεται διαφέρειν ἄλλον ἄλλου, περὶ τὰ ὑγιεινὰ καὶ

νοσώδη ἐθελῆσαι ἂν φάναι μὴ πᾶν γύναιον καὶ παιδίον,                    5

καὶ θηρίον δέ, ἱκανὸν εἶναι ἰᾶσθαι αὑτὸ γιγνῶσκον ἑαυτῷ

τὸ ὑγιεινόν, ἀλλὰ ἐνταῦθα δὴ ἄλλον ἄλλου διαφέρειν,

εἴπερ που;

정말로 이런 방식에서 그 논변이 아주 잘 성립한다고,

우리가 프로타고라스를 도와 밑그림을 그린 그 방식에서,

많은 것들은 여겨지는대로, 바로 그렇게 각자에게 있기도 한,

뜨거운 것으로, 찬 것으로, 달콤한 것으로, 이러한 유형에 속하는

모든 것들로 있는 그런 방식에서라고 주장하겠죠. 그런데 만일

아마도 어떤 점들에서는 어떤 사람이 또 다른 사람과 차이가

난다고 동의될 것이라면, 건강과 질병에 관련하여 모든 여인과 아이,

그리고 짐승까지도, 스스로 자신에게 건강한 것을 알아 치료하기에 

충분한 것이 아니라, 실로 이 상황에서 어떤 이가 다른 이와 

차이가 난다고, 만일 어쨌든 그런 경우가 있다면 그러하다고

주장하려 하시리라고 주장할까요?

ΘΕΟ. Ἔμοιγε δοκεῖ οὕτως.

적어도 내게는 그리 여겨지는군.


-蟲-

Posted by 시궁진창 버러지

댓글을 달아 주세요

ΣΩ. Ἀλλ᾿ οὔ τι μὲν δὴ τούτου γε ἕνεκα ἠρχόμεθα δια-

λεγόμενοι, ἵνα εὕρωμεν τί ποτ᾿ οὐκ ἔστ᾿ ἐπιστήμη, ἀλλὰ τί

ἔστιν. ὅμως δὲ τοσοῦτόν γε προβεβήκαμεν, ὥστε μὴ ζητεῖν

αὐτὴν ἐν αἰσθήσει τὸ παράπαν ἀλλ᾿ ἐν ἐκείνῳ τῷ ὀνόματι,

ὅτι ποτ' ἔχει ἡ ψυχή, ὅταν αὐτὴ καθ᾿ αὑτὴν πραγματεύηται

περὶ τὰ ὄντα.

허나 조금도 이런 걸 위해 우리가 대화를 시작했던 건 아니라네,

도대체 앎이 무엇이 아닌지 찾아 보려고는 말이지. 오히려

그게 무엇인지라네. 허나 그럼에도 이 정도까지는 우리가 진척을

보았지, 그 앎을 결코 감각에서 찾지 않고 오히려 저 이름에서,

좌우간 영혼이 지니는 것으로서, 영혼 그 자체가 있는 것들에 관련하여

문제 삼는 경우에 속하는 것에서 찾을 만큼은 말일세.


ΘΕΑΙ. Ἀλλὰ μὴν τοῦτό γε καλεῖται, ὦ Σώκρατες, ὡς

ἐγᾦμαι, δοξάζειν.

허나 정말이지 그건, 소크라테스, 내 생각엔, 

믿는다는 것으로 불립니다.


ΣΩ. Ὀρθῶς γὰρ οἴει, ὦ φίλε. καὶ ὅρα δὴ νῦν πάλιν ἐξ

ἀρχῆς, πάντα τὰ πρόσθεν ἐξαλείψας, εἴ τι μᾶλλον καθορᾷς,

ἐπειδὴ ἐνταῦθα προελήλυθας. καὶ λέγε αὖθις τί ποτ᾿ ἐστὶν

ἐπιστήμη.

그야 옳은 생각이지, 친애하는 친구. 더 나아가 이제 다시 처음부터 보게,

앞서의 모든 것들을 지워 버리시고서, 뭔가 더 잘 파악하겠는지,

이 지점에서 진전을 보았으니 말일세. 그럼 다시금 앎이 도대체

무엇인지 말해 주게.


ΘΕΑΙ. Δόξαν μὲν πᾶσαν εἰπεῖν, ὦ Σώκρατες, ἀδύ-

νατον, ἐπειδὴ καὶ ψευδής ἐστι δόξα· κινδυνεύει δὲ ἡ

ἀληθὴς δόξα ἐπιστήμη εἶναι, καί μοι τοῦτο ἀποκεκρίσθω.

ἐὰν γὰρ μὴ φανῇ προϊοῦσιν ὥσπερ τὸ νῦν, ἄλλο τι πειρα-

σόμεθα λέγειν.

믿음 전부라고 말하기는, 소크라테스, 불가능하군요,

믿음은 거짓으로도 있으니 말입니다. 반면 참인 믿음은

앎으로 있을지도 모르겠는데, 제게도 그걸 대답 삼도록 하죠.

그야 설령 진행하면서 지금 것과 같이 드러나지 않을지라도, 다른

무언가를 우리가 말해볼 수도 있을 테니까요.


ΣΩ. Οὕτω μέντοι χρή, ὦ Θεαίτητε, λέγειν προθύμως

μᾶλλον ἢ ὡς τὸ πρῶτον ὤκνεις ἀποκρίνεσθαι. ἐὰν γὰρ

οὕτω δρῶμεν, δυοῖν θάτερα, ἢ εὑρήσομεν ἐφ᾿ ὃ ἐρχόμεθα,

ἢ ἧττον οἰησόμεθα εἰδέναι ὃ μηδαμῇ ἴσμεν· καίτοι οὐκ ἂν

εἴη μεμπτὸς μισθὸς ὁ τοιοῦτος. καὶ δὴ καὶ νῦν τί φῄς; δυοῖν

ὄντοιν ἰδέαιν δόξης, τοῦ μὲν ἀληθινοῦ, ψευδοῦς δὲ τοῦ

ἑτέρου, τὴν ἀληθῆ δόξαν ἐπιστήμην ὁρίζῃ;

그럼에도, 테아이테토스, 이전처럼 답하기를 주저하기보다는

차라리 그렇게 용감하게 말해야만 한다네. 그야 설령

우리가 그리 할지라도, 둘 중 하나일 테니, 우리가 당도한 곳에서

발견할 것이거나, 아니면 우리가 어느모로도 알지 못하는 것을

안다는 생각을 덜 하게 될 것이거나. 게다가 이러한 비용이

비난 받을 만한 것도 아닐 걸세. 그럼, 자, 지금 자네는 무어라 주장하는가?

믿음의 형상이 둘로 있는데, 한편은 참인 반면, 다른 편은

거짓이기에, 참인 믿음이 앎이라 규정하는가?


ΘΕΑΙ. Ἔγωγε· τοῦτο γὰρ αὖ νῦν μοι φαίνεται.

저로서는요. 그야 이번엔 또 그게 제게 그리 보이니까요.


ΣΩ. Ἆρ᾿ οὖν ἔτ᾿ ἄξιον περὶ δόξης ἀναλαβεῖν πάλιν―

그럼 혹시 아직 믿음에 관련하여 다시금 들춰볼 만한 게―


ΘΕΑΙ. Τὸ ποῖον δὴ λέγεις;

어떤 것을 말씀하고 계시나요?


ΣΩ. Θράττει μέ πως νῦν τε καὶ ἄλλοτε δὴ πολλάκις,

ὥστ᾿ ἐν ἀπορίᾳ πολλῇ πρὸς ἐμαυτὸν καὶ πρὸς ἄλλον

γεγονέναι, οὐκ ἔχοντα εἰπεῖν τί ποτ᾿ ἐστὶ τοῦτο τὸ πάθος

παρ᾿ ἡμῖν καὶ τίνα τρόπον ἐγγιγνόμενον.

그게 내겐 어쨌든 지금이든 언제든 정말로 자주 문제를 일으켜서,

나 자신을 상대로든 다른 자를 상대로든 많은 난관에

들어서게 될 정도인데, 우리에게 벌어지는 바로 그 겪음이 

도대체 무엇인지도 무슨 방식으로 벌어지는지도 말할 수가 없다네.


ΘΕΑΙ. Τὸ ποῖον δή;

그래서 어떤 것을 말씀하시는 건가요?


ΣΩ. Τὸ δοξάζειν τινὰ ψευδῆ. σκοπῶ δὴ καὶ νῦν ἔτι

διστάζων, πότερον ἐάσωμεν αὐτὸ ἢ ἐπισκεψώμεθα ἄλλον

τρόπον ἢ ὀλίγον πρότερον.

누군가 거짓들을 믿는다는 것일세. 지금까지도 여전히 의심스럽게

살펴보고 있다네, 그걸 우리가 내버려 둘지 아니면 방금 전과는

다른 방식으로 고찰해 볼지.


ΘΕΑΙ. Τί μήν, ὦ Σώκρατες, εἴπερ γε καὶ ὁπῃτιοῦν

φαίνεται δεῖν; ἄρτι γὰρ οὐ κακῶς γε σὺ καὶ Θεόδωρος

ἐλέγετε σχολῆς πέρι, ὡς οὐδὲν ἐν τοῖς τοιοῖσδε κατεπείγει.

왜 안 하겠습니까, 소크라테스, 만일 정말로 어떤 식이 되었든지간에

필요해 보인다면요? 방금 당신과 테오도로스께서 여가에 관하여

나쁘지는 않게, 이러한 일들에서 아무것도 재촉하지 않는다고

말씀하고 계셨으니까요.


ΣΩ. Ὀρθῶς ὑπέμνησας· ἴσως γὰρ οὐκ ἀπὸ καιροῦ

πάλιν ὥσπερ ἴχνος μετελθεῖν. κρεῖττον γὰρ που σμικρὸν εὖ

ἢ πολὺ μὴ ἱκανῶς περᾶναι.

옳게 상기시켜 주었군. 발자취 그대로 다시 추적하기에 적기를

벗어난 것도 아닌 것 같으니. 아마 사소한 일을 잘 마무리하는 편이

많은 일을 불충분하게 마무리하는 것보다 더 나을 테니까.


ΘΕΑΙ. Τί μήν;

왜 아니겠습니까?


ΣΩ. Πῶς οὖν; τί δὴ καὶ λέγομεν; ψευδῆ φαμεν ἑκά-

στοτε εἶναι δόξαν, καί τινα ἡμῶν δοξάζειν ψευδῆ, τὸν δ᾿ αὖ

ἀληθῆ, ὡς φύσει οὕτως ἐχόντων;

그러면 어떻게 할까? 나아가 우리가 무슨 말을 하고 있는가?

우리는 매순간 거짓 믿음이 있다고, 또 우리 중 누군가는 거짓을 

믿는가 하면, 이번엔 다른 자는 참을 믿는데, 우리가 본성상

그런 상태이기에 그렇다고 주장하는가?


ΘΕΑΙ. Φαμὲν γὰρ δή.

그야 정말로 그리 주장하고 있지요.


ΣΩ. Οὐκοῦν τόδε γ᾿ ἔσθ᾿ ἡμῖν περὶ πάντα καὶ καθ᾿

ἕκαστον, ἤτοι εἰδέναι ἢ μὴ εἰδέναι; μανθάνειν γὰρ καὶ

ἐπιλανθάνεσθαι μεταξὺ τούτων ὡς ὄντα χαίρειν λέγω ἐν

τῷ παρόντι· νῦν γὰρ ἡμῖν πρὸς λόγον ἐστὶν οὐδέν.

그러면 여기 이 일이 모든 것들에 관련하여 그리고 각각에 대해

우리에게 있을 수 있지 않나, 안다는 것이나 알지 못한다는 것이나?

나는 이것들 사이에서 배운다는 것과 잊어 버린다는 것은 있는 그대로

당장은 떠나보낸다고 논하고 있네. 지금 우리 논변에 대한 건 전혀 아니니.


ΘΕΑΙ. Ἀλλὰ μήν, ὦ Σώκρατες, ἄλλο γ᾿ οὐδὲν λείπεται

περὶ ἕκαστον πλὴν εἰδέναι ἢ μὴ εἰδέναι.

허나 정말로, 소크라테스, 각각에 관하여 안다는 것이나 

알지 못한다는 것 말고 다른 것은 아무것도 남지 않습니다.


ΣΩ. Οὐκοῦν ἤδη ἀνάγκη τὸν δοξάζοντα δοξάζειν ἢ ὧν

τι οἶδεν ἢ μὴ οἶδεν;

그럼 이제 믿는 자는 그가 아는 것들 중의 뭔가를 믿거나

알지 못하는 것들 중 뭔가를 믿는 것이 필연적이지 않은가?


ΘΕΑΙ. Ἀνάγκη.

필연적이지요.


ΣΩ. Καὶ μὴν εἰδότα γε μὴ εἰδέναι τὸ αὐτὸ ἢ μὴ εἰδότα

εἰδέναι ἀδύνατον.

그런가 하면 같은 것을 아는 자가 알지 못한다거나 알지

못하는 자가 안다는 건 불가능하지.


ΘΕΑΙ. Πῶς δ᾿ οὔ;

어찌 아니겠습니까?


ΣΩ. Ἆρ᾿ οὖν ὁ τὰ ψευδῆ δοξάζων, ἃ οἶδε, ταῦτα οἴεται

οὐ ταῦτα εἶναι ἀλλὰ ἕτερα ἄττα ὧν οἶδε, καὶ ἀμφότερα

εἰδὼς ἀγνοεῖ αὖ ἀμφότερα;

그러면 혹시 거짓된 것들을 믿는 자는, 그가 아는 바로 그것들을

그것들이 아니라 그가 아는 것들과는 다른 어떤 것들이라고

생각하고, 양쪽 것들을 알면서 또 양쪽 것들을 알지 못하는가?


ΘΕΑΙ. Ἀλλ᾿ ἀδύνατον, ὦ Σώκρατες.

허나 불가능합니다, 소크라테스.


ΣΩ. Ἀλλ᾿ ἆρα, ἃ μὴ οἶδεν, ἡγεῖται αὐτὰ εἶναι ἕτερα

ἄττα ὧν μὴ οἶδε, καὶ τοῦτ᾿ ἔστι τῷ μήτε Θεαίτητον μήτε

Σωκράτη εἰδότι εἰς τὴν διάνοιαν λαβεῖν ὡς ὁ Σωκράτης

Θεαίτητος ἢ Θεαίτητος Σωκράτης;

하지만 혹시, 알지 못하는 것들의 경우, 그것들이 

그가 알지 못하는 것들과 다른 어떤 것들이라고 생각하고,

그래서 테아이테토스도 소크라테스도 알지 못하는 자에게

소크라테스가 테아이테토스라거나 테아이테토스가 소크라테스라고

자신의 생각에 받아들이는 일도 가능한가?


ΘΕΑΙ. Καὶ πῶς ἄν;

또 어떻게 그렇겠습니까?


ΣΩ. Ἀλλ᾿ οὐ μήν, ἅ γέ τις οἶδεν, οἴεταί που ἃ μὴ οἶδεν

αὐτὰ εἶναι, οὐδ᾿ αὖ ἃ μὴ οἶδεν, ἃ οἶδεν.

그럼 정말이지, 누군가가 아는 것들은, 아마도 알지 못하는

그것들이라고도, 이번엔 알지 못하는 것들이, 아는 것들이라고도

생각되지 않는군.


ΘΕΑΙ. Τέρας γὰρ ἔσται.

그야 이상할 테니까요.


ΣΩ. Πῶς οὖν ἄν τις ἔτι ψευδῆ δοξάσειεν; ἐκτὸς γὰρ

τούτων ἀδύνατόν που δοξάζειν, ἐπείπερ πάντ᾿ ἢ ἴσμεν ἢ

οὐκ ἴσμεν, ἐν δὲ τούτοις οὐδαμοῦ φαίνεται δυνατὸν ψευδῆ

δοξάσαι.

그러면 어떻게 누군가가 여전히 거짓을 믿게 되겠는가? 이 경우들

외에는 아마도 믿는 일이 불가능하니, 만일 정말로 우리가 모든 것들을

알거나 알지 못할 것이라면, 그런데 이런 경우들에서 거짓을 믿는다는 것은

결코 가능한 것으로 나타나지 않다면 말이지.


ΘΕΑΙ. Ἀληθέστατα.

무척이나 참된 말씀들입니다.


ΣΩ. Ἆρ᾿ οὖν οὐ ταύτῃ σκεπτέον ὃ ζητοῦμεν, κατὰ τὸ

εἰδέναι καὶ μὴ εἰδέναι ἰόντας, ἀλλὰ κατὰ τὸ εἶναι καὶ μή;

그러면 혹시 이런 식으로 검토해야만 하지 않나? 우리가

안다는 것과 알지 못한다는 것 쪽으로 나아가 추적하고 있는 바를,

그게 아니라 있다는 것과 그렇지 않다는 것 쪽에서 말일세.


ΘΕΑΙ. Πῶς λέγεις;

어찌 하시는 말씀이신지?


ΣΩ. Μὴ ἁπλοῦν ᾖ ὃτι ὁ τὰ μὴ ὄντα περὶ ὁτουοῦν

δοξάζων οὐκ ἔσθ᾿ ὡς οὐ ψευδῆ δοξάσει, κἂν ὁπωσοῦν

ἄλλως τὰ τῆς διανοίας ἔχῃ.

단순한 이야기 아닐까 싶군. 무엇에 관하여서든 있지 않은 것들을 

믿는 자가 거짓을 믿지 않을 방법은 있지 않다는 것, 설령 어떤 식으로든

그 생각에 속한 것들이 다른 상태라 하더라도 그렇다는 것이지.


ΘΕΑΙ. Εἰκός γ᾿ αὖ, ὦ Σώκρατες.

이것도 그럴 듯하긴 합니다, 소크라테스.


ΣΩ. Πῶς οὖν; τί ἐροῦμεν, ὦ Θεαίτητε, ἐάν τις ἡμᾶς

ἀνακρίνῃ· "Δυνατὸν δὲ ὁτῳοῦν ὃ λέγεται, καί τις

ἀνθρώπων τὸ μὴ ὂν δοξάσει, εἴτε περὶ τῶν ὄντων του εἴτε

αὐτὸ καθ᾿ αὑτό;" καὶ ἡμεῖς δή, ὡς ἔοικεν, πρὸς ταῦτα

φήσομεν· "Ὅταν γε μὴ ἀληθῆ οἴηται οἰόμενος·" ἢ πῶς

ἐροῦμεν;

그러면 어떻게 그런가? 우리가 무어라 말하겠나, 테아이테토스,

만일 누군가 우리에게 따져묻는다면 말일세. "논의되는 일이 누구에게든

가능한가? 또한 인간들 중 누군가가 있지 않은 것을 믿겠는가,

그것의 있는 것들에 관련하여서든 그것 자체로든?" 나아가 우리는,

그럴 듯하기로는, 이런 일들에 대해 주장하겠지. "생각하면서 참을

생각하지 않을 경우에는 말이오." 아니면 우리가 어떻게 말할까?


ΘΕΑΙ. Οὕτως.

그리 말할 것입니다.


ΣΩ. Ἦ οὖν καὶ ἄλλοθί που τὸ τοιοῦτόν ἐστιν;

그러면 다른 어딘가에서도 이런 일이 있지?


ΘΕΑΙ. Τὸ ποῖον;

어떤 일이요?


ΣΩ. Εἴ τις ὁρᾷ μέν τι, ὁρᾷ δὲ οὐδέν.

만일 누군가가 한편으로는 무언가를 보지만, 

다른 한편으론 아무것도 안 본다면 말이지.


ΘΕΑΙ. Καὶ πῶς;

또 어떻게요?


ΣΩ. Ἀλλὰ μὴν εἰ ἕν γέ τι ὁρᾷ, τῶν ὄντων τι ὁρᾷ. ἢ σὺ

οἴει ποτὲ τὸ ἓν ἐν τοῖς μὴ οὖσιν εἶναι;

허나 정말이지 만일 무슨 하나를 본다면, 있는 것들 중

무언가를 보겠지. 아니면 자네는 도대체 하나라는 것이 있지

않은 것들에 있다고 생각하는가?


ΘΕΑΙ. Οὐκ ἔγωγε.

저로서는 아닙니다.


ΣΩ. Ὁ ἄρα ἕν γέ τι ὁρῶν ὄν τι ὁρᾷ.

그럼 하나인 무엇을 보고 있는 자는 있는 무엇을 보고 있지.


ΘΕΑΙ. Φαίνεται.

그리 나타납니다.


ΣΩ. Καὶ ὁ ἄρα τι ἀκούων ἕν γέ τι ἀκούει καὶ ὄν.

그럼 무언가 하나인 뭔가를 듣고 있는 자도

무언가 있기도 한 것을 듣고 있다네.


ΘΕΑΙ. Ναί.

네.


ΣΩ. Καὶ ὁ ἁπτόμενος δή του ἑνός γέ του ἅπτεται καὶ

ὄντος, εἴπερ ἑνός;

더 나아가 하나라는 것에 접하고 있는 자도 있기도 한 그것에

접하지, 만일 정말로 하나라면?


ΘΕΑΙ. Καὶ τοῦτο.

이것도 그렇네요.


ΣΩ. Ὁ δ᾿ ἕν τι δοξάζων οὐκ ὄν τι;

그런데 하나인 무언가를 믿고 있는 자는 

있는 무언가를 믿지 않나?


ΘΕΑΙ. Συγχωρῶ.

인정합니다.


ΣΩ. Ὁ ἄρα μὴ ὂν δοξάζων οὐδὲν δοξάζει.

그래서 있지 않은 것을 믿고 있는 자는 

아무것도 믿고 있지 않네.


ΘΕΑΙ. Οὐ φαίνεται.

안 믿고 있는 걸로 나타납니다.


ΣΩ. Ἀλλὰ μὴν ὅ γε μηδὲν δοξάζων τὸ παράπαν οὐδὲ

δοξάζει.

허나 정말이지 아무것도 아닌 것을 믿고 있는 자는 아예

믿지를 않고 있기도 하지.


ΘΕΑΙ. Δῆλον, ὡς ἔοικεν.

분명할 듯합니다.


ΣΩ. Οὐκ ἄρα οἷόν τε τὸ μὴ ὂν δοξάζειν, οὔτε περὶ τῶν

ὄντων οὔτε αὐτὸ καθ᾿ αὑτό.

그래서 있지 않은 것은 믿을 수조차 없네, 있는 것들에

관련하여서도 그 자체로도 말일세.


ΘΕΑΙ. Οὐ φαίνεται.

믿을 수 없는 것으로 나타납니다.


ΣΩ. Ἄλλο τι ἄρ᾿ ἐστὶ τὸ ψευδῆ δοξάζειν τοῦ τὰ μὴ ὄντα

δοξάζειν.

그래서 거짓을 믿는다는 것은 있지 않은 것들을 믿는다는 것과

다른 무언가라네.


ΘΕΑΙ. Ἄλλο ἔοικεν.

다른 것일 듯합니다.


ΣΩ. Οὔτ᾿ ἄρ᾿ οὕτως οὔτε ὡς ὀλίγον πρότερον ἐσκο-

ποῦμεν, ψευδής ἐστι δόξα ἐν ἡμῖν.

그래서 이런 식으로도 조금 전 우리가 살펴본 방식으로도,

우리 안에 거짓인 믿음은 없다네.


ΘΕΑΙ. Οὐ γάρ οὖν δή.

그야 정말로 없으니까요.


ΣΩ. Ἀλλ᾿ ἆρα ὧδε γιγνόμενον τοῦτο προσαγορεύομεν;

허나 혹시 이런 식으로 이루어지는 경우 그것으로 우리가 부르는가?


ΘΕΑΙ. Πῶς;

어떻게요?


ΣΩ. Ἀλλοδοξίαν τινὰ οὖσαν ψευδῆ φαμεν εἶναι δόξαν,

ὅταν τίς <τι> τῶν ὄντων ἄλλο αὖ τῶν ὄντων ἀνταλλαξά-

μενος τῇ διανοίᾳ φῇ εἶναι. οὕτω γὰρ ὂν μὲν ἀεὶ δοξάζει,

ἕτερον δὲ ἀνθ᾿ ἑτέρου, καὶ ἁμαρτάνων οὗ ἐσκόπει δικάιως

ἂν καλοῖτο ψευδῆ δοξάζων.

무언가가 다르게-믿음인 경우 우리는 믿음이 거짓이라고 주장하지,

누군가가 있는 것들 중 무언가를 있는 것들 중 또 다른 것으로

생각으로써 교체하면서 (또 다른 것으로) 있다고 말할 때에 말일세.

그런 식으로 있는 것을 언제나 믿지만, 어떤 것 대신 다른 것을 믿고,

겨냥하던 것에서 빗맞춤으로써 합당하게 거짓을 믿고 있다고 불릴

테니까.


ΘΕΑΙ. Ὀρθότατά μοι νῦν δοκεῖς εἰρηκέναι. ὅταν γάρ

τις ἀντὶ καλοῦ αἰσχρὸν ἢ ἀντὶ αἰσχροῦ καλὸν δοξάζῃ, τότε

ὡς ἀληθῶς ψευδῆ δοξάζει.ΣΩ. Δῆλος εἶ, ὦ Θεαίτητε, καταφρονῶν μου καὶ οὐ

δεδιώς.


ΘΕΑΙ. Τί μάλιστα;


ΣΩ. Οὐκ ἂν οἶμαι σοὶ δοκῶ τοῦ ἀληθῶς ψευδοῦς ἀντι-

λαβέσθαι, ἐρόμενος εἰ οἷόν τε ταχὺ βραδέως ἢ κοῦφον

βαρέως ἢ ἄλλο τι ἐναντίον μὴ κατὰ τὴν αὑτοῦ φύσιν ἀλλὰ

κατὰ τὴν τοῦ ἐναντίου γίγνεσθαι ἑαυτῷ ἐναντίως. τοῦτο

μὲν οὖν, ἵνα μὴ μάτην θαρρήσῃς, ἀφίημι. ἀρέσκει δέ, ὡς

φῄς, τὸ τὰ ψευδῆ δοξάζειν ἀλλοδοξεῖν εἶναι;


ΘΕΑΙ. Ἔμοιγε.


ΣΩ. Ἔστιν ἄρα κατὰ τὴν σὴν δόξαν ἕτερόν τι ὡς ἕτερον

καὶ μὴ ὡς ἐκεῖνο τῇ διανοίᾳ τίθεσθαι.


ΘΕΑΙ. Ἔστι μέντοι.


ΣΩ. Ὅταν οὖν τοῦθ᾿ ἡ διάνοιά του δρᾷ, οὐ καὶ ἀνάγκη

αὐτὴν ἤτοι ἀμφότερα ἢ τὸ ἕτερον διανοεῖσθαι;


ΘΕΑΙ. Ἀνάγκη μὲν οὖν· ἤτοι ἅμα γε ἢ ἐν μέρει.


ΣΩ. Κάλλιστα. τὸ δὲ διανοεῖσθαι ἆρ᾿ ὅπερ ἐγὼ καλεῖς;


ΘΕΑΙ. Τί καλῶν;


ΣΩ. Λόγον ὅν αὐτὴ πρὸς αὑτὴν ἡ ψυχὴ διεξέρχεται

περὶ ὧν ἂν σκοπῇ. ὥς γε μὴ εἰδώς σοι ἀποφαίνομαι. τοῦτο

γάρ μοι ἰνδάλλεται διανοουμένη οὐκ ἄλλο τι ἢ δια-

λέγεσθαι, αὐτὴ ἑαυτὴν ἐρωτῶσα καὶ ἀποκρινομένη, καὶ

φάσκουσα καὶ οὐ φάσκουσα. ὅταν δὲ ὁρίσασα, εἴτε βραδύ-

τερον εἴτε καὶ ὀξύτερον ἐπᾴξασα, τὸ αὐτὸ ἤδη φῇ καὶ μὴ

διστάζῃ, δόξαν ταύτην τίθεμεν αὐτῆς. ὥστ᾿ ἔγωγε τὸ

δοξάζειν λέγειν καλῶ καὶ τὴν δόξαν λόγον εἰρημένον, οὐ

μέντοι πρὸς ἄλλον οὐδὲ φωνῇ, ἀλλὰ σιγῇ πρὸς αὑτόν· σὺ

δὲ τί;


ΘΕΑΙ. Κἀγώ.


-작성중-

Posted by 시궁진창 버러지

댓글을 달아 주세요

ΘΕΑΙ. Καὶ ἐγώ, νὴ τὸν Δία, ὑποπτεύω, οὐ μὴν ἱκανῶς 

γε συννοῶ· ἀλλ᾿ εἰπὲ πῇ. 

저로서는, 신께 맹세코, 우려됩니다, 제가 정말로

충분히는 이해하지 못했나 하고요. 허나 어떤 식인지 말씀해주세요.

ΣΩ. Τῇδε· ὁ μὲν ὁρῶν ἐπιστήμων, φαμέν, τούτου                                5

γέγονεν οὗπερ ὁρῶν· ὄψις γὰρ καὶ αἴστησις καὶ ἐπιστήμη

ταὐτὸν ὡμολόγηται.

이런 걸세. 보고 있는 자는 그가 보고 있는 것에 대해

알고 있는 자가 되었다고 우리는 이야기했네. 시각과 지각과 앎이

같은 것으로 동의되었으니까.

ΘΕΑΙ. Πάνυ γε.

물론입니다.

ΣΩ. Ὁ δὲ γε ὁρῶν καὶ ἐπιστήμων γεγονὼς οὗ ἑώρα,

ἐὰν μύσῃ, μέμνηται μέν, οὐχ ὁρᾷ δὲ αὐτό. ἦ γάρ;                                10

그런가 하면 보고 있으며 그가 보고 있던 것에 대해 알고 있는 자가

된 자는, 그가 만일 눈을 감는다면, 기억은 하지만, 그것을 보고 있지는 않네.

그렇지 않은가?

ΘΕΑΙ. Ναί.

네.

ΣΩ. Τὸ δέ γε "οὐχ ὁρᾷ" "οὐκ ἐπίσταταί" ἐστιν, εἴπερ                         b

καὶ τὸ "ὁρᾷ" "ἐπίσταται".

그런가 하면 "보고 있지 않다" 라는 것은 "알고 있지 않다" 이지, 만일 정말로

"보고 있다"라는 것이 "알고 있다"이기도 하다면.

ΘΕΑΙ. Ἀληθῆ.

맞는 말씀입니다.

ΣΩ. Συμβαίνει ἄρα, οὗ τις ἐπιστήμων ἐγένετο, ἔτι

μεμνημένον αὐτὸν μὴ ἐπίστασθαι, ἐπειδὴ οὐχ ὁρᾷ· ὃ τέρας                  5

ἔφαμεν ἂν εἶναι εἰ γίγνοιτο.

그래서, 누군가 그것에 대해 알고 있는 자가 되었던 것,

그것에 대해 그는 여전히 기억하면서도 알지 못한다고 귀결된다네, 

그는 보고 있지 않으니까. 그리 된다면 괴상한 일이라고 

이야기했었을 결론이지.

ΘΕΑΙ. Ἀληθέστατα λέγεις.

무척이나 맞는 말씀이십니다.

ΣΩ. Τῶν ἀδυνάτων δή τι συμβαίνειν φαίνεται ἐάν τις

ἐπιστήμην καὶ αἴσθησιν ταὐτὸν φῇ εἶναι.

그래서 불가능한 일들 중 어떤 것으로 귀결되는 것처럼 보이네,

만일 누군가 앎과 지각이 같은 것이라고 말한다면 말일세.

ΘΕΑΙ. Ἔοικεν.                                                                           10

그럴 듯합니다.

ΣΩ. Ἄλλο ἄρα ἑκάτερον φατέον.

그럼 둘 각각을 다른 것으로 말해야만 하네.

ΘΕΑΙ. Κινδυνεύει.

그래야 할 것 같습니다.

ΣΩ. Τί οὖν δῆτ᾿ ἂν εἴη ἐπιστήμη; πάλιν ἐξ ἀρχῆς, ὡς                         c

ἔοικεν, λεκτέον. καίτοι τί ποτε μέλλομεν, ὦ Θεαίτητε,

δρᾶν;

그러고 나면 앎은 무엇이겠는가? 다시 처음부터 말해야만

할 듯하네. 그렇지만, 테아이테토스, 우리가 장차 도대체 무슨

일을 해볼까?

ΘΕΑΙ. Τίνος πέρι;

무엇과 관련해서 말씀이십니까?

ΣΩ. Φαινόμεθά μοι ἀλεκτρυόνος ἀγεννοῦς δίκην πρὶν                        5

νενικηκέναι ἀποπηδήσαντες ἀπὸ τοῦ λόγου ᾄδειν.

내겐 우리가 혈통 나쁜 닭의 방식에서, 승리하기에 앞서

그 논변으로부터 빠져나와 노래를 부른 것처럼 보이는군.

ΘΕΑΙ. Πῶς δή;

어째서요?

ΣΩ. Ἀντιλογικῶς ἐοίκαμεν πρὸς τὰς τῶν ὀνομάτων

ὁμολογίας ἀνομολογησάμενοι καὶ τοιούτῳ τινὶ περιγε-

νόμενοι τοῦ λόγου ἀγαπᾶν, καὶ οὐ φάσκοντες ἀγωνισταὶ                    10

ἀλλὰ φιλόσοφοι εἶναι λανθάνομεν ταὐτὰ ἐκείνοις τοῖς                      d

δεινοῖς ἀνδράσιν ποιοῦντες.

우리는 논박을 일삼는 방식으로 우리가 이름들에 동의해 버리고서는

이런 어떤 것으로 그 논의를 넘어서며 만족한 듯하고, 경쟁하는 자들이

아니라 철학자들이라고 단언하며 우리도 모르게 저 무시무시한

사내들과 똑같은 짓을 하고 있네.

ΘΕΑΙ. Οὔπω μανθάνω ὅπως λέγεις.

아직도 당신께서 말씀하시는 바를 알지 못하겠습니다.

ΣΩ. Ἀλλ᾿ ἐγὼ πειράσομαι δηλῶσαι περὶ αὐτῶν ὅ γε δὴ

νοῶ. ἠρόμεθα γὰρ δὴ εἰ μαθὼν καὶ μεμνημένος τίς τι μὴ                     5

ἐπίσταται, καὶ τὸν ἰδόντα καὶ μύσαντα μεμνημένον ὁρῶντα

δὲ οὒ ἀποδείξαντες, οὐκ εἰδότα ἀπεδείξαμεν καὶ ἅμα

μεμνημένον· τοῦτο δ᾿ εἶναι ἀδύνατον. καὶ οὕτω δὴ μῦθος

ἀπώλετο ὁ Πρωταγόρειος, καὶ ὁ σὸς ἅμα ὁ τῆς ἐπιστήμης

καὶ αἰσθήσεως ὅτι ταὐτόν ἐστιν.                                                    10

그럼 내가 그것들에 관하여 내가 생각하는 바는 분명하게 만들고자

해 보겠네. 즉 우리는 누군가가 어떤 것을 배우고 기억하면서

알지 못하는지 묻고 있었고, 보고 눈을 감고서 기억하는 자가

보고 있는 것은 아니라고 드러내 보임으로써, 알지 못하면서 동시에

기억한다는 것을 드러내 보였지. 그런데 그런 일은 불가능하다고 했네.

더욱이 그렇게 프로타고라스식 신화가 박살났고, 앎과 지각에 관하여

같은 것이라는 자네의 신화도 동시에 박살났다네.

ΘΕΑΙ. Φαίνεται.                                                                        e

그리 보입니다.

ΣΩ. Οὔ τι ἄν, οἶμαι, ὦ φίλε, εἴπερ γε ὁ πατὴρ τοῦ

ἑτέρου μύθου ἔζη, ἀλλὰ πολλὰ ἂν ἤμυνε· νῦν δὲ ὀρφανὸν

αὐτὸν ἡμεῖς προπηλακίζομεν. καὶ γὰρ οὐδ᾿ οἱ ἐπίτροποι,

οὓς Πρωταγόρας κατέλιπεν, βοηθεῖν ἐθέλουσιν, ὧν                            5

Θεόδωρος εἷς ὅδε. ἀλλὰ δὴ αὐτοὶ κινδυνεύσομεν τοῦ

δικαίου ἕνεκ᾿ αὐτῷ βοηθεῖν.

내 생각에 어느 정도는 그렇지 않았을 걸세, 친애하는 이여, 만일 정말로

저 다른 한쪽 신화의 아버지가 살아있었더라면 말이네, 오히려 많은 것을

지켜냈을 테지. 그런데 이제는 우리가 그 고아를 진창에 쳐박고 있지. 그야

프로타고라스께서 남기신 후견인들마저도, 도우려 하지 않으니까,

그들 중엔 여기 이 테오도로스께서도 포함되시지. 그래서 오히려 우리 자신이

정의를 위해 그 고아에게 도움을 주려고 해 보아야 할 것이네.

- 162b5. 테오도로스가 후견인인 맥락.

ΘΕΟ. Οὐ γὰρ ἐγώ, ὦ Σώκρατες, ἀλλὰ μᾶλλον Καλ-

λίας ὁ Ἱππονίκου τῶν ἐκείνου ἐπίτροπος· ἡμεῖς δέ πως                165a

θᾶττον ἐκ τῶν ψιλῶν λόγων πρὸς τὴν γεωμετρίαν ἀπενεύ-

σαμεν. χάριν γε μέντοι σοὶ ἕξομεν ἐὰν αὐτῷ βοηθῇς.

저는 돕고 있지 못합니다만, 소크라테스, 히포니코스의 아들

칼리아스가 훨씬 더 저 분의 이야기들의 후견자이니까요. 저희는

어쨌든 헐벗은 말들로부터 기하학으로 금새 방향을 틀었습니다.

그렇지만 당신께서 그 아이를 도우신다면 저희가 당신께 감사야

드리겠지요.

- 프로타고라스 말은 헛되고 그에 대한 공격은 반박놀음, 경쟁이고?

ΣΩ. Καλῶς λέγεις, ὦ Θεόδωρε. σκέψαι οὖν τήν γ᾿ ἐμὴν

βοήθειαν. τῶν γὰρ ἄρτι δεινότερα ἄν τις ὁμολογήσειεν μὴ                    5

προσέχων τοῖς ῥήμασι τὸν νοῦν, ᾗ τὸ πολὺ εἰθίσμεθα φάναι

τε καὶ ἀπαρνεῖσθαι. σοὶ λέγω ὅπῃ, ἢ Θεαιτήτῳ;

훌륭하신 말씀이십니다, 테오도로스. 그러면 제 도움을

살펴봐 주시길. 방금 전의 것들보다 더욱 무시무시한 것들을 누군가가

동의할 테니까요, 그 자구들, 우리 대부분이 익숙하게 동의하기도 하고

부정하기도 하는 그 자구들에 주의를 기울이지 않으면 말입니다.

어떤 식인지 당신께 말씀드릴까요, 아니면 테아이테토스에게 할까요?//

ΘΕΟ. Εἰς τὸ κοινὸν μὲν οὖν, ἀποκρινέσθω δὲ ὁ

νεώτερος· σφαλεὶς γὰρ ἦττον ἀσχημονήσει.                                      b

그러면 함께 듣게 해주시되, 대답은 더 젊은 사람이

하게 합시다. 넘어질 때 덜 창피할 테니까요.

ΣΩ. Λέγω δὴ τὸ δεινότατον ἐρώτημα, ἔστι δὲ οἶμαι

τοιόνδε τι· "Ἆρα οἷόν τε τὸν αὐτὸν εἰδότα τι τοῦτο ὅ οἶδεν

μὴ εἰδέναι;"

그럼 가장 무시무시한 질문을 말씀드리죠, 제 생각엔

이런 어떤 것이랍니다. "혹시 이를 테면 같은 사람이 어떤 것을

알면서 아는 바로 그것을 알지 못할 수 있습니까?"

ΘΕΟ. Τί δὴ οὖν ἀποκρινούμεθα, ὦ Θεαίτητε;                                   5

그러면 정말 우리가 뭐라고 대답할까, 테아이테토스?

ΘΕΑΙ. Ἀδύνατόν που, οἶμαι ἔγωγε.

아마도 불가능하다고 하겠죠, 제가 생각하기로는요.

ΣΩ. Οὔκ, εἰ τὸ ὁρᾶν γε ἐπίστασθαι θήσεις. τί γὰρ

χρήσῃ ἀφύκτῳ ἐρωτήματι, τὸ λεγόμενον ἐν φρέατι συσχό-

μενος, ὅταν ἐρωτᾷ ἀνέκπληκτος ἀνήρ, καταλαβὼν τῇ χειρὶ

σοῦ τὸν ἕτερον ὀφθαλμόν, εἰ ὁρᾷς τὸ ἱμάτιον τῷ κατειλημ-               c

μένῳ;

그렇지 않다네, 만일 자네가 본다는 것을 안다는 것으로 놓는다면.

그야 벗어날 수 없는 질문에 자네가 무슨 수를 쓰겠는가, 말마따나

우물 안에 함께 붙들린 채로, 겁없는 사내가 물을 때, 한 손으로

자네의 한쪽 눈을 덮고서, 자네가 덮힌 눈으로 그의 옷을 보고 있는지를 말일세?

ΘΕΑΙ. Οὐ φήσω οἶμαι τούτῳ γε, τῷ μέντοι ἑτέρῳ.

제 생각에 저는 그 눈으로는 아니지만, 다른 눈으로 그런다고 말할 겁니다.

ΣΩ. Οὐκοῦν ὁρᾷς τε καὶ οὐχ ὁρᾷς ἅμα ταὐτόν;

그럼 자네는 동시에 같은 것을 보면서 안 보고 있기도 한가?

ΘΕΑΙ. Οὕτω γέ πως.                                                                    5

어떤 식으로는 그렇긴 하죠.

Σω. Οὐδὲν ἐγώ, φήσει, τοῦτο οὔτε τάττω οὔτ᾿ ἠρόμην

τὸ ὅπως, ἀλλ᾿ εἰ ὅ ἐπίστασαι, τοῦτο καὶ οὐκ ἐπίστασαι. νῦν

δὲ ὅ οὐχ ὁρᾷς ὁρῶν φαίνῃ. ὡμολογηκὼς δὲ τυγχάνεις τὸ

ὁρᾶν ἐπίστασθαι καὶ τὸ μὴ ὁρᾶν μὴ ἐπίστασθαι. ἐξ οὖν

τούτων λογίζου τί σοι συμβαίνει.                                                 10

그는 말할 걸세, "나는 그런 것은 전혀 요구하지도 않았고 

어떻게라는 걸 묻고 있지도 않았으며, 오히려 당신이 안 것,

바로 그것을 알지 못하기도 하는지 묻고 있었소. 그런데 이제

당신이 보고 있지 않은 것은 보고 있는 것으로 드러났소. 그리고

마침 당신은 본다는 것은 안다는 것이며 안 본다는 것은 

알지 못한다는 것이라 동의해 버렸소. 그러니 이런 것들로부터

당신에게 무슨 결론이 날지 추론해 보시오."

ΘΕΑΙ. Ἀλλὰ λογίζομαι ὅτι τἀναντία οἷς ὑπεθέμην.                          d

그럼 저는 제가 전제한 것들과 정반대라고 추론합니다.

ΣΩ. Ἴσως δέ γ᾿, ὦ θαυμάσιε, πλείω ἂν τοιαῦτ᾿ ἔπαθες

εἴ τίς σε προσηρώτα εἰ ἐπίστασθαι ἔστι μὲν ὀξύ, ἔστι δὲ

ἀμβλύ, καὶ ἐγγύθεν μὲν ἐπίστασθαι, πόρρωθεν δὲ μή, καὶ

σφόδρα καὶ ἠρέμα τὸ αὐτό, καὶ ἄλλα μυρία, ἃ ἐλλοχῶν ἂν                  5

πελταστικὸς ἀνὴρ μισθοφόρος ἐν λόγοις ἐρόμενος, ἡνίκ᾿

ἐπιστήμην καὶ αἴσθησιν ταὐτὸν ἔθου, ἐμβαλὼν ἂν εἰς τὸ

ἀκούειν καὶ ὀσφραίνεσθαι καὶ τὰς τοιαύτας αἰσθήσεις,

ἤλεγχεν ἂν ἐπέχων καὶ οὐκ ἀνιεὶς πρὶν θαυμάσας τὴν                     e

πολυάρατον σοφίαν συνεποδίσθης ὑπ᾿ αὐτοῦ, οὗ δή σε

χειρωσάμενός τε καὶ συνδήσας ἤδη ἂν τότε ἐλύτρου

χρημάτων ὅσων σοί τε κἀκείνῳ ἐδόκει. τίν᾿ οὖν δὴ ὁ

Πρωταγόρας, φαίης ἂν ἴσως, λόγον ἐπίκουρον τοῖς αὑτοῦ                  5

ἐρεῖ; ἄλλο τι πειρώμεθα λέγειν;

그런가 하면, 놀라운 친구, 이런 일을 자네는 못지 않게 많이

겪었을 테지, 만일 누군가 자네를 상대로 한편으로는 날카롭게

알 수 있는 반면, 무디게 그럴 수도 있으며, 가까이에서는

알 수 있지만, 멀리서는 그렇지 못하고, 과도하게도 경미하게도

같은 것을 두고 그럴 수 있는지 묻는다면, 또 다른 수많은 것들을,

말들 사이에서 매복해 있는 가죽 경장을 하고 용병노릇하는 사내가 물을 

그런 것들을 묻는다면, 자네가 앎과 지각을 같은 것으로 놓았을 때, 

그가 듣는 것과 냄새맡는 것과 이러한 감각들을 습격하며,

붙들고는 풀어주지 않고 논박했을 걸세, 많은 이가 바라는 그 지혜에

경탄하여 자네가 그에 의해 손발이 묶이기 전까지, 그 지점에서 자네를

사로잡아 결박하고 나면 그 때 자네와 저 사람 모두에게 괜찮아 보일 만큼의 

몸값을 요구했겠지. 자네는 이렇게 말할 것 같네, "그러면 정말로 무엇입니까,

프로타고라스께서 자신의 것들에 용병 삼아 말씀하실 논변은요?"

우리가 말해 보지 않겠나?

ΘΕΑΙ. Πάνυ μὲν οὖν.

물론입니다.

ΣΩ. Ταῦτά τε δὴ πάντα ὅσα ἡμεῖς ἐπαμύνοντες αὐτῷ

λέγομεν, καὶ ὁμόσε οἶμαι χωρήσεται καταφρονῶν ἡμῶν             166a

καὶ λέγων·

우리가 그 분을 도와 논하는 이 모든 것도 그렇거니와,

내 생각에 그 분께서 바로 이 자리에 뛰어들어 우리를

우습게 여기시며 말씀하실 것 같네.

               "Οὖτος δὴ ὁ Σωκράτης ὁ χρηστός, ἐπειδὴ

αὐτῷ παιδίον τι ἐρωτηθὲν ἔδεισεν εἰ οἷόν τε τὸν αὐτὸν τὸ

αὐτὸ μεμνῆσθαι ἅμα καὶ μὴ εἰδέναι, καὶ δεῖσαν ἀπέφησεν

διὰ τὸ μὴ δύνασθαι προορᾶν, γέλωτα δὴ τὸν ἐμὲ ἐν τοῖς                   5

λόγοις ἀπέδειξεν. τὸ δέ, ὦ ῥᾳθυμότατε Σώκρατες, τῇδ᾿

ἔχει· ὅταν τι τῶν ἐμῶν δι᾿ ἐρωτήσεως σκοπῇς, ἐὰν μὲν ὁ

ἐρωτηθεὶς οἷάπερ ἂν ἐγὼ ἀποκριναίμην ἀποκρινόμενος

σφάλληται, ἐγὼ ἐλέγχομαι, εἰ δὲ ἀλλοῖα, αὐτὸς ὁ ἐρωτη-                  b

θείς.

"정말이지 이렇게나 쓸모있는 소크라테스라오, 그에게

질문을 받은 웬 아이가 겁먹고야 말았으니 말이오, 같은 사람이

같은 것을 기억하는 동시에 알지 못할 수 있는지 물어서,

또 그 아이가 겁을 먹고서는 예견을 할 수 없기 때문에 부정하니,

나를 논변들 속에서 우스꽝스러운 구경거리로 만들었으니.

그런데, 너무나 성급한 소크라테스, 사정은 이러하다오.

내 말들 중 어떤 것을 문답을 통해 당신이 살펴볼 때, 질문 받는

자가 내가 답할 바로 그런 것들을 답하며 실수한다면,

내가 시험당한 반면, 다른 종류라면, 질문 받은 자 자신이

그렇게 되지.

      αὐτίκα γὰρ δοκεῖς τινά σοι συγχωρήσεσθαι μνήμην

παρεῖναί τῳ ὧν ἔπαθε, τοιοῦτόν τι οὖσαν πάθος οἷον ὅτε

ἔπασχε, μηκέτι πάσχοντι; πολλοῦ γε δεῖ. ἢ αὖ ἀποκνήσειν

ὁμολογεῖν οἷόν τ᾿ εἶναι εἰδέναι καὶ μὴ εἰδέναι τὸν αὐτὸν τὸ               5

αὐτό; ἢ ἐάνπερ τοῦτο δείσῃ, δώσειν ποτὲ τὸν αὐτὸν εἶναι

τὸν ἀνομοιούμενον τῷ πρὶν ἀνομοιοῦσθαι ὄντι; μᾶλλον δὲ

τὸν εἶναι τινα ἀλλ᾿ οὐχὶ τούς, καὶ τούτους γιγνομένους

ἀπείρους, ἐάνπερ ἀνομοίωσις γίγνηται, εἰ δὴ ὀνομάτων γε               c

δεήσει θηρεύσεις διευλαβεῖσθαι ἀλλήλων; 

그야 우선 자네는 누가 자네에게 동의해줄 것이라 여기는가?

어떤 이가 겪은 일들의 기억이 그에게 곁에 있다고, 이런 어떤

것이 그가 겪고 있던 당시의 그러한 경험이기에, 더 이상 그가

겪고 있지 않음에도 그에게 있다고 말일세. 한참이나 먼 얘기지.

아니면 이번엔 같은 자가 같은 것을 알고 또 알지 못하는 일이

가능하다고 동의하길 주저하리라 여기는가? 혹은 만일

정말로 그 점을 두려워할지라도, 도대체 안 같아지고 있는 자가

안 같아지기 이전의 사람과 같은 자라고 인정하리라 여기는가?

그런데 그가 그'들', 또 그렇게 무한해지는 자들이 아니라 

누군가라고 한다고? 정말 같지 않음이 생겨난다면, 그래서 정말로

서로간의 단어 쫓기를 주의해야 할 것이라면 말일세."

- 기억과 과거 경험이 동일하다고 할까? 

  아님 같은 자가 알면서 알지 못한다고 할까?

  아님 서로 다른 자들이라고 할까?

                                                       ἀλλ᾿, ὦ μα-

κάριε," φήσει, "γενναιοτέρως ἐπ᾿ αὐτὸ ἐλθὼν ὃ λέγω, εἰ

δύνασαι, ἐξέλεγξον ὡς οὐχὶ ἴδιαι αἰσθήσεις ἑκάστῳ ἡμῶν

γίγνονται, ἢ ὡς ἰδίων γιγνομένων οὐδέν τι ἂν μᾶλλον τὸ                   5

φαινόμενον μόνῳ ἐκείνῳ γίγνοιτο, ἢ εἰ εἶναι δεῖ ὀνομάζειν,

εἴη ᾧπερ φαίνεται· ὗς δὲ δὴ καὶ κυνομκεφάλους λέγων οὐ

μόνον αὐτὸς ὑηνεῖς, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀκούοντας τοῦτο δρᾶν

εἰς τὰ συγγράμματά μου ἀναπείθεις, οὐ καλῶς ποιῶν. 

그 분께서는 말씀하실 걸세, "허나, 복에 겨운 이여, 내가 하는

말에 더 고결한 방식으로 다가가 보게, 만일 가능하다면 말이네만,

우리 각자에게 개별적인 지각들이 생겨나지 않는다거나, 혹은

개별적으로 생겨나는 것들 중 어느 하나도 오직 저 사람에게만

나타나는 것이 되지 않거나, 만일 "있다"라고 이름을 붙여야 한다면,

그것이 그에게 나타나는 바로 그 자에게 그것이지 않을 것이라고

반박해내시게. 그런데 멧돼지니 개대가리니 말하며 자네 자신이

멧돼지짓을 할 뿐만 아니라, 듣는 사람들까지 내 책에 그런 짓을

하라고 설득시켰네, 아름답지 못한 짓거리를 해서 말일세.

                                                                      ἐγὼ

γάρ φημι μὲν τὴν ἀλήθειαν ἔχειν ὡς γέγραφα· μέτρον γὰρ               d

ἕκαστον ἡμῶν εἶναι τῶν τε ὄντων καὶ μή, μυρίον μέντοι

διαφέρειν ἕτερον ἑτέρου αὐτῷ τούτῳ, ὅτι τῷ μὲν ἄλλα ἔστι

τε καὶ φαίνεται, τῷ δὲ ἄλλα. καὶ σοφίαν καὶ σοφὸν ἄνδρα            ///181002

πολλοῦ δέω τὸ μὴ φάναι εἶναι, ἀλλ᾿ αὐτὸν τοῦτον καὶ λέγω               5

σοφόν, ὅς ἄν τινι ἡμῶν, ᾧ φαίνεται καὶ ἔστι κακά, μετα-

βάλλων ποιήσῃ ἀγαθὰ φαίνεσθαί τε καὶ εἶναι. 

왜냐하면 나는 진리란 내가 쓴 그대로라고 말하니까. 즉

우리 각자가 있는 것들이나 그렇지 않은 것들의 척도라고, 하지만

바로 다음과 같은 점에서 다른 사람은 또 다른 사람과 

헤아릴 수 없이 다르다고, 어떤 자에겐 어떤 것들이 있고 또

나타나는 반면, 또 다른 자에겐 그 외의 것들이 그렇다는 점에서

그렇다고 말한단 말이오. 지혜든 지혜로운 사람이든 있다는 것을

부정한다는 건 나와 한참이나 먼 얘기이고, 오히려 바로 다음과 같은 자를 

내가 지혜로운 자라 말하기도 하는데, 우리 중 누구에게든, 

그에게 나쁜 것들이 나타나고 또 있는 자에게, 변화시킴으로써 

좋은 것들이 나타나고 또 있도록 만들어줄 그런 자를 말한다오.

                                                             τὸν δὲ λόγον

αὖ μὴ τῷ ῥήματί μου δίωκε, ἀλλ᾿ ὧδε ἔτι σαφέστερον μάθε              e

τί λέγω. οἷον γὰρ ἐν τοῖς πρόσθεν ἐλέγετο ἀναμνήσθητι,

ὅτι τῷ μὲν ἀσθενοῦντι πικρὰ φαίνεται ἃ ἐσθίει καὶ ἔστι, τῷ

δὲ ὑγιαίνοντι τἀναντία ἔστι καὶ φαίνεται. σοφώτερον μὲν

οὖν τούτων οὐδέτερον δεῖ ποιῆσαι―οὐδὲ γὰρ δυνατόν―                  5

οὐδὲ κατηγορητέον ὡς ὁ μὲν κάμνων ἀμαθὴς ὅτι τοιαῦτα           167a

δοξάζει, ὁ δὲ ὑγιαίνων σοφὸς ὅτι ἀλλοῖα, μεταβλητέον δ᾿

ἐπὶ θάτερα· ἀμείνων γὰρ ἡ ἑτέρα ἕξις. 

그런데 또 내 논변을 말꼬리 잡지 말고, 이런 식으로 한결 더

정확하게 내가 무슨 말을 하는지 알아보시오. 즉 앞서 논해지던

그런 것들 안에서 다음을 기억해내시오, 아픈 자에게는 그가 먹는 것들이 쓴

것으로 나타나고 쓴 것으로 있는 반면, 건강한 자에게는 반대로 있고

반대로 나타난다는 것 말이오. 그러면 이 둘 중 어느 쪽도

더 지혜로운 자로 만들지 않아야 하니, 더 지혜롭기란 불가능하기

때문이고, 앓는 자가 위와 같은 것들을 믿는다는 이유로

어리석다고 해서도 안 되거니와, 건강한 자가 달리 믿는다는

이유로 지혜롭다고 해서도 안 되며, 다른 한 쪽으로

변화시켜야만 하오. 다른 쪽 상태가 더 낫기 때문이오.

                                                  οὕτω δὲ καὶ ἐν τῇ

παιδείᾳ ἀπὸ ἑτέρας ἕξεως ἐπὶ τῆν ἀμείνω μεταβλητέον·

ἀλλ᾿ ὁ μὲν ἰατρὸς φαρμάκοις μεταβάλλει, ὁ δὲ σοφιστὴς                   5

λόγοις. ἐπεὶ οὔ τί γε ψευδῆ δοξάζοντά τίς τινα ὕστερον

ἀληθῆ ἐποίησε δοξάζειν· οὔτε γὰρ τὰ μὴ ὄντα δυνατὸν

δοξάσαι, οὔτε ἄλλα παρ᾿ ἃ ἂν πάσχῃ, ταῦτα δὲ ἀεὶ ἀληθῆ.

ἀλλ᾿ οἶμαι πονηρᾷ ψυχῆς ἕξει δοξάζοντα συγγενῆ αὐτῆς                b

χρηστῇ ἐποίησε δοξάσαι ἕτερα τοιαῦτα, ἃ δή τινες τὰ

φαντάσματα ὑπὸ ἀπειρίας ἀληθῆ καλοῦσιν, ἐγὼ δὲ βελτίω

μὲν τὰ ἕτερα τῶν ἑτέρων, ἀληθέστερα δὲ οὐδέν.

그런 식으로 교육에서도 다른 한쪽 상태에서 더 나은 상태로

변화시켜야만 하오. 그러나 의사는 약으로 변화시키지만,

소피스트는 말로 그리 한다오. 그럼에도 누군가가 무슨 거짓을

믿는 누군가를 나중에 진실을 믿도록 만들지는 않을 것이오.

있지 않은 것들을 믿기도 불가능하고, 그가 겪는 것들 말고

다른 것들을 믿을 수도 없으며, 바로 그것들이 언제나 참이기

때문이오. 그러나 내 생각에 영혼의 저열한 상태에서 그 상태와

동종인 것들을 믿는 자로 하여금 유용한 상태로 다음과 같은 다른

것들을 믿도록 누군가가 만들어 주었을 것이오, 어떤 이들은 그

나타나는 것들을 경험부족 때문에 참된 것들로 부르지만, 나는

어떤 것들이 다른 것들보다 더 나은 것들이라고, 그런데 전혀

더 참된 것들이지는 않다고 부르는 것들을 말이오.

ἐποίησε : S.1932 the aorist employed in general descriptions.

변화시키는 대상은 무엇인가? 상태? 믿음의 대상? 

                                                                 καὶ τοὺς

σοφούς, ὦ φίλε Σώκρατες, πολλοῦ δέω βατράχους λέγειν,                   5

ἀλλὰ κατὰ μὲν σώματα ἰατροὺς λέγω, κατὰ δὲ φυτὰ

γεωργούς. φημὶ γὰρ καὶ τούτους τοῖς φυτοῖς ἀντὶ πονηρῶν

αἰσθήσεων, ὅταν τι αὐτῶν ἀσθενῇ, χρηστὰς καὶ ὑγιεινὰς                   c

αἰσθήσεις τε καὶ ἀληθεῖς ἐμποιεῖν, τοὺς δέ γε σοφούς τε

καὶ ἀγαθοὺς ῥήτορας ταῖς πόλεσι τὰ χρηστὰ ἀντὶ τῶν

πονηρῶν δίκαια δοκεῖν εἶναι ποιεῖν. ἐπεὶ οἷά γ᾿ ἂν ἑκάστῃ

πόλει δίκαια καὶ καλὰ δοκῇ, ταῦτα καὶ εἶναι αὐτῇ, ἕως ἂν                   5

αὐτὰ νομίζῃ· ἀλλ᾿ ὁ σοφὸς ἀντὶ πονηρῶν ὄντων αὐτοῖς

ἑκάστων χρηστὰ ἐποίησεν εἶναι καὶ δοκεῖν. 

그리고, 친애하는 소크라테스, 내가 말하는 지혜로운 자들은

개구리들을 말하는 것과는 한참이나 거리가 멀고, 오히려

신체에 대해서는 의사들을 말하고, 식물들에 대해서는

농부들을 말하는 것이오. 그야 나는 이 사람들도 식물들에게

저열한 감각들 대신, 그 식물들 중 어떤 것이 허약할 경우, 유용하고

건강하며 참이기도 한 감각들을 만들어 넣어 준다고, 또 지혜로우며

훌륭한(좋은) 연설가들은 나라들에게 저열한 것들 대신 유용한 것들이

정의로운 것들이라고 여겨지도록 만들어준다고 말하고 있으니 말이오.

각 나라에 정의롭고도 아름답다고 여겨지는 어떤 것들이, 각 도시가

그러한 것들을 통용시키는 한, 각 도시에 바로 그대로의 것들이 있기도

하다는 것이지. 허나 지혜로운 자가 각 도시들의 그 사람들에게 

저열한 것들로 있는 것들 대신 유용한 것들이 있도록 또 그리 여기도록 

만들어주었으니 말이오. (정의롭고 아름답다고 여겨지는 것들이 저열한 것들이 아니라

유용한 것들이도록? 혹은 저열한 것들 대신 유용한 것들이 있도록?)

                                                          κατὰ δὲ τὸν

αὐτὸν λόγον καὶ ὁ σοφιστὴς τοὺς παιδευομένους οὕτω

δυνάμενος παιδαγωγεῖν σοφός τε καὶ ἄξιος πολλῶν                       d

χρημάτων τοῖς παιδευθεῖσιν. καὶ οὕτω σοφώτεροί τέ εἰσιν

ἕτεροι ἑτέρων καὶ οὐδεὶς ψευδῆ δοξάζει, καὶ σοί, ἐάντε

βούλῃ ἐάντε μή, ἀνεκτέον ὄντι μέτρῳ· σῴξεται γὰρ ἐν

τούτοις ὁ λόγος οὗτος. 

그런데 같은 논리에 따라 소피스트도 그에게 교육받는 자들을

그런 식으로 교육할 수 있는 자로서 지혜로운 자이자 그에게 

교육받은 자들에게서 많은 재물을 받을 가치가 있는 자라오.

또 그런 식으로 어떤 자들이 다른 자들보다 더 지혜로운 자들이면서

누구도 거짓을 믿지는 않으며, 당신이 바라든 바라지 않든, 

당신이 척도로서 받아들일 수밖에 없는 일이오. 즉 이러한 점들에서

내 논변은 이런 것으로서 구제되는 것이오.

                              ᾧ σὺ εἰ μὲν ἔχεις ἐξ ἀρχῆς                             5

ἀμφισβητεῖν, ἀμφισβήτει λόγῳ ἀντιδιεξελθών· εἰ δὲ δι᾿

ἐρωτήσεων βούλει, δι᾿ ἐρωτήσεων· οὐδὲ γὰρ τοῦτο

φευκτέον, ἀλλὰ πάντων μάλιστα διωκτέον τῷ νοῦν ἔχοντι.

ποίει μέντοι οὑτωσί· μὴ ἀδίκει ἐν τῷ ἐρωτᾶν. καὶ γὰρ                     e

πολλὴ ἀλογία ἀρετῆς φάσκοντα ἐπιμελεῖσθαι μηδὲν ἀλλ᾿ ἢ

ἀδικοῦντα ἐν λόγοις διατελεῖν. 

만일 당신이 어떤 점에서 처음부터 말싸움을 벌일 수 있다면,

논변으로 상술하여 말싸움을 벌이시오. 그런데 만일 질문들을

통해 그러길 바란다면, 질문들을 통해서 하시고. 그야 이런 일은

피해야만 할 일이 전혀 아니고, 오히려 제정신인 자에게 무엇보다도 

특히 추구해야만 할 일이니 말이오. 그렇지만 이런 식으로 해주시오.

질문을 함에 있어서 부정을 저지르진 말아 주시오. 그야 무척이나

말도 안 되는 일이기도 하니 말이오, 덕을 돌본다고 공언하는 자가

다름 아니라 논변에서 내내 부정을 저질러 댄다는 건 말이오.

                                         ἀδικεῖν δ᾿ ἐστὶν ἐν τῷ

τοιούτῳ, ὅταν τις μὴ χωρὶς μὲν ὡς ἀγωνιζόμενος τὰς δια-

τριβὰς ποιῆται, χωρὶς δὲ διαλεγόμενος, καὶ ἐν μὲν τῷ                        5

παίζῃ τε καὶ σφάλλῃ καθ᾿ ὅσον ἂν δύνηται, ἐν δὲ τῷ δια-

λέγεσθαι σπουδάζῃ τε καὶ ἐπανορθοῖ τὸν προσδιαλεγό-

μενον, ἐκεῖνα μόνα αὐτῷ ἐνδεικνύμενος τὰ σφάλματα, ἃ

αὐτὸς ὑφ᾿ ἑαυτοῦ καὶ τῶν προτέρων συνουσιῶν παρεκέ-            168a

κρουστο. 

그런데 이런 일에서 부정을 저지르는 일이 있으니, 누군가가

경쟁하느라고 여가를 보내는 경우와, 대화를 하며 보내는 경우를

따로 놓지 않을 경우요, 한 경우엔 가능한 한 장난을 치고 훼방을 

놓겠지만, 다른 경우엔 대화에 열중하고 대화하는 자를 바로잡아

줄 것이니, 오직 저러한 잘못들만을 그에게 지적하면서 그럴 것이오,

그 자신이 스스로 그리고 앞선 교제들에 의해 빗맞춘 잘못들만을.

             ἂν μὲν γὰρ οὕτω ποιῇς, ἑαυτοὺς αἰτιάσονται οἱ

προσδιατρίβοντές σοι τῆς αὑτῶν ταραχῆς καὶ ἀπορίας ἀλλ᾿

οὐ σέ, καὶ σὲ μὲν διώξονται καὶ φιλήσουσιν, αὑτοὺς δὲ

μισήσουσι καὶ φεύξονται ἀφ᾿ ἑαυτῶν εἰς φιλοσοφίαν, ἵν᾿                    5

ἄλλοι γενόμενοι ἀπαλλαγῶσι τῶν οἳ πρότερον ἦσαν· ἐὰν δὲ

τἀναντία τούτων δρᾷς ὥσπερ οἱ πολλοί, τἀναντία

συμβήσεταί σοι καὶ τοὺς συνόντας ἀντὶ φιλοσόφων

μισοῦντας τοῦτο τὸ πρᾶγμα ἀποφανεῖς ἐπειδὰν πρεσβύ-                  b

τεροι γένωνται. 

즉 당신이 그런 식으로 한다면, 당신을 상대로 시간을 보내는 자들이

자신들의 혼란과 당혹에 대해 자신들을 탓하지 당신을 탓할

것이고, 당신을 좇고 친애하는 반면, 자신들을 미워하고 자신들로부터

철학으로 달아날 것인 즉, 다른 자들이 되어 이전에 자신들이었던 

자들로부터 벗어나기 위해 그리할 테지. 그런데 만일 당신이

대다수가 그러하듯 이런 일들과 정반대의 일을 한다면, 당신에게

정반대의 일들이 귀결될 테고 당신은 함께하는 자들을 철학자들 대신

노인들이 되고 나서 바로 그 일을 미워하는 자들로 드러내게 될 것이오.

                      ἐὰν οὖν ἐμοὶ πείθῃ, ὃ καὶ πρότερον

ἐρρήθη, οὐ δυσμενῶς οὐδὲ μαχητικῶς ἀλλ᾿ ἵλεῳ τῇ

διανοίᾳ συγκαθεὶς ὡς ἀληθῶς σκέψῃ τί ποτε λέγομεν,

κινεῖσθαί τε ἀποφαινόμενοι τὰ πάντα, τό τε δοκοῦν ἑκάστῳ               5

τοῦτο καὶ εἶναι ἰδιώτῃ τε καὶ πόλει. 

그러므로 만일 당신이 내게 설득되었다면, 앞서도 이야기된 바,

적대적으로 굴지도 않고 싸움판을 벌이지도 않고 오히려

친절한 마음으로 함께 앉아 우리가 도대체 무슨 말을 하고 있는지

진정으로 검토하게 될 것이오, 모든 것이 운동한다고 드러내 보이면서,

또 각자에게 여겨지는 바로 그것이 개인에게든 나라에게든 그런

것이기도 하다고 드러내 보이면서 우리가 하는 말을 말이오.

                                               καὶ ἐκ τούτων ἐπὶ-

σκέψῃ εἴτε ταὐτὸν εἴτε καὶ ἄλλο ἐπιστήμη καὶ αἴσθησις,

ἀλλ᾿ οὐχ ὥσπερ ἄρτι ἐκ συνηθείας ῥημάτων τε καὶ

ὀνομάτων, ἃ οἱ πολλοὶ ὅπῃ ἂν τύχωσιν ἕλκοντες ἀπορίας              c

ἀλλήλοις παντοδαπὰς παρέχουσι." 

이런 것들을 통해 앎과 지각이 같은 것이든 다른 것이든 고찰하게

될 테고, 방금처럼 익숙한 동사들과 명사들, 대다수가 마구잡이로

끌어와 서로에게 온갖 종류의 당혹스러움을 내놓는 그런 것들을

통해서는 그리 하지 못할 것이오."

                                             ταῦτα, ὦ Θεόδωρε, τῷ

ἑταίρῳ σου εἰς βοήθειαν προσηρξάμην κατ᾿ ἐμὴν δύναμιν

σμικρὰ ἀπὸ σμικρῶν· εἰ δ᾿ αὐτὸς ἔζη, μεγαλειότερον ἂν

τοῖς αὑτοῦ ἐβοήθησεν.                                                             5

테오도로스, 이런 것들을 당신의 동료분께 도움을 드리려 

제 능력이 닿는대로 보잘 것 없는 와중에 보잘 것 없는 것들을

보태드렸습니다. 그런데 만일 당신 자신께서 살아계셨다면, 

자신의 일들에 더욱 대단한 도움을 주셨겠지요.


-蟲- 

Posted by 시궁진창 버러지

댓글을 달아 주세요

대강.

생각 2018.09.01 21:31 |

1. x의 본질이 F이라는 말은 x가 필연적으로 F라는 뜻이고 이는 다시 x이면서 F이지 않은 가능세계는 없다는 식으로 설명된다면, 본질과 양상과 가능세계론이 대강 어떤 관계를 맺고 있는지 짐작할 수 있다. 그 자체로 본질에 따라 서술되는 경우를 대다수의 경우에 참인 서술이나 그 외의 경우들로부터 구분하는 아리스토텔레스의 이를 테면 명제론 같은 것을 고려하면, 그리고 아리스토텔레스가 일종의 사고실험으로서 가능한 세계들과 같은 어떤 것을 생각하지 않았으리라는 문헌 상의 정황을 생각하면, 다시 본질과 양상에 관련하여 가능세계의미론과 아리스토텔레스 사이의 관련성 혹은 대척점 같은 것을 생각해 볼 수도 있겠다. 그리고 다시, 어떤 것의 본질에 대한 서술과 관련하여 플라톤의 형상이론과 이에 대한 비판으로서 아리스토텔레스의 제3인간 논변을 떠올릴 수 있겠고, 제3인간 논변을 포함 형상이론에 대한 다양한 비판이 개진되는 『파르메니데스』 편을 통해 플라톤 자신의 고유한 본질서술에 대한 이해를 추정해 볼 수 있지 않을까 싶다. 그러나 해당 대화편에서 긍정적이고 적극적인 이론이 전개되지 않았다는 해석을 전제한다면, 이 필요하지만 찾을 수 없는 답변에 해당하는 다른 대화편으로서 『테아이테토스』 편을 고려할 수 있을 것이다. 『테아이테토스』 중심부 세 부분을 관통하는 주제를 앎과 의견(또는 믿음)의 구분 및 이를 위해 요청되는 거짓의 가능성 확보라 생각한다면, 앎의 필연적으로 참이라는 속성과 의견의 거짓일 수 있음 혹은 개연적 또는 우연적으로 참이라는 속성 사이의 구분이 『파르메니데스』 에서 제기된 비판을 극복하고 형상이론을 수복하는 데에 필요한 작업이라 짐작해 볼 수 있다. 그리고 거짓의 가능성은 『소피스트』 편에서 적극적으로 논증된다. 거짓이 무엇이며 어떻게 가능한지에 대한 입장을 기준으로 플라톤과 아리스토텔레스를 대비시킬 수 있을지도 모르겠다. 그리고 이를 바탕으로 현대 영미 철학 내에서 아리스토텔레스주의를 아리스토텔레스 그 자신과 연결지어 정리할 경우, 이 전체에 대비되는 플라톤의 진리론 혹은 양상론을 재구성해 볼 수 있을지도 모르겠다. 여기에 더해 형상의 자기술어화와 본질서술 그리고 거짓의 가능성 사이의 관계를 검토하면 좋겠지. 뭐 그런 생각을 하고 있는데 어찌 될지 나야 모르지.

2. 화요일 『테아이테토스』 강독, 이어서 형이상학(가능세계의미론과 이에 대한 비판적 흐름), 수요일 오전에 물리학의 철학, 끝나고 대전에서(...) 『파르메니데스』 강독, 금요일에 『테아이테토스』 수업. 지난 학기에 논문 쓴답시고 못 들어간 『파르메니데스』 수업도 그렇고, 내년에 있을 국제 플라톤 학회 주제가 『파르메니데스』 편인 것도 그렇고, 이번에 지도교수님께서 『테아이테토스』 강의 열어주신 것도 그렇고, 이래저래 판이 깔리는 느낌인데 차려진 밥상을 앞에 두고 내가 챙겨먹어야 할 것을 챙겨먹을 수 있을지 모르겠다. 여전히 변함없이 무너진 토굴에서 숨구멍을 찾는 느낌이다. 나아갈 길, 처럼 거창한 게 아니라 목숨부지하려면 반드시 찾아야 할 쥐구멍을 찾는 중이다. 주저앉아 흘려보낸 시간이 너무 많다. 이젠 정말 바지런을 떨 때다.

-蟲-

Posted by 시궁진창 버러지

댓글을 달아 주세요

ΘΕΟ. Ἀνέξεται, ὦ Σώκρατες, Θεαίτητος· οὐδαμῶς                                               161a5

γὰρ δύσκολος. ἀλλὰ πρὸς θεῶν εἰπὲ ᾗ αὖ οὐχ οὕτως ἔχει.

소크라테스, 테아이테토스는 받아들일 겁니다. 그는 결코

짜증을 내는 사람이 아니니까요. 허나 신들께 걸고 이번엔 또

사정이 그렇지 않은 측면을 말씀해 주시지요.

ΣΩ. Φιλόλογός γ᾿ εἶ ἀτεχνῶς καὶ χρηστός, ὦ Θεόδωρε,

ὅτι με οἴει λόγων τινὰ εἶναι θύλακον καὶ ῥᾳδίως ἐξελόντα

ἐρεῖν ὡς οὐκ αὖ ἔχει οὕτω ταῦτα· τὸ δὲ γιγνόμενον οὐκ                                           b

ἐννοεῖς, ὅτι οὐδεὶς τῶν λόγων ἐξέρχεται παρ᾿ ἐμοῦ ἀλλ᾿ ἀεὶ

παρὰ τοὺ ἐμοὶ προσδιαλεγομένου, ἐγὼ δὲ οὐδὲν ἐπίσταμαι

πλέον πλὴν βραχέος, ὅσον λόγον παρ᾿ ἑτέρου σοφοῦ λαβεῖν

καὶ ἀποδέξασθαι μετρίως. καὶ νῦν τοῦτο παρὰ τοῦδε                                                5

πειράσομαι, οὔ τι αὐτὸς εἰπεῖν.

당신께서는 그야말로 말을 사랑하는 분이시긴 하네요, 또 

순진하신 분이시고요, 테오도로스. 당신께서 저를 무슨 말 보따리라고

생각하시고 쉽사리 뽑아내 이번엔 그것들이 그러한 사정이 아니라고

이야기하리라 생각하시니 말입니다. 그런데 벌어지고 있는 일을 이해하지

못하고 계십니다, 그 말들 중 무엇 하나 제게서 나오지 않았고 저와

대화하는 사람에게서 매번 나왔고, 저는 짤막한 것 말고는 조금도 더

아는 바가 없다는 것을요, 다른 지혜로운 자에게서 말을 잡아

적당하게 받아들일 만큼의 것 말고는요. 지금도 저는 여기 이 사람에게서

그런 일을 해 볼 것이고, 저 스스로 뭔가 말하려 해 볼 것은 아닙니다.

ΘΕΟ. Σὺ κάλλιον, ὦ Σώκρατες, λέγεις· καὶ ποῖει

οὕτως.

당신 말씀이 더 훌륭하군요, 소크라테스. 그럼 그리 해주시지요.

ΣΩ. Οἶσθ᾿ οὖν, ὦ Θεόδωρε, ὃ θαυμάζω τοῦ ἑταίρου

σου Πρωταγόρου;                                                                                            10

그럼, 테오도로스, 제가 당신 동료 프로타고라스께 놀라는 점을

알고 계십니까?

ΘΕΟ. Τὸ ποῖον;                                                                                               c

어떤 점이죠?

ΣΩ. Τὰ μὲν ἄλλα μοι πάνυ ἡδέως εἴρηκεν, ὡς τὸ

δοκοῦν ἑκάστῳ τοῦτο καὶ ἔστιν· τὴν δ᾿ ἀρχὴν τοῦ λόγου

τεθαύμακα, ὅτι οὐκ εἶπεν ἀρχόμενος τῆς Ἀληθείας ὅτι

"Πάντων χρημάτων μέτρον ἐστὶν ὗς" ἢ "κυνοκέφαλος" ἢ                                           5

τι ἄλλο ἀτοπώτερον τῶν ἐχόντων αἴσθησιν, ἵνα μεγαλο-

πρεπῶς καὶ πάνυ καταφρονητικῶς ἤρξατο ἡμῖν λέγειν,

ἐνδεικνύμενος ὅτι ἡμεῖς μὲν αὐτὸν ὥσπερ θεὸν ἐθαυμά-

ζομεν ἐπὶ σοφίᾳ, ὁ δ᾿ ἄρα ἐτύγχανεν ὢν εἰς φρόνησιν οὐδὲν

βελτίων βατράχου γυρίνου, μὴ ὅτι ἄλλου του ἀνθρώπων. ἢ                                      d

πῶς λέγωμεν, ὦ Θεόδωρε;

다른 것들은 제게 퍽이나 기껍게 말씀하셨습니다, 각자에게

여겨지는 바로 그것이 그런 것이기도 하다고요. 그런데 그 논변의

기원에는 놀랐습니다, 그 『참들』을 시작하시면서 "모든 사안의 척도는

멧돼지이다" 라거나 "개코원숭이이다" 라거나 지각을 가지는 것들

중 더 이상한 다른 어떤 것이라고 말씀하지 않으셨다는 점에서요, 

우리에게 거창하게 꽤나 경멸조로 말씀을 시작하시려고 말입니다,

우리로서는 그 분을 지혜에 있어서 신처럼 놀라워하였는데,

그 분께서는 마침 현명함으로는 개구리가 낳은 올챙이보다

나을 것도 전혀 없는 분이셨고, 인간들 중 다른 이보다도 그렇지 않다는

것을 보여주시면서 말이죠. 아님 우리가 어찌 말할까요, 테오도로스?

                                      εἰ γὰρ δὴ ἑκάστῳ ἀληθὲς ἔσται

ὃ ἂν δι᾿ αἰσθήσεως δοξάζῃ, καὶ μήτε τὸ ἄλλου πάθος ἄλλος

βέλτιον διακρινεῖ, μήτε τὴν δόξαν κυριώτερος ἔσται ἐπι-

σκέψασθαι ἕτερος τὴν ἑτέρου ὀρθὴ ἢ ψευδής, ἀλλ᾿ ὃ πολ-                                         5

λάκις εἴρηται, αὐτὸς τὰ αὑτοῦ ἕκαστος μόνος δοξάσει,

ταῦτα δὲ πάντα ὀρθὰ καὶ ἀληθῆ, τί δή ποτε, ὦ ἑταῖρε,

Πρωταγόρας μὲν σοφός, ὥστε καὶ ἄλλων διδάσκαλος

ἀξιοῦσθαι δικαίως μετὰ μεγάλων μισθῶν, ἡμεῖς δὲ ἀμα-                                           e

θέστεροί τε καὶ φοιτητέον ἡμῖν ἦν παρ᾿ ἐκεῖνον, μέτρῳ ὄντι

αὐτῷ ἑκάστῳ τῆς αὑτοῦ σοφίας; 

만일 정말로 각자에게는 그가 감각을 통해 여길 것이

참일 것이라면, 또 어떤 사람의 겪음을 또 다른 사람이 

더 잘 판단하는 것도 아니고, 믿음에 있어서도 타인의 믿음이

참인지 거짓인지 다른 자가 더 권위를 가지고 살펴볼 수도 없으며,

오히려 거듭 이야기되는 바, 오직 각자 그 자신이 자신의 것들만을

믿을 것이라면, 그런데 이러한 모든 것이 옳고 또 참이라면, 도대체

무슨 이유로, 동지여, 프로타고라스는 지혜로운 자라서, 다른 자들에게까지

대단한 보수를 받아 마땅한 선생이 됨직할 정도인 반면, 우리는

더 무식하고 우리가 저 분께 찾아갈(매달릴) 수밖에 없었던 겁니까? 각자가

자신의 지혜에 대해 스스로 척도이면서?

                                           ταῦτα πῶς μὴ φῶμεν

δημούμενον λέγειν τὸν Πρωταγόραν; τὸ δὲ δὴ ἐμόν τε καὶ

τῆς ἐμῆς τέχνης τῆς μαιευτικῆς σιγῶ ὅσον γέλωτα ὀφλι-                                             5

σκάνομεν, οἶμαι δὲ καὶ σύμπασα ἡ τοῦ διαλέγεσθαι

πραγματεία. τὸ γὰρ ἐπισκοπεῖν καὶ ἐπιχειρεῖν ἐλέγχειν τὰς

ἀλλήλων φαντασίας τε καὶ δόξας, ὀρθὰς ἑκάστου οὔσας,

οὐ μακρὰ μὲν καὶ διωλύγιος φλυαρία, εἰ ἀληθὴς ἡ                                             162a

Ἀλήθεια Πρωταγόρου ἀλλὰ μὴ παίζουσα ἐκ τοῦ ἀδύτου

τῆς βίβλου ἐφθέγξατο;

프로타고라스께서 출판하여(대중에 영합하여?) 말씀하시는 바가 그러하다고

우리가 어찌 긍정하지 않을 수 있겠습니까? 그래서 제 자신의 일과

저의 기술인 산파술에서 우리가 얼만큼의 우스운 빚을 지게

되는지 저는 침묵하며, 논의된 사안 전체 또한 저는 그리 생각합니다.

그야 서로가 가진 인상(환상)과 믿음을 검토하고 시험해 본다는

것, 각자의 믿음이 참인데도 그런다는 것은, 오래 걸릴 것도 아니고

엄청나게 어리석은 짓이겠죠? 만일 프로타고라스의 『참들』이

참이고 그 책의 신성불가침한 곳에서 장난치며 말씀하신 게

아니라면요.

ΘΕΟ. Ὦ Σώκρατες, φίλος ἁνήρ, ὥσπερ σὺ νυνδὴ

εἶπες. οὐκ ἂν οὖν δεξαίμην δι᾿ ἐμοῦ ὁμολογοῦντος                                                    5

ἐλέγχεσθαι Πρωταγόραν, οὐδ᾿ αὖ σοὶ παρὰ δόξαν ἀντι-

τείνειν. τὸν οὖν Θεαίτητον πάλιν λαβέ· πάντως καὶ νυνδὴ

μάλ᾿ ἐμμελῶς σοι ἐφαίνετο ὑπακούειν.

소크라테스, 그 분께서는 내 친우이신 분이라오, 방금 당신이

이야기한 그대로 말이오. 그러니 내 동의를 통해 프로타고라스가

시험당하는 것은 받아들이질 못하겠소만, 그렇다고 의견을 달리하여

당신에게 저항하는 일도 못 받아들이겠구려. 그러니 테아이테토스를

다시 붙드시오. 지금도 전적으로 또 무척이나 장단 맞게 당신께

귀기울이는 것으로 보였으니 말이오.

ΣΩ. Ἆρα κἂν εἰς Λακεδαίμονα ἐλθών, ὦ Θεόδωρε,                                                   b

πρὸς τὰς παλαίστρας ἀξιοῖς ἂν ἄλλους θεώμενος γυμνούς,

ἐνίους φαύλους, αὐτὸς μὴ ἀντεπιδεικνύναι τὸ εἶδος παρ-

αποδυόμενος;

혹시 만일 라케다이몬으로 가셔서, 테오도로스,

씨름판에서 다른 사람들이 벌거벗은 것을 보신다면,

일부는 저열한 것을 보신다면, 당신 자신께서는 옷을 벗어 모습을

드러내 차례를 맞이하지 않는 게 합당하다고 생각하시겠습니까?

ΘΕΟ. Ἀλλὰ τί μὴν δοκεῖς, εἴπερ μέλλοιέν μοι ἐπι-                                                       5

τρέψειν καὶ πείσεσθαι; ὥσπερ νῦν οἶμαι ὑμᾶς πείσειν ἐμὲ

μὲν ἐᾶν θεᾶσθαι καὶ μὴ ἕλκειν πρὸς τὸ γυμνάσιον σκληρὸν

ἤδη ὄντα, τῷ δὲ δὴ νεωτέρῳ τε καὶ ὑγροτέρῳ ὄντι

προσπαλαίειν.

허나 정말이지 당신은 무어라 여기시오, 만일 정말로 장차

그들이 내게 맡기고 내게 설득당하게 될 것이라면? 마치

지금 제가 여러분을 설득하기를 나는 보고 있도록 내버려두고 

이미 몸이 굳은 나를 경기장으로 이끌지 말도록, 반면 더 젊고 

유연한 자와 씨름하도록 하리라 생각하고 있는 것처럼 말이오.

ΣΩ. Ἀλλ᾿ εἰ οὕτως, ὦ Θεόδωρε, σοὶ φίλον, οὐδ᾿ ἐμοὶ                                                   10

ἐχθρόν, φασὶν οἱ παροιμιαζόμενοι. πάλιν δὴ οὖν ἐπὶ τὸν                                            c

σοφὸν Θεαίτητον ἰτέον. λέγε δή, ὦ Θεαίτητε, πρῶτον μὲν

ἃ νυνδὴ διήλθομεν, ἆρα οὐ σὺ θαυμάζεις εἰ ἐξαίφνης

οὕτως ἀναφανήσῃ μηδὲν χείρων εἰς σοφίαν ὁτουοῦν

ἀνθρώπων ἢ καὶ θεῶν; ἢ ἧττόν τι οἴει τὸ Πρωταγόρειον                                              5

μέτρον εἰς θεοὺς ἢ εἰς ἀνθρώπους λέγεσθαι;

하지만 만일 그런 식이, 테오도로스, 당신께는 친애할 일이라면,

제게도 적대할 일은 아니겠습니다, 속담을 즐기는 자들이 말하듯이요.

그러니 정말로 다시금 지혜로운 테아이테토스에게로

가야만 하네요. 그럼 말해보게, 테아이테토스, 우선은

방금 우리가 상술한 바, 혹시 자네는 놀라지 않는가? 만일 갑작스럽게

그런 식으로 지혜로는 인간들 중에서나 신들 중에서조차 아무도

전혀 덜할 바가 없는 것으로 드러나게 된다면 말일세. 아니면 자네는

프로타고라스식 척도가 인간들에 대한 것에 비하면 신들에 대해서는

뭔가 덜 이야기된 것이라 생각하는가?

ΘΕΑΙ. Μὰ Δί᾿ οὐκ ἔγωγε· καὶ ὅπερ γε ἐρωτᾷς, πάνυ

θαυμάζω. ἡνίκα γὰρ διῇμεν ὃν τρόπον λέγοιεν τὸ δοκοῦν

ἑκάστῳ τοῦτο καὶ εἶναι τῷ δοκοῦντι, πάνυ μοι εὖ ἐφαίνετο                                        d

λέγεσθαι· νῦν δὲ τοὐναντίον ταχὺ μεταπέπτωκεν.

제우스께 맹세코 저로서는 그리 생각하지 않습니다. 또한 당신께서

물으시는 바로 그 점은, 무척이나 놀라고 있고요. 각자에게 여겨지는 바로

그것이 그 여기는 자에게 그런 것이기도 하다고 그들이 논한 그 방식을(말한 뜻이 뭔지를)

우리가 상술한 그 때, 아주 잘 말해진 것처럼 제게 보였으니까요.

그런데 이제는 금새 정반대로 뒤집혀 버렸네요.

ΣΩ. Νέος γὰρ εἶ, ὦ φίλε παῖ· τῆς οὖν δημηγορίας

ὀξέως ὑπακούεις καὶ πείθῃ. πρὸς γὰρ ταῦτα ἐρεῖ Πρωτα-

γόρας ἤ τις ἄλλος ὑπὲρ αὐτοῦ· "Ὦ γενναῖοι παῖδές τε καὶ                                           5

γέροντες, δημηγορεῖτε συγκαθεζόμενοι, θεούς τε εἰς τὸ

μέσον ἄγοντες, οὓς ἐγὼ ἔκ τε τοῦ λέγειν καὶ τοῦ γράφειν                                          e

περὶ αὐτῶν ὡς εἰσὶν ἢ ὡς οὐκ εἰσίν, ἐξαιρῶ, καὶ ἃ οἱ πολ-

λοὶ ἂν ἀποδέχοιντο ἀκούοντες, λέγετε ταῦτα, ὡς δεινὸν εἰ

μηδὲν διοίσει εἰς σοφίαν ἕκαστος τῶν ἀνθρώπων βοσκή-

ματος ὁτουοῦν· ἀπόδειξιν δὲ καὶ ἀνάγκην οὐδ᾿ ἡντινοῦν                                            5

λέγετε ἀλλὰ τῷ εἰκότι χρῆσθε, ᾧ εἰ ἐθέλοι Θεόδωρος ἢ

ἄλλος τις τῶν γεωμετρῶν χρώμενος γεωμετρεῖν, ἄξιος

οὐδ᾿ ἑνὸς μόνου ἂν εἴη. σκοπεῖτε οὖν σύ τε καὶ Θεόδωρος εἰ

ἀποδέξεσθε πιθανολογίᾳ τε καὶ εἰκόσι περὶ τηλικούτων

λεγομένους λόγους."                                                                                    163a

그야 자네가 젊으니 말이지, 친애하는 어린 친구. 그러니 자네는 그

대중연설을 성급하게(유연하게) 귀기울여 듣고 납득하고 있다네. 그야 이런 일들에 맞서

프로타고라스께서든 다른 누군가가 그 분을 위해서든 말하니까.

"고귀한 혈통의 소년들과 노인들이여, 그대들은 함께 누워 대중연설을 하고 있소,

신들까지 한복판으로 끌고와서 말이오. 나는 그 분들에 관하여 논하고

기록하는 일에서 그 분들께서 어떠하신지 또 어떠하지 않으신지, 거둬내버린다오.

또한 대다수의 사람들이 들으며 받아들일 것들, 당신들은 그런 것들을 논하고 있소,

만일 지혜쪽으로 인간들 각자가 살찌워진 아무 짐승과도 전혀 다를 바

없다면 무시무시한 일이라고 말이오. 그런데 당신들은 아무런 필연적인 증명도

논하지 않고 오히려 그럴싸한 것을 써먹고 있으니, 만일 테오도로스나

기하학자들 중 다른 누군가가 이를 써서 기하학을 하려 한다면, 단 한 측면도

가치있는 자이지 못할 그런 것이오. 그러니 그대들은 그대와 테오도로스가

설득을 위한 논변과 그럴싸함으로 그렇게나 중대한 일들에 관하여

논해진 논변들을 받아들일 것인지 검토하시오."

- 인용문 편집 차이.

- ἐξαίφνης, ταχὺ 등과 연관 혹은 테오도로스의 굳은 몸과 젊은이의 유연한 몸.

- 필연과 그럴듯함의 구분. 프로타고라스가 전자를 지지? 플라톤은 왜 프로타고라스의

입을 통해 필연을 논하게 하는가? 지각이 앎인 것과 그럴듯함의 가능성.

ΘΕΑΙ. Ἀλλ᾿ οὐ δίκαιον, ὦ Σώκρατες, οὔτε σὺ οὔτε ἂν

ἡμεῖς φαῖμεν.

허나 온당치 못한 얘기고, 소크라테스, 당신께서도 저도

인정하지 않을 겁니다.

ΣΩ. Ἄλλῃ δὴ σκεπτέον, ὡς ἔοικεν, ὡς ὅ τε σὸς καὶ ὁ

Θεοδώρου λόγος.                                                                                              5

그럼 다른 식으로 검토해야만 하네, 그럴 듯해 보이기로는 말일세.

자네의 말이든 테오도로스의 말이든 그러하니까.

ΘΕΑΙ. Πάνυ μὲν οὖν ἄλλῃ.

그야 물론 달리 해야지요.

ΣΩ. Τῇδε δὴ σκοπῶμεν εἰ ἄρα ἐστὶν ἐπιστήμη τε καὶ

αἴσθησις ταὐτὸν ἢ ἕτερον. εἰς γὰρ τοῦτό που πᾶς ὁ λόγος

ἡμῖν ἔτεινεν, καὶ τούτου χάριν τὰ πολλὰ καὶ ἄτοπα ταῦτα

ἐκινήσαμεν. οὐ γάρ;                                                                                          10

그럼 다음과 같은 식으로 혹시 앎과 지각이 같은 것인지

다른 것인지 검토하세. 이쪽으로 아마 우리의 모든 논변이

전개되고 있었고, 그 덕분에 그런 많고도 이상한 일들을

촉발시키고 있었으니 말일세. 아니 그런가?

ΘΕΑΙ. Παντάπασι μὲν οὖν.

전적으로 그러하지요.

ΣΩ. Ἦ οὖν ὁμολογήσομεν, ἃ τῷ ὁρᾶν αἰσθανόμεθα ἢ                                              b

τῷ ἀκούειν, πάντα ταῦτα ἅμα καὶ ἐπίστασθαι; οἷον τῶν

βαρβάρων πρὶν μαθεῖν τὴν φωνὴν πότερον οὐ φήσομεν

ἀκούειν ὅταν φθέγγωνται, ἢ ἀκούειν τε καὶ ἐπίστασθαι ἃ

λέγουσι; καὶ αὖ γράμματα μὴ ἐπιστάμενοι, βλέποντες εἰς                                           5

αὐτὰ πότερον οὐχ ὁρᾶν ἢ ἐπίστασθαι εἴπερ ὁρῶμεν διισχυ-

ριούμεθα;

그러니 우리는 동의하지 않겠나, 우리가 보는 일로써든

듣는 일로써든 지각하는 것들, 그 모든 것들을 그와 동시에 우리는

알기도 한다고? 예를 들어 야만인들이 소리를 낼 경우 우리는 

그들의 발음을 배우기 전에 우리가 그 말을 듣는다는 걸 인정하지

못하겠나, 아니면 그들이 말하는 것을 듣기도 하고 알기도 한다고

인정하겠나? 또 이번엔 우리가 문자를 알지 못하면서, 그 문자를

볼 때 안 본다거나 만일 우리가 보고 있다면 안다고 확언하겠나?

ΘΕΑΙ. Αὐτό γε, ὦ Σώκρατες, τοῦτο αὐτῶν, ὅπερ

ὁρῶμέν τε καὶ ἀκούομεν, ἐπίστασθαι φήσομεν· τῶν μὲν

γὰρ τὸ σχῆμα καὶ τὸ χρῶμα ὁρᾶν τε καὶ ἐπίστασθαι, τῶν                                         10

δὲ τὴν ὀξύτητα καὶ βαρύτητα ἀκούειν τε ἅμα καὶ εἰδέναι· ἃ                                     c

δὲ οἵ τε γραμματισταὶ περὶ αὐτῶν καὶ οἱ ἑρμηνῆς διδά-

σκουσιν, οὔτε αἰσθάνεσθαι τῷ ὁρᾶν ἢ ἀκούειν οὔτε ἐπί-

στασθαι.

그것들 중에서, 소크라테스, 우리가 보고 듣는 바, 바로 그것은

안다고 인정할 것입니다. 그야 그것들의 형태와 색은 보고 또한

알며, 그것들의 고음과 저음은 듣고 동시에 안다고 할 테니까요.

그런데 문법학자들이나 역자들이 그것들에 관하여 교육하는 것들은,

보거나 듣는 일로써 감각하지도 못하고 알지도 못한다고 할 테지요.

ΣΩ. Ἄριστά γ᾿, ὦ Θεαίτητε, καὶ οὐκ ἄξιόν σοι πρὸς                                                   5

ταῦτα ἀμφισβητῆσαι, ἵνα καὶ αὐξάνῃ. ἀλλ᾿ ὅρα δὴ καὶ τόδε

ἄλλο προσιόν, καὶ σκόπει πῇ αὐτὸ διωσόμεθα.

아주 좋네, 테아이테토스, 그리고 그런 일들에 대해서는 자네와 

다툴 만한 게 아니군, 자네가 더 키우기 위해서라도 말일세. 허나 그럼

다음과 같이 다가오는 또 다른 것도 보고, 우리가 어떤 식으로

떼어낼지(거부할지) 검토해 보게.

ΘΕΑΙ. Τὸ ποῖον δή;

그래서 어떤 것을 말씀하십니까?

ΣΩ. Τὸ τοιόνδε· εἴ τις ἔροιτο· "Ἆρα δυνατὸν ὅτου τις                                              d

ἐπιστήμων γένοιτό ποτε, ἔτι ἔχοντα μνήμην αὐτοῦ τούτου

καὶ σῳζόμενον, τότε ὅτε μέμνηται μὴ ἐπίστασθαι αὐτὸ

τοῦτο ὃ μέμνηται;" μακρολογῶ δέ, ὡς ἔοικε, βουλόμενος

ἐρέσθαι εἰ μαθών τίς τι μεμνημένος μὴ οἶδε.                                                           5

이런 걸세. 만일 누군가 이리 묻는다면 말일세. "혹시 누군가

언젠가 알게 된 것에 대해, 여전히 바로 그것에 대한 기억을

지니고 또한 보존하고 있으면서, 바로 그 기억하는 순간 

기억하는 바로 그것을 알지 못하는 일이 가능한가?" 그런데 내가

장광설을 늘어놓은 듯 보이는군, 누군가 어떤 것을 배워 기억하면서

알지 못하는지 물으려고 생각하면서 말일세.

ΘΕΑΙ. Καὶ πῶς, ὦ Σώκρατες; τέρας γὰρ ἂν εἴη ὃ

λέγεις.

그건 또 어찌 하시는 말씀이십니까, 소크라테스? 하시는 말씀이

괴이하겠기에 드리는 말씀입니다.

ΣΩ. Μὴ οὖν ἐγὼ ληρῶ; σκόπει δέ. ἆρα τὸ ὁρᾶν οὐκ

αἰσθάνεσθαι λέγεις καὶ τὴν ὄψιν αἴσθησιν;

그야 내가 멍청한 소리를 하고 있는 것 아닐까? 그런데 검토해 보게.

혹시 자네 본다는 것은 지각한다고 또 시각은 지각이라고 말하지 않나?

ΘΕΑΙ. Ἔγωγε.                                                                                                   10

저야 그렇죠.

ΣΩ. Οὐκοῦν ὁ ἰδών τι ἐπιστήμων ἐκείνου γέγονεν ὃ                                                 e

εἶδεν κατὰ τὸν ἄρτι λόγον;

그러니 방금 논변에 따라 뭔가 보는 자는 그가 본 저것에 대해 

알게 되었지 않은가?

ΘΕΑΙ. Ναί.

네.

ΣΩ. Τί δέ; μνήμην οὐ λέγεις μέντοι τι;

그런데 어떤가? 기억은 그럼에도 뭔가가 아니라고 말하는가?

ΘΕΑΙ. Ναί.                                                                                                        5

말하죠.

ΣΩ. Πότερον οὐδενὸς ἢ τινός;

아무것에 대한 것도 아닌가 아니면 어떤 것에 대한 것인가?

ΘΕΑΙ. Τινὸς δήπου.

아마도 어떤 것에 대한 것이죠.

ΣΩ. Οὐκοῦν ὧν ἔμαθε καὶ ὧν ᾔσθετο, τοιουτωνί τινων;

그럼 그가 배웠던 것들과 지각했던 것들, 이런 것들 중 어떤 것들에 대한 것인가?

ΘΕΑΙ. Τί μήν;

왜 아니겠습니까?

ΣΩ. Ὅ δὴ εἶδέ τις, μέμνηταί που ἐνίοτε;                                                                 10

그럼 누군가 봤던 것을, 아마 이따금 기억하지?

ΘΕΑΙ. Μέμνηται.

기억하지요.

ΣΩ. Ἦ καὶ μύσας; ἢ τοῦτο δράσας ἐπελάθετο;

눈을 감고 나서도? 아니면 그리 하고나서 잊어 버렸나?

ΘΕΑΙ. Ἀλλὰ δεινόν, ὦ Σώκρατες, τοῦτό γε φάναι.

허나 무시무시한 일입니다, 소크라테스, 그렇다고 인정하기에는 말이죠.

ΣΩ. Δεῖ γε μέντοι, εἰ σώσομεν τὸν πρόσθε λόγον· εἰ δὲ                                         164a

μή, οἴχεται.

그럼에도 그리 해야하지, 만일 우리가 앞서의 논변을 구제하려면 말일세.

그렇지 않으면, 떠나버리는 것이고.


-蟲-

Posted by 시궁진창 버러지

댓글을 달아 주세요

ΣΩ. Τίς δὴ οὖν, ὦ παῖ, λείπεται λόγος τῷ τὴν αἴσθησιν                158a5

ἐπιστήμην τιθεμένῳ καὶ τὰ φαινόμενα ἑκάστῳ ταῦτα καὶ

εἶναι τούτῳ ᾧ φαίνεται;

그럼, 이보게, 지각을 앎으로 정하며 각자에게 나타나는 것들이

그런 것들이 나타나는 그 각자에게 바로 그러한 것들이기도

하다고 정하는 자에게 무슨 논변이 남았는가?

ΘΕΑΙ. Ἐγὼ μὲν, ὦ Σώκρατες, ὀκνῶ εἰπεῖν ὅτι οὐκ

ἔχω τί λέγω, διότι μοι νυνδὴ ἐπέπληξας εἰπόντι αὐτό. ἐπεὶ

ὡς ἀληθῶς γε οὐκ ἂν δυναίμην ἀμφισβητῆσαι ὡς οἱ                        b

μαινόμενοι ἢ ὀνειρώττοντες οὐ ψευδῆ δοξάζουσιν, ὅταν οἱ

μὲν θεοὶ αὐτῶν οἴωνται εἶναι, οἱ δὲ πτηνοί τε καὶ ὡς

πετόμενοι ἐν τῷ ὕπνῳ διανοῶνται.

저 자신은, 소크라테스, 제가 무슨 말을 하고 있는지 알지 못한다고

인정하기가 저어되네요, 방금 그걸 인정하던 제게 질책을 하셨으니까요.

정말이지 미친 자들이나 잠든 자들이, 그들 중 어떤 이들은 자신들이 

신들이라 생각하는가 하면, 다른 이들은 꿈 속에서 날았다고 해서 

자신들이 날개 돋친 자들이라 생각할 때, 거짓을 믿지 않는다고

말다툼을 벌일 수는 없겠으니 말입니다.

ΣΩ. Ἆρ᾿ οὖν οὐδὲ τὸ τοιόνδε ἀμφισβήτημα ἐννοεῖς περὶ                    5

αὐτῶν, μάλιστα δὲ περὶ τοῦ ὄναρ τε καὶ ὕπαρ;

그럼 혹시 자네 그런 일들에 관한, 특히 수면과 각성에 관한

이런 말다툼도 알고 있지 않나?

ΘΕΑΙ. Τὸ ποῖον;

어떤 것 말씀이십니까?

ΣΩ. Ὃ πολλάκις σε οἶμαι ἀκηκοέναι ἐρωτώντων, τί ἄν

τις ἔχοι τεκμήριον ἀποδεῖξαι, εἴ τις ἔροιτο νῦν οὕτως ἐν τῷ

παρόντι πότερον καθεύδομεν καὶ πάντα ἃ διανοούμεθα

ὀνειρώττομεν, ἢ ἐγρηγόραμέν τε καὶ ὕπαρ ἀλλήλοις                        c

διαλεγόμεθα.

자네가 사람들이 그걸 질문하는 걸 자주 들어봤을 것으로 생각하네만, 

누가 무슨 증거로 증명할 수 있겠느냔 것이지, 누군가 지금 그렇게

이 자리에서 우리가 잠들어 있으며 우리가 사유하는 모든 것들을

꿈꾸고 있는지, 아니면 우리가 깨어 있기도 하거니와 생시에 서로

대화하고 있는지 묻는다면 말일세.

ΘΕΑΙ. Καὶ μήν, ὦ Σώκρατες, ἄπορόν γε ὅτῳ χρὴ

ἐπιδεῖξαι τεκμηρίῳ· πάντα γὰρ ὥσπερ ἀντίστροφα τὰ αὐτὰ

παρακολουθεῖ. ἅ τε γὰρ νυνὶ διειλέγμεθα οὐδὲν κωλύει καὶ                5

ἐν ὕπνῳ δοκεῖν ἀλλήλοις διαλέγεσθαι· καὶ ὅταν δὴ ὄναρ

ὀνείρατα δοκῶμεν διηγεῖσθαι, ἄτοπος ἡ ὁμοιότης τούτων

ἐκείνοις.

물론, 소크라테스, 무슨 증거로 증명해야 하는지 당혹스럽긴

합니다. 모든 것이 마치 역전된 짝마냥 똑같이 따라붙으니까요.

방금 우리가 대화하던 것들도 또한 꿈 속에서 서로 대화하는

것처럼 여겨지는 걸 아무것도 막지 못하니 말입니다. 게다가

우리가 꿈에서 꿈을 꾼 것들을 상술한다고 여길 때에도, 그것들은

저것들과 이상하리만치 닮아 있습니다.

ΣΩ. Ὁρᾷς οὖν ὅτι τό γε ἀμφισβητῆσαι οὐ χαλεπόν, ὅτε

καὶ πότερόν ἐστιν ὕπαρ ἢ ὄναρ ἀμφισβητεῖται, καὶ δὴ ἴσου              d

ὄντος τοῦ χρόνου ὃν καθεύδομεν ᾧ ἐγρηγόραμεν, ἐν

ἑκατέρῳ διαμάχεται ἡμῶν ἡ ψυχὴ τὰ ἀεὶ παρόντα

δόγματα παντὸς μᾶλλον εἶναι ἀληθῆ, ὥστε ἴσον μὲν

χρόνον τάδε φαμὲν ὄντα εἶναι, ἴσον δὲ ἐκεῖνα, καὶ ὁμοίως                 5

ἐφ᾿ ἑκατέροις διισχυριζόμεθα.

그럼 자네가 적어도 말싸움을 벌이기는 어렵지 않다는 걸 알고 있군,

꿈인지 생시인지 말싸움을 벌일 때 말이네만, 게다가 우리가 깨어 있는

그 시간과 잠들어 있는 시간이 같은 만큼이라면,

우리의 영혼은 그 두 상황 각각에서 항상 현전하는 의견들이

무엇보다도 특히 참이라고 다투고(주장하고), 그래서 같은 만큼의

시간 동안 우리는 한편으론 이것들이 사실이라고, 또 그 만큼의

시간 동안은 저것들이 그렇다고, 양쪽 각각의 것들에 대해

마찬가지로 확신을 가지고 있지.

ΘΕΑΙ. Παντάπασι μὲν οὖν.

전적으로 그렇습니다.

ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ περὶ νόσων τε καὶ μανιῶν ὁ αὐτὸς

λόγος, πλὴν τοῦ χρόνου ὅτι οὐχὶ ἴσος;

그럼 질병이나 광기에 관하여서도 같은 논리가 적용되지 않나,

시간에서 같은 만큼이 아니라는 점만 제외하면?

ΘΕΑΙ. Ὀρθῶς.                                                                            10

맞습니다.

ΣΩ. Τί οὖν; πλήθει χρόνου καὶ ὀλιγότητι τὸ ἀληθὲς

ὁρισθήσεται;

그럼 어떤가? 참된 것은 시간의 많고 적음으로 

정해질까?

ΘΕΑΙ. Γελοῖον μεντἂν εἴη πολλαχῇ.                                             e

그렇다면 여러모로 우스운 일이겠지요.

ΣΩ. Ἀλλά τι ἄλλο ἔχεις σαφὲς ἐνδείξασθαι ὁποῖα

τούτων τῶν δοξασμάτων ἀληθῆ;

그럼 자네 이러한 믿음의 과정들 중 어떤 것들이

참인지 증명할 달리 무슨 확실한 것이라도 알고 있는가?

ΘΕΑΙ. Οὔ μοι δοκῶ.

제겐 제가 그리 여겨지진 않습니다.

ΣΩ. Ἐμοῦ τοίνυν ἄκουε οἷα περὶ αὐτῶν ἂν λέγοιεν οἱ τὰ                    5

ἀεὶ δοκοῦντα ὁριζόμενοι τῷ δοκοῦντι εἶναι ἀληθῆ. λέγουσι

δέ, ὡς ἐγὼ οἶμαι, οὕτως ἐρωτῶντες· "Ὦ Θεαίτητε, ὃ ἄν

ἕτερον ᾖ παντάπασιν, μή πῄ τινα δύναμιν τὴν αὐτὴν ἕξει τῷ

ἑτέρῳ; καὶ μὴ ὑπολάβωμεν τῇ μὲν ταὐτὸν εἶναι ὃ

ἐρωτῶμεν τῇ δὲ ἕτερον, ἀλλ᾿ ὅλως ἕτερον."                                     10

그러니 내 얘기를 들어 보게, 그것들에 관하여 언제나 여겨지는

것들이 그리 여기는 자에게 참이라고 규정하는 자들이 어떤 

소리들을 하는지 내 말해 볼 테니. 그런데 그들은 내가 생각하기로는

이런 식으로 질문하며 논한다네. "테아이테토스, 모든 면에서 다를 

그러한 것이, 어떤 식으로든 또 다른 것과 똑같은 어떤 능력을 

가질 수는 없겠지? 그래서 우리는 우리가 묻고 있는 것이 

어떤 식으로는 닮은 반면 또 어떤 식으로는 다르다고 가정하지 말고,

총체적으로 다르다고 가정하도록 하세."

ΘΕΑΙ. Ἀδύνατον τοίνυν ταὐτόν τι ἔχειν ἢ ἐν δυνάμει ἢ                159a

ἐν ἄλλῳ ὁτῳοῦν, ὅταν ᾖ κομιδῇ ἕτερον.

그야 똑같은 뭔가를 능력에서든 다른 무엇이든 그것에서든

가지기는 불가능하니까요, 그것이 정확한 의미에서 다른 것일 때에는요.

ΣΩ. Ἆρ᾿ οὖν οὐ καὶ ἀνόμοιον ἀναγκαῖον τὸ τοιοῦτον

ὁμολογεῖν;

그럼 혹시 그러한 종류의 것은 안 닮은 것이라고도 동의할 수밖에

없지 않나?

ΘΕΑΙ. Ἔμοιγε δοκεῖ.                                                                    5

제게는 그리 여겨집니다.

ΣΩ. Εἰ ἄρα τι συμβαίνει ὅμοιόν τῳ γίγνεσθαι ἢ ἀν-

όμοιον, εἴτε ἑαυτῷ εἴτε ἄλλῳ, ὁμοιούμενον μὲν ταὐτὸν

φήσομεν γίγνεσθαι, ἀνομοιούμενον δὲ ἕτερον;

그럼 만일 어떤 것이 뭔가와 닮은 것이 되거나 안 닮은 것이

된다면, 제 자신과 그러하든 그 외의 것과 그러하든 말이네만,

우리가 닮아진 것은 같은 것이 되었다고, 안 닮아진 것은

다른 것이 되었다고 말할까?

ΘΕΑΙ. Ἀνάγκη.

그럴 수밖에요.

ΣΩ. Οὐκοῦν πρόσθεν ἐλέγομεν ὡς πολλὰ μὲν εἴη τὰ                            10

ποιοῦντα καὶ ἄπειρα, ὡσαύτως δέ γε τὰ πάσχοντα;

우리는 앞서 행하는 것들이 많고도 무한하며, 같은 방식으로는

겪는 것들도 그렇다고 논하고 있었지 않은가? 

(156a. 만물은 변화이며 만물의 두 형상은 행함과 겪음이다.)

ΘΕΑΙ. Ναί.

네.

ΣΩ. Καὶ μὴν ὅτι γε ἄλλο ἄλλῳ συμμειγνύμενον καὶ

ἄλλῳ οὐ ταὐτὰ ἀλλ᾿ ἕτερα γεννήσει;

게다가 어떤 것이 그 외의 것과 함께 섞이고

또 이외의 것과 (섞여서) 같은 것들이 아니라 다른 것들을 낳는다고도?

- 서로 다른 것들이 섞이고 다른 것과 섞이면 다른 것을.

짝이 달라지면 낳는 것도 달라짐.

ΘΕΑΙ. Πάνυ μὲν οὖν.                                                                 b

물론입니다.

ΣΩ. Λέγωμεν δὴ ἐμέ τε καὶ σὲ καὶ τἆλλα ἤδη κατὰ τὸν

αὐτὸν λόγον, Σωκράτη ὑγιαίνοντα καὶ Σωκράτη αὖ

ἀσθενοῦντα· πότερον ὅμοιον τοῦτ᾿ ἐκείνῳ ἢ ἀνόμοιον

φήσομεν;                                                                                  5

그럼 우리 나도 자네도 그 외의 것들도 이제 

같은 논리에 따라 말해 보세, 소크라테스가 건강하다고도

또 소크라테스가 아프다고도 말일세. 우리 이 사람이 저 사람과

닮았다고 말할까 아니면 안 닮았다고 말할까?

ΘΕΑΙ. Ἆρα τὸν ἀσθενοῦντα Σωκράτη, ὅλον τοῦτο

λέγεις ὅλῳ ἐκείνῳ, τῷ ὑγιαίνοντι Σωκράτει;

혹시 당신께서는 아픈 소크라테스를, 이 전체를

저 전체와, 건강한 소크라테스와 그렇다고 말씀하시나요?

ΣΩ. Κάλλιστα ὑπέλαβες· αὐτὸ τοῦτο λέγω.

더할 나위 없이 훌륭하게 파악했군. 내 말이 바로 그걸세.

ΘΕΑΙ. Ἀνόμοιον δήπου.

분명 안 닮은 자이죠.    

ΣΩ. Καὶ ἕτερον ἄρα οὕτως ὥσπερ ἀνόμοιον;                                     10

혹시 안 닮은대로 그렇게 다른 자이기도 한가?

ΘΕΑΙ. Ἀνάγκη.

그럴 수밖에요.

ΣΩ. Καὶ καθεύδοντα δὴ καὶ πάντα ἃ νυνδὴ διήλθομεν,                     c

ὡσαύτως φήσεις;

자는 소크라테스와 더 나아가 방금 우리가 상술한 모든 것들도,

자네는 마찬가지로 이야기하겠나?

ΘΕΑΙ. Ἔγωγε.

저로서는요.

ΣΩ. Ἕκαστον δὴ τῶν πεφυκότων τι ποιεῖν, ἄλλο τι,

ὅταν μὲν λάβῃ ὑγιαίνοντα Σωκράτη, ὡς ἑτέρῳ μοι χρή-                       5

σεται, ὅταν δὲ ἀσθενοῦντα, ὡς ἑτέρῳ;

그럼 본성상 무언가 행하게 마련인 것들의 각각은, 다름 아니라,

건강한 소크라테스를 취할 때, 나를 다른 자로 다루고,

아픈 나를 다룰 때에는, 나를 또 다른 자로 다룬다지 않겠나?

ΘΕΑΙ. Τί δ᾿ οὐ μέλλει;

왜 아니겠습니까?

ΣΩ. Καὶ ἕτερα δὴ ἐφ᾿ ἑκατέρου γεννήσομεν ἐγώ τε ὁ

πάσχων καὶ ἐκεῖνο τὸ ποιοῦν;

더욱이 겪는 자로서 나와 행하는 것으로서 저것인 우리는

저 두 경우 각각에서 다른 것들을 낳겠지?

ΘΕΑΙ. Τί μήν;                                                                              10

왜 아니겠습니까?

ΣΩ. Ὅταν δὴ οἶνον πίνω ὑγιαίνων, ἡδύς μοι φαίνεται

καὶ γλυκύς;

그럼 내가 건강한 채로 포도주를 마실 때, 내게 즐겁고

또한 달콤한 것으로 나타날까?

ΘΕΑΙ. Ναί.

네.

ΣΩ. Ἐγέννησε γὰρ δὴ ἐκ τῶν προωμολογημένων τό τε                       15

ποιοῦν καὶ τὸ πάσχον γλυκύτητά τε καὶ αἴσθησιν, ἅμα                     d

φερόμενα ἀμφότερα, καὶ ἡ μὲν αἴσθησις πρὸς τοῦ πάσχον-

τος οὖσα αἰσθανομένην τὴν γλῶτταν ἀπηργάσατο, ἡ δὲ

γλυκύτης πρὸς τοῦ οἴνου περὶ αὐτὸν φερομένη γλυκὺν τὸν

οἶνον τῇ ὑγιαινούσῃ γλώττῃ ἐποίησεν καὶ εἶναι καὶ                            5

φαίνεσθαι.

앞서 합의된 바들로부터 행하는 쪽과 겪는 쪽은 달콤함과 감각을

낳았고, 둘 모두 동시에 이동하면서, 감각은 겪는 쪽에서여서

혀를 감각하도록 산출해낼 테고, 달콤함은 와인 쪽을 향하여

그것 주위로 이동하여 건강한 혀에 포도주가 달콤한 것이도록

그리고 또한 달콤하게 나타나도록 만들었으니까. 

ΘΕΑΙ. Πάνυ μὲν οὖν τὰ πρότερα ἡμῖν οὕτως ὡμο-

λόγητο.

그야 물론 앞선 이야기들이 우리에게 그렇게 동의되었지요.

ΣΩ. Ὅταν δὲ ἀσθενοῦντα, ἄλλο τι πρῶτον μὲν τῇ

ἀληθείᾳ οὐ τὸν αὐτὸν ἔλαβεν; ἀνομοίῳ γὰρ δὴ προσῆλθεν.                  10

그런데 아픈 경우에, 우선 포도주는 다름 아니라 똑같은 자를

취하지 않았던 것이지? 그야 그것이 안 닮은 것과 마주쳤으니까.

ΘΕΑΙ. Ναί.

네.

ΣΩ. Ἕτερα δὴ αὖ ἐγεννησάτην ὅ τε τοιοῦτος Σωκράτης                    e

καὶ ἡ τοῦ οἴνου πόσις, περὶ μὲν τὴν γλῶτταν αἴσθησιν

πικρότητος, περὶ δὲ τὸν οἶνον γιγνομένην καὶ φερομένην

πικρότητα, καὶ τὸν μὲν οὐ πικρότητα ἀλλὰ πικρόν, ἐμὲ δὲ

οὐκ αἴσθησιν ἀλλ᾿ αἰσθανόμενον;                                                   5

그래서 이번엔 이러한 소크라테스와 또한 그 포도주의 음용

이 둘이 다른 것들을 낳았는데, 혀와 관련하여서는 씀의

감각을, 포도주와 관련하여서는 생성되고 이동하는 씀을,

그래서 그 음용은 씀이 아니라 쓴 것을, 지각이 아니라

지각하는 나를 낳았지?

ΘΕΑΙ. Κομιδῇ μὲν οὖν.

정확히 그렇습니다.

ΣΩ. Οὔκουν ἐγώ τε οὐδὲν ἄλλο ποτὲ γενήσομαι οὕτως

αἰσθανόμενος· τοῦ γὰρ ἄλλου ἄλλη αἴσθησις, καὶ ἀλλοῖον

καὶ ἄλλον ποιεῖ τὸν αἰσθανόμενον· οὔτ᾿ ἐκεῖνο τὸ ποιοῦν            160a

ἐμὲ μήποτ᾿ ἄλλῳ συνελθὸν ταὐτὸν γεννῆσαν τοιοῦτον

γένηται· ἀπὸ γὰρ ἄλλου ἄλλο γεννῆσαν ἀλλοῖον γενή-

σεται.

그러니 나는 그렇게 지각하면서 다른 어떤 것으로도 결코 되지는

않을 걸세. 다른 것에는 또 다른 지각이 생기고, (그 지각은)

다른 어떠함을 지각하는 또 다른 지각하는 자를 만드니까.

나에게 행하는 저것도 결코 다른 것과 함께 하여 같은 것을 낳아

그런 것이 되지 않을 테고. 다른 것으로부터 다른 것을 낳아

다른 어떠한 것이 될 테니.

ΘΕΑΙ. Ἔστι ταῦτα.                                                                      5

사실이 그러합니다.

ΣΩ. οὐδὲ μὴν ἔγωγε ἐμαυτῷ τοιοῦτος, ἐκεῖνό τε ἑαυτῷ

τοιοῦτον γενήσεται.

또한 물론 내 자신이 나 자신과 그러한 자가 되지도, 저것이

그 자신과 그러한 것이 되지도 않을 걸세.

- dat. 해석 문제. 나타남이 있음과 동일시되어 dat.+있음이 되었고,

이 맥락에서 dat.+생김/됨도 가능.

ΘΕΑΙ. Οὐ γὰρ οὖν.

그야 아니니까요.

ΣΩ. Ἀνάγκη δέ γε ἐμέ τε τινὸς γίγνεσθαι, ὅταν αἰσθα-

νόμενος γίγνωμαι· αἰσθανόμενον γάρ, μηδενὸς δὲ αἰσθα-                   10

νόμενον, ἀδύνατον γίγνεσθαι· ἐκεῖνό τε τινὶ γίγνεσθαι,                     b

ὅταν γλυκὺ ἢ πικρὸν ἢ τι τοιοῦτον γίγνηται· γλυκὺ γάρ,

μηδενὶ δὲ γλυκὺ ἀδύνατον γενέσθαι.

그런가 하면 무언가에 대한 내가 될 수밖에 없다네, 내가

감각함으로써 인식할 때 말일세. 왜냐하면 감각하는 자로,

아무것에 대해서도 감각하지 않으면서 그리 되기란

불가능하니까. 저것도 누군가에게 생성될 수밖에 없지,

달콤함이나 씀 혹은 이러한 어떤 것이 될 때에는. 왜냐하면

달콤함으로, 그 누구에게도 달콤하지 않으면서 그리 될 수는 

없으니까.

ΘΕΑΙ. Παντάπασι μὲν οὖν.

모든 면에서 그러합니다.

ΣΩ. Λείπεται δὴ οἶμαι ἡμῖν ἀλλήλοις, εἴτ᾿ ἐσμέν, εἶναι,                         5

εἴτε γιγνόμεθα, γίγνεσθαι, ἐπείπερ ἡμῶν ἡ ἀνάγκη τὴν

οὐσίαν συνδεῖ μέν, συνδεῖ δὲ οὐδενὶ τῶν ἄλλων οὐδ᾿ αὖ

ἡμῖν αὐτοῖς. ἀλλήλοις δὴ λείπεται συνδεδέσθαι. ὥστε εἴτε

τις εἶναί τι ὀνομάζει, τινὶ εἶναι ἢ τινὸς ἢ πρός τι ῥητέον

αὐτῷ, εἴτε γίγνεσθαι· αὐτὸ δὲ ἐφ᾿ αὑτοῦ τι ἢ ὂν ἢ γιγνό-                     10

μενον οὔτε αὐτῷ λεκτέον οὔτ᾿ ἄλλου λέγοντος ἀποδεκτέον,              c

ὡς ὁ λόγος ὃν διεληλύθαμεν σημαίνει.

그래서 내 생각에 남은 건 우리가 서로에게, 우리가 있다면, 있는 쪽,

우리가 생성된다면, 생성되는 쪽이라네, 정말로 필연이 우리의 있음은 

함께 묶어주지만, 그 외의 아무것과도 그리고 또 우리를 각자 자신과도 

묶어주지 않으니까. 그래서 서로가 함께 묶여 있는 쪽이 남네. 

그래서 누군가가 어떤 것이라고 명명한다면, 누군가에게 혹은 

어떤 것에 대해 또는 어떤 것에 관련하여 어떤 것이라고 

말해야만 하고, 어떤 것이 된다고 생각한다면 또 그리

말해야만 하지. 그런데 그것을 그 자체로 어떤 것이라거나 어떤 것이

된다고는 그가 말하지 않아야 하고 다른 자가 말하는 걸 용인하지도

않아야 하네, 우리가 상술하던 그 논변이 뜻하는 대로 말일세.

πρός τι : kath' hauto/pros allo 구분? pros allo와 peri allou 관련되나?

ΘΕΑΙ. Παντάπασι μὲν οὖν, ὦ Σώκρατες.

전적으로 그러합니다, 소크라테스.

ΣΩ. Οὐκοῦν ὅτε δὴ τὸ ἐμὲ ποιοῦν ἐμοί ἐστιν καὶ οὐκ

ἄλλῳ, ἐγὼ καὶ αἰσθάνομαι αὐτοῦ, ἄλλος δ᾿ οὔ;                                   5

그럼 실로 내게 작용하는 것이 나에게 그것이지 그 외의

사람에게는 아닌 바로 그 때, 내가 그것에 대해 지각하기도 하지만,

그 외의 사람이 그러는 건 아니지 않은가?

ΘΕΑΙ. Πῶς γὰρ οὔ;

어찌 그렇지 않겠습니까?

ΣΩ. Ἀληθὴς ἄρα ἐμοὶ ἡ ἐμὴ αἴσθησις―τῆς γὰρ ἐμῆς

οὐσίας ἀεί ἐστιν―καὶ ἐγὼ κριτὴς κατὰ τὸν Πρωταγόραν

τῶν τε ὄντων ἐμοὶ ὡς ἔστι, καὶ τῶν μὴ ὄντων ὡς οὐκ ἔστιν.

그럼 나의 지각은 나에게 참이고―그것이 언제나 나의

있음에 속하는/대한 것이니―나는 프로타고라스에 따르면

~인 것들에 대해서 나에게 어떻게 ~이라는, 또 ~이지 않은 것들에

대해서 어떻게 ~이지 않다는 판관이지.

- "ἐμῆς οὐσίας" 의미는? 포도주가 쓰다고 느끼는 나"임"? 이를 대상으로

포도주는 "쓴 것임".

ΘΕΑΙ. Ἔοικεν.                                                                            10

그럴 듯합니다.

ΣΩ. Πῶς ἂν οὖν ἀψευδὴς ὢν καὶ μὴ πταίων τῇ διανοίᾳ                     d

περὶ τὰ ὄντα ἢ γιγνόμενα οὐκ ἐπιστήμων ἂν εἴην ὦνπερ

αἰσθητής;

그러므로 어찌 ~인 것들 혹은 ~된 것들에 관한 생각에

거짓 없이 그리고 잘못을 범하지 않으면서 내가 바로 그러한

것들에 대한 지각자일 것들에 대해 아는 자이지 않을 수 있겠나?

- 거짓이나 잘못이 가능한가?

ΘΕΑΙ. Οὐδαμῶς ὅπως οὔ.

도대체 어떤 식으로도 아닐 수 없지요.

ΣΩ. Παγκάλως ἄρα σοι εἴρηται ὅτι ἐπιστήμη οὐκ ἄλλο                        5

τί ἐστιν ἢ αἴσθησις, καὶ εἰς ταὐτὸν συμπέπτωκεν, κατὰ μὲν

Ὅμηρον καὶ Ἡράκλειτον καὶ πᾶν τὸ τοιοῦτον φῦλον οἷον

ῥεύματα κινεῖσθαι τὰ πάντα, κατὰ δὲ Πρωταγόραν τὸν

σοφώτατον πάντων χρημάτων ἄνθρωπον μέτρον εἶναι,

κατὰ δὲ Θεαίτητον τούτων οὕτως ἐχόντων αἴσθησιν                       e

ἐπιστήμην γίγνεσθαι. ἦ γάρ, ὦ Θεαίτητε; φῶμεν τοῦτο σὸν

μὲν εἶναι οἷον νεογενὲς παιδίον, ἐμὸν δὲ μαίευμα; ἢ πῶς

λέγεις;

그럼 앎은 지각에 다름 아니라는 것을 자네가 전적으로 훌륭하게

말했고, 같은 곳으로 맞아 떨어졌지, 호메로스와 헤라클레이토스

그리고 이런 모든 족속에 따라 이를 테면 만물이 흐름으로서

운동한다는 것, 다른 한편 너무나 지혜로운 프로타고라스에 따라

모든 사안에 대해 인간이 척도라는 것, 또 테아이테토스에 따라

사정이 이와 같기에 감각이 앎이 된다는 것이 말일세. 그야 

그렇지 않나, 테아이테토스? 우리 이것이 이를 테면 새로 태어난 

자네의 아이인 한편, 내 산파노릇의 결과라고 말할까? 아님

자네는 어찌 말하겠나?

ΘΕΑΙ. Οὕτως ἀνάγκη, ὦ Σώκρατες.                                                  5

그리 말할 수밖에요, 소크라테스.

ΣΩ. Τοῦτο μὲν δή, ὡς ἔοικεν, μόγις ποτὲ ἐγεννήσαμεν,

ὅτι δή ποτε τυγχάνει ὄν. μετὰ δὲ τὸν τόκον τὰ ἀμφιδρόμια

αὐτοῦ ὡς ἀληθῶς ἐν κύκλῳ περιθρεκτέον τῷ λόγῳ, σκο-

πουμένους μὴ λάθῃ ἡμᾶς οὐκ ἄξιον ὂν τροφῆς τὸ γιγνό-

μενον, ἀλλὰ ἀνεμιαῖόν τε καὶ ψεῦδος. ἢ σὺ οἴει πάντως δεῖν         161a

τό γε σὸν τρέφειν καὶ μὴ ἀποτιθέναι, ἢ καὶ ἀνέξῃ ἐλεγχό-

μενον ὁρῶν, καὶ οὐ σφόδρα χαλεπανεῖς ἐάν τις σοῦ ὡς

πρωτοτόκου αὐτὸ ὑφαιρῇ;

그래서 이것은 어쨌든 가까스로 우리가 낳은 듯하네,

실로 도대체 마침 그게 무엇이라고 하더라도. 그런데

태어난 다음에는 그 아이를 위해 화덕을 정말로 둥글게

말로써 돌아야만 하는데, 우리가 그 생겨난 것이 기를 가치가

있는 게 아니라, 오히려 헛바람 든 것이자 거짓이라는 걸

놓치지 않도록 검토하면서 그래야 한다네. 그렇지 않으면

자네는 자네의 것을 전적으로 키워야 하고 내버려둬서는

안 된다고 생각하겠나, 아니면 자네 것이 시험받는 것을

보면서 견디기까지 하겠나, 심각하게 사납게 굴지도 않으면서

만일 누군가 초산인 자네에게서 그것을 빼앗아 가더라도?


-蟲-

Posted by 시궁진창 버러지

댓글을 달아 주세요

ΣΩ. Δεύτερον δέ γε, ᾧ μήτε προστιθοῖτο μήτε ἀφαι-

ροῖτο, τοῦτο μήτε αὐξάνεσθαί ποτε μήτε φθίνειν, ἀεὶ δὲ

ἴσον εἶναι.

두 번째로는, 그것에서 더하지도 빼지도 않을 것,

그것은 증가되지도 감소되지도 않고, 언제나 같은 만큼이라는

것이지.

ΘΕΑΙ. Κομιδῇ μὲν οὖν.                                                      10

정확히 그렇습니다.

ΣΩ. Ἆρ᾿ οὖν οὐ καὶ τρίτον, ὃ μὴ πρότερον ἦν, ὕστερον          b

ἀλλὰ τοῦτο εἶναι ἄνευ τοῦ γενέσθαι καὶ γίγνεσθαι ἀδύ-

νατον;

그럼 혹시 세 번째로, 이전에는 아니었던 것이, 이후

생성되었음이나 생성됨 없이 이러저러한 것이기는

불가능하다는 것이지 않나?

ΘΕΑΙ. Δοκεῖ γε δή.

실로 그리 여겨지긴 합니다.

ΣΩ. Ταῦτα δή, οἴομαι, ὁμολογήματα τρία μάχεται                   5

αὐτὰ αὑτοῖς ἐν τῇ ἡμετέρᾳ ψυχῇ, ὅταν τὰ περὶ τῶν ἀστρα-

γάλων λέγωμεν, ἢ ὅταν φῶμεν ἐμὲ τηλικόνδε ὄντα, μήτε

αὐξηθέντα μήτε τοὐναντίον παθόντα, ἐν ἐνιαυτῷ σοῦ τοῦ

νέου νῦν μὲν μείζω εἶναι, ὕστερον δὲ ἐλάττω, μηδὲν τοῦ

ἐμοῦ ὄγκου ἀφαιρεθέντος ἀλλὰ σοῦ αὐξηθέντος. εἰμὶ γὰρ        c

δὴ ὕστερον ὃ πρότερον οὐκ ἦ, οὐ γενόμενος· ἄνευ γὰρ τοῦ

γίγνεσθαι γενέσθαι ἀδύνατον, μηδὲν δὲ ἀπολλὺς τοῦ

ὄγκου οὐκ ἄν ποτε ἐγιγνόμην ἐλάττων. καὶ ἄλλα δὴ μυρία

ἐπὶ μυρίοις οὕτως ἔχει, εἴπερ καὶ ταῦτα παραδεξόμεθα.           5

ἕπει γάρ που, ὦ Θεαίτητε· δοκεῖς γοῦν μοι οὐκ ἄπειρος

τῶν τοιούτων εἶναι.

그래서, 내 생각에, 이러한 세 가지 합의들이

우리 두 사람의 영혼 안에서 자신들끼리 싸우는데, 지골구슬들에 관한

일들을 우리가 말할 때 그렇고, 혹은 우리가 나를 이러한 나이라고 이야기할 때,

증가되거나 그 반대의 일을 겪지 않는데도, 올해에 어린 자네보다

지금은 더 크지만, 나중에는 자네보다 더 작은데, 내 규모(크기)는

전혀 감소되지 않지만 자네가 증가되어 그렇다네. 왜냐하면 실로

이후의 나는 앞서의 나이지 않았던 자이고, 생겨난 게 아니면서도 그러니까.

그야 생성됨 없이 생성되었기란 불가능하고, 내가 규모를 전혀 상실하지 않은 채로는

결코 작아지지 못했을 테니까 말일세. 게다가 여타 수많은 것들도 수많은 점에서

사정이 그러한데, 우리가 정말로 받아들인다면 말이야. 아마 자네가 따라오고 있겠지,

테아이테토스. 그야 내게는 자네가 이런 일들에 숙맥은 아니라고 여겨지니까.

ΘΕΑΙ. Καὶ νὴ τοὺς θεούς γε, ὦ Σώκρατες, ὑπερφυῶς

ὡς θαυμάζω τί ποτ᾿ ἐστὶ ταῦτα, καὶ ἐνίοτε ὡς ἀληθῶς

βλέπων εἰς αὐτὰ σκοτοδινιῶ.                                               10

신들께 맹세코, 소크라테스, 저는 이런 일들이 도대체 무슨 일인지

이상하리만치 놀라워하고 있고, 때로는 그것들을 바라보느라

참말로 아뜩해지기까지 합니다.

ΣΩ. Θεόδωρος γὰρ ὅδε, ὦ φίλε, φαίνεται οὐ κακῶς                 d

τοπάζειν περὶ τῆς φύσεώς σου. μάλα γὰρ φιλοσόφου τοῦτο

τὸ πάθος, τὸ θαυμάζειν· οὐ γὰρ ἄλλη ἀρχὴ φιλοσοφίας ἢ

αὕτη, καὶ ἔοικεν ὁ τὴν Ἶριν Θαύμαντος ἔκγονον φήσας οὐ

κακῶς γενεαλογεῖν. ἀλλὰ πότερον μανθάνεις ἤδη δι᾿ ὃ               5

ταῦτα τοιαῦτ᾿ ἐστὶν ἐξ ὧν τὸν Πρωταγόραν φαμὲν λέγειν, ἢ

οὕπω;

그야, 이보게, 여기 이 테오도로스께서 자네의 본성에 관하여

잘못 짐작하지는 않으신 것처럼 보이기 때문이지. 왜냐하면 무엇보다도

그게 철학자가 겪는 것이니까, 놀라워한다는 게 말일세. 이것 외에

달리 철학의 시작이 없고, 이리스(경이)를 타우마스(경이)의 자식이라 말한 이는

계보를 잘못 말하지 않은 듯하니. 하지만 자네 전부터 이미

우리가 프로타고라스의 말이라고 한 것들을 통해 그것들이 이러한 것들이게 되는

게 무엇으로 인해서인지 알고 있는가, 아니면 아직 모르는가?

ΘΕΑΙ. Οὔπω μοι δοκῶ.

아직 모르는 걸로 여겨집니다.

ΣΩ. Χάριν οὖν μοι εἴσῃ ἐάν σοι ἀνδρός, μᾶλλον δὲ

ἀνδρῶν ὀνομαστῶν τῆς διανοίας τὴν ἀλήθειαν ἀποκεκρυμ-      10

μένην συνεξερευνήσωμαι αὐτῶν;                                       e

내가 감사받을 일이 되겠군, 자네에게 사나이의, 특히 

이름난 사내들의 생각에서 감추어진 진리를 

그들에게서 함께 면밀히 고찰해주게 된다면?

ΘΕΑΙ. Πῶς γὰρ οὐκ εἴσομαι, καὶ πάνυ γε πολλήν;

제가 어찌 감사하게 되지 않겠습니까? 그것도 무척이나 크게 말이죠.

ΣΩ. Ἄθρει δὴ περισκοπῶν μή τις τῶν ἀμυήτων

ἐπακούῃ. εἰσὶν δὲ οὗτοι οἱ οὐδὲν ἄλλο οἰόμενοι εἶναι ἢ οὗ

ἂν δύνωνται ἀπρὶξ τοῖν χεροῖν λαβέσθαι, πράξεις δὲ καὶ           5

γενέσεις καὶ πᾶν τὸ ἀόρατον οὐκ ἀποδεχόμενοι ὡς ἐν

οὐσίας μέρει.

그럼 입교하지 않은 자들 중 누가 듣지나 않나 주위를 살피며

주목해 주게. 그런데 이 사람들은 두 손에 꽉 움켜쥘 수

있는 것 말고 다른 것은 아무것도 아니라고(없다고) 생각하고, 

행위와 생성 그리고 눈에 보이지 않는 모든 것을

존재의 일부에 들어가는 것으로 허용하지 않는 자들이라네.

ΘΕΑΙ. Καὶ μὲν δή, ὦ Σώκρατες, σκληρούς γε λέγεις

καὶ ἀντιτύπους ἀνθρώπους.                                         156a

소크라테스, 정말이지 고약하고 고집불통인 인간들을

말씀하시는군요.

ΣΩ. Εἰσὶν γάρ, ὦ παῖ, μάλ᾿ εὖ ἄμουσοι· ἄλλοι δὲ πολὺ

κομψότεροι, ὧν μέλλω σοι τὰ μυστήρια λέγειν. ἀρχὴ δέ,

ἐξ ἧς καὶ ἃ νυνδὴ ἐλέγομεν πάντα ἤρτηται, ἥδε αὐτῶν, ὡς

τὸ πᾶν κίνησις ἦν καὶ ἄλλο παρὰ τοῦτο οὐδέν, τῆς δὲ κινή-       5

σεως δύο εἴδη, πλήθει μὲν ἄπειρον ἑκάτερον, δύναμιν δὲ τὸ

μὲν ποιεῖν ἔχον, τὸ δὲ πάσχειν. 

이보게, 그야 그들이 대단히도 교양머리 없는 자들이기 때문이라네.

그런데 그 외의 사람들은 훨씬 더 세련된 자들이고, 내가 자네에게 말해

주려는 게 그들의 비전이지. 방금 우리가 논하던 그 모든 것도 그로부터

이야기되어 나온 그 출발점은 그들에게는 이와 같은 것인데, 

만물은 변화(운동)란 것이며 이것을 벗어나서는 달리 아무것도 없고, 그 변화의

두 형상이, 다수로는 그 둘 각기 무한하지만, 능력으로는 한편은 행할 수

있는 것, 다른 한편은 겪을 수 있는 것이란 것일세.

ἦν : Philosophical imperfect.

                                          ἐκ δὲ τῆς τούτων ὁμιλίας τε

καὶ τρίψεως πρὸς ἄλληλα γίγνεται ἔκγονα πλήθει μὲν

ἄπειρα, δίδυμα δέ, τὸ μὲν αἰσθητόν, τὸ δὲ αἴσθησις, ἀεὶ             b

συνεκπίπτουσα καὶ γεννωμένη μετὰ τοῦ αἰσθητοῦ. 

                                            그런데 이것들의 교류와

또한 상호간의 마찰로부터 후손들이 생겨나는데 다수로는 

무한하지만, 한 쌍인 것들로, 한편은 감각되는 것이고, 

다른 편은 감각으로 항상 감각되는 것과 함께 빠져 나가고

그것과 함께 산출되는 것이지. 

                                                                    αἱ μὲν

οὖν αἰσθήσεις τὰ τοιάδε ἡμῖν ἔχουσιν ὀνόματα, ὄψεις τε

καὶ ἀκοαὶ καὶ ὀσφρήσεις καὶ ψύξεις τε καὶ καύσεις καὶ

ἡδοναί γε δὴ καὶ λῦπαι καὶ ἐπιθυμίαι καὶ φόβοι κεκλη-               5

μέναι καὶ ἄλλαι, ἀπέραντοι μὲν αἱ ἀνώνυμοι, παμπληθεῖς

δὲ αἱ ὠνομασμέναι· τὸ δ᾿ αὖ αἰσθητὸν γένος τούτων ἑκά-

σταις ὁμόγονον, ὄψεσι μὲν χρώματα παντοδαπαῖς παντο-         c

δαπά, ἀκοαῖς δὲ ὡσαύτως φωναί, καὶ ταῖς ἄλλαις

αἰσθήσεσι τὰ ἄλλα αἰσθητὰ συγγενῆ γιγνόμενα.

                                                                    그리하여

감각들은 우리에게 바로 이런 이름들로 불리는데, 시각이나

청각 또는 후각이라든지 추위(춥게 됨? 춥게 함?)와 더위(덥게?)에서 더 나아가

쾌락들과 고통들 그리고 열망들과 공포들이라 불리는가 하면

달리 불리기도 하며, 이름 없는 것들로서는 무한하지만, 명명된

것들로서는 다수가 모두 아울러지는 것들이지. 그런데 감각되는

것으로 보자면 그 부류는 이러한 감각들 각각과 동류로,

온갖 종류의 시각과 온갖 색들이, 청각과는 마찬가지로 소리들이,

다른 감각들과는 감각되는 다른 것들이 동족들이 되는 것들이지.

- 마지막 설명과 같은 구조로 열망이나 고통 같은 감각은

어떤 감각되는 것과 부합되는가?

- 쾌락, 고통, 열망, 공포가 스토아에서는 감정. 

잘못된 판단들에서 비롯된 것들. 

- 아리스토텔레스 지각이론. 촉각을 통해 형상이 동일해짐.

                                                               τί δὴ οὖν

ἡμῖν βούλεται οὗτος ὁ μῦθος, ὦ Θεαίτητε, πρὸς τὰ

πρότερα; ἆρα ἐννοεῖς;                                                          5

그러니 실로 이러한 이야기가 앞선 얘기들에 더하여 우리에게

전하려는 바는 무엇인가, 테아이테토스? 혹시 알고 있는가?

- 왜 logos가 아니고 mythos? 정: 역사적 사실이 아닌 구성된 이야기.

  강: "비의" 언급과 관련하여. 

ΘΕΑΙ. Οὐ πάνυ, ὦ Σώκρατες.

그리 잘은 알지 못하네요, 소크라테스.

ΣΩ. Ἀλλ᾿ ἄθρει ἐάν πως ἀποτελεσθῇ. βούλεται γὰρ δὴ

λέγειν ὡς ταῦτα πάντα μὲν ὥσπερ λέγομεν κινεῖται, τάχος

δὲ καὶ βραδυτὴς ἔνι τῇ κινήσει αὐτῶν. ὅσον μὲν οὖν βραδύ,

ἐν τῷ αὐτῷ καὶ πρὸς τὰ πλησιάζοντα τὴν κίνησιν ἴσχει καὶ          10

οὕτω δὴ γεννᾷ, τὰ δὲ γεννώμενα 〈                                        d

       〉 οὕτω δὴ θάττω ἐστίν. φέρεται γὰρ καὶ ἐν φορᾷ

αὐτῶν ἡ κίνησις πέφυκεν. 

그럼 어찌 결말이 날지 주목하게나. 그들이 말하려던

것은 이 모든 것들이 한편으로는 우리가 말하는 그대로 변화하지만,

빠름과 느림이 그것들의 그 변화 안에 있다는 것이니. 그러므로 느린

것은 모두, 제 자리에서 그리고 근접한 것들에 관련하여 변화를 붙들고

있고 그래서 그렇게 변화를 낳으며, 태어난 것들은 〈별개의 변화로서

변화하기에〉 그래서 그렇게 더 빠르다네. 그것들이 이동하고 또 

그것들의 변화란 것이 본디 이동에서 나온 것이니 말일세.

- Hicken, τὰ δὲ γεννώμενα 〈ἑτέραν τὴν κίνησιν κινούμενα〉

- 장소의 이동으로부터 감각의 변화가 산출된다? 감각되는 것과

감각 사이의 교류와 마찰, 충돌로부터 '태어난 것들'은 이 둘보다

더 빠른가? 이 '태어난 것들'의 변화는 '장소 이동'인가?

- 생겨난 감각이 감각되는 것보다 더 빨리 변화한다.

                                  ἐπειδὰν οὖν ὄμμα καὶ ἄλλο τι

τῶν τούτῳ συμμέτρων πλησιάσαν γεννήσῃ τὴν λευκότητά

τε καὶ αἴσθησιν αὐτῇ σύμφυτον, ἃ οὐκ ἄν ποτε ἐγένετο ἑκα-        5

τέρου ἐκείνων πρὸς ἄλλο ἐλθόντος, τότε δὴ μεταξὺ φερο-

μένων τῆς μὲν ὄψεως πρὸς τῶν ὀφθαλμῶν, τῆς δὲ                    e

λευκότητος πρὸς τοῦ συναποτίκτοντος τὸ χρῶμα, ὁ μὲν

ὀφθαλμὸς ἄρα ὄψεως ἔμπλεως ἐγένετο καὶ ὁρᾷ δὴ τότε

καὶ ἐγένετο οὔ τι ὄψις ἀλλ᾿ ὀφθαλμὸς ὁρῶν, τὸ δὲ συγ-

γεννῆσαν τὸ χρῶμα λευκότητος περιεπλήσθη καὶ ἐγένετο            5

οὐ λευκότης αὖ ἀλλὰ λευκόν, εἴτε ξύλον εἴτε λίθος εἴτε

ὁτιοῦν συνέβη χρῆμα χρωσθῆναι τῷ τοιούτῳ χρώματι. 

그러므로 눈 그리고 그 눈과 척도를 공유하는 것들 중 어떤 

눈 외의 것이 접근하여서 흼과 또한 이와 함께 자라나오는 감각을

낳을 때, 그것들은 저것들 둘 각각이 이 둘 외의 것을 향해 

나아가는 어떤 경우에도 생겨나지 않는데, 그 때 그 중간에서

시각은 두 눈에서, 흼은 그 색을 함께 내놓는 것에서 

이동하고, 그래서 눈은 시각으로 가득차게 되었고, 그제서야

보게 될 것이며, 그 때 무슨 시각이 아니라 눈이 보게

되었는가 하면, 그 색을 함께 낳은 것은 흼으로 채워져서

이번엔 흼이 아니라 흰 것이 되었다네, 나무든 돌이든

어떤 것이든지 색이 이런 종류의 사물에 덧씌워지게 된 것은.

-ὃτου οὖν. ὁτῳοῦν; χρῆμα, χρῶμα, σῶμα, σχῆμα. 

                                                                        καὶ

τἆλλα δὴ οὕτω, σκληρὸν καὶ θερμὸν καὶ πάντα, τὸν αὐτὸν

τρόπον ὑποληπτέον, αὐτὸ μὲν καθ᾿ αὑτὸ μηδὲν εἶναι, ὃ δὴ

καὶ τότε ἐλέγομεν, ἐν δὲ τῇ πρὸς ἄλληλα ὁμιλίᾳ πάντα          157a

γίγνεσθαι καὶ παντοῖα ἀπὸ τῆς κινήσεως, ἐπεὶ καὶ τὸ

ποιοῦν εἶναι τι καὶ τὸ πάσχον αὐτῶν ἐπὶ ἑνὸς νοῆσαι, ὥς

φασιν, οὐκ εἶναι παγίως. 

                                                                     실로

여타의 것들도 그런 식으로, 단단함과 더위와 모든 것들이, 똑같은 

방식으로 가정되어야 하는데, 그 자체로는 아무것도 아니지만,

그게 아까 우리가 말하던 것이기도 하고, 반면 서로를 향한 교류에서는

변화를 통해 모든 그리고 이러저러한 온갖 것들이 된다고, 행하는 것이

그리고 겪는 것도 어떤 것이라고 이것들을 하나씩 사고하는 것은, 그들이

말하기로, 확고하게 할 수는 없기 때문이라고 말이지.

이것들을 : 위의 사례들? 작용자와 피작용자? Campbell p.55.

                                 οὔτε γὰρ ποιοῦν ἐστί τι πρὶν ἂν

τῷ πάσχοντι συνέλθῃ, οὔτε πάσχον πρὶν ἂν τῷ ποιοῦντι· τό         5

τέ τινι συνελθὸν καὶ ποιοῦν ἄλλῳ αὖ προσπεσὸν πάσχον

ἀνεφάνη. ὥστε ἐξ ἁπάντων τούτων, ὅπερ ἐξ ἀρχῆς ἐλέ-

γομεν, οὐδὲν εἶναι ἓν αὐτὸ καθ᾿ αὑτό, ἀλλά τινι ἀεὶ

γίγνεσθαι, τὸ δ᾿ εἶναι πανταχόθεν ἐξαιρετέον, οὐχ ὅτι ἡμεῖς       b

πολλὰ καὶ ἄρτι ἠναγκάσμεθα ὑπὸ συνηθείας καὶ ἀνεπιστη-

μοσύνης χρῆσθαι αὐτῷ. 

왜냐하면 행하는 것도 겪는 것과 함께하기 전에는 어떤 것이

아니고, 겪는 것도 행하는 것과 그러하기 때문일세. 

(or 어떤 것이 겪는 것과 함께하기 전에는 뭔가를 행하는 게 아니고...)

어떤 것과 함께 하는 것이자 행하는 것이 그 외의 것에 결부되어서는

겪는 것으로 드러나지. 그래서 통틀어 이러한 모든 점들로부터, 

우리가 처음부터 말하던 바로 그처럼, 아무것도 그 자체로 하나이지 않고,

오히려 항상 어떤 것에게 생겨나도록, ~이라는 것은 모든 측면에서

배제되어야만 하게끔, 우리가 많은 경우 방금도 관습과 앎의 결여로 그것을

사용하도록 강제되었더라도 그렇도록 말일세.

- "하나"이지 않음과 위의 "이것들을"의 관계? 

                                τὸ δ᾿ οὐ δεῖ, ὡς ὁ τῶν σοφῶν

λόγος, οὔτε τι συγχωρεῖν οὔτε του οὔτ᾿ ἔμοῦ οὔτε τόδε οὔτ᾿

ἐκεῖνο οὔτε ἄλλο οὐδὲν ὄνομα ὅτι ἂν ἱστῇ, ἀλλὰ κατὰ φύσιν         5

φθέγγεσθαι γιγνόμενα καὶ ποιούμενα καὶ ἀπολλύμενα καὶ

ἀλλοιούμενα· ὡς ἐάν τί τις στήσῃ τῷ λόγῳ, εὐέλεγκτος ὁ

τοῦτο ποιῶν. 

                                 현자들의 말대로, 그래서는 안 되고,

뭔가라고도 무언가에 대해서라고도 나에 대해서라고도 여기 이것이나

저것이라고도 그 외 정립시킬 그 어떤 이름이라고도 동의하지 않아야

하며, 오히려 생성되는 것들과 만들어지는 것들과 해체되는 것들과

변경되는 것들이라고 본성에 따라 이야기되어야 하지. 누군가 어떤

것을 말로써 정지시킨다면, 이렇게 만드는 자는 논박당하기 십상이니까.

- 기간토마키아. 인식 문제로 가서 정지 중심인 자들은 인식된 것과 인식하는 것 결합 불가.

운동 중심인 이들도 어떤 것을 그것인 채로 고정시킬 수 없어 논박됨.

                  δεῖ δὲ καὶ κατὰ μέρος οὕτω λέγειν καὶ περὶ

πολλῶν ἁθροισθέντων, ᾦ δὴ ἁθροίσματι ἄνθρωπόν τε

τίθενται καὶ λίθον καὶ ἕκαστον ζῷόν τε καὶ εἶδος. ταῦτα δή,       c

ὦ Θεαίτητε, ἆρ᾿ ἡδέα δοκεῖ σοι εἶναι, καὶ γεύοιο ἂν αὐτῶν

ὡς ἀρεσκόντων;

                 개별적으로도 취합된 여럿들에 관하여서도

그렇게 말해야 하는데, 그런 취합된 것에 인간이니

돌이니 각각의 동물이니 형상이 세워지지. 그래서 이런 것들이,

테아이테토스, 혹시 달갑다고 여겨지고, 그것들이 흡족하다면

얼마나 흡족한지 맛보겠는가? 

ΘΕΑΙ. Οὐκ οἶδα ἔγωγε, ὦ Σώκρατες· καὶ γὰρ οὐδὲ

περὶ σοῦ δύναμαι κατανοῆσαι πότερα δοκοῦντά σοι λέγεις          5

αὐτὰ ἢ ἐμοῦ ἀποπειρᾷ.

저로서는 모르겠습니다, 소크라테스. 당신에 관하여 

당신께 여겨지는 것들을 그대로 말씀하시는 건지 

저를 검증해 보시는 건지조차 저는 파악할 수가 없으니까요.

ΣΩ. Οὐ μνημονεύεις, ὦ φίλε, ὅτι ἐγὼ μὲν οὔτ᾿ οἶδα

οὔτε ποιοῦμαι τῶν τοιούτων οὐδὲν ἐμόν, ἀλλ᾿ εἰμὶ αὐτῶν

ἄγονος, σὲ δὲ μαιεύομαι καὶ τούτου ἕνεκα ἐπᾴδω τε καὶ

παρατίθημι ἑκάστων τῶν σοφῶν ἀπογεύεσθαι, ἕως ἂν εἰς          d

φῶς τὸ σὸν δόγμα συνεξαγάγω· ἐξαχθέντος δὲ τότ᾿ ἤδη

σκέψομαι εἴτ᾿ ἀνεμιαῖον εἴτε γόνιμον ἀναφανήσεται. ἀλλὰ

θαρρῶν καὶ καρτερῶν εὖ καὶ ἀνδρείως ἀποκρίνου ἃ ἂν

φαίνηταί σοι περὶ ὧν ἂν ἐρωτῶ.                                             5

친애하는 이여, 자네는 잊고 있구만, 나로서는 이런 것들 중 

어느 하나 알지도 못하며 내 자신의 것으로 행하지도 않고, 

오히려 나는 그것들에 불임이며, 반면 자네에게는 

내가 산파일을 행하고 이를 위해 주문도 읊고

각각의 지혜로운 것들을 음미하도록 내놓기도 하여, 백일하에

자네의 주장을 내가 함께 내놓을 때까지 그리한다는 걸 말일세.

그런데 그게 내놓아지면 그 때에는 그게 헛바람 든 것으로 드러날지

아님 알맹이 있는 것으로 드러날지 비로소 내가 검토할 걸세. 그럼

과감하고도 굳건한 채로 좋고도 남자답게 답해주게, 내가 묻는

것들에 관하여 자네에게 나타나 보이는 것들을 말이지.

ΘΕΑΙ. Ἐρώτα δή.

그럼 물어보시지요.

ΣΩ. Λέγε τοίνυν πάλιν εἴ σοι ἀρέσκει τὸ μή τι εἶναι

ἀλλὰ γίγνεσθαι ἀεὶ ἀγαθὸν καὶ καλὸν καὶ πάντα ἃ ἄρτι

διῇμεν.

그러면 다시 말해 보게, 자네 마음에 드는지, 뭔가가 

좋고 아름답고 방금 우리가 상술한 그 모든 것이지 않고

오히려 언제나 그러하게 된다는 것이 말일세.

ΘΕΑΙ. Ἀλλ᾿ ἔμοιγε, ἐπειδὴ σοῦ ἀκούω οὕτω διεξιόν-                   10

τος, θαυμασίως φαίνεται ὡς ἔχειν λόγον καὶ ὑποληπτέον

ᾗπερ διελήλυθας.

허나 저로서는, 당신께서 그렇게 상술해내신 것을 들으니,

어찌나 말이 되어 보이는지 놀라울 정도이고 당신께서

상술하신 바로 그대로 받아들여야만 하는 것으로 보입니다.

ΣΩ. Μὴ τοίνυν ἀπολίπωμεν ὅσον ἐλλεῖπον αὐτοῦ.                    e

λείπεται δὲ ἐνυπνίων τε πέρι καὶ νόσων τῶν τε ἄλλων καὶ

μανίας, ὅσα τε παρακούειν ἢ παρορᾶν ἤ τι ἄλλο παραισθά-

νεσθαι λέγεται. οἶσθα γάρ που ὅτι ἐν πᾶσι τούτοις ὁμολο-

γουμένως ἐλέγχεσθαι δοκεῖ ὅν ἄρτι διῇμεν λόγον, ὡς                  5

παντὸς μᾶλλον ἡμῖν ψευδεῖς αἰσθήσεις ἐν αὐτοῖς γιγνομέ-     158a

νας, καὶ πολλοῦ δεῖ τὰ φαινόμενα ἑκάστῳ ταῦτα καὶ εἶναι,

ἀλλὰ πᾶν τοὐναντίον οὐδὲν ὧν φαίνεται εἶναι.

그러면 거기서 남겨둔 만큼의 것을 남겨놓지 말도록 하세.

그런데 꿈 속의 일들이나 질병들 중에서도 특히 광증에 관련하여,

환청을 듣거나 환시를 보거나 또는 환각을 느낀다고들 하는 것들이 남았네.

그야 자네도 알겠기에 하는 말일세, 이 모든 경우에서 합의될 정도로

방금 우리가 상술한 논변이 시험받는 것으로 여겨진다는 것, 

무엇보다도 우리에게 거짓 감각들이 그것들 안에서 생겨나기 때문에,

또 각자에게 나타나는 그것들이 그러한 것들이기도 하다는 것은 

한참이나 거리가 먼 얘기고, 오히려 모든 것이 정반대로 나타나는 것들 중 

어느 하나 그러한 것이지 않다고 여겨진다는 것을.

ΘΕΑΙ. Ἀληθέστατα λέγεις, ὦ Σώκρατες.

무척이나 참된 말씀이십니다, 소크라테스.


-蟲-

Posted by 시궁진창 버러지

댓글을 달아 주세요

고민 중.

생각 2018.08.07 21:34 |

1. 『테아이테토스』에서는 지각, 참인 믿음, 설명을 가진 참인 믿음이 앎의 후보로 거론된다. 이 과정에서 거짓과 모상은 불가능한 것으로 귀결되며, 이에 따라 앎을 앎이 아닌 것들로부터 구분할 수 없게 된다. 이 과정에서 설명이 결여된 부분은 모상과 믿음이 무엇인지, 그리고 이것들이 앎과 어떻게 구분되고 또 어떻게 결부될 수 있는지 등이다. 『소피스트』에서는 파르메니데스의 학설과 더불어 『테아이테토스』에서 거론되는 만물유전이라는 형이상학에 기초하는 지각인식론, 그리고 이러한 인식론의 반대짝인, 말하자면 형상인식론과 같은 입장을 근거로 하여 거짓 불가능성 논변이 재구성된다. 『국가』에서 대상과 인지상태의 구분에 따라 앎은 to on과, 무지는 to mē on과 결부되고 앎과 무지 사이의 믿음(의견, 판단)은 to on과 to mē on 사이의 무언가와 결부된다. 다시 『소피스트』에서 믿음은 말(logos)이나 이 말이 영혼 안에서 이루어지는 생각(dianoia)의 끝에 나오는 긍정이나 부정으로 설명된다. 덧붙여 감각(aisthēsis)은 믿음과 섞여 나타남(인상 혹은 가상. 원문은 phainesthai.)을 만든다. 물론 여기에서 말과 생각은 앞서 『국가』에서 언급된 인지상태에 비추어 보면 믿음의 단계에 모두 포함되어야 한다. 모든 to on은 각기 그 자체로 고유하게 내용을 갖추고 지시, 언급, 서술, 사유 가능한 것으로서 사실이다. 이러한 to on과 대비되어 상(eidо̄lon)은 사실이 아닌 것으로 규정되지만 동시에 사실인 원본 to on의 비율을 따르는 모상과 따르지 않는 모상이라는 하위분류를 가진다. 이 하위분류에 따라 모상(eikо̄n)과 허상(phantasma)이 제시되고 이 둘에 각기 성질로서 참과 거짓이 순서대로 분배된다는 것이 내 해석이다. 문제는 나타남과 모상과 허상이 문헌 상에서 혼용되고 있다는 점이고, 거짓이 먼저 가능한 다음 비로소 상이 가능하다는 서술도 내 해석과 상충된다. 그러나 사실과 대비되는 상 일반에 대해 이 대비를 근거로 서술하게 되는 거짓이란 술어와 상의 분류 내에서 원본과의 일치 혹은 불일치에 따라 서술되는 참과 거짓이라는 술어는 진리치가 존재 차원에서 규정되는 경우와 인식 혹은 서술 차원에서 규정되는 경우의 구분을 시사한다. 이러한 구분에 따라 위의 혼용과 애매성이 어느 정도 해소될 수 있을 것으로 기대한다. 이에 따라 거짓 믿음의 대상은 존재 차원에서 그 자체로 거짓이어야 할 필요는 없으며, 상의 차원에서 원본이 되는 사태를 기준으로 일치 여부에 따라 이야기될 수 있다. 대상을 있는 그대로 받아들이는 것이 인식이 아니라 그 대상을 어떤 식으로 모사하여 영혼 안으로 옮겨놓는 것, 대상에 대한 상을 갖는 것이 인식상태 일반에 대한 설명일 수 있을 것이다. 『테아이테토스』에서 제시되는 앎의 후보들과 이로부터 도출되는 거짓 불가능성의 역설이 이상의 『소피스트』 해석을 통해 분석될 수 있다면 두 대화편에 대한 하나의 통합적 이해가 가능할 것으로 기대된다. 다만 앎의 후보로 지각이 거론된 부분에서 상대주의는 무오류주의를 필연적으로 포함하는 것은 아니므로, 어떤 해석에 따라 지각인식론에서 무오류주의로 귀결되는지에 대한 추가적인 해석이 필요할 것이다. 앎의 정의를 위해 앎과 구분되는 믿음에 대한 규정이 요청되는 상황에서 두 인지적 상태 사이의 구분에 양상의 문제가 개입되는지 따져볼 필요가 있다. 단순히 참인 믿음만을 고려하면 앎은 '필연적으로 참인 믿음'을 포함할 필요가 없다. 우연히 참인 명제들을 믿어도 앎이라 할 수 있을 것이다. 만일 단순히 참인 명제에 대한 수용여부만이 문제라면 특정 대상의 본질 규정에 대한 참인 믿음과 부수적 혹은 우연적 속성에 대한 참인 믿음은 구분되지 않을 것이다. 만일 양상에 따라 앎과 믿음이 구분된다면, 앎은 엄격한 기준에 따라 강하게 제한된다. 테아이테토스가 앉아 있을 때, 나는 테아이테토스가 앉아 있다는 것을 '아는가' 아니면 그것을 '옳게 믿는가' 문제. to on과 to mē on의 결합가능성과 관련하여 『파르메니데스』에서 제기되는 문제를 어떻게 재해석하느냐에 따라, 이에 대한 대답들로서 『테아이테토스』와 『소피스트』에 대한 해석도 재고될 필요가 있다. 일단 당장은 『테아이테토스』에서 거짓의 문제가 어떻게 구성되는지에 대한 검토부터.

2. 돈이 없다. 먹고 죽을래도 없다. 내 돈 어딨냐. 연구실 동료분께 일자리 주선을 부탁드리긴 했는데 어찌 될지 상황을 봐야 하겠고, 이 일을 따더라도 대학원 강의 세 개 수강하고 강독 최소 두 개 돌리면서 편집간사 일까지 병행해서 일을 진행시킬 수 있는지도 솔직히 자신은 없고, 안 되면 되게 하라는 막무가내 인생을 살 수밖에 없는가. 유학을 가고 싶기는 한데, 일단은 내 생각이 어디까지 구체화될 수 있는지 지켜보고, 관련해서 어떤 인간들이 무슨 소리들을 하고 있는지도 더 알아보고, 너무 늦지 않게 결단을 내려야지. 뭐 내가 결심한다고 만사 해결되는 것도 아니긴 하겠다만.

3. 아리스토텔레스 『자연학』이랑 이번에 수강하는 물리학의 철학에서 공간개념 관련한 부분, 제논 얘기로 엮어서 뭔가 좀 생각을 정리할 수 있었으면 좋겠다. 아리스토텔레스의 수학적(인지적? 사유적?) 질료와 에우클레이데스 공간과 또 뭐 뭐. 그것의 분할은 무한하게 가능한지, 최소단위의 상정이 불가피한지, 두 경우 모두에서 모순으로 귀결되는지(제논?), 이것이 잠재적 분할과 현실적 분할 사이의 구분을 통해 해소될 수 있는지, 이건 강의 듣다가 재민형님께 여쭤봐도 되겠는데 잘 모르겠네. 그러고보니 『테아이테토스』는 강성훈 선생님께서 강의하시고 역자인 정준영 선생님까지 두 분 다 월요일마다 학당에 계시고, 『파르메니데스』든 플라톤의 파르메니데스 사상 수용이든 김주일 선생님께 여쭤볼 수도 있겠고, 아, 정암은 사랑입니다. 그러니 님들아, 후원 좀.

-蟲-

Posted by 시궁진창 버러지

댓글을 달아 주세요

ΣΩ. Κινδυνεύεις μέντοι λόγον οὐ φαῦλον εἰρηκέναι

περὶ ἐπιστήμης, ἀλλ᾿ ὃν ἔλεγε καὶ Πρωταγόρας. τρόπον δέ   152a 

τινα ἄλλον εἴρηκε τὰ αὐτὰ ταῦτα. φησὶ γάρ που "πάντων

χρημάτων μέτρον" ἄνθρωπον εἶναι, "τῶν μὲν ὄντων ὡς

ἔστι, τῶν δὲ μὴ ὄντων ὡς οὐκ ἔστιν." ἀνέγνωκας γάρ που;

그런데 자네 앎에 관해 뻔한 말이 아니라,

프로타고라스께서도 말씀하셨던 그런 논의를 이야기하는 것 같군.

헌데 그 분께서는 똑같은 그런 것들을 또 다른 어떤 방식으로 이야기하셨다네.

왜냐하면 어디선가 "만물의 척도", "~인 것들에 대해서는

~이라고 하는, ~이지 않은 것들에 대해서는 ~이지 않다고 하는" 그것을

인간이라고 말씀하시니까 말일세. 자네도 분명 읽어 봤지?

ὡς : that, how. 

ΘΕΑΙ. Ἀνέγνωκα καὶ πολλάκις.                                             5

몇 차례나 읽어 봤지요.

ΣΩ. Οὐκοῦν οὕτω πως λέγει, ὡς οἷα μὲν ἕκαστα ἐμοὶ

φαίνεται τοιαῦτα μὲν ἔστιν ἐμοί, οἷα δὲ σοί, τοιαῦτα δὲ αὖ

σοί· ἄνθρωπος δὲ σύ τε κἀγώ;

그럼 어쨌든 그 분께서는 이렇게 말씀하시는 게 아닌가? 나에게

각각의 것들이 나타나는 그대로 나에게 바로 그러한 것들이고, 자네에게

그런 것들은 그대로 자네에게는 또 바로 그런 것들이라고 말일세.

그런데 자네나 나나 사람이고.

 οὕτω πως : 플라톤의 해석. φαίνεται 보이는 것의 문제?

 ἄνθρωπος σύ τε κἀγώ 개개인을 '인간'의 의미로 해석.

ΘΕΑΙ. Λέγει γὰρ οὖν οὕτω.

그야 그렇게 말씀하시니까요.

ΣΩ. Εἰκὸς μέντοι σοφὸν ἄνδρα μὴ ληρεῖν· ἐπακολου-             b

θήσωμεν οὖν αὐτῷ. ἆρ᾿ οὐκ ἐνίοτε πνέοντος ἀνέμου τοῦ

αὐτοῦ ὁ μὲν ἡμῶν ῥιγῷ, ὁ δ᾿ οὔ; καὶ ὁ μὲν ἠρέμα, ὁ δὲ

σφόδρα;

하지만 지혜로운 사내가 헛소리를 하지는 않을 듯하네. 그러니

그 분께 바짝 따라붙어 보세나. 때로 같은 바람이 부는데

우리 중 한 사람은 추워하고, 다른 사람은 그렇지 않지 않나?

또 한 사람은 온화하게 여기는 한편, 다른 사람은 거세게 여기지 않나?

ΘΕΑΙ. Καὶ μάλα.                                                                5

무척이나 그렇습니다.

ΣΩ. Πότερον οὖν τότε αὐτὸ ἐφ᾿ ἑαυτοῦ τὸ πνεῦμα

ψυχρὸν ἢ οὐ ψυχρὸν φήσομεν; ἢ πεισόμεθα τῷ Πρωτα-

γόρᾳ ὅτι τῷ μὲν ῥιγῶντι ψυχρόν, τῷ δὲ μὴ οὔ;

그러면 우리는 그 때에 같은 바람 그 자체가 

찬 것이라 말할까 아니면 차지 않은 것이라 말할까? 

혹은 프로타고라스께 설득되어 추워하는 자에게는

차다고, 그렇지 않은 자에게는 그렇지 않다고 납득할까?

ΘΕΑΙ. Ἔοικεν.

납득할 듯합니다.

ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ φαίνεται οὕτω ἑκατέρῳ;                               10

그럼 그 둘 각자에게 그렇게 나타나기도 하지 않나?

ΘΕΑΙ. Ναί.

네.

ΣΩ. Τὸ δέ γε "φαίνεται" αἰσθάνεταί ἐστιν;

그런가 하면 "나타난다"라는 것은 감각한다는 것이지?

ΘΕΑΙ. Ἔστιν γάρ.

그렇지요.

ΣΩ. Φαντασία ἄρα καὶ αἴσθησις ταὐτὸν ἔν τε θερμοῖς             c

καὶ πᾶσι τοῖς τοιούτοις. οἷα γὰρ αἰσθάνεται ἕκαστος,

τοιαῦτα ἑκάστῳ καὶ κινδυνεύει εἶναι.

그래서 나타남(현상)과 감각은 뜨거움이나 이런 종류의

모든 것에서 같은 것이지. 왜냐하면 각자가 어떠한 것들로 

감각하는 것들은, 각자에게 바로 그러한 것들일 것 같기도

하니 말일세.

ΘΕΑΙ. Ἔοικεν.

그럴 듯합니다.

ΣΩ. Αἴσθησις ἄρα τοῦ ὄντος ἀεί ἐστιν καὶ ἀψευδὲς ὡς                5

ἐπιστήμη οὖσα.

그래서 ~인 것에 대한 감각은 그것이 앎이기에 항상

~이고 또한 거짓 없는 것이라네.

ΘΕΑΙ. Φαίνεται.

ΣΩ. Ἆρ᾿ οὖν πρὸς Χαρίτων πάσσοφός τις ἦν ὁ

Πρωταγόρας, καὶ τοῦτο ἡμῖν μὲν ᾐνίξατο τῷ πολλῷ

συρφετῷ, τοῖς δὲ μαθηταῖς ἐν ἀπορρήτῳ τὴν ἀλήθειαν              10

ἔλεγεν;

카리스들께 대고, 그러면 혹시 프로타고라스께서는

어떤 전지하신 분이셨고, 여러 머리가 뒤엉킨 우리에게는

그것을 수수께끼로 내셨던 반면, 제자들에게는 비전으로 진리를

말씀하셨던 것일까?

- Εὐφροσύνη, Ἀγλαΐα, Θάλεια. 아프로디테의 세 시녀요정(?)들.

- ᾐνίξατο. αἰνίσσομαι aor.

ΘΕΑΙ. Πῶς δή, ὦ Σώκρατες, τοῦτο λέγεις;                               d

소크라테스, 실로 어찌 그런 말씀을 하시는지요?

ΣΩ. Ἐγὼ ἐρῶ καὶ μάλ᾿ οὐ φαῦλον λόγον, ὡς ἄρα ἓν μὲν

αὐτὸ καθ᾿ αὑτὸ οὐδέν ἐστιν, οὐδ᾿ ἄν τι προσείποις ὀρθῶς

οὐδ᾿ ὁποιονοῦν τι, ἀλλ᾿ ἐὰν ὡς μέγα προσαγορεύῃς, καὶ

σμικρὸν φανεῖται, καὶ ἐὰν βαρύ, κοῦφον, σύμπαντά τε              5

οὕτως, ὡς μηδενὸς ὄντος ἑνὸς μήτε τινὸς μήτε ὁποιουοῦν·

나는 지극히 흔치 않은 논변을 이야기할 걸세, 그러니까

아무것도 그 자체로 하나이지 않고, 무엇이라고도 어떤 것이라고도

자네가 제대로(옳게) 부르지도 못할 것이며, 오히려 설령 자네가

큰 것이라 부르더라도, 작은 것으로도 나타날 테고, 무거운 것이라

하더라도, 가벼운 것으로 나타날 것이며, 통틀어 모든 것이 또한

그럴 것이니, 아무것도 하나인 것도 아니고 무엇이지도 않고

어떠하지도 않기 때문이란 논변 말이지.

ἐκ δὲ δὴ φορᾶς τε καὶ κινήσεως καὶ κράσεως πρὸς ἄλληλα

γίγνεται πάντα ἅ δή φαμεν εἶναι, οὐκ ὀρθῶς προσαγορεύ-

οντες· ἔστι μὲν γὰρ οὐδέποτ᾿ οὐδέν, ἀεὶ δὲ γίγνεται. καὶ           e

περὶ τούτου πάντες ἑξῆς οἱ σοφοὶ πλὴν Παρμενίδου συμ-

φερέσθων, Πρωταγόρας τε καὶ Ἡράκλειτος καὶ Ἐμπε-

δοκλῆς, καὶ τῶν ποιητῶν οἱ ἄκροι τῆς ποιήσεως ἑκατέρας,

κωμῳδίας μὲν Ἐπίχαρμος, τραγῳδίας δὲ Ὅμηρος, <ὃς>             5

εἰπών―

         Ὠκεανόν τε θεῶν γένεσιν καὶ μητέρα Τηθύν

πάντα εἴρηκεν ἔκγονα ῥοῆς τε καὶ κινήσεως· ἢ οὐ δοκεῖ

τοῦτο λέγειν;

반면에 실은 이동과 운동 그리고 상호간의 혼합을 통해

실로 우리가 그러한 것들이라고 하는 모든 것들이 생겨난다고 하네,

우리가 제대로 부르고 있지 못한 것들이 말이지. 왜냐하면

결코 아무것도 ~이지는 않고, 항상 생겨나기 때문이라네.

그리고 이러한 일에 관하여 파르메니데스를 제외한 모든

지혜로운 자들이 잇달아 동의하였다고 하세, 프로타고라스와

헤라클레이토스 그리고 엠페도클레스, 그리고 시인들 중

양편의 시 각각의 정점에서 선 자들, 희극의 에피카르모스,

비극의 호메로스가 말일세. <그는> 이야기하기를

         신들의 생성(기원)은 오케아노스와 어머니 테튀스이다

라고 함으로써 모든 것이 흐름과 운동의 자손이라 이야기했지.

아니면 그가 이걸 논한 것으로 여겨지지 않는가?

ΘΕΑΙ. Ἔμοιγε.                                                                   10

제게는 그리 여겨집니다.

ΣΩ. Τίς οὖν ἂν ἔτι πρός γε τοσοῦτον στρατόπεδον καὶ        153a

στρατηγὸν Ὅμηρον δύναιτο ἀμφισβητήσας μὴ κατα-

γέλαστος γενέσθαι;

그러면 누가 이 만큼이나 되는 군대와 그 지휘관 호메로스를

상대로 해서도 말싸움을 벌여 비웃음을 사지 않게 될 수 있겠나? 

ΘΕΑΙ. Οὐ ῥᾴδιον, ὦ Σώκρατες.

쉽지 않겠지요, 소크라테스.

ΣΩ. Οὐ γάρ, ὦ Θεαίτητε. ἐπεὶ καὶ τάδε τῷ λόγῳ                        5

σημεῖα ἱκανά, ὅτι τὸ μὲν εἶναι δοκοῦν καὶ τὸ γίγνεσθαι

κίνησις παρέχει, τὸ δὲ μὴ εἶναι καὶ ἀπόλλυσθαι ἡσυχία· τὸ

γὰρ θερμόν τε καὶ πῦρ, ὃ δὴ καὶ τἆλλα γεννᾷ καὶ ἐπιτρο-

πεύει, αὐτὸ γεννᾶται ἐκ φορᾶς καὶ τρίψεως· τούτω δὲ κινή-

σεις. ἢ οὐχ αὗται γενέσεις πυρός;                                           10

그야 쉽지 않지, 테아이테토스. 그 논변에는 이하의 것들로도

증표(증거/깃발)가 충분하니, ~이라 여겨지는 것과 

~된다는 것은 운동이 내놓는 반면, ~이지 않고 없어진다는 건

침묵이 그리 한다는 말에 말일세. 그야 열과 불은, 더욱이 다른 것들을

낳아 기르기도 하는데, 그것이 이동과 마찰로부터 생겨나니까.

그런데 이 둘은 운동에 속하지. 아니면 이것들이 불의 기원들이 

아닌 겐가?

- τῷ λόγῳ <ὅτι> τάδε <εἶναι> σημεῖα : that 이하라는 논변에 다음(gar 이하)이 충분한 증거로서 있다.

- τῷ λόγῳ σημεῖα <ὅτι> : 논리적으로 that 이하라는 사실을 보여주는 증거는...

- τάδε <ὅτι> : 호메로스 논변의 증거는 운동이 다른 것을 낳고 불이 운동에서 나온다는 것.

ΘΕΑΙ. Αὗται μὲν οὖν.                                                          b

그야 이것들이지요.

ΣΩ. Καὶ μὴν τό γε τῶν ζῴων γένος ἐκ τῶν αὐτῶν

τούτων φύεται.

그런데다가 생물들의 부류도 똑같은 이것들로부터

자라나지.

ΘΕΑΙ. Πῶς δ᾿ οὔ;

어찌 아니겠습니까?

ΣΩ. Τί δέ; ἡ τῶν σωμάτων ἕξις οὐχ ὑπὸ ἡσυχίας μὲν                    5

καὶ ἀργίας διόλλυται, ὑπὸ γυμνασίων δὲ καὶ κινήσεως ἐπὶ

τὸ πολὺ σῴζεται;

그런데 어떤가? 물체들의 상태는 침묵과 비활성에 의해서는

파훼되어버리지만, 활동들과 운동에 의해서는 대부분

보전되지?

ΘΕΑΙ. Ναί.

네.

ΣΩ. Ἡ δ᾿ ἐν τῇ ψυχῇ ἕξις οὐχ ὑπὸ μαθήσεως μὲν καὶ

μελέτης, κινήσεων ὄντων, κτᾶταί τε μαθήματα καὶ                      10

σῴζεται καὶ γίγνεται βελτίων, ὑπὸ δ᾿ ἡσυχίας, ἀμελετη-

σίας τε καὶ ἀμαθίας οὔσης, οὔτε τι μανθάνει ἅ τε ἂν μάθῃ            c

ἐπιλανθάνεται;

그런데 영혼 내의 상태는 운동들에 속하는 배움과

연습에 의해서는 배우는 내용들을 획득하거나

보전하거나 더 나아지고, 연습과 배움의 부재인

침묵에 의해서는, 뭐라도 배우는 것도 아니고 배웠던 것들을

잊기도 하지 않나?

ΘΕΑΙ. Καὶ μάλα.

물론입니다.

ΣΩ. Τὸ μὲν ἄρα ἀγαθὸν κίνησις κατά τε ψυχὴν καὶ

κατὰ σῶμα, τὸ δὲ τοὐναντίον;                                                5

혹시 영혼에 따라서도 육체에 따라서도 좋은 것은

운동이고, 다른 것은 그 반대의 것이지?

ΘΕΑΙ. Ἔοικεν.

그럴 듯합니다.

ΣΩ. Ἔτι οὖν σοι λέγω νηνεμίας τε καὶ γαλήνας καὶ ὅσα

τοιαῦτα, ὅτι αἱ μὲν ἡσυχίαι σήπουσι καὶ ἀπολλύασι, τὰ δ᾿

ἕτερα σῴζει; καὶ ἐπὶ τούτοις τὸν κολοφῶνα, προσβιβάζω

τὴν χρυσῆν σειρὰν ὡς οὐδὲν ἄλλο ἢ τὸν ἥλιον Ὅμηρος               10

λέγει, καὶ δηλοῖ ὅτι ἕως μὲν ἂν ἡ περιφορὰ ᾖ κινουμένη            d

καὶ ὁ ἥλιος, πάντα ἔστι καὶ σῴζεται τὰ ἐν θεοῖς τε καὶ

ἀνθρώποις, εἰ δὲ σταίη τοῦτο ὥσπερ δεθέν, πάντα χρήματ᾿ 

ἂν διαφθαρείη καὶ γένοιτ᾿ ἂν τὸ λεγόμενον ἄνω κάτω

πάντα;                                                                              5

그럼 게다가 나는 자네에게 평온과 고요 그리고 이런 종류의 

모든 것에 대해, 침묵들은 부패시키고 파훼하는 반면,

다른 것들은 보전한다고 말할까? 그리고

이러한 것들에 마무리로, 나는 호메로스가 다름 아닌 태양이라

말씀하시는 황금 끈을 더하고 있으며, 회전과 태양이

움직여지는 한, 신들과 인간들의 모든 일들이 그러한 것들이며

보전되는데, 속박되기라도 하여 이것이 정지한다면, 모든

사물이 파멸할 것이고 천지 만물이 뒤집힌다는 그 말대로

되리란 게 분명한가?

ΘΕΑΙ. Ἀλλ᾿ ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, ταῦτα δηλοῦν

ἅπερ λέγεις.

허나 제게는, 소크라테스, 당신께서 하시는 말씀이 바로

그것임이 분명하다 여겨집니다.

ΣΩ. Ὑπόλαβε τοίνυν, ὦ ἄριστε, οὑτωσί· κατὰ τὰ

ὄμματα πρῶτον, ὃ δὴ καλεῖς χρῶμα λευκόν, μὴ εἶναι αὐτὸ

ἕτερόν τι ἔξω τῶν σῶν ὀμμάτων μηδ᾿ ἐν τοῖς ὄμμασι μηδέ          10

τιν᾿ αὐτῷ χώραν ἀποτάξῃς· ἤδη γὰρ ἂν εἴη τε δήπου ἐν            e

τάξει καὶ μένον καὶ οὐκ ἂν ἐν γενέσει γίγνοιτο.

그럼, 훌륭한 친구, 이런 식으로 가정해 보게. 우선 눈들에 대해,

자네가 색 흼이라 부르는 것, 이것이 자네의 두 눈 외부의

무슨 다른 것이지도 않고 자네가 두 눈안에 그것을 위한 무슨 자리를

마련해주지도 말도록 하게. 그럼 이미 자리를 잡고 

머물러 있으며 생성 중에 생겨나지 않을 것이 분명하니까.

ΘΕΑΙ. Ἀλλὰ πῶς;

허나 어떻게 그런 겁니까?

ΣΩ. Ἑπώμεθα τῷ ἄρτι λόγῳ, μηδὲν αὐτὸ καθ᾿ αὑτὸ ἓν

ὂν τινθέντες· καὶ ἡμῖν οὕτω μέλαν τε καὶ λευκὸν καὶ ὁτιοῦν         5

ἄλλο χρῶμα ἐκ τῆς προσβολῆς τῶν ὀμμάτων πρὸς τὴν

προσήκουσαν φορὰν φανεῖται γεγενημένον, καὶ ὃ δὴ

ἕκαστον εἶναί φαμεν χρῶμα οὔτε τὸ προσβάλλον οὔτε τὸ     154a

προσβαλλόμενον ἔσται, ἀλλὰ μεταξύ τι ἑκάστῳ ἴδιον

γεγονός· ἢ σὺ διισχυρίσαιο ἂν ὡς οἷον σοὶ φαίνεται

ἕκαστον χρῶμα, τοιοῦτον καὶ κυνὶ καὶ ὁτῳοῦν ζῴῳ;

방금 논의를 따라가 보세, 아무것도 그 자체로 하나이지는

않다고 치면서 말일세. 그래서 우리에게 그런 식으로 검음과

흼 그리고 무엇이든 다른 색도 눈의 관련된 운동을 향한

부딪침을 통해 생겨난 것으로 드러나고, 우리가 그 각각을 색이라

말하는 것은 부딪치는 것도 아니고 부딪쳐지는 것도 아닐

것이며, 오히려 중간에서 뭔가 각자에게(각 경우에) 고유한 것으로 생겨난 것으로

드러나지. 그렇지 않으면 자네는 자네에게 각각의 색으로 나타나는

그대로, 개나 뭐가 되었든 어떤 동물에게도 바로 그런 것으로

나타난다고 확신해 마지 않는가?

- 부딪침 논의와 상관 없이 "각자에게 고유한 것"이라서 테아이테토스가 보는 색은

짐승이 보는 색과 다르다고 말할 수 있는 것인가?

하나가 아니라는 것은 고정된 것이 아니라는 것이고 부딪치는 운동을 통해

생성 중에 있는 것은 남들과 공유될 수 있는 단일한 것이 아니라 각자의 눈과

그 눈이 부딪치는 운동(?)의 쌍에 따라 전부 다르다는 이야기인가?

"적절한 운동" 혹은 "관련된 운동"이란 무엇인가? 그것과 눈 사이의 충돌은

무엇을 의미하는가? 모든 것은 변화 중이므로 모든 것은 운동이고,

따라서 시각이 가서 부딪칠 대상은 그 역시 모두 어떤 무엇으로 고정된 것이 아닌

이러저러한 운동들인가?

-던짐. pros + acc. 적절한 운동에 관련해서 눈이 던지는 것.

ΘΕΑΙ. Μὰ Δί᾿ οὐκ ἔγωγε.                                                         5

제우스께 맹세코 저로서는 그렇지 않습니다.

ΣΩ. Τί δέ; ἄλλῳ ἀνθρώπῳ ἆρ᾿ ὅμοιον καὶ σοὶ φαίνεται

ὁτιοῦν; ἔχεις τοῦτο ἰσχυρῶς, ἢ πολὺ μᾶλλον ὅτι οὐδὲ σοὶ

αὐτῷ ταὐτὸν διὰ τὸ μηδέποτε ὁμοίως αὐτὸν σεαυτῷ ἔχειν;

그런데 어떤가? 혹시 다른 사람에게 나타나는 무엇이든

자네에게도 마찬가지 것으로 나타나는가? 자네는 이 입장을 

강하게 취하는가, 아니면 자네 자신에게도 아무것도 같은 것으로

나타나지 않는다고, 단 한 순간도 자네가 자네 자신과 마찬가지

상태이지 않다는 점으로 인해 그렇다고 하는 쪽을 훨씬 더 견지하는가? 

ΘΕΑΙ. Τοῦτο μᾶλλόν μοι δοκεῖ ἢ ἐκεῖνο.

이 얘기가 저 얘기보다 훨씬 더 괜찮게 여겨지네요.

ΣΩ. Οὐκοῦν εἰ μὲν παραμετρούμεθα ἢ οὗ ἐφαπτό-                   b

μεθα μέγα ἢ λευκὸν ἢ θερμὸν ἦν, οὐκ ἄν ποτε ἄλλῳ προσ-

πεσὸν ἄλλο ἂν ἐγεγόνει, αὐτό γε μηδὲν μεταβάλλον· εἰ δὲ

αὖ τὸ παραμετρούμενονἐφαπτόμενον ἕκαστον ἦν

τούτων, οὐκ ἂν αὖ ἄλλου προσελθόντος ἤ τι παθόντος αὐτὸ           5

μηδὲν παθὸν ἄλλο ἂν ἐγένετο. ἐπεὶ νῦν γε, ὦ φίλε,

θαυμαστά τε καὶ γελοῖα εὐχερῶς πως ἀναγκαζόμεθα

λέγειν, ὡς φαίη ἂν Πρωταγόρας τε καὶ πᾶς ὁ τὰ αὐτὰ

ἐκείνῳ ἐπιχειρῶν λέγειν.

그러니 만일 우리가 척도로 삼는 것(or 우리가 측정하는 대상)이나 

손대는 것이 크거나 희거나 뜨거웠더라면, 그것이 결코 다른

자와 만나 또 다른 것이 되지 않았을 걸세, 그 자체는

전혀 변하지 않으니 말이지. 그런데 이번엔 만일

측정된 것(or 측정하는 자)이나 손에 닿은 것(or 손을 대는 자)이 이러한 것들의

각각의 것이었더라면, 이번엔 또 다른 것이 오거나 뭐라도 겪은 게

아닐 때 그것은 아무것도 겪지 않은 채로는 다른 것이 되지

않았을 테지. 지금은, 친애하는 이여, 놀랍고도 우스운 일들을 어쨌든

무모하게 우리가 말할 수밖에 없게 되는군, 프로타고라스와

그가 이야기한 것과 같은 것들을 말하고자 시도한 모든 사람이 

그리 말할 것처럼 말일세.

- 전자가 척도이고 후자가 측정된 것이라는 번역이 맞는지.

  각자에게 나타나는 바가 한 순간도 고정되지 않고 계속 변화한다는 것이

  이전까지의 논의이고 테아이테토스가 수용하는 입장이라면

  지금 논의는 맥락이 갑작스럽게 바뀐 것인가?

  혹은 '겪지 않는 한' 변화하지 않지만 겪을 경우 변화하고,

  모든 것이 변화하므로, 모든 것이 무언가 끊임없이 겪는다는 결론으로

  나아가는 것인가?

  정준영 선생님 번역대로 측정 주체와 측정 대상의 문제인가?

  이 경우에도 여전히, 무언가 겪지 않고서는 변화가 있을 수 없다는 지금의 주장은

  측정 주체조차 포함하여 모든 것이 한 순간도 머무르지 않고 계속 변화한다는 주장과

  연속선상에서 제기되고 있는 것인가?

- ὡς φαίη : 그들이 말할 것처럼 '우스운 일'인가, 그들이 말할 것처럼 '그렇게 말할 수밖에

없다'는 그 내용이 우스운 것인가?

  

ΘΕΑΙ. Πῶς δὴ καὶ ποῖα λέγεις;                                                    10

그래서 어떤 것들을 어찌 말씀하시는지요?

ΣΩ. Σμικρὸν λαβὲ παράδειγμα, καὶ πάντα εἴσῃ ἃ                           c

βούλομαι. ἀστραγάλους γάρ που ἕξ, ἂν μὲν τέτταρας

αὐτοῖς προσενέγκῃς, πλείους φαμὲν εἶναι τῶν τεττάρων

καὶ ἡμιολίους, ἐὰν δὲ δώδεκα, ἐλάττους καὶ ἡμίσεις, καὶ

οὐδὲ ἀνεκτὸν ἄλλως λέγειν· ἢ σὺ ἀνέξῃ;                                        5

사소한 것을 본으로 잡아 보게, 그러면 내가 말하려는 모든 것을

자네가 알게 될 걸세. 아마 지골 구슬(주사위?) 여섯 개를 본 삼고, 거기에

네 개를 자네가 가져다 대면, 우리가 여섯 개가 네 개보다 더 많고 

네 개의 1½이라고 말할 테고, 열 두 개를 그리 한다면, 여섯 개가

그보다 더 적고 그 절반이라고, 그리고 달리 말하는 건 받아들일

수도 없다고 말할 거란 말이지. 아니면 자네는 그걸 받아들이겠는가?

- 여기에서 측정대상은 6이고 이것이 겪는 것은 4와 12 이 둘 각각인가?

ΘΕΑΙ. Οὐκ ἔγωγε.

저로서는 못 받아들이지요.

ΣΩ. Τί οὖν; ἄν σε Πρωταγόρας ἔρηται ἤ τις ἄλλος· "Ὦ

Θεαίτητε, ἔσθ᾿ ὅπως τι μεῖζον ἢ πλέον γίγνεται ἄλλως ἢ

αὐξηθέν;" τί ἀποκρινῇ;

그렇다면 어떠한가? 프로타고라스나 다른 누군가가 자네에게 이리

묻는다면 말일세. "테아이테토스, 도대체 증가되는 것 외에 달리

더 커지거나 더 많아지는 일이 가능하기나 한가?" 자네는 무어라

대답하겠나?

ΘΕΑΙ. Ἐὰν μέν, ὦ Σώκρατες, τὸ δοκοῦν πρὸς τὴν νῦν                      10

ἐρώτησιν ἀποκρίνωμαι, ὅτι οὐκ ἔστιν· ἐὰν δὲ πρὸς τὴν προ-           d

τέραν, φυλάττων μὴ ἐναντία εἴπω, ὅτι ἔστιν.

만일, 소크라테스, 지금 그 질문에 대해서라면 여겨지는 바를 답할

거라면, 가능하지 않다고 답하죠. 그런데 만일 더 이전 질문에

대해서라면, 모순되게 말하지 않을까 주의를 기울이며, 가능하다고

답할 겁니다.

- '지금 질문' : 증가 외에 더 커지거나 더 많아질 수 있는가?

  '더 앞선 질문' : 6에 4를 대면 6은 (4보다) 더 크고 (4의) 1½이지만

  같은 6에 12를 대면 6은 (12보다) 더 작고 (12의) ½인가?

ΣΩ. Εὖ γε νὴ τὴν Ἥραν, ὦ φίλε, καὶ θείως. ἀτάρ, ὡς

ἔοικεν, ἐὰν ἀποκρίνῃ ὅτι ἔστιν, Εὐριπίδειόν τι συμβήσεται·

ἡ μὲν γὰρ γλῶττα ἀνέλεγκτος ἡμῖν ἔσται, ἡ δὲ φρὴν οὐκ                 5

ἀνέλεγκτος.

헤라 여신께 맹세코 잘도 신과 같이 답했네, 친구. 그렇지만,

그럴싸해 보이기로는, 만일 자네가 가능하다고 답한다면, 

에우리피데스의 것 같은 어떤 결론이 나올 걸세.

우리에게 혀는 반문의 여지가 없을 것이나, 가슴은 반문의 여지가

없지 않을 테니까.

ΘΕΑΙ. Ἀληθῆ.

맞는 말씀이십니다.

ΣΩ. Οὐκοῦν εἰ μὲν δεινοὶ καὶ σοφοὶ ἐγώ τε καὶ σὺ ἦμεν,

πάντα τὰ τῶν φρενῶν ἐξητακότες, ἤδη ἂν τὸ λοιπὸν ἐκ

περιουσίας ἀλλήλων ἀποπειρώμενοι, συνελθόντες σοφ-                e

ιστικῶς εἰς μάχην τοιαύτην, ἀλλήλων τοὺς λόγους τοῖς

λόγοις ἐκρούομεν· νῦν δὲ ἅτε ἰδιῶται πρῶτον βουλησό-

μεθα θεάσασθαι αὐτὰ πρὸς αὑτὰ τί ποτ᾿ ἐστὶν ἃ διανοού-

μεθα, πότερον ἡμῖν ἀλλήλοις συμφωνεῖ ἢ οὐδ᾿ ὁπωστιοῦν.              5

그야 물론 만일 나도 자네도 능란하며 지혜로운 자들이었더라면,

우리 가슴에 속한 모든 일들을 검토했는지라, 이제 서로에게 차고 넘쳐

남은 것을 검증하며, 소피스트 같은 방식으로 이러한 전투에

동참하여, 서로의 논변들을 서로의 논변들로 두드려 보았겠지.

그런데 지금 문외한들인 한에서 우선 우리는 우리가 생각하고 있는

것들이 그것들 자체로 도대체 무엇인지, 우리에게 그것들이 서로

부합하는지 아니면 무엇이 어찌 되었든지간에 부합하지 않는지

관조하기를 바랄 걸세.

ΘΕΑΙ. Πάνυ μὲν οὖν ἔγωγε τοῦτ᾿ ἂν βουλοίμην.

그야 물론 저로서는 그러기를 바랄 테지요.

ΣΩ. Καὶ μὴν ἐγώ. ὅτε δ᾿ οὕτως ἔχει, ἄλλο τι ἢ ἠρέμα,

ὡς πάνυ πολλὴν σχολὴν ἄγοντες, πάλιν ἐπανασκεψόμεθα,

οὐ δυσκολαίνοντες ἀλλὰ τῷ ὄντι ἡμᾶς αὐτοὺς ἐξετάζοντες,      155a

ἅττα ποτ᾿ ἐστὶ ταῦτα τὰ φάσματα ἐν ἡμῖν; ὧν πρῶτον

ἐπισκοποῦντες φήσομεν, ὡς ἐγὼ οἶμαι, μηδέποτε μηδὲν ἂν

μεῖζον μηδὲ ἔλαττον γενέσθαι μήτε ὄγκῳ μήτε ἀριθμῷ,

ἕως ἴσον εἴη αὐτὸ ἑαυτῷ. οὐχ οὕτως;                                         5

나 역시도 그러하다네. 그런데 사정이 그러할 때, 꽤나 많은

여가를 누리고 있으니, 우리가 느긋하게 다시금 고찰하지 않고

달리 무얼 하겠나? 신경질을 부리지 않고 실제로 우리 자신에게

따져 물으면서, 우리 안에 나타나는 이런 것들이 도대체 무엇인지를

말이지. 내가 생각하기로는, 이런 것들 중 첫 번째로 우리가 고찰하며

말할 것은 결코 아무것도 규모에서도 수에서도 전혀 더 커지거나 더

작아지지 않으리란 것, 그것이 제 자신과 같은 만큼의 것인 한 그러리란

것이라네. 그렇지 않은가?

ΘΕΑΙ. Ναι.

그렇습니다.


-蟲-

Posted by 시궁진창 버러지

댓글을 달아 주세요

ΣΩ. Κάλλιστα. ἀλλὰ τί τὸ μετὰ τοῦτο;

멋지기 그지없군. 그럼 그 다음은 무언가?

ΘΕΑΙ. Ὅσαι μὲν γραμμαὶ τὸν ἰσόπλευρον καὶ ἐπί-

πεδον ἀριθμὸν τετραγωνίζουσι, μῆκος ὡρισάμεθα, ὅσαι δὲ

τὸν ἑτερομήκη, δυνάμεις, ὡς μήκει μὲν οὐ συμμέτρους               b

ἐκείναις, τοῖς δ᾿ ἐπιπέδοις ἃ δύνανται. καὶ περὶ τὰ στερεὰ

ἄλλο τοιοῦτον.

등변이며 평면인 수를 사각형으로 만드는 모든 선분들은,

저희가 길이로 정하였고, 부등변 수를 그리하는 것들은,

가능한 길이들로 하였는데, 길이에서 저것들(길이)과 통약되지

않기에, 반면 평면에서는 통약되는 일이 가능한 것들이기에

그리하였습니다. 입체들에 관련하여서도 이런 또 다른 일을

하였고요.

- 넓이 a²(a=정수) 사각형의 변의 길이들은 '길이'. 

  넓이 2, 3, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17까지(?) 사각형의

  변의 길이들은 '가능한 길이'.

  변의 길이에서는 척도를 공유하지 않는다-통약 불가능.

  평면의 넓이에서는 척도를 공유한다-통약 가능.

-δυνάμεις : 이 경우 "제곱근"으로 번역된다면 등평면 사각수의 제곱근은 배제된다.

ΣΩ. Ἄριστά γ᾿ ἀνθρώπων, ὦ παῖδες· ὥστε μοι δοκεῖ ὁ

Θεόδωρος οὐκ ἔνοχος τοῖς ψευδομαρτυρίοις ἔσεσθαι.                 5

자네들, 정말이지 인간들 중 가장 뛰어난 자들이로군. 그래서 내게는

테오도로스께서 위증죄로 끌려갈 일은 없으시리라 여겨진다네.

ΘΕΑΙ. Καὶ μήν, ὦ Σώκρατες, ὅ γε ἐρωτᾷς περὶ

ἐπιστήμης οὐκ ἂν δυναίμην ἀποκρίνασθαι ὥσπερ περὶ τοῦ

μήκους τε καὶ τῆς δυνάμεως. καίτοι σύ γέ μοι δοκεῖς

τοιοῦτόν τι ζητεῖν· ὥστε πάλιν αὖ φαίνεται ψευδὴς ὁ

Θεόδωρος.                                                                        c

그런데 말이죠, 소크라테스, 당신께서 앎에 관하여

물으신 것은 제가 길이와 제곱수에 관해서와 마찬가지로

대답을 드릴 능력은 없을 겁니다. 그런데도 당신께서는

그런 어떤 것을 추적하시는 걸로 제게는 여겨지네요. 그래서

다시금 이번에는 테오도로스께서 거짓된 분으로 드러나십니다.

ΣΩ. Τί δέ; εἴ σε πρὸς δρόμον ἐπαινῶν μηδενὶ οὕτω

δρομικῷ ἔφη τῶν νέων ἐντετυχηκέναι, εἶτα διαθέων τοῦ

ἀκμάζοντος καὶ ταχίστου ἡττήθης, ἦττόν τι ἂν οἴει ἀληθῆ

τόνδ᾿ ἐπαινέσαι;                                                                   5

그런데 어떤가? 만일 그 분께서 자네를 경주에 대해 칭찬하시며

젊은이들 중 그렇게 경주를 잘 하는 자는 아무도 만나보지 못했다고

말씀하신다면, 그 이후 자네가 경주하면서 절정기에 이른 가장 빠른 자에게

졌다면, 여기 이 분께서 뭔가 덜 참되게 칭찬하신 것이라 생각하는가?

ΘΕΑΙ. Οὐκ ἔγωγε.

저로서는 그렇지 않습니다.

ΣΩ. Ἀλλὰ τὴν ἐπιστήμην, ὥσπερ νυνδὴ ἐγὼ ἔλεγον,

σμικρόν τι οἴει εἶναι ἐξευρεῖν καὶ οὐ τῶν πάντῃ ἄκρων;

허나 앎은, 방금 내가 말하던 것처럼,

탐구하기엔 뭔가 사소한 일이고 모든 면에서 정점에 있는 자들의 일이

아니라고 생각하는가?

ΘΕΑΙ. Νὴ τὸν Δί᾿ ἔγωγε καὶ μάλα γε τῶν ἀκροτάτων.

제우스께 맹세코 아닐 뿐더러 특히나 가장 정점에 있는 자들의 일이라 생각합니다.

ΣΩ. Θάρρει τοίνυν περὶ σαυτῷ καὶ τὶ οἴου Θεόδωρον                  10

λέγειν, προθυμήθητι δὲ παντὶ τρόπῳ τῶν τε ἄλλων πέρι             d

καὶ ἐπιστήμης λαβεῖν λόγον τί ποτε τυγχάνει ὄν.

그러면 자네 자신에 관련하여 용기를 내 테오도로스께서

뭐라도 말씀을 하시는 거라고 생각해 보게, 다른 일들에 관련해서도

그렇거니와 앎에 관하여서도 모든 방식으로 도대체 그것이 무엇인가 하는

말(정의, 설명)을 열렬히 파악하고자 하시게.

ΘΕΑΙ. Προθυμίας μὲν ἕνεκα, ὦ Σώκρατες, φανεῖται.

열의가 문제라면, 소크라테스, 밝혀질 겁니다.

ΣΩ. Ἴθι δή―καλῶς γὰρ ἄρτι ὑφηγήσω―πειρῶ

μιμούμενος τὴν περὶ τῶν δυνάμεων ἀπόκρισιν, ὥσπερ                  5

ταύτας πολλὰς οὔσας ἑνὶ εἴδει περιέλαβες, οὕτω καὶ τὰς

πολλὰς ἐπιστήμας ἑνὶ λόγῳ προσειπεῖν.

그럼 가 보세―방금 자네가 훌륭하게 인도해 주었으니―

제곱수들에 관한 자네의 대답을 모방하면서, 자네가 

그것들이 여럿인데도 한 형상으로 포괄하였듯, 그렇게 

여러 앎들도 한 말로 불러보고자 시도해 주게.

ΘΕΑΙ. Ἀλλ᾿ εὖ ἴσθι, ὦ Σώκρατες, πολλάκις δὴ αὐτὸ                      e

ἐπεχείρησα σκέψασθαι, ἀκούων τὰς παρὰ σοῦ ἀποφερο-

μένας ἐρωτήσεις. ἀλλὰ γὰρ οὔτ᾿ αὐτὸς δύναμαι πεῖσαι

ἐμαυτὸν ὡς ἱκανῶς τι λέγω οὔτ᾿ ἄλλου ἀκοῦσαι λέγοντος

οὕτως ὡς σὺ διακελεύῃ, οὐ μὲν δὴ αὖ οὐδ᾿ ἀπαλλαγῆναι               5

τοῦ μέλειν.

허나 부디 알아주십쇼, 소크라테스, 제가 정말로 여러 차례

그것을 고찰하고자 시도했다는 사실을요, 당신을 출처로 하는

질문들을 들으면서 말이지요. 허나 제 자신이 스스로

제가 충분히 말했다고 납득하지 못하고 있기도 하고 당신께서 명하시듯

그렇게 다른 이가 논하는 걸 듣지도 못했으니까요, 물론 다시금

그 관심으로부터 풀려나지도 못하고 말이지요.

ΣΩ. Ὠδίνεις γάρ, ὦ φίλε Θεαίτητε, διὰ τὸ μὴ κενὸς

ἀλλ᾿ ἐγκύμων εἶναι.

친애하는 테아이테토스, 그 말인 즉 빈 것이 아니라

아이를 밴 것으로 인한 산통이로군.

ΘΕΑΙ. Οὐκ οἶδα, ὦ Σώκρατες· ὃ μέντοι πεπονθα

λέγω.                                                                                10

모르겠습니다, 소크라테스. 그렇지만 제가 겪은 바를

말씀드리고 있지요.

ΣΩ. Εἶτα, ὦ καταγέλαστε, οὐκ ἀκήκοας ὡς ἐγώ εἰμι                149a

ὑὸς μαίας μάλα γενναίας τε καὶ βλοσυρᾶς, Φαιναρέτης;

그렇다면, 재밌는 친구, 자네 내가 무척이나 고상하고도 건장한

산파이신 파이나레스의 아들이라고 듣지 못했나?

ΘΕΑΙ. Ἤδη τοῦτό γε ἤκουσα.

그 얘기는 익히 들었지요.

ΣΩ. Ἆρα καὶ ὅτι ἐπιτηδεύω τὴν αὐτὴν τέχνην ἀκήκοας;

혹시 내가 그와 똑같은 기술을 일로 삼고 있다는 것도 들었고?

ΘΕΑΙ. Οὐδαμῶς.                                                                    5

전혀 듣지 못했습니다.

ΣΩ. Ἀλλ᾿ εὖ ἴσθ᾿ ὅτι· μὴ μέντοι μου κατείπῃς πρὸς τοὺς

ἄλλους. λέληθα γάρ, ὦ ἑταῖρε, ταύτην ἔχων τὴν τέχνην· οἱ

δέ, ἅτε οὐκ εἰδότες, τοῦτο μὲν οὐ λέγουσι περὶ ἐμοῦ, ὅτι δὲ

ἀτοπώτατός εἰμι καὶ ποιῶ τοὺς ἀνθρώπους ἀπορεῖν. ἦ καὶ

τοῦτο ἀκήκοας;                                                                    10

그럼 잘 알아두시게. 그렇지만 내 얘기를 다른 사람들에게 들려주지는

말게나. 왜냐하면, 친구, 나는 나도 모르게(남들 모르게?) 바로 그 기술을 

지니게 되었기 때문이라네. 그런데 어떤 이들은, 그걸 알지 못하고서,

나에 관해 그걸 말하지는 않고, 내가 너무나 이상한 사람이며 사람들을

당황하도록 만든다고 말하지. 아님 이 얘기도 들었나?

- 왜 남들에게 알리지 말아야 하는가?

+ 액자식 구성을 고려하면 소크라테스는 이미 에우클레이데스에게

지금 이 이야기를 지금 이 방식대로 전해주었다.

ΘΕΑΙ. Ἔγωγε.                                                                     b

저는 들었습니다.

ΣΩ. Εἴπω οὖν σοι τὸ αἴτιον;

그러면 내 자네에게 그 까닭을 말해줄까?

ΘΕΑΙ. Πάνυ μὲν οὖν.

물론입니다.

ΣΩ. Ἐννόησον δὴ τὸ περὶ τὰς μαίας ἅπαν ὡς ἔχει, καὶ

ῥᾷον μαθήσῃ ὃ βούλομαι. οἶσθα γάρ που ὡς οὐδεμία                   5

αὐτῶν ἔτι αὐτὴ κυϊσκομένη τε καὶ τίκτουσα ἄλλας

μαιεύεται, ἀλλ᾿ αἱ ἤδη ἀδύνατοι τίκτειν.

산파들에 관련하여 만사가 어찌 돌아가는지 생가하도록 하게.

그러면 내가 의도하는 바를 더 쉽게 배우겠지. 그야 자네 아마

그들 중 어느 누구도 여전히 스스로 임신하고 출산하면서 다른

여성의 산파노릇을 하는 자는 없고, 이미 출산할 수 없는 여성들이

산파노릇을 한다는 걸 알고 있을 테니까.

ΘΕΑΙ. Πάνυ μὲν οὖν.

물론입니다.

ΣΩ. Αἰτίαν δέ γε τούτου φασὶν εἶναι τὴν Ἄρτεμιν, ὅτι

ἄλοχος οὖσα τὴν λοχείαν εἴληχε. στερίφαις μὲν οὖν ἄρα               10

οὐκ ἔδωκε μαιεύεσθαι, ὅτι ἡ ἀνθρωπίνη φύσις ἀσθενε-                c

στέρα ἢ λαβεῖν τέχνην ὧν ἂν ᾖ ἄπειρος· ταῖς δὲ δι᾿ ἡλικίαν

ἀτόκοις προσέταξε τιμῶσα τὴν αὑτῆς ὁμοιότητα.

그런가 하면 그 일의 원인이 사람들은 아르테미스 여신이시라고 하는데,

처녀이시면서 출산을 주재하셨기 때문이라고 하지. 그렇지만 여신께서

불임인 여성들에게는 산파일을 허락치 않으셨던 것 같은데, 인간적인 본성이

경험 없는 것들에 대한 기술을 파악하기에는 나약하기 때문이라네. 반면

나이 때문에 안 낳는 자들에게는 여신 자신과의 닮음을 존중하시어 

그 일을 맡기셨다네.

- 산파술을 주관하는 것은 신. 이 기술의 전문가를 자처하는 것은 불경?(윤철형님)

 경험 없는 일은 인간의 나약한 본성 때문에 인간에게 적합하지 않다.

  그렇다면 소크라테스는 영혼의 출산 경험이 있는 자?

  그러나 자기 자신은 지혜를 내놓은 일이 없다고 말한다.

ΘΕΑΙ. Εἰκός.

그렇겠네요.

ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ τόδε εἰκός τε καὶ ἀναγκαῖον, τὰς                          5

κυούσας καὶ μὴ γιγνώσκεσθαι μᾶλλον ὑπὸ τῶν μαιῶν ἢ

τῶν ἄλλων;

그러면 이 또한 그렇겠고 또 필연적이지 않나? 임신한

여성들과 그렇지 않은 여성들이 다른 자들에 의해서 보다도

산파들에 의해 훨씬 잘 알려진다는 것 말일세.

ΘΕΑΙ. Πάνυ γε.

확실히요.

ΣΩ. Καὶ μὴν καὶ διδοῦσαί γε αἱ μαῖαι φαρμάκια καὶ

ἐπᾴδουσαι δύνανται ἐγείρειν τε τὰς ὠδῖνας καὶ μαλθακω-            d

τέρας ἂν βούλωνται ποιεῖν, καὶ τίκτειν τε δὴ τὰς δυστοκού-

σας, καὶ ἐὰν †νέον ὂν† δόξῃ ἀμβλίσκειν, ἀμβλίσκουσιν;

산파들이 약을 주거나 주문을 외워 바라는 대로 산통을 일으킬 수도

있고 또 산통을 더 완화시킬 수도 있다는 것이나, 산고를 겪는

여성들이 출산을 하도록 만들 수도 있다는 것 역시 그렇고, 

어릴 때 유산시키는 편이 좋겠다고 여겨진다면, 그들은 유산을 시키겠지?

ΘΕΑΙ. Ἔστι ταῦτα.

그야 그렇습니다.

ΣΩ. Ἆρ᾿ οὖν ἔτι καὶ τόδε αὐτῶν ᾔσθησαι, ὅτι καὶ                          5

προμνήστριαί εἰσι δεινόταται, ὡς πάσσοφοι οὖσαι περὶ τοῦ

γνῶναι ποίαν χρὴ ποίῳ ἀνδρὶ συνοῦσαν ὡς ἀρίστους

παῖδας τίκτειν;

그럼 혹시 더 나아가 그들의 이런 점도 자네가 감을 잡았나?

그들이 중매인들로서도 무섭도록 뛰어나다는 것, 

최선인 자식들을 출산하기 위해 어떤 여인이 어떤 사내와 교접해야 필요한지

아는 일과 관련하여 전적으로 지혜로운 자들이기에 그렇다는 것 말일세.

ΘΕΑΙ. Οὐ πάνυ τοῦτο οἶδα.

그건 전혀 알지 못합니다.

ΣΩ. Ἀλλ᾿ ἴσθ᾿ ὅτι ἐπὶ τούτῳ μεῖζον φρονοῦσιν ἢ ἐπὶ τῇ                  10

ὀμφαλητομίᾳ. ἐννόει γάρ· τῆς αὐτῆς ἢ ἄλλης οἴει τέχνης                e

εἶναι θεραπείαν τε καὶ συγκομιδὴν τῶν ἐκ γῆς καρπῶν καὶ

αὖ τὸ γιγνώσκειν εἰς ποίαν γῆν ποῖον φυτόν τε καὶ σπέρμα

καταβλητέον;

그럼 그들이 탯줄을 자르는 일에서보다 그 점에서 훨씬 더

현명하다(분별있다/신경쓴다?)는 사실을 알아두시게. 생각해 보란 말일세.

땅으로부터의 열매들에 대한 돌봄과 수확 그리고 또한 

어떤 땅에 어떤 싹과 씨가 뿌려져야만 하는지 아는 일도 

같은 기술 아닌 다른 기술에 속한다고 생각하는가?

ΘΕΑΙ. Οὔκ, ἀλλὰ τῆς αὐτῆς.                                                       5

아니요, 같은 기술에 속한다고요.

ΣΩ. Εἰς γυναῖκα δέ, ὦ φίλε, ἄλλην μὲν οἴει τοῦ τοιού-

του, ἄλλην δὲ συγκομιδῆς;

여성에 관한 경우에는, 이보게, 이런 일에 속하는

기술이 있는가 하면, 수확에 속하는 기술은 달리 있다고 생각하는가?

ΘΕΑΙ. Οὔκουν εἰκός γε.

그야 그렇지는 않겠지요.

ΣΩ. Οὐ γάρ. ἀλλὰ διὰ τὴν ἄδικόν τε καὶ ἄτεχνον                   150a

συναγωγὴν ἀνδρὸς καὶ γυναικός, ᾗ δὴ προαγωγία ὄνομα,

φεύγουσι καὶ τὴν προμνηστικὴν ἅτε σεμναὶ οὖσαι αἱ μαῖαι,

φοβούμεναι μὴ εἰς ἐκείνην τὴν αἰτίαν διὰ ταύτην ἐμπέ-

σωσιν· ἐπεὶ ταῖς γε ὄντως μαίαις μόναις που προσήκει καὶ             5

προμνήσασθαι ὀρθῶς.

아니니 하는 말일세. 그러나 사내와 계집의 부정하고 기술 없는

결합으로 인해, 이 결합에서 뚜쟁이질이란 이름이 왔는데,

존경스러운 산파들인 한에서 그들은 중매술까지 기피하니,

이 기술로 인해 저러한 비난에 빠지지는 않을까

두려워하기 때문이라네. 적어도 진정한 산파들이라면

오직 그들에게만 중매하는 일 역시 분명 제대로 걸맞겠는데도.

ΘΕΑΙ. Φαίνεται.

그리 보입니다.

ΣΩ. Τὸ μὲν τοίνυν τῶν μαιῶν τοσοῦτον, ἔλαττον δὲ τοῦ

ἐμοῦ δράματος. οὐ γὰρ πρόσεστι γυναιξὶν ἐνίοτε μὲν

εἴδωλα τίκτειν, ἔστι δ᾿ ὅτε ἀληθινά, τοῦτο δὲ μὴ ῥᾴδιον              b

εἶναι διαγνῶναι. εἰ γὰρ προσῆν, μέγιστόν τε καὶ κάλλιστον

ἔργον ἦν ἂν ταῖς μαίαις τὸ κρίνειν τὸ ἀληθές τε καὶ μή· ἢ

οὐκ οἴει;

하지만 산파들의 일은 이만큼의 것이네만, 내 자신이 하고 다니는 

일보다는 부족하다네. 왜냐하면 여인들에게는 어느 때엔 모상을 낳고,

또 어느 때엔 참된 것을 낳으며, 그것을 판가름하기 쉽지 않다는 일이

속하지 않기 때문이지. 만일 속했더라면, 가장 대단하고도 가장 훌륭한

작업이었을 걸세, 산파들에게 그 참된 것과 그렇지 않은 것을 판단하는 일이

말일세. 그렇게 생각하지 않나?

ΘΕΑΙ. Ἔγωγε.                                                                       5

저로서는 그리 생각합니다.

ΣΩ. Τῇ δέ γ᾿ ἐμῇ τέχνῃ τῆς μαιεύσεως τὰ μὲν ἄλλα

ὑπάρχει ὅσα ἐκείναις, διαφέρει δὲ τῷ τε ἄνδρας ἀλλὰ μὴ

γυναῖκας μαιεύεσθαι καὶ τῷ τὰς ψυχὰς αὐτῶν τικτούσας

ἐπισκοπεῖν ἀλλὰ μὴ τὰ σώματα. μέγιστον δὲ τοῦτ᾿ ἔνι τῇ

ἡμετέρᾳ τέχνῃ, βασανίζειν δυνατὸν εἶναι παντὶ τρόπῳ                 c

πότερον εἴδωλον καὶ ψεῦδος ἀποτίκτει τοῦ νέου ἡ διάνοια

ἢ γόνιμόν τε καὶ ἀληθές. 

그런가 하면 산파일에 속하는 나의 기술에는 저 기술에 속하는

그 모든 다른 일들이 속하는가 하면, 사내에 대한 산파일이지

계집에 대한 것이 아니라는 점과 그들의 영혼이 출산하는 것을

살피는 것이지 육체를 살피는 것은 아니라는 점은 차이가 난다네.

그런데 우리쪽 기술에서는 이 점이 가장 중대한 것으로 속하니,

모든 방식으로 시금석 노릇을 할 수 있다는 점이지,

그 젊은이의 생각이 모상과 거짓을 출산해내는지 아니면

씨가 있는 것이자 참되기도 한 것을 출산해내는지 말일세.

                                 ἐπεὶ τόδε γε καὶ ἐμοὶ ὑπάρχει

ὅπερ ταῖς μαίαις· ἄγονός εἰμι σοφίας, καὶ ὅπερ ἤδη πολλοί

μοι ὠνείδισαν, ὡς τοὺς μὲν ἄλλους ἐρωτῶ, αὐτὸς δὲ οὐδὲν              5

ἀποφαίνομαι περὶ οὐδενὸς διὰ τὸ μηδὲν ἔχειν σοφόν,

ἀληθὲς ὀνειδίζουσιν. τὸ δὲ αἴτιον τούτου τόδε· μαιεύεσθαί

με ὁ θεὸς ἀναγκάζει, γεννᾶν δὲ ἀπεκώλυσεν. 

산파들에게 속하는 바로 이런 점은 내게도 속하지만.

나는 지혜의 불임인 자이고, 이미 대부분이 내게 책망한 바이기도

하네만, 내가 다른 자들에게는 물으면서, 나 자신은 아무런 지혜도

지니지 못하고 있다는 점으로 인해 아무것에 관해서도 전혀

드러내지 않는다고 하는데, 맞는 비난을 하는 게지. 그런데 그 일의

원인은 이런 걸세. 신께서 나로 하여금 산파노릇을 하도록 강제하시고,

출산은 막으셨지.

                                                          εἰμὶ δὴ οὖν

αὐτὸς μὲν οὐ πάνυ τι σοφός, οὐδέ τί μοι ἔστιν εὕρημα                  d

τοιοῦτον γεγονὸς τῆς ἐμῆς ψυχῆς ἔκγονον· οἱ δ᾿ ἐμοὶ συγ-

γιγνόμενοι τὸ μὲν πρῶτον φαίνονται ἔνιοι μὲν καὶ πάνυ

ἀμαθεῖς, πάντες δὲ προϊούσης τῆς συνουσίας, οἷσπερ ἂν ὁ

θεὸς παρείκῃ, θαυμαστὸν ὅσον ἐπιδιδόντες, ὡς αὑτοῖς τε                5

καὶ τοῖς ἄλλοις δοκοῦσι· καὶ τοῦτο ἐναργὲς ὅτι παρ᾿ ἐμοῦ

οὐδὲν πώποτε μαθόντες, ἀλλ᾿ αὐτοὶ παρ᾿ αὑτῶν πολλὰ καὶ

καλὰ εὑρόντες τε καὶ τεκόντες. τῆς μέντοι μαιείας ὁ θεός τε

καὶ ἐγὼ αἴτιος. 

그래서 정말로 나 자신은 뭔가에 전혀 지혜로운 자가 아니고,

내 영혼의 자손으로 태어난 그런 무슨 발견이랄 것도 내게는 없지.

그런데 나와 교제하는 자들이 처음에는 몇몇은 퍽이나

무식한 자들로까지 보이다가, 모두가 그 교제가 진행되면서, 

신께서 허하신 그런 자들이라면, 놀라울 만큼 진전한 것으로 드러나는데,

자신들에게도 다른 이들에게도 그리 여겨진다네. 이 점도 확실한데

내게서는 단 한 번도 아무것도 배운 적 없으면서, 그들 스스로

자신들에게서 많고도 훌륭한 것들을 발견하고 출산하며 진전을 보는 것으로

드러난다는 것이지. 다만 산파의 신과 나 자신이 그 원인이라네.

                    ὧδε δὲ δῆλον· πολλοὶ ἤδη τοῦτο ἀγνοή-                e

σαντες καὶ ἑαυτοὺς αἰτιασάμενοι, ἐμοῦ δὲ καταφρονή-

σαντες, ἢ αὐτοὶ ἢ ὑπ᾿ ἄλλων πεισθέντες ἀπῆλθον

πρῳαίτερον τοῦ δέοντος, ἀπελθόντες δὲ τά τε λοιπὰ

ἐξήμιβλωσαν διὰ πονηρὰν συνουσίαν καὶ τὰ ὑπ᾿ ἐμοῦ                    5

μαιευθέντα κακῶς τρέφοντες ἀπώλεσαν, ψευδῆ καὶ

εἴδωλα περὶ πλείονος ποιησάμενοι τοῦ ἀληθοῦς, τελευτῶν-

τες δ᾿ αὑτοῖς τε καὶ τοῖς ἄλλοις ἔδοξαν ἀμαθεῖς εἶναι.

이런 식으로 분명하지. 이미 많은 이들이 그 점을 모르고서

제 자신을 원인 삼으며, 나에 대해서는 업신여기고는,

그들 스스로 혹은 다른 이들에 의해 설득되어 필요 이상으로

이르게 떠났고, 떠나서는 남은 것들도 저열한 교제로 인해

유산시켜 버렸고 또한 내게 산파일을 받아 낳은 것들도

나쁘게 양육하여 죽여 없애 버렸으며, 거짓과 모상을

참된 것보다 더 중히 여겨서는, 결국에 자신들에게나

다른 이들에게나 무식한 자들이라고 여겨졌다네.

                                                                       ὦν

εἷς γέγονεν Ἀριστείδης ὁ Λυσιμάχου καὶ ἄλλοι πάνυ πολ-         151a

λοί· οὕς, ὅταν πάλιν ἔλθωσι δεόμενοι τῆς ἐμῆς συνουσίας

καὶ θαυμαστὰ δρῶντες, ἐνίοις μὲν τὸ γιγνόμενόν μοι

δαιμόνιον ἀποκωλύει συνεῖναι, ἐνίοις δὲ ἐᾷ, καὶ πάλιν

οὗτοι ἐπιδιδόασι. πάσχουσι δὲ δὴ οἱ ἐμοὶ συγγιγνόμενοι                  5

καὶ τοῦτο ταὐτὸν ταῖς τικτούσαις· ὠδίνουσι γὰρ καὶ

ἀπορίας ἐμπίμπλανται νύκτας τε καὶ ἡμέρας πολὺ μᾶλλον

ἢ᾿ κεῖναι· ταύτην δὲ τὴν ὠδῖνα ἐγείρειν τε καὶ ἀποπαύειν ἡ

ἐμὴ τέχνη δύναται.

뤼시마코스의 아리스테이데스가 그런 자들 중 하나가 되었고

다른 훨씬 많은 자들도 그랬다네. 그들을 말하자면, 다시 돌아와 

나와의 교제를 요구하며 놀라운 짓들을 해댔을 때, 내게 생겨난

신령스러운 것이 그들 중 어떤 이들과의 교제는 금지하고,

또 어떤 이들과의 교제는 허하여, 그래서 다시 이들은

진전을 이루었지. 그런데 나와 교제하는 자들은 정말로

출산한 자들과 똑같은 그 일까지 겪는다네. 즉 산고를 겪고

당혹으로 가득 차기를 밤낮으로 그리하며 저 출산한 자들보다

훨씬 더 심하게 겪는단 말일세. 바로 그 산통을 일으키는 것도

그치게 하는 것도 나의 기술이 해낼 수 있지.

                          καὶ οὗτοι μὲν δὴ οὕτως. ἐνίοις δέ, ὦ                b

Θεαίτητε, οἳ ἄν μοι μὴ δόξωσί πως ἐγκύμονες εἶναι, γνοὺς

ὅτι οὐδὲν ἐμοῦ δέονται, πάνυ εὐμενῶς προμνῶμαι καί, σὺν

θεῷ εἰπεῖν, πάνυ ἱκανῶς τοπάζω οἷς ἂν συγγενόμενοι

ὄναιντο· ὧν πολλοὺς μὲν δὴ ἐξέδωκα Προδίκῳ, πολλοὺς                  5

δὲ ἄλλοις σοφοῖς τε καὶ θεσπεσίοις ἀνδράσι. ταῦτα δή σοι,

ὦ ἄριστε, ἕνεκα τοῦδε ἐμήκυνα· ὑποπτεύω σε, ὥσπερ καὶ

αὐτὸς οἴει, ὠδίνειν τι κυοῦντα ἔνδον.

이 자들은 정말로 그렇다네. 그런데 어떤 이들은, 테아이테토스,

내겐 어쨌든 임신할 수 있는 자들로는 여겨지지 않는 자들인데,

그들이 나를 전혀 필요로하지 않는다는 것을 내가 알고서, 한결

호의적으로 중매해주고, 신과 함께 말하건데, 그들이 어울림으로써

이로울 자들을 충분하고도 넘치게 추정해 주고 있다네.

그들 대다수는 프로디코스께 맡겼고, 많은 이들을

다른 지혜롭고도 영험한 사내들에게 맡겼지. 그래서 이런 일들을 자네에게,

아주 훌륭한 친구, 다음과 같은 이유로 늘어놓았다네. 자네가,

자네도 스스로 그리 생각하듯, 안으로 무언가를 밴 채로 산고를 겪고 있다고

짐작하고 있으니.

                                                 προσφέρου οὖν πρός

με ὡς πρὸς μαίας ὑὸν καὶ αὐτὸν μαιευτικόν, καὶ ἃ ἄν                     c

ἐρωτῶ προθυμοῦ ὅπως οἷός τ᾿ εἶ οὕτως ἀποκρίνασθαι· καὶ

ἐὰν ἄρα σκοπούμενός τι ὧν ἂν λέγῃς ἡγήσωμαι ἔιδωλον

καὶ μὴ ἀληθές, εἶτα ὑπεξαιρῶμαι καὶ ἀποβάλλω, μὴ

ἀγρίαινε ὥσπερ αἱ πρωτοτόκοι περὶ τὰ παιδία. 

그러니 나에 대해 산파의 아들이자 나 자신 산파일에 능한 자를 대하듯

대해주고, 내가 묻는 것들을 자네가 답할 수 있을 그런 방식으로

대답하고자 열의를 가져주게. 그리고 만일 혹시라도 내가 검토하며

자네가 논하는 것들 중 어떤 것을 모상이자 참되지 못한 것으로

간주하게 되고, 다음으로 거두어내 내다 버린다면, 

초산인 자들이 그 자식들에 관하여 그리하듯 화를 내진 말아 주게.

- 『소피스트』에서 ἔιδωλον은 하위분류로 εἰκών과 φάντασμα를 가진다.

φάντασμα는 지각과 믿음의 결합물로 간주된다.

이후 논의에서 지각이 앎이라는 주장에 제기되는 것과의 관련은?

ὥσπερ 관련. 헛소리 제거해도 나와 신이 악의가 있는 게 아니다.

신의 산파술(실제 아이)/나의 산파술(지혜) 구분 가능?

                                                              πολλοὶ γὰρ              5

ἢδη, ὦ θαυμάσιε, πρός με οὕτω διετέθησαν, ὥστε ἀτεχνῶς

δάκνειν, ἐπειδάν τινα λῆρον αὐτῶν ἀφαιρῶμαι, καὶ οὐκ

οἴονταί με εὐνοίᾳ τοῦτο ποιεῖν, πόρρω ὄντες τοῦ εἰδέναι ὅτι

οὐδεὶς θεὸς δύσνους ἀνθρώποις, οὐδ᾿ ἐγὼ δυσνοίᾳ                       d

τοιοῦτον οὐδὲν δρῶ, ἀλλά μοι ψεῦδός τε συγχωρῆσαι καὶ

ἀληθὲς ἀφανίσαι οὐδαμῶς θέμις. πάλιν δὴ οὖν ἐξ ἀρχῆς, ὦ

Θεαίτητε, ὅτι ποτ᾿ ἐστὶν ἐπιστήμη, πειρῶ λέγειν· ὡς δ᾿ οὐχ

οἷός τ᾿ εἶ, μηδέποτ᾿ εἴπῃς. ἐὰν γὰρ θεὸς ἐθέλῃ καὶ ἀνδρίζῃ,               5

οἷός τ᾿ ἔσῃ.

그야 이미 많은 자들이, 놀라운 친구, 나를 향해 그런 식의

태도를 보여서, 말 그대로 물어 뜯을 지경이 되어서는,

내가 그들의 어떤 폐기물을 끄집어 낼 때면, 내가 좋은 생각에서

그 일을 한다고 생각하지 않는데, 어떤 신도 인간들에게 나쁜 생각을

품지 않으시며, 나 역시도 나쁜 생각에서 그런 어떤 일도 전혀

하지 않고, 오히려 내게 거짓에 동조하고 진실에 눈감는 건 전혀

합당하지 않다는 것을 아는 것과는 영 거리가 먼 채로 그러니 말일세.

그러니 다시 처음으로 돌아가서, 테아이테토스, 도대체 앎이란 무엇인지,

말해 보도록 하게. 자네가 그리 할 수 없다고는, 결코 말하지 못할 걸세.

신께서 바라시고 남자답게 만들어 주신다면야, 자네는 그리 할 수 있는

사람일 테니까.

-θέμις : 150c7-8. 신이 ἀναγκάζει.

ΘΕΑΙ. Ἀλλὰ μέντοι, ὦ Σώκρατες, σοῦ γε οὕτω παρα-

κελευομένου αἰσχρὸν μὴ οὐ παντὶ τρόπῳ προθυμεῖσθαι ὅτι

τις ἔχει λέγειν. δοκεῖ οὖν μοι ὁ ἐπιστάμενός τι αἰσθάνεσθαι            e

τοῦτο ὃ ἐπίσταται, καὶ ὥς γε νυνὶ φαίνεται, οὐκ ἄλλο τί

ἐστιν ἐπιστήμη ἢ αἴσθησις.

어쨌든지 간에 그러시다면, 소크라테스, 바로 당신께서 그렇게

응원해주시는데도 누구든 말할 수 있는 바로 그것을 말하고자 

모든 방법으로 열의를 보이지 않는다는 것은 부끄러운 일이지요.

그래서 드리는 말씀입니다만 제게는 뭔가를 아는 자는 그가

아는 바로 그것을 감각한다고 여겨지고, 적어도 지금 당장

보이기로는, 앎은 감각 외에 다른 아무것도 아닙니다.

ΣΩ. Εὖ γε καὶ γενναίως, ὦ παῖ· χρὴ γὰρ οὕτως ἀπο-

φαινόμενον λέγειν. ἀλλὰ φέρε δὴ αὐτὸ κοινῇ σκεψώμεθα,                5

γόνιμον ἢ ἀνεμιαῖον τυγχάνει ὄν. αἴσθησις, φῄς, ἐπιστήμη;

좋고도 고상하게 말해주었네, 소년. 드러내는 사람은 그렇게

말해야만 하는 법이지. 허나, 자, 그것을 공동으로 탐문해 보세,

씨알 있는 것인지 아님 실은 헛바람이 든 것인지. 자네는

감각이 앎이라고 이야기하겠나?

ΘΕΑΙ. Ναί. 

네.

-蟲-

Posted by 시궁진창 버러지

댓글을 달아 주세요

1. 나는 존재사와 계사 구분에 관련하여서는 칸과 브라운의 입장에 동의한다. 『범주론』과 『명제론』에서 "Socrates is sick"으로부터 "Socrates is" 추론과 "Homer is a poet"으로부터 "Homer is" 추론의 참과 거짓이 달라지는 이유는 영미전통의 be 동사 의미구분을 통해 해소될 문제가 아니다. 애초에 그것은 플라톤에게만이 아니라 아리스토텔레스에게도 관심사가 아니다.

2. "(a) poet"과 "sick"이 서로 다르며 being a poet과 being sick는 범주로도 다를 것으로 보인다. 시인이 '교양 있음'에 해당되는지 아니면 '동물'과 같은 것인지에 대한 문제가 남을 것으로 보이는데, 만일 전자라면 이로부터 being이 도출되지 않는다는 말을 이해하기 어렵다. 일종의 유개념으로 간주하면 그것은 주어 '안에 있는 것'일 수 없고 다만 주어에 대해 말해지기만 할 것이다. 반면 scik은 주어 안에 있어야 하는 것으로 보인다. 이 구분으로도 둘 사이의 진리치가 갈리는 이유를 설명할 수 있지 않을까 싶다.

3. 논문의 주장은 큰 틀에서 내 생각과 달리 가는 것 같지 않은데, 다만 여기에서 be 동사를 비정언적 존재개념, 따라서 조건부로 있는 것(예를 들어 살아'있다'랄지)을 의미하는 것으로 해석한다는 점이 문제이다. 이것은 아예 계사 중심으로 놓고 그 자체로 이야기되는 경우와 부수적으로 이야기되는 경우 둘 각각의 다시금 구분되는 경우의 수들 중에 배분하여 넣으면 마찬가지 문제가 같은 정도로 해결되지 않을까 싶다.

4. 소크라테스나 호메로스를 주어로 잡을 때, 주어의 어떤 측면을 중심에 두고 이에 대해 어떤 범주에서 서술하고자 하는지의 구분과 관련하여 be 동사의 의미구분은 그닥 필요하지 않아 보인다. 다만 이 논의를 통해 be 동사의 단일한 의미의 가능한 후보 중 어느 쪽을 더욱 지지하게 되는지에 대한 정당화가 이루어지는 것으로도 보이지 않는다.

5. Kahn, Owen, Brown 등이 보충어가 생략된 is 문장의 가능한 해석에 대해 다양한 논의들을 하였는데, 이를 끌어들여 논하더라도 역시 완전용법과 불완전용법의 연속성에 대한 논의가 구체화될 뿐 아닐까 싶다. 아리스토텔레스도 읽고 싶다.

-蟲-

Posted by 시궁진창 버러지

댓글을 달아 주세요

ΘΕΑΙ. Οὔχ, ὅσον γέ με εἰδέναι.                                           145a5

아닙니다, 적어도 제가 아는 한에서는 말이죠.

ΣΩ. Ἆρ᾿ οὐδὲ γεωμετρικός;

혹시 기하학자도 아니신 겐가?

ΘΕΑΙ. Πάντως δήπου, ὦ Σώκρατες.

전적으로 확실히 기하학자시죠, 소크라테스.

ΣΩ. Ἦ καὶ ἀστρονομικὸς καὶ λογιστικός τε καὶ

μουσικὸς καὶ ὅσα παιδείας ἔχεται;

물론 천문학자이시기도 하고 산술학자이시기도 하며

음악가이시기도 하고 교육에 관계하는 모든 것에서도 전문가이시지?

ΘΕΑΙ. Ἔμοιγε δοκεῖ.                                                               10

제게는 구분이 그리 여겨지십니다.

ΣΩ. Εἰ μὲν ἄρα ἡμᾶς τοῦ σώματός τι ὁμοίους φησὶν

εἶναι ἐπαινῶν πῃ ἢ ψέγων, οὐ πάνυ αὐτῷ ἄξιον τὸν νοῦν

προσέχειν.

그럼 만일 그 분께서 우리가 신체에서 무언가 닮았다고

어떤 식으로든 칭찬하시거나 비난하시어 말씀하신다면,

그 분께 그다지 주의를 기울일 가치는 없겠지.

ΘΕΑΙ. Ἴσως οὔ.

그럴 가치는 없을 것 같군요.

ΣΩ. Τί δ᾿ εἰ ποτέρου τὴν ψυχὴν ἐπαινοῖ πρὸς ἀρετήν τε               b

καὶ σοφίαν; ἆρ οὐκ ἄξιον τῷ μὲν ἀκούσαντι προθυμεῖσθαι

ἀνασκέψασθαι τὸν ἐπαινεθέντα, τῷ δὲ προθύμως ἑαυτὸν

ἐπιδεικνύναι;

그런데 만일 둘 중 누군가의 영혼을 덕과 지혜에 대해 칭송하신다면

어떤가? 혹시 그 이야기를 들은 자는 칭송 받는 자를 따져 보고자

열의를 가질 가치가 있고, 칭송 받는 자는 열의를 가지고 제 자신을

증명해 보일 가치가 있지 않은가?

ΘΕΑΙ. Πάνυ μὲν οὖν, ὦ Σώκρατες.                                              5

무척이나 그럴 가치가 있죠, 소크라테스.

ΣΩ. Ὥρα τοίνυν, ὦ φίλε Θεαίτητε, σοὶ μὲν ἐπιδεικνύ-

ναι, ἐμοὶ δὲ σκοπεῖσθαι· ὡς εὖ ἴσθι ὅτι Θεόδωρος πολλοὺς

δὴ πρός με ἐπαινέσας ξένους τε καὶ ἀστοὺς οὐδένα πω

ἐπῄνεσεν ὡς σὲ νυνδή.

그러니까 보게나, 친애하는 테아이테토스, 자네는 증명할

만하고, 나는 따져볼 만하지. 잘 알아두게나, 테오도로스께서는

나를 상대로 정말 많은 외지인들과 도시 사람들을 칭찬하셨으나

그 누구도 한 번도 방금 자네처럼 칭찬하신 적이 없다는 걸 말일세. 

ΘΕΑΙ. Εὖ ἂν ἔχοι, ὦ Σώκρατες· ἀλλ᾿ ὅρα μὴ παίζων                       10

ἔλεγεν.                                                                              c

그럼 좋겠습니다, 소크라테스. 하지만 그 분께서 장난조로

말씀하시지는 않았나 보시지요.

ΣΩ. Οὐχ οὗτος ὁ τρόπος Θεοδώρου· ἀλλὰ μὴ ἀναδύου

τὰ ὡμολογημένα σκηπτόμενος παίζοντα λέγειν τόνδε, ἵνα

μὴ καὶ ἀναγκασθῇ μαρτυρεῖν―πάντως γὰρ οὐδεὶς

ἐπισκήψετ᾿ αὐτῷ―ἀλλὰ θαρρῶν ἔμμενε τῇ ὁμολογίᾳ.                     5

그런 건 테오도로스의 방식이 아닐세. 허나 이 분께서 장난으로

말씀하신다고 간주하여 동의된 것들을 물리지는 마시게, 그 분께서

증인으로 서도록 강제받지 않으시게끔 말이지―그야 전적으로 아무도

그 분을 고발하지 않을 테니까―오히려 용기를 내 동의에 머무르도록 하게.

ΘΕΑΙ. Ἀλλὰ χρὴ ταῦτα ποιεῖν, εἰ σοὶ δοκεῖ.

그럼 그래야만 하지요, 당신께 그게 좋아 보인다면요.

ΣΩ. Λέγε δή μοι· μανθάνεις που παρὰ Θεοδώρου γεω-

μετρίας ἄττα;

그러면 내게 말해주게. 자네는 아마 테오도로스에게서

기하학의 일단을 배우고 있는가?

ΘΕΑΙ. Ἔγωγε.

저야 그렇습니다.

ΣΩ. Καὶ τῶν περὶ ἀστρονομίαν τε καὶ ἁρμονίας καὶ                     d

λογισμούς;

그리고 천문학과 화성학 그리고 산술에 관한 것들도?

ΘΕΑΙ. Προθυμοῦμαί γε δή.

정말로 그럴 열의는 가지고 있습니다.

ΣΩ. Καὶ γὰρ ἐγώ, ὦ παῖ, παρά τε τούτου καὶ παρ᾿ 

ἄλλων οὓς ἂν οἴωμαί τι τούτων ἐπαίειν. ἀλλ᾿ ὅμως τὰ μὲν              5

ἄλλα ἔχω περὶ αὐτὰ μετρίως, σμικρὸν δέ τι ἀπορῶ ὃ μετὰ

σοῦ τε καὶ τῶνδε σκεπτέον. καί μοι λέγε· ἆρ᾿ οὐ τὸ μαν-

θάνειν ἐστὶν τὸ σοφώτερον γίγνεσθαι περὶ ὃ μανθάνει τις;

나 역시도, 이보게, 이 분께도 그렇거니와 이런 것들 중

무언가를 칭송하는 것으로 보이는 다른 사람들에게서 배우기를 열망한다네.

허나 그럼에도 여타의 것들은 그것들에 관하여 내가 그럭저럭 하겠지만,

사소한 어떤 것은 곤란을 겪어 자네나 여기 이분과 함께 살펴보아야만 하겠네.

그러니 내게 말해주게. 혹시 배운다는 것은 누구든 그가 배우는 것에 관하여

그가 더 지혜롭게 된다는 것이지 않은가?

ΘΕΑΙ. Πῶς γὰρ οὔ;                                                                  10

어찌 아니겠습니까?

ΣΩ. Σωφίᾳ δέ γ᾿ οἶμαι σοφοὶ οἱ σοφοί.

그런가 하면 내 생각에 지혜로운 자들은 지혜로써 지혜로운 자들이라네.

ΘΕΑΙ. Ναί.

네.

ΣΩ. Τοῦτο δὲ μῶν διαφέρει τι ἐπιστήμης;                                   e

그런데 그건 물론 앎과 어떤 점에서 차이가 나는 건 아니지?

ΘΕΑΙ. Τὸ ποῖον;

어떤 것이 그렇다는 말씀이시죠?

ΣΩ. Ἡ σοφία. ἢ οὐχ ἅπερ ἐπιστήμονες ταῦτα καὶ

σοφοί;

지혜가 말일세. 아니면 아는 자들이 아는 바로 그것들에서

그들이 지혜롭기도 하지는 않은 건가?

ΘΕΑΙ. Τί μήν;                                                                         5

왜 아니겠습니까?

ΣΩ. Ταὐτὸν ἄρα ἐπιστήμη καὶ σοφία;

그럼 앎과 지혜가 같은 것인가?

ΘΕΑΙ. Ναί.

네.

ΣΩ. Τοῦτ᾿ αὐτὸ τοίνυν ἐστὶν ὃ ἀπορῶ καὶ οὐ δύναμαι

λαβεῖν ἱκανῶς παρ᾿ ἐμαυτῷ, ἐπιστήμη ὅτι ποτὲ τυγχάνει 

ὄν. ἆρ᾿ οὖν δὴ ἔχομεν λέγειν αὐτό; τί φατέ; τίς ἂν ἡμῶν           146a

πρῶτος εἴποι; ὁ δὲ ἁμαρτών, καὶ ὃς ἂν ἀεὶ ἁμαρτάνῃ,

καθεδεῖται, ὥσπερ φασὶν οἱ παῖδες οἱ σφαιρίζοντες, ὄνος·

ὃς δ᾿ ἂν περιγένηται ἀναμάρτητος, βασιλεύσει ἡμῶν καὶ

ἐπιτάξει ὃτι ἂν βούληται ἀποκρίνεσθαι. τί σιγᾶτε; οὔ τί                  5

που, ὦ Θεόδωρε, ἐγὼ ὑπὸ φιλολογίας ἀγροικίζομαι,

προθυμούμενος ἡμᾶς ποιῆσαι διαλέγεσθαι καὶ φίλους τε

καὶ προσηγόρους ἀλλήλοις γίγνεσθαι;

그러니까 바로 이것이 내가 곤란을 겪으며 스스로 충분히

파악할 능력이 없는 것인데, 앎이 도대체 대관절 무엇인가

하는 것일세. 그러니 혹시 정말로 우리가 그걸 말할 수 있을까?

여러분들께서는 무어라 말씀하십니까? 우리 중 누가 처음으로

말할까요? 실수하는 사람, 그러니까 언제나 실수할 그런 사람은,

공놀이하는 아이들이 말하는 것처럼, 당나귀로 주저앉을 겁니다.

반면 실수를 빠져나가는 자는, 우리들의 왕 노릇을 할 테고

답을 듣고자 하는 바를 명령할 것입니다. 어찌 조용히 계십니까?

테오도로스, 혹시 제가 논의사랑으로 인해 뭔가 촌스러운 짓을 한 건 아닌가요?

우리가 대화를 하도록 만들기를 또한 서로 친구이자 마음에 드는 자들이 되기를

열망하느라 말입니다.

ΘΕΟ. Ἥκιστα μέν, ὦ Σώκρατες, τὸ τοιοῦτον ἂν εἴη                      b

ἄγροικον, ἀλλὰ τῶν μειρακίων τινὰ κέλευέ σοι ἀποκρίνε-

σθαι· ἐγὼ μὲν γὰρ ἀήθης τῆς τοιαύτης διαλέκτου, καὶ οὐδ᾿ 

αὖ συνεθίζεσθαι ἡλικίαν ἔχω. τοῖσδε δὲ πρέποι τε ἂν τοῦτο

καὶ πολὺ πλέον ἐπιδιδοῖεν· τῷ γὰρ ὄντι ἡ νεότης εἰς πᾶν                5

ἐπίδοσιν ἔχει. ἀλλ᾿, ὥσπερ ἤρξω, μὴ ἀφίεσο τοῦ Θεαιτήτου

ἀλλ᾿ ἐρώτα.

그런 사람이 촌스러울 리는 거의 없을 것입니다만, 소크라테스,

오히려 젊은이들 중 누군가가 당신에게 답하라고 말씀하세요.

저는 이런 식의 대화에 익숙하질 못하고, 익숙해질 나이도 아니니까요.

그런 일은 이 친구들에게 어울릴 테고 또 무척이나 많은 진척이

있을 겁니다. 그야 실제로 젊음이 모든 일에 진척을 보일 것이니 말입니다.

그럼, 시작하셨던 것처럼, 테아이테토스를 풀어주지 마시고 그에게

질문하시죠.

ΣΩ. Ἀκούεις δή, ὦ Θεαίτητε, ἃ λέγει Θεόδωρος, ᾧ

ἀπιστεῖν, ὡς ἐγὼ οἶμαι, οὔτε σὺ ἐθελήσεις, οὔτε θέμις περὶ             c

τὰ τοιαῦτα ἀνδρὶ σοφῷ ἐπιτάττοντι νεώτερον ἀπειθεῖν.

ἀλλ᾿ εὖ καὶ γενναίως εἰπέ· τί σοι δοκεῖ εἶναι ἐπιστήμη;

그럼, 테아이테토스, 테오도로스께서 하시는 말씀을 듣고,

내가 생각하기로는, 자네가 그 분을 불신하려 하지도 않고,

이런 일들에 관련하여 지혜로운 분께서 명하시는 데에

더 젊은 사람이 납득하지 않는 것이 도리도 아니라네.

허나 잘 그리고 고상하게 말해보게. 자네에겐 앎이 무어라 여겨지는가?

ΘΕΑΙ. Ἀλλὰ χρή, ὦ Σώκρατες, ἐπειδήπερ ὑμεῖς

κελεύετε. πάντως γάρ, ἄν τι καὶ ἁμάρτω, ἐπανορθώσετε.                5

그럼 그래야만 하네요, 소크라테스, 여러분들께서 정말이지

그러라 하신다면 말입니다. 제가 뭔가 실수라도 저지른다면,

여러분들께서 모든 방식으로 바로잡아주실 테니까요.

ΣΩ. Πάνυ μὲν οὖν, ἄνπερ γε οἷοι τε ὦμεν.

그야 물론이지, 우리가 그럴 수 있는 사람들이라면야.

ΘΕΑΙ. Δοκεῖ τοίνυν μοι καὶ ἃ παρὰ Θεοδώρου ἄν τις

μάθοι ἐπιστῆμαι εἶναι, γεωμετρία τε καὶ ἃς νυνδὴ σὺ

διῆλθες, καὶ αὖ σκυτοτομική τε καὶ αἱ τῶν ἄλλων δημι-                d

ουργῶν τέχναι, πᾶσαί τε καὶ ἑκάστη τούτων, οὐκ ἄλλο τι ἢ

ἐπιστήμη εἶναι.

그러니까 제게는 누군가 테오도로스께 배울 것들도

앎이고, 기하학이든 방금 당신께서 상술하신 기술들이든,

또 제화술이든 여타 장인들의 기술들이든,

그 전부도 이것들 각각도, 다름 아닌 앎이라고 여겨집니다.

ΣΩ. Γενναίως γε καὶ φιλοδώρως, ὦ φίλε, ἕν αἰτηθεὶς

πολλὰ δίδως καὶ ποικίλα ἀντὶ ἁπλοῦ.                                          5

고상하고도 베풀기 좋아하는 식으로, 친구여, 하나를 요청받고

단순한 것 대신 여러 다채로운 것들을 주는군.

ΘΕΑΙ. Πῶς τί τοῦτο λέγεις, ὦ Σώκρατες;

어떻게 왜 그리 말씀하시는지요, 소크라테스?

ΣΩ. Ἴσως μὲν οὐδέν· ὃ μέντοι οἶμαι, φράσω. ὅταν

λέγῃς σκυτικήν, μή τι ἄλλο φράζεις ἢ ἐπιστήμην ὑποδη-

μάτων ἐργασίας;

아무것도 아닐 것 같네만, 내 생각을 밝혀보겠네.

자네가 제화술을 말할 때, 신발들의 제작에 대한 앎 외에

달리 무언가를 말하는 건 아니지?

ΘΕΑΙ. Οὐδέν.                                                                         10

다른 아무것도요.

ΣΩ. Τί δ᾿ ὅταν τεκτονικήν; μή τι ἄλλο ἢ ἐπιστήμην τῆς                  e

τῶν ξυλίνων σκευῶν ἐργασίας;

그런데 조립술을 말할 때는 어떤가? 목재 가구들의 제작에 대한

앎 이외에 다른 무언가를 말하는 건 아니지?

ΘΕΑΙ. Οὐδὲ τοῦτο.

다른 건 아닙니다.

ΣΩ. Οὐκοῦν ἐν ἀμφοῖν, οὗ ἑκατέρα ἐπιστήμη, τοῦτο

ὁρίζεις;                                                                                 5

그럼 자네는 두 경우 모두에서, 두 앎 각각이 무엇에 대한 것인지,

그 점을 규정하고 있는 게 아닌가?

ΘΕΑΙ. Ναί.

네.

ΣΩ. Τὸ δέ γ᾿ ἐρωτηθέν, ὦ Θεαίτητε, οὐ τοῦτο ἦν, τίνων

ἡ ἐπιστήμη, οὐδὲ ὁπόσαι τινές· οὐ γὰρ ἀριθμῆσαι αὐτὰς

βουλόμενοι ἠρόμεθα ἀλλὰ γνῶναι ἐπιστήμην αὐτὸ ὃτι ποτ᾿

ἐστίν. ἢ οὐδὲν λέγω;                                                                10

그렇지만 질문받은 바는, 테아이테토스, 앎이 무엇들에 관한

것인지, 그게 아니었고, 무슨 앎들이 얼만큼인지도 아니었다네.

왜냐하면 그 앎들을 셈하려고 생각하며 우리가 질문한 게 아니라

앎 자체가 도대체 무엇인지를 알고자 생각하며 질문했으니까.

아니면 내가 말도 안 되는 소리르 하는 겐가?

ΘΕΑΙ. Πάνυ μὲν οὖν ὀρθῶς.

물론 맞는 말씀이십니다.

ΣΩ. Σκέψαι δὴ καὶ τόδε. εἴ τις ἡμᾶς τῶν φαύλων τι καὶ              147a

προχείρων ἔροιτο, οἷον περὶ πηλοῦ ὅτι ποτ᾿ ἐστίν, εἰ ἀπο-

κριναίμεθα αὐτῷ πηλὸς ὁ τῶν χυτρέων καὶ πηλὸς ὁ τῶν

ἰπνοπλαθῶν καὶ πηλὸς ὁ τῶν πλινθουργῶν, οὐκ ἂν γελοῖοι

εἶμεν;                                                                                     5

그럼 이 점도 고찰해 보게. 만일 누군가 하찮고 손에 닿는(일상적인)

무언가를 우리에게 묻는다면, 예를 들어 진흙이 도대체 무엇인지 묻고,

우리가 도공들의 진흙과 와공들의 진흙 그리고 벽돌공들의 진흙이라

대답한다면, 우리는 우스운 자들이지 않겠나?

ΘΕΑΙ. Ἴσως.

그렇겠지요.

ΣΩ. Πρῶτον μέν γέ που οἰόμενοι συνιέναι ἐκ τῆς

ἡμετέρας ἀποκρίσεως τὸν ἐρωτῶντα, ὅταν ἔιπωμεν πηλός,

εἴτε ὁ τῶν κοροπλαθῶν προσθέντες εἴτε ἄλλων ὡντινωνοῦν            b

δημιουργῶν. ἢ οἴει τίς τι συνίησίν τινος ὄνομα, ὃ μὴ οἶδεν

τί ἐστιν;

일단 첫 번째로는 그 질문자가 우리의 그 대답을 통해

이해한다고 어쨌든 생각하면서, 우리가 진흙을 말할 때,

'도예가들의' 라고 하든 '무엇이든지 다른 장인들의' 라고 하든

덧붙이면서 우스워지겠지. 아니면 자네는, 누구든 그가 그게 무엇인지

알지 못하는 어떤 것의 이름을 조금이라도 이해하리라 생각하는가?

ΘΕΑΙ. Οὐδαμῶς.

결코 아닙니다.

ΣΩ. Οὐδ᾿ ἄρα ἐπιστήμην ὑποδημάτων συνίησιν ὁ                            5

ἐπιστήμην μὴ εἰδώς.

그럼 앎을 알지 못하는 사람은 신발들의 앎도 알지 못하네.

ΘΕΑΙ. Οὐ γάρ.

그야 알지 못하지요.

ΣΩ. Σκυτικὴν ἄρα οὐ συνίησιν ὃς ἂν ἐπιστήμην ἀγνοῇ,

οὐδέ τινα ἄλλην τέχνην.

그럼 앎에 무지한 자라면 제화술 제화술을 이해하지 못할 테고,

다른 어떤 기술도 이해하지 못하겠지.

ΘΕΑΙ. Ἔστιν οὕτως.                                                                  10

그야 그렇지요.

ΣΩ. Γελοία ἄρα ἡ ἀπόκρισις τῷ ἐρωτηθέντι ἐπιστήμη

τί ἐστιν, ὅταν ἀποκρίνηται τένης τινὸς ὄνομα. τινὸς γὰρ

ἐπιστήμην ἀποκρίνεται οὐ τοῦτ᾿ ἐρωτηθείς.                                  c

그럼 앎이 무엇인지 묻는 사람에게 그 대답은 우스운 것이지,

무언가에 대한 기술의 이름이 답으로 주어질 때 말일세. 왜냐하면

그런 것을 질문 받지 않았는데 무언가의 앎을 답으로 내놓고 있으니까.

ΘΕΑΙ. Ἔοικεν.

그런 것 같습니다.

ΣΩ. Ἔπειτά γέ που ἐξὸν φαύλως καὶ βραχέως ἀπο-

κρίνασθαι περιέρχεται ἀπέραντον ὁδόν. οἷον καὶ ἐν τῇ τοῦ

πηλοῦ ἐρωτήσει φαῦλόν που καὶ ἁπλοῦν εἰπεῖν ὅτι γῆ                      5

ὑγρῷ φυραθεῖσα πηλὸς ἂν εἴη, τὸ δ᾿ ὅτου ἐᾶν χαίρειν.

그런데다가 쉽고도 짧게 답하는 게 가능한데도

한정 없는 길을 에둘러 가고 있다네. 이를 테면 진흙의 질문에서도

땅이 물과 섞여서 진흙이라고 어느 정도 쉽고 또 단순한 것을

말할 수 있었을 테고, '무엇의' 라는 것은 내버려둘 수 있었을 걸세.

ΘΕΑΙ. Ῥᾴδιον, ὦ Σώκρατες, νῦν γε οὕτω φαίνεται·

ἀτὰρ κινδυνεύεις ἐρωτᾶν οἷον καὶ αὐτοῖς ἡμῖν ἔναγχος

εἰσῆλθε διαλεγομένοις, ἐμοί τε καὶ τῷ σῷ ὁμωνύμῳ τούτῳ                d

Σωκράτει.

한결 쉽군요, 소크라테스, 이제는 그렇게 보이네요.

그런데 말이죠, 당신께서 물으시려는 것이 저희들 자신에게도 방금

대화하면서 떠올랐던 그런 것이네요, 저와 또 당신의 동명이인인

여기 이 소크라테스에게 말이에요.

ΣΩ. Τὸ ποῖον δή, ὦ Θεαίτητε;

그래서 어떤 것이었나, 테아이테토스?

ΘΕΑΙ. Περὶ δυνάμεών τι ἡμῖν Θεόδωρος ὅδε ἔγραφε,

τῆς τε τρίποδος πέρι καὶ πεντέποδος ὅτι μήκει οὐ σύμ-                     5

μετροι τῇ ποδιαίᾳ, καὶ οὕτω κατὰ μίαν ἑκάστην προ-

αιρούμενος μέχρι τῆς ἑπτακαιδεκάποδος· ἐν δὲ ταύτῃ πως

ἐνέσχετο. ἡμῖν οὖν εἰσῆλθέ τι τοιοῦτον, ἐπειδὴ ἄπειροι τὸ

πλῆθος αἱ δυνάμεις ἐφαίνοντο, πειραθῆναι συλλαβεῖν εἰς

ἕν, ὅτῳ πάσας ταύτας προσαγορεύσομεν τὰς δυνάμεις.                    e

가능수들에 관하여 어떤 것을 저희에게 테오도로스께서 이렇게 작도해

주셨는데요, 3피트 제곱수나 5피트의 제곱수, 즉 길이에서 피트로 

측정되지 않는 것에 관해서, 그리고 그렇게 각기 하나씩 제시하시면서

17피트의 제곱수에 이르기까지 작도해 주셨습니다. 그런데 이 가능수에서

어쨌든(어떤 식으론가) 멈추셨습니다. 그리하여 저희에게 이런 어떤 생각이 

들었습니다만, 제곱수들이 수에서 무한한 것들로 나타나고 있었기에,

하나로 모아 보아야 하겠다는 것입니다. 이것으로 그런 모든 제곱수들을

저희가 부르도록 말이죠.

ΣΩ. Ἦ καὶ ηὕρετέ τι τοιοῦτον;

정말로 자네들이 그런 어떤 것을 발견하기까지 한 겐가?

ΘΕΑΙ. Ἔμοιγε δοκοῦμεν· σκόπει δὲ καὶ σύ.

제게는 저희가 발견했다고 여겨집니다만, 당신께서도 살펴봐 주세요.

ΣΩ. Λέγε.

말해 보게.

ΘΕΑΙ. Τὸν ἀριθμὸν πάντα δίχα διελάβομεν· τὸν μὲν                          5

δυνάμενον ἴσον ἰσάκις γίγνεσθαι τῷ τετραγώνῳ τὸ σχῆμα

ἀπεικάσαντες τετράγωνόν τε καὶ ἰσόπλευρον προσείπομεν.

저희는 수를 모두 두 가지로 나누어 파악하였습니다. 한편의 수는

같은 크기의 수를 그 수 만큼 거듭하여 생성될 수 있기에 모양에서 

사각형에 빗대어 사각수 또는 등변수라 이름붙였습니다.

ΣΩ. Καὶ εὖ γε.

그것 참 잘 해냈군.

ΘΕΑΙ. Τὸν τοίνυν μεταξὺ τούτου, ὧν καὶ τὰ τρία καὶ

τὰ πέντε καὶ πᾶς ὃς ἀδύνατος ἴσος ἰσάκις γενέθαι, ἀλλ᾿ ἢ             148a

πλείων ἐλαττονάκις ἢ ἐλάττων πλεονάκις γίγνεται, μείζων

δὲ καὶ ἐλάττων ἀεὶ πλευρὰ αὐτὸν περιλαμβάνει, τῷ

προμήκει αὖ σχήματι ἀπεικάσαντες προμήκη ἀριθμὸν

ἐκαλέσαμεν.                                                                             5

그리고서 그 수의 사이의 수, 3과 5와 또한 같은 크기의 수를 

그 수 만큼 거듭하여 생겨나는 것이 불가능하고, 오히려 더 많은 수를 

그보다 적은 횟수로 거듭하거나 더 적은 수를 그보다 더 많은 횟수로 

거듭하여 생겨나며, 더 큰 변과 더 작은 변이 그 수를 에워싸는 모든

수가 그에 속하는 수를, 직사각 형태에 빗대어 직사각 수라고

불렀습니다.

αὐτὸν Smyth 2517

-蟲-

Posted by 시궁진창 버러지

댓글을 달아 주세요

08_2_시간표(예정)

생각 2018.07.04 22:18 |

 

09-10

 

 

 

 

 

 

 

10-11

 

 

물리학의 철학 대학원

 

 

 

 

11-12

 

 

물리학의 철학 대학원

 

 

 

 

12-13

 

 

물리학의 철학 대학원

 

 

 

 

13-14

 

 

 

 

 

 

 

14-15

 

『테아이테토스』 강독(예정)

 


서양고대철학 플라톤의 『테아이테토스』 대학원

 

 

15-16

 

『테아이테토스』 강독(예정)

 

 서양고대철학 플라톤의 『테아이테토스』 대학원

 

 

16-17

 

『테아이테토스』 강독(예정)

 

 서양고대철학 플라톤의 『테아이테토스』 대학원

 

 

17-18

 

 

 

 

 

 

 

18-19

 

형이상학연구 대학원

 

 


 

 

19-20

 

형이상학연구 대학원

 

 

 

20-21

 

형이상학연구 대학원

 

 

 

21-22

 

 

 

 

 


강독: DK 미정

-蟲-

Posted by 시궁진창 버러지

댓글을 달아 주세요

ΘΕΑΙΤΗΤΟΣ

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ  ΤΕΡΨΙΩΝ


ΕΥ. Ἄρτι, ὦ Τερψίων, ἢ πάλαι ἐξ ἀγροῦ;                               142a

테르시온, 시골에서 나온 게 얼마 전인가 아니면 오래 된 겐가?

ΤΕΡ. Ἐπιεικῶς πάλαι. καὶ σέ γε ἐξήτουν κατ᾿ ἀγορὰν

καὶ ἐθαύμαζον ὅτι οὐχ οἷός τ᾿ ἦ εὑρεῖν.

꽤나 오래 되었지. 내가 자네를 시장에서 찾고 있었네만

찾을 수가 없어서 놀라고 있었다네.

ΕΥ. Οὐ γὰρ ἦ κατὰ πόλιν.

도시에 없었으니 말이네.

ΤΕΡ. ποῦ μήν;                                                                       5

그럼 어디 있었던 겐가?

ΕΥ. Εἰς λιμένα καταβαίνων Θεαιτήτῳ ἐνέτυχον φερο-

μένῳ ἐκ Κορίνθου ἀπὸ τοῦ στρατοπέδου Ἀθήναζε.

항구로 내려갔는데 코린토스의 군에서 아테네로 후송되어 

나오던 테아이테토스를 만났었다네.

ΤΕΡ. Ζῶντι ἢ τετελευτηκότι;

살아있는 테아이테토스와 만난 겐가 아니면 죽어버린 그와 만난 겐가?

ΕΥ. Ζῶντι καὶ μάλα μόγις· χαλεπῶς μὲν γὰρ ἔχει καὶ                     b

ὑπὸ τραυμάτων τινῶν, μᾶλλον μὴν αὐτὸν αἱρεῖ τὸ γεγονὸς

νόσημα ἐν τῷ στρατεύματι.

그야말로 아주 가까스로 살아있는 그와 만났다네. 어떤 부상들로도

어려운 처지였는데, 더구나 그가 그 군대에 창궐한 역병에

걸렸으니 말이지.

ΤΕΡ. Μῶν ἡ δυσεντερία;

설마 이질은 아니었겠지?

ΕΥ. Ναί.                                                                               5

그렇다네.

ΤΕΡ. Οἷον ἄνδρα λέγεις ἐν κινδύνῳ εἶναι.

자네 곤경에 빠진 사람 이야기를 하는구만.

자네 그런 사람이 곤경에 빠져 있다고 말하는구만.

ΕΥ. Καλόν τε καὶ ἀγαθόν, ὦ Τερψίων, ἐπεί τοι καὶ νῦν

ἢκουόν τινων μάλα ἐγκωμιαζόντων αὐτὸν περὶ τὴν μάχην.

아름답고도 훌륭한 사람 말일세, 테릅시온. 알다시피 지금까지도

나는 어떤 사람들로부터 그 전투와 관련하여 그를 칭송하는 소리들을 들어왔으니.

-아름답고 훌륭한 데다가 전쟁터에서 칭송을 지금도 들었다.

ΤΕΡ. Καὶ οὐδέν γ᾿ ἄτοπον, ἀλλὰ πολὺ θαυμαστότερον

εἰ μὴ τοιοῦτος ἦν. ἀτὰρ πῶς οὐκ αὐτοῦ Μεγαροῖ κατέλυεν;            c

하등 이상할 것도 없고, 오히려 그가 이런 사람이 아니었더라면

훨씬 더 놀랄 일이지. 어떻게 그럼에도 그는 여기 메가라에 머물지 않았나?

ΕΥ. Ἠπείγετο οἴκαδε· ἐπεὶ ἔγωγ᾿ ἐδεόμην καὶ

συνεβούλευον, ἀλλ᾿ οὐκ ἤθελεν. καὶ δῆτα προπέμψας

αὐτόν, ἀπιὼν πάλιν ἀνεμνήσθην καὶ ἐθαύμασα Σωκράτους

ὡς μαντικῶς ἄλλα τε δὴ εἶπε καὶ περὶ τούτου. δοκεῖ γάρ                5

μοι ὀλίγον πρὸ τοῦ θανάτου ἐντυχεῖν αὐτῷ μειρακίῳ ὄντι,

καὶ συγγενόμενός τε καὶ διαλεχθεὶς πάνυ ἀγασθῆναι αὐτοῦ

τὴν φύσιν. καί μοι ἐλθόντι Ἀθήναζε τούς τε λόγους οὓς διε-

λέχθη αὐτῷ διηγήσατο καὶ μάλα ἀξίους ἀκοῆς, εἶπέ τε ὅτι             d

πᾶσα ἀνάγκη εἴη τοῦτον ἐλλόγιμον γενέσθαι, εἴπερ εἰς

ἡλικίαν ἔλθοι.

그는 집(고국)으로 길을 재촉했다네. 나 자신도 청했거니와

조언도 하였네만, 그는 바라지 않았지. 그리고, 그래, 그를

배웅해주고서, 되돌아 떠나오며 소크라테스께서 다른 일들을

말씀하셨을 때도 그렇지만(특히) 그 사람에 관하여 말씀하셨을 때

얼마나 예언자같으셨는지 기억을 떠올리고는 놀라 버렸다네.

왜냐하면 내게는 거의 죽음에 이른 그 분께서 소년인 그와 만나셨던 것으로,

또 함께 어울리게 되셔서 대화를 나누시고는 그 사람의 본성에

크게 감탄하셨던 것으로 여겨졌으니까. 또한 그 분께서는 아테네에 갔던

내게 그 분께서 그와 나누셨고 무척이나 들을 가치가 있기도 한 말들을

풀어내주셨을 뿐만 아니라, 이런 사람이, 만일 청년기에 이르기만 한다면,

명성을 떨치게 되리란 것은 전적으로 필연적이리라고도 말씀하셨다네.

ΤΕΡ. Καὶ ἀληθῆ γε, ὡς ἔοικεν, εἶπεν. ἀτὰρ τίνες ἦσαν

οἱ λόγοι; ἔχοις ἂν διηγήσασθαι;                                                5

게다가 맞는 말씀을 하신 것 같기도 하군. 그런데 그 말들은

무슨 말들이었나? 자네가 풀어내줄 수 있겠나?

ΕΥ. Οὐ μὰ τὸν Δία, οὔκουν οὕτω γε ἀπὸ στόματος· ἀλλ᾿

ἐγραψάμην μὲν τότ᾿ εὐθὺς οἴκαδ᾿ ἐλθὼν ὑπομνήματα,            143a

ὕστερον δὲ κατὰ σχολὴν ἀναμιμνῃσκόμενος ἔγραφον, καὶ

ὁσάκις Ἀθήναζε ἀφικοίμην, ἐπανηρώτων τὸν Σωκράτη ὃ

μὴ ἐμεμνήμην, καὶ δεῦρο ἐλθὼν ἐπηνωρθούμην· ὥστε μοι

σχεδόν τι πᾶς ὁ λόγος γέγραπται.                                             5

제우스께 맹세코 그렇지를 못하다네, 내 입으로 그렇게는 못하지.

허나 그때 곧장 집으로 가서(그때 곧장 집으로 가자마자) 기억할 거리들을 적어두었고,

이후 여가시간마다 기억을 떠올리며 적었으며, 내가 아테네에

들를 때마다, 소크라테스님께 내가 기억하지 못한 바를

여쭈어서, 이곳에 와서 바로잡았다네. 그래서 내게

그 논의 거의 전부가 기록되어 있지.

ΤΕΡ. Ἀλλ᾿ ἤδη ἤκουσά σου καὶ πρότερον, καὶ μέντοι

ἀεὶ μέλλων κελεύσειν ἐπιδεῖξαι διατέτριφα δεῦρο. ἀλλὰ τί

κωλύει νῦν ἡμᾶς διελθεῖν; πάντως ἔγωγε καὶ ἀναπαύσα-

σθαι δέομαι ὡς ἐξ ἀγροῦ ἥκων.

이전에도 자네에게 이미 들었고, 게다가 물론

언제나 보여달라 하려던 참이었네만 여기(지금)까지 미뤄 왔다네. 허나

이제 우리가 펼쳐놓는 걸 무엇이 막겠는가? 나로서는 시골에서 

참이니 전적으로 휴식을 필요로 하기도 하고 말일세.

(앞에 '오래 전'이 하루 안이냐 몇 달 전이냐.) 

ΕΥ. Ἀλλὰ μὲν δὴ καὶ αὐτὸς μέχρι Ἐρινοῦ Θεαίτητον                    b

προύπεμψα, ὥστε οὐκ ἂν ἀηδῶς ἀναπαυοίμην. ἀλλ᾿ ἴωμεν,

καὶ ἡμῖν ἅμα ἀναπαυομένοις ὁ παῖς ἀναγνώσεται.

허나 실은 나도 테아이테토스를 에리노스까지

배웅해주었으니, 쉬는 일이 달갑지 않을 것 없다네. 그럼 가보세,

우리가 함께 쉬고 있으면 시종아이가 읽어줄 걸세.

ΤΕΡ. Ὀρθῶς λέγεις.

맞는 말이군.


ΕΥ. Τὸ μὲν δὴ βιβλίον, ὦ Τερψίων, τουτί· ἐγραψάμην                    5

δὲ δὴ οὑτωσὶ τὸν λόγον, οὐκ ἐμοὶ Σωκράτη διηγούμενον

ὡς διηγεῖτο, ἀλλὰ διαλεγόμενον οἷς ἔφη διαλεχθῆναι. ἔφη

δὲ τῷ τε γεωμέτρῃ Θεοδώρῳ καὶ τῷ Θεαιτήτῳ. ἵνα οὖν ἐν

τῇ γραφῇ μὴ παρέχοιεν πράγματα αἱ μεταξὺ τῶν λόγων             c

διηγήσεις περὶ αὑτοῦ τε ὁπότε λέγοι ὁ Σωκράτης, οἷον

"καὶ ἐγὼ ἔφην" ἢ "καὶ ἐγὼ εἶπον," ἢ αὖ περὶ τοῦ ἀπο-

κρινομένου ὅτι "συνέφη" ἢ "οὐχ ὡμολόγει," τούτων ἕνεκα

ὡς αὐτὸν αὐτοῖς διαλεγόμενον ἔγραψα, ἐξελὼν τὰ                        5

τοιαῦτα.

이게 정말로 그 책이라네, 테릅시온. 그런데 그 논의를

소크라테스께서 내게 상술해주신 것이 아니라,

저들과 대화하셨다고 그 분께서 말씀하셨던 대화로 

그렇게 적어두었지. 그 분께서는 저들이 기하학자 테오도로스와

테아이테토스라고 말씀하셨네. 그러니 글 안에서 논의들 사이의

당신 자신에 관한 언급들이 소크라테스께서 말씀하실 때마다

말썽을 일으키지 않도록 하기 위해, "그리고 내가 말했네" 라든지

"내가 말했지" 또는 대답하는 이와 관련해서 "그가 한 목소리를 냈네," 

"그는 동의하지 않았네" 같은 이런 언급들 때문에

그 분께서 저들과 대화하시는 것으로 적었고, 저런 것들은

빼버렸다네.

ΤΕΡ. Καὶ οὐδέν γε ἀπὸ τρόπου, ὦ Εὐκλείδη.

게다가 이상할 것도 전혀 없군, 에우클레이데스.

ΕΥ. Ἀλλά, παῖ, λαβὲ τὸ βιβλίον καὶ λέγε.

그럼, 얘야, 책을 들어 말해주렴.

- 죽음을 앞둔 소크라테스와 어린 테아이테토스의 대화

-> 아테네에 온 에우클레이데스에게 소크라테스가 전해줌

-> 에우클레이데스가 기록하고 소크라테스와 만나 교정 

-> 에우클레이데스가 테릅시온과 만나 노예가 읽어줌

테아이테토스는 현재 전쟁 부상. 시간의 경과+실제 대화로부터의 거리. 거리두기? 문자로 지식의 전달될 수 있는지의 문제?

'새장의 비유'와 관련해서 생각해볼 수 있는 부분이 있는가?

『소피스트』도 이 액자 내부의 이야기로 연속되는지?


ΘΕΑΙΤΗΤΟΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΑΙΤΗΤΟΣ


ΣΩ. Εἰ μὲν τῶν ἐν Κυρήνῃ μᾶλλον ἐκηδόμην, ὦ                          d

Θεόδωρε, τὰ ἐκεῖ ἄν σε καὶ περὶ ἐκείνων ἀνηρώτων, εἴ

τινες αὐτόθι περὶ γεωμετρίαν ἤ τινα ἄλλην φιλοσοφίαν εἰσὶ

τῶν νέων ἐπιμέλειαν ποιούμενοι· νῦν δὲ ἧττον γὰρ ἐκείνους

ἢ τούσδε φιλῶ, καὶ μᾶλλον ἐπιθυμῶ εἰδέναι τίνες ἡμῖν τῶν            5

νέων ἐπίδοξοι γενέσθαι ἐπιεικεῖς. ταῦτα δὴ αὐτός τε

σκοπῶ καθ᾿ ὅσον δύναμαι, καὶ τοὺς ἄλλους ἐρωτῶ οἷς ἂν

ὁρῶ τοὺς νέους ἐθέλοντας συγγίγνεσθαι. σοὶ δὴ οὐκ ὀλί-

γιστοι πλησιάζουσι, καὶ δικαίως· ἄξιος γὰρ τά τε ἄλλα καὶ           e

γεωμετρίας ἕνεκα. εἰ δὴ οὖν τινι ἐνέτυχες ἀξίῳ λόγου,

ἡδέως ἂν πυθοίμην.

만일 퀴레네의 사람들을 염려하고 있었다면, 테오도로스,

저곳의 일들과 저들에 관해 당신께 여쭈었겠지요, 

바로 그곳에서 젊은이들 중 어떤 이들이 기하학이나 다른 어떤 지혜사랑에 관해

관심을 기울고 있는지를 말입니다. 헌데 실은 제가 저들을

이곳 사람들보다는 덜 사랑하고, 우리네 젊은이들 중

어떤 이들이 잘 될 만한 자들인지 알기를 훨씬 더 열망합니다. 그래서 제 자신도

이런 일들을 능력이 닿는 한 살펴보고 있고, 제가 보기에 젊은이들이

그들과 어울리길 바라는 것으로 보이는 그런 다른 이들에게도 묻고 있지요.

그래서 그들이 당신께 결코 적잖이 따르고 있고, 그게 마땅하기도 합니다. 다른 점들에서도 그렇거니와

기하학 때문에도 그럴 가치가 있는 분이시니까요. 그러하니 실로 누군가 언급할 만한 이를

만나셨다면, 기쁘게 듣고자 합니다.

ΘΕΟ. Καὶ μήν, ὦ Σώκρατες, ἐμοί τε εἰπεῖν καὶ σοὶ

ἀκοῦσαι πάνυ ἄξιον οἵῳ ὑμῖν τῶν πολιτῶν μειρακίῳ ἐντε-             5

τύχηκα. καὶ εἰ μὲν ἦν καλός, ἐφοβούμην ἂν σφόδρα λέγειν,

μὴ καί τῳ δόξω ἐν ἐπιθυμίᾳ αὐτοῦ εἶναι. νῦν δέ―καὶ μή

μοι ἄχθου―οὐκ ἔστι καλός, προσέοικε δὲ σοὶ τήν τε

σιμότητα καὶ τὸ ἔξω τῶν ὀμμάτων· ἦττον δὲ ἢ σὺ ταῦτ᾿

ἔχει.                                                                             144a

뿐만 아니라, 소크라테스, 당신네 시민들 중에서 내가 만난 적이

있는 친구는 나로서도 무척이나 말할 만하고 자네에게도 무척이나

들을 만한 사람이지요. 또 그가 만일 아름다웠더라면, 과장하여 말하기가

두려웠을 겝니다, 제가 그에 대한 열망에 빠진 것으로 여겨지지나 않을까 해서요.

그런데 실은―제게 화를 내진 마시고요―그가 아름답지 않고, 들창코나

튀어나온 두 눈이 당신을 닮았답니다. 당신보단 덜 하지만 말이에요.


     ἀδεῶς δὴ λέγω. εὖ γὰρ ἴσθι ὅτι ὧν δὴ πώποτε ἐνέ-             144a

τυχον―καὶ πάνυ πολλοῖς πεπλησίακα―οὐδένα πω

ᾐσθόμην οὕτω θαυμαστῶς εὖ πεφυκότα. τὸ γὰρ εὐμαθῆ

ὄντα ὡς ἄλλῳ χαλεπὸν πρᾷον αὖ εἶναι διαφερόντως, καὶ

ἐπὶ τούτοις ἀνδρεῖον παρ᾿ ὁντινοῦν, ἐγὼ μὲν οὔτ᾿ ἂν ᾠόμην          5

γενέσθαι οὔτε ὁρῶ γιγνόμενον· 

거리낌 없이 말합니다. 잘 알아두시란 말씀입니다. 제가 만났던

자들 중―무척이나 많은 이들을 따라다녔기도 했고요―여지껏

그렇게나 놀랍도록 훌륭하게 타고난 자는 그 누구도 본 적이 없습니다.

다른 이에게 어려울 만큼 잘 배우는가 하면 또 특출나게 온화하기도 하며,

이런 점들에 더하여 그 누구에 비해서도 용감하다니, 저는 그런 일이

생겨나리라 생각지도 못했을 테고 그리 된 일을 보지도 못하고 있습니다.

ὧν δὴ 데니스톤 δὴ 설명 중.

                                         ἀλλ᾿ οἵ τε ὀξεῖς ὥσπερ

οὗτος καὶ ἀγχίνοι καὶ μνήμονες ὡς τὰ πολλὰ καὶ πρὸς τὰς

ὀργὰς ὀξύρροποί εἰσι, καὶ ᾄττοντες φέρονται ὥσπερ τὰ

ἀνερμάτιστα πλοῖα, καὶ μανικώτεροι ἢ ἀνδρειότεροι

φύονται, οἵ τε αὖ ἐμβριθέστεροι νωθροί πως ἀπαντῶσι         b

πρὸς τὰς μαθήσεις καὶ λήθης γέμοντες. ὁ δὲ οὕτω λείως τε

καὶ ἀπταίστως καὶ ἀνυσίμως ἔρχεται ἐπὶ τὰς μαθήσεις τε

καὶ ζητήσεις μετὰ πολλῆς πρᾳότητος, οἷον ἐλαίου ῥεῦμα

ἀψοφητὶ ῥέοντος, ὥστε θαυμάσαι τὸ τηλικοῦτον ὄντα                  5

οὕτως ταῦτα διαπράττεσθαι.

                                        그러나 그 친구처럼 

예리하고 영민하며 기억력이 좋은 사람들은 대개 욱하기 

쉬운 자들이고, 달려들기를 마치 바닥짐 없는 배들처럼 

움직여대며, 더 용감하기 보다는 더 광적인

자들로 타고나고(자라고), 또 한편 더 진중한 자들도

어쨌든 우둔한 자들로 배움에 마주하고 망각으로 가득차지요.

그런데 그 친구는 그렇게나 부드럽고도 신중하며 효율적으로

온화함을 가지고 배움과 탐구에 임하여, 올리브 기름이

소리 없이 흐르듯 하기에, 그래서 그 나이에 그런 식으로

그런 일들을 해낸다는 것이 놀라울 정도랍니다.

ΣΩ. Εὖ ἀγγέλλεις. τίνος δὲ καὶ ἔστι τῶν πολιτῶν;

좋은 소식을 전해주시네요. 그런데 시민들 중 누구의 자제인가요?

ΘΕΟ. Ἀκήκοα μὲν τοὔνομα, μνημονεύω δὲ οὔ. ἀλλὰ

γάρ ἐστι τῶνδε τῶν προσιόντων ὁ ὲν τῷ μέσῳ· ἄρτι γὰρ ἐν           c

τῷ ἔξω δρόμῳ ἠλείφοντο ἑταῖροί τέ τινες οὗτοι αὐτοῦ καὶ

αὐτός, νῦν δέ μοι δοκοῦσιν ἀλειψάμενοι δεῦρο ἰέναι. ἀλλὰ

σκόπει εἰ γιγνώσκεις αὐτόν.

이름은 들었습니다만, 기억하지는 못합니다. 허나

다가오고 있는 이 사람들 중 가운데에 있는 사람입니다. 방금

외부 경주로에서 그 친구와 그의 동료 몇이 몸에 기름을

바르고 있었는데, 이제 기름을 바르고 여기로 오고 있는 걸로

여겨져서요. 그를 알아보시겠는지 살펴보시죠.

ΣΩ. Γιγνώσκω· ὁ τοῦ Σουνιέως Εὐφρονίου ἐστιν, καὶ                     5

πάνυ γε, ὦ φίλε, ἀνδρὸς οἷον καὶ σὺ τοῦτον διηγῇ, καὶ

ἄλλως εὐδοκίμου, καὶ μέντοι καὶ οὐσίαν μάλα πολλὴν

κατέλιπεν. τὸ δ᾿ ὄνομα οὐκ οἶδα τοῦ μειρακίου.

알아보겠네요. 수니온의 에우프로니오스의 아들이고,

그는 꽤나 당신께서 저 친구를 말씀하신 그런 사람입니다만,

다른 식으로도 평판이 좋은 사람이고, 더욱이 재산도 무척이나

많이 남겼답니다. 그런데 청년의 이름은 알지 못합니다.

ΘΕΟ. Θεαίτητος, ὦ Σώκρατες, τό γε ὄνομα· τὴν μέντοι                 d

οὐσίαν δοκοῦσί μοι ἐπίτροποί τινες διεφθαρκέναι. ἀλλ᾿

ὅμως καὶ πρὸς τὴν τῶν χρημάτων ἐλευθεριότητα θαυμα-

στός, ὦ Σώκρατες.

그 이름은 테아이테토스랍니다, 소크라테스. 그 재산은 

후견인 몇이 날려버린 것으로 여겨지지만요. 허나

그럼에도 재물에 대한 자유인다움에 대해서도 그는

놀라운 사람이랍니다, 소크라테스.

ΣΩ. Γεννικὸν λέγεις τὸν ἄνδρα. καί μοι κέλευε αὐτὸν                     5

ἐνθάδε παρακαθίζεσθαι.

혈통이 좋은 사내를 말씀하시는군요. 그럼 저를 위해 그 친구가

여기로 와 곁에 앉으라 해 주시죠.

ΘΕΟ. Ἔσται ταῦτα. θεαίτητε, δεῦρο παρὰ Σωκράτη.

그럴 겁니다. 테아이테토스, 이쪽 소크라테스 곁이라네.

ΣΩ. Πάνυ μὲν οὖν, ὦ Θεαίτητε, ἵνα κἀγὼ ἐμαυτὸν

ἀνασκέψωμαι ποῖόν τι ἔχω τὸ πρόσωπον· φησὶν γὰρ

Θεόδωρος ἔχειν με σοὶ ὅμοιον. ἀτὰρ εἰ νῷν ἔχόντοιν ἑκα-            e

τέρου λύραν ἔφη αὐτὰς ἡρμόσθαι ὁμοίως, πότερον εὐθὺς

ἂν ἐπιστεύομεν ἢ ἐπεσκεψάμεθ᾿ ἂν εἰ μουσικὸς ὢν λέγει;

그러하니 부디, 테아이테토스, 나로서도 나 자신이

외모가 뭐가 어찌 되어있는지 돌이켜 살펴볼 수 있게 말일세.

테오도로스께서 내가 자네와 닮은 꼴을 가지고 있다고 말씀하시니까.

그렇지만 만일 우리 두 사람이 각자 뤼라를 지니고 있는데

그 뤼라들이 닮은 식으로 조율되었다고 말씀하시는 거라면, 우리는

곧장 믿겠는가 아니면 그 분께서 음악에 능한 분으로서 말씀하시는지

검토해 보겠는가?

ΘΕΑΙ. Ἐπεσκεψάμεθ᾿ ἄν.

검토해 보겠지요.

ΣΩ. Οὐκοῦν τοιοῦτον μὲν εὑρόντες ἐπειθόμεθ᾿ ἄν,                        5

ἄμουσον δέ, ἠπιστοῦμεν;

그럼 그런 분임을 알고서는(발견하고서는) 우리가 믿을 테지만,

음악에 문외한이시라면, 안 믿겠지?

ΘΕΑΙ. Ἀληθῆ.

맞습니다.

ΣΩ. Νῦν δέ γ᾿, οἶμαι, εἴ τι μέλει ἡμῖν τῆς τῶν

προσώπων ὁμοιότητος, σκεπτέον εἰ γραφικὸς ὢν λέγει ἢ         145a

οὔ.

그런데 이제, 내 생각에, 만일 우리 외모의 닮음이 무슨

관심거리라면, 이 분께서 그림에 능한 분으로서 말씀하시는지

아닌지를 검토해야만 한다네.

ΘΕΑΙ. Δοκεῖ μοι.

그리 여겨집니다.

ΣΩ. Ἦ οὖν ζωγραφικὸς Θεόδωρος;

그럼 테오도로스께서는 회화(채색화?)에 능한 분이신가?


-蟲-

Posted by 시궁진창 버러지

댓글을 달아 주세요

2018. 후반기.

생각 2018.06.24 03:17 |

1. 『소피스트』 강독 8월 재개. 『필레보스』 강독 정상 진행. 『테아이테토스』 강독 7월 시작. 

   논문 중앙도서관 제출 전 수정 작업 7월 말까지.

   유학? 수료 후? 옥스포드의 루카씨도 제네바의 크레빌리씨도 오하이오의 실버만씨도 모두 안녕들 하신지요? 여러분들께서는 플라톤의 진리론과 논리적 규칙들에 대한 체계화 작업에 관심이 있으실까요? 아리스토텔레스와 플로티노스와 스토아와 에피쿠로스와 아카데미아 회의주의라는 여러 갈래로 분기하는 파르메니데스와 제논의 논리학에 대한 직관과 통찰은 문헌근거를 통해 구체화될 수 있는 것일까요? 이 흐름 안에서 형상의 자기술어화는 해명되고 또 정당화될 수 있는 것일는지요? 별 하나에 그리운 이름 하나씩 불러보면 멀리 북간도에서 아싸삐리뽕. 닝기미니주가리씨빠빠 어디의 누구한테 뭘 하러 왜 가야 하는지가 나와야 가든지 말든지 하겠으나, 그런 게 나온다고 내가 그냥 막 그냥 아주 그냥 갈 수 있는 것도 아니고 제기난장맞을 거. 사는 내내 스스로 또 남들을 통해 검증받고 검토받고 시험당하지 않고는 이 삶이 정말로 살 가치가 있는 것인지 그 의심을 도무지 떨칠 수가 없을 것 같고, 다만 바라는 거라곤 그것뿐이라 또 막상 뭐 그리 대단하게 두렵거나 불안할 것도 없고 마음이 조급해질 건덕지도 없는 것 아닌가 싶기도 하다만, 모르겠네. 허접찌끄래기개쓰레기마냥 나뒹굴다 어디 나자빠져 뒈지기밖에 더 하겠나.

2. 여전히 울분에 가득 차 있건만 이젠 차마 면목이 없고 더 팔아먹을 쪽조차 남질 않아서 타고 남은 쭉정이마냥 허부적거리기만 한다. 여전히, 여전히 이해할 수 없고 공감이 가질 않고 화가 날 따름이다. 어떻게 그렇게까지 게으르고 또 부끄러움을 모르면서도 허영과 자만을 이 악물고 붙들고 늘어지며 놓지 않을 수가 있는가. 누군가는 외롭게 늙으면 다들 그런다고도 하더만, 글쎄, 젊거나 어리다고 뭐 딱히 대단하게 다를 것도 없지 않나. 남의 생각을 차분히 이해할 노력도 하기 싫고 제 생각을 차근차근 면밀히 따지고 쌓아 이해시키고 설득시키려는 노력 또한 하기 싫은 거라면 대체 왜 학문씩이나 한답시고 개꼬장을 피워대는 건가. 얼마 전까지만 하더라도 그래서는 안 된다고 생각했고 그리하지 않는 사람들에게 미안했으며 이 혐오와 좌절과 간절함 같은 것이 공감을 얻을 수 있을 거란 막연한 기대마저 가졌더랬다. 그러나 갈수록 모르겠는 거다. 애초에 생각하는 일 자체가 귀찮은 족속들에게, 실로 생각할 능력이 돼먹질 못한 시정잡배개쓰레기시궁창버러지 따위인 나란 새끼는 지들과 아무런 차이도 없는 새끼로 보일 텐데, 니나내나 도긴개긴인 마당에 악다구니쓰며 지랄쌩쇼에 매진하는 내가 또 얼마나 우스울 것인가. 결과만 놓고 보자면 다 마찬가지일 테니, 있는 대가릴 굴리지 않는 새끼들과 없는 대가릴 굴리겠다고 아등바등하는 내가 다 함께 어우러져 씹창을 낼 따름이랄까. 무슨 말을 더 하겠나. 백마 타고 오는 초인이 외줄 타는 난장이를 뛰어넘었다가 능지처참을 당하려나. 

3. 어떤 팟캐스트에서 에우다이모니아를 갖고 개소리를 한다. 개소리를 하긴 하는데, 그냥 단어 번역이 개판이란 것이고 어쨌든 고대에는 행복이 객관적인 어떤 것이었다더라, 그런데 요즘은 주관적인 만족 같은 뭐 그런 거더라, 그런데 행복에 지표를 두고 조사를 돌려 국가간에 순위를 매기더라, 뭐 그러고 넘어가더라. 그깟 거 틀려 봤자 별 상관 없는 거다. 그냥 잔가지, 곁가지, 없어도 되는 말. 덕윤리니 객관적 목록이론이니 논문거리야 많겠다만, 저 방송에서 하려던 말이 그건 아니었던 거고, 그냥 듣고 있자니 허망해지더라. 통계가 있고 항목이 있고 조사의 대상과 방법으로부터 결과에 이르는 과정에 어떤 왜곡이 있고 또 그 안에서 도출되어 나오는 함의가 있고, 그런 이야기들에 플라톤이나 아리스토텔레스의 문헌을 물고 뜯는 작업이 무슨 기여를 할 수 있으리라는 그림이랄까, 각이랄까, 뭐 와꾸랄까 그런 게 잘 안 나오는 것 같고. 진즉부터 철학이란 게 아예 없더라도 그래서 세상이 망하거나 인류가 멸종하거나 하는 일은 전혀 없으리라고 생각은 해 왔지만, 글쎄. 

4. 만일 좋음과 훌륭함과 정의에는 형상이 있는데 인간과 소에는 있는지 잘 모르겠고 먼지와 구더기와 똥오줌에는 없을 거라면, 하나 그 자체와 하나인 좋음과 하나인 인간과 하나인 구더기와 여기 있는 이 한 사람과 저기 있는 저 한 마리 구더기의 이 모든 하나들이 다 같은 하나이지도 전혀 다른 하나들이지도 않다고 해야만 한다면, 그래서 어떤 무엇이 정말로 그러한 것인지 알 수 없고 무엇이 어떠하지 않은데도 그러하다 말할 수 있는지도 알 수 없다면, 참과 앎은 어떻게 가능하고 거짓과 기만은 또 어떻게 가능하며 참과 거짓이 언제나 한결같은 경우와 때에 따라 이리저리 뒤섞이는 경우는 어떻게 구분할 수 있겠는지, 『파르메니데스』에서 『테아이테토스』와 『소피스트』로 하나의 문제에 대한 두 방향의 대답이 주어지고 있다는 그림을 그려 보고 싶고 이미 그게 그런 그림이라고 말하는 대단하신 노친네들이 없었던 것도 아니긴 한데, 모르겠네. 그걸 왜 하나, 하지 않으면 무슨 문제가 생기고 그걸 하면 뭐가 어떻게 나아지나, 그 얘기를 하는 게 나 하난가 아님 벌써 철 지난 옛 유행에 지나지 않는가, 잘 모르겠으니 읽어볼 수밖에.

5. 고대철학 하나, 현대영미형이상학 하나, 나머지 하나는 뭘 들어야 하려나. 강의 세 개에 강독 세 개, 아니, 네 갠가. 뭐 하나는 해 놓은 거 다시 보는 거고, 다른 하나는 남이 한 거 훑으면서 따라가는 거고, 또 다른 하나도 남이 하는 거 따라가면서 얘기 듣는 거고, 그렇게 치면 크게 무리랄 것도 없긴 하겠다만. 라틴어는 언제 다시 읽나. 관심분야에 한정해서 읽으려면 단편들만 수두룩 빽빽인가, 아니, 뭐 보에티우스 읽을까? 문법이랑 독해 연습이라고 생각하면 끼께로님 뵙고 싶긴 한데, 모르겠네. 

-蟲-

Posted by 시궁진창 버러지

댓글을 달아 주세요

1034. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 218b ]

καὶ ταῦτα μὲν ἰδίᾳ βουλεύσῃ προϊόντος τοῦ λόγου· κοινῇ δὲ μετ’ ἐμοῦ σοι συσκεπτέον ἀρχομένῳ πρῶτονὡς ἐμοὶ φαίνεταινῦν ἀπὸ τοῦ σοφιστοῦζητοῦντι καὶ ἐμφανίζοντι λόγῳ τί ποτ’ ἔστινῦν γὰρδὴ σύ τε κἀγὼ


1035. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 219d ]

μισθώσεων καὶ ἀγοράσεωντὸ δὲ λοιπόν κατ’ ἔργα  κατὰ λόγους χειρούμενον σύμπανχειρωτικὸν ἂν εἴηφαίνεται γοῦν ἐκ τῶν εἰρημένωντί δέτὴν χειρωτικὴν ἆρ’ οὐ διχῇ τμητέονπῇτὸ


1036. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 224e ]

ἀγοραστικόνκαπηλικὸν εἴτε αὐτοπωλικόνἀμφοτέρωςὅτιπερ ἂν  περὶ τὰ τοιαῦτα μαθηματοπωλικὸν γένοςἀεὶ σὺ προσερεῖςὡς φαίνῃσοφιστικόνἀνάγκη· τῷ γὰρ λόγῳ δεῖ συνακολουθεῖνἔτι δὴσκοπῶμεν εἴ τινι τοιῷδε προσέοικεν ἄρα


1037. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 226d ]

διακρίσεσι τὸ μὲν χεῖρον ἀπὸ βελτίονος ἀποχωρίζειν ἦντὸ δ’ ὅμοιον ἀφ’ ὁμοίουσχεδὸν οὕτω νῦν λεχθὲν φαίνεταιτῆς μὲν τοίνυν ὄνομα οὐκ ἔχω λεγόμενον· τῆς δὲ καταλειπούσης μὲν τὸ βέλτιονδιακρίσεωςτὸ δὲ χεῖρον


1038. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 228d ]

μὲν οὖνψυχὴν ἄρα ἀνόητον αἰσχρὰν καὶ ἄμετρον θετέονἔοικενἔστι δὴ δύο ταῦταὡς φαίνεταικακῶν ἐν αὐτῇ γένητὸ μὲν πονηρία καλούμενον ὑπὸ τῶν πολλῶννόσος αὐτῆς σαφέστατα ὄνναί.


1039. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 229a ]

τινὲ ἐγενέσθηντίνε τούτωπερὶ μὲν αἶσχος γυμναστικήπερὶ δὲ νόσον ἰατρικήφαίνεσθονοὐκοῦν καὶ περὶ μὲν ὕβριν καὶ ἀδικίαν καὶ δειλίαν  κολαστικὴ πέφυκε τεχνῶν μάλιστα δὴ πασῶν


1040. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 231a ]

οὖντί δέτοὺς ταύτῃ χρωμένους τῇ τέχνῃ τίνας φήσομενἐγὼ μὲν γὰρ φοβοῦμαι σοφιστὰς φάναιτί δήμὴ μεῖζον αὐτοῖς προσάπτωμεν γέραςἀλλὰ μὴν προσέοικέ γε τοιούτῳ τινὶ τὰ νῦν


1041. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 231c ]

εἶναι λεγέσθω πλὴν  γένει γενναία σοφιστικήλεγέσθω μέν· ἀπορῶ δὲ ἔγωγε ἤδη διὰ τὸ πολλὰ πεφάνθαιτί χρή ποτε ὡς ἀληθῆ λέγοντα καὶ διισχυριζόμενον εἰπεῖν ὄντως εἶναι τὸν σοφιστήνεἰκότωςγε σὺ ἀπορῶν.


1042. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 231d ]

δὴ στάντες οἷον ἐξαναπνεύσωμενκαὶ πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς διαλογισώμεθα ἅμα ἀναπαυόμενοιφέρεὁπόσα ἡμῖν  σοφιστὴς πέφανταιδοκῶ μὲν γάρτὸ πρῶτον ηὑρέθη νέων καὶ πλουσίων ἔμμισθοςθηρευτήςναίτὸ δέ γε δεύτερον


1043. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 232a ]

καθαρτὴν αὐτὸν εἶναιπαντάπασι μὲν οὖνἆρ’ οὖν ἐννοεῖςὅταν ἐπιστήμων τις πολλῶν φαίνηταιμιᾶς δὲ τέχνης ὀνόματι προσαγορεύηταιτὸ φάντασμα τοῦτο ὡς οὐκ ἔσθ’ ὑγιέςἀλλὰ δῆλον ὡς πάσχων αὐτὸ


1044. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 232d ]

ἕκαστον αὐτὸν τὸν δημιουργὸν ἀντειπεῖνδεδημοσιωμένα που καταβέβληται γεγραμμένα τῷ βουλομένῳ μαθεῖντὰ Πρωταγόρειά μοι φαίνῃ περί τε πάλης καὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν εἰρηκέναικαὶ πολλῶνγε μακάριεἑτέρωνἀτὰρ δὴ


1045. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 232e ]

τῆς ἀντιλογικῆς τέχνης ἆρ’ οὐκ ἐν κεφαλαίῳ περὶ πάντων πρὸς ἀμφισβήτησιν ἱκανή τις δύναμις ἔοικ’ εἶναιφαίνεται γοῦν δὴ σχεδὸν οὐδὲν ὑπολιπεῖνσὺ δὴ πρὸς θεῶν παῖδυνατὸν ἡγῇ τοῦτοτάχαγὰρ ἂν ὑμεῖς


1046. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 233b ]

νέοις δόξαν παρασκευάζειν ὡς εἰσὶ πάντα πάντων αὐτοὶ σοφώτατοιδῆλον γὰρ ὡς εἰ μήτε ἀντέλεγον ὀρθῶς μήτε ἐκείνοις ἐφαίνοντοφαινόμενοί τε εἰ μηδὲν αὖ μᾶλλον ἐδόκουν διὰ τὴν ἀμφισβήτησινεἶναι φρόνιμοιτὸ σὸν δὴ τοῦτοσχολῇ ποτ’


1047. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 233b ]

παρασκευάζειν ὡς εἰσὶ πάντα πάντων αὐτοὶ σοφώτατοιδῆλον γὰρ ὡς εἰ μήτε ἀντέλεγον ὀρθῶς μήτε ἐκείνοις ἐφαίνοντοφαινόμενοί τε εἰ μηδὲν αὖ μᾶλλον ἐδόκουν διὰ τὴν ἀμφισβήτησιν εἶναιφρόνιμοιτὸ σὸν δὴ τοῦτοσχολῇ ποτ’ ἂν


1048. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 233c ]

γὰρ οὔδρῶσι δέ γε τοῦτο πρὸς ἅπανταφαμένναίπάντα ἄρα σοφοὶ τοῖς μαθηταῖς φαίνονταιτί μήνοὐκ ὄντες γε· ἀδύνατον γὰρ τοῦτό γε ἐφάνηπῶς γὰρ οὐκ ἀδύνατον;


1049. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 233c ]

πάντα ἄρα σοφοὶ τοῖς μαθηταῖς φαίνονταιτί μήνοὐκ ὄντες γε· ἀδύνατον γὰρ τοῦτό γε ἐφάνηπῶς γὰρ οὐκ ἀδύνατονδοξαστικὴν ἄρα τινὰ περὶ πάντων ἐπιστήμην  σοφιστὴς ἡμῖν ἀλλ’ οὐκ


1050. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 234d ]

ἐγγύθεν καὶ διὰ παθημάτων ἀναγκαζομένους ἐναργῶς ἐφάπτεσθαι τῶν ὄντωνμεταβάλλειν τὰς τότε γενομένας δόξαςὥστε σμικρὰ μὲν φαίνεσθαι τὰ μεγάλαχαλεπὰ δὲ τὰ ῥᾴδιακαὶ πάντα πάντῃἀνατετράφθαι τὰ ἐν τοῖς λόγοις φαντάσματα ὑπὸ τῶν


1051. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 235d ]

εὖκαὶ ταῦτα ταύτῃ ποιητέονκατὰ δὴ τὸν παρεληλυθότα τρόπον τῆς διαιρέσεως ἔγωγέ μοι καὶ νῦν φαίνομαι δύο καθορᾶν εἴδη τῆς μιμητικῆς· τὴν δὲ ζητουμένην ἰδέανἐν ὁποτέρῳ ποθ’ ἡμῖν οὖσατυγχάνεικαταμαθεῖν οὐδέπω


1052. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 236a ]

τῶν καλῶν ἀληθινὴν συμμετρίανοἶσθ’ ὅτι σμικρότερα μὲν τοῦ δέοντος τὰ ἄνωμείζω δὲ τὰ κάτω φαίνοιτ’ ἂν διὰ τὸ τὰ μὲν πόρρωθεντὰ δ’ ἐγγύθεν ὑφ’ ἡμῶν ὁρᾶσθαιπάνυ μὲν οὖνἆρ’ οὖν


1053. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 236b ]

μιμητικῆς τὸ ἐπὶ τούτῳ μέρος κλητέον ὅπερ εἴπομεν ἐν τῷ πρόσθενεἰκαστικήνκλητέοντί δέτὸ φαινόμενον μὲν διὰ τὴν οὐκ ἐκ καλοῦ θέαν ἐοικέναι τῷ καλῷδύναμιν δὲ εἴ τις λάβοι τὰ τηλικαῦταἱκανῶς ὁρᾶν,


1054. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 236b ]

δὲ εἴ τις λάβοι τὰ τηλικαῦτα ἱκανῶς ὁρᾶνμηδ’ εἰκὸς  φησιν ἐοικέναιτί καλοῦμενἆρ’ οὐκἐπείπερ φαίνεται μένἔοικε δὲ οὔφάντασματί μήνοὐκοῦν πάμπολυ καὶ κατὰ τὴν ζωγραφίαν τοῦτο τὸ


1055. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 236e ]

πῶς καὶ πρὸς τί τοῦτο εἴρηκαςὄντως μακάριεἐσμὲν ἐν παντάπασι χαλεπῇ σκέψειτὸ γὰρ φαίνεσθαι τοῦτο καὶ τὸ δοκεῖνεἶναι δὲ μήκαὶ τὸ λέγειν μὲν ἄτταἀληθῆ δὲ μήπάντα ταῦτά ἐστι μεστὰ


1056. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 239a ]

πῶς γὰρ οὔοὐκοῦν τό γε εἶναι προσάπτειν πειρώμενος ἐναντία τοῖς πρόσθεν ἔλεγονφαίνῃτί δέτοῦτο προσάπτων οὐχ ὡς ἑνὶ διελεγόμηνναίκαὶ μὴν ἄλογόν γε λέγων καὶ


1057. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 239c ]

μέχρι τούτου λέγωμεν ὡς παντὸς μᾶλλον πανούργως εἰς ἄπορον  σοφιστὴς τόπον καταδέδυκενκαὶ μάλα δὴ φαίνεταιτοιγαροῦν εἴ τινα φήσομεν αὐτὸν ἔχειν φανταστικὴν τέχνηνῥᾳδίως ἐκ ταύτηςτῆς χρείας τῶν λόγων


1058. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 241d ]

καὶ βιάζεσθαι τό τε μὴ ὂν ὡς ἔστι κατά τι καὶ τὸ ὂν αὖ πάλιν ὡς οὐκ ἔστι πῃφαίνεται τὸ τοιοῦτον διαμαχετέον ἐν τοῖς λόγοιςπῶς γὰρ οὐ φαίνεται καὶ τὸ λεγόμενον δὴ τοῦτο τυφλῷ;


1059. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 241d ]

ὂν αὖ πάλιν ὡς οὐκ ἔστι πῃφαίνεται τὸ τοιοῦτον διαμαχετέον ἐν τοῖς λόγοιςπῶς γὰρ οὐ φαίνεται καὶ τὸ λεγόμενον δὴ τοῦτο τυφλῷτούτων γὰρ μήτ’ ἐλεγχθέντων μήτε ὁμολογηθέντων σχολῇ ποτέ τιςοἷός τε


1060. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 242c ]

ἐπὶ κρίσιν ὥρμησε τοῦ τὰ ὄντα διορίσασθαι πόσα τε καὶ ποῖά ἐστινπῇμῦθόν τινα ἕκαστος φαίνεταί μοι διηγεῖσθαι παισὶν ὡς οὖσιν ἡμῖν μὲν ὡς τρία τὰ ὄνταπολεμεῖ δὲ ἀλλήλοις ἐνίοτε αὐτῶν


1061. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 245b ]

αἵρεσινἀληθέστατα μέντοι λέγειςπεπονθός τε γὰρ τὸ ὂν ἓν εἶναί πως οὐ ταὐτὸν ὂν τῷ ἑνὶ φανεῖταικαὶ πλέονα δὴ τὰ πάντα ἑνὸς ἔσταιναίκαὶ μὴν ἐάν γε τὸ ὂν  μὴ


1062. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 245e ]

ὅλον ἀναγκαῖον αὐτὸ εἶναικομιδῇ γεκαὶ τοίνυν ἄλλα μυρία ἀπεράντους ἀπορίας ἕκαστον εἰληφὸς φανεῖται τῷ τὸ ὂν εἴτε δύο τινὲ εἴτε ἓν μόνον εἶναι λέγοντιδηλοῖ σχεδὸν καὶ τὰ νῦν ὑποφαίνοντα·


1063. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 248a ]

λέγεινδέχονται τοῦτοκαλῶς· ἴσως γὰρ ἂν εἰς ὕστερον ἡμῖν τε καὶ τούτοις ἕτερον ἂν φανείηπρὸς μὲν οὖν τούτους τοῦτο ἡμῖν ἐνταῦθα μενέτω συνομολογηθένμένειπρὸς δὴ τοὺς ἑτέρους ἴωμεν,


1064. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 249b ]

καὶ ψυχὴν <ἔχειν>, ἀκίνητον μέντοι τὸ παράπαν ἔμψυχον ὂν ἑστάναιπάντα ἔμοιγε ἄλογα ταῦτ’ εἶναι φαίνεταικαὶ τὸ κινούμενον δὴ καὶ κίνησιν συγχωρητέον ὡς ὄνταπῶς δ’ οὔσυμβαίνει δ’ οὖν,


1065. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 249d ]

κεκινημένατὸ ὄν τε καὶ τὸ πᾶν συναμφότερα λέγεινἀληθέστατατί οὖνἆρ’ οὐκ ἐπιεικῶς ἤδη φαινόμεθα περιειληφέναι τῷ λόγῳ τὸ ὄνπάνυ μὲν οὖνβαβαὶ †μέντ’ ἂν ἄρα,†  Θεαίτητεὥς μοι


1066. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 249e ]

αὖ καὶ τί τοῦτ’ εἴρηκας μακάριεοὐκ ἐννοεῖς ὅτι νῦν ἐσμεν ἐν ἀγνοίᾳ τῇ πλείστῃ περὶ αὐτοῦφαινόμεθα δέ τι λέγειν ἡμῖν αὐτοῖςἐμοὶ γοῦν· ὅπῃ δ’ αὖ λελήθαμεν οὕτως ἔχοντεςοὐ πάνυ συνίημι.


1067. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 250e ]

ἐν ἐλάττονί τινι νῦν ἐσμεν ἀπορίᾳ περὶ τὸ ὄνἐμοὶ μέν ξένεεἰ δυνατὸν εἰπεῖνἐν πλείονι φαινόμεθατοῦτο μὲν τοίνυν ἐνταῦθα κείσθω διηπορημένον· ἐπειδὴ δὲ ἐξ ἴσου τό τε ὂν καὶ τὸ μὴ ὂν


1068. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 256d ]

περὶ ὧν καὶ ἐν οἷς προυθέμεθα σκοπεῖνκαὶ πῶςἀδύνατον γὰρ συγχωρεῖν ἐλάττω τὸν ἀριθμὸν τοῦ νυνδὴ φανέντοςἀδεῶς ἄρα τὴν κίνησιν ἕτερον εἶναι τοῦ ὄντος διαμαχόμενοι λέγωμενἀδεέσταταμὲν οὖνοὐκοῦν


1069. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 257b ]

τοῦ ὄντος ἀλλ’ ἕτερον μόνονπῶςοἷον ὅταν εἴπωμέν τι μὴ μέγατότε μᾶλλόν τί σοι φαινόμεθα τὸ σμικρὸν  τὸ ἴσον δηλοῦν τῷ ῥήματικαὶ πῶςοὐκ ἄρ’ἐναντίον ὅταν ἀπόφασις λέγηται


1070. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 257c ]

μὲν οὖντόδε δὲ διανοηθῶμενεἰ καὶ σοὶ συνδοκεῖτὸ ποῖον θατέρου μοι φύσις φαίνεται κατακεκερματίσθαι καθάπερ ἐπιστήμηπῶςμία μέν ἐστί που καὶ ἐκείνητὸ δ’ ἐπί τῳ γιγνόμενον


1071. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 258a ]

τι μᾶλλον εἶναι θάτερον θατέρουτί μήνκαὶ τἆλλα δὴ ταύτῃ λέξομενἐπείπερ  θατέρου φύσις ἐφάνη τῶν ὄντων οὖσαἐκείνης δὲ οὔσης ἀνάγκη δὴ καὶ τὰ μόρια αὐτῆς μηδενὸς ἧττον ὄντα τιθέναιπῶς


1072. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 260d ]

οὔτε λέγειν· οὐσίας γὰρ οὐδὲν οὐδαμῇ τὸ μὴ ὂν μετέχεινἦν ταῦτανῦν δέ γε τοῦτο μὲν ἐφάνη μετέχον τοῦ ὄντοςὥστε ταύτῃ μὲν ἴσως οὐκ ἂν μάχοιτο ἔτι· τάχα δ’ ἂν φαίη τῶν εἰδῶν τὰ μὲν


1073. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 260e ]

μὴ συνισταμένης τῆς κοινωνίαςδιὰ ταῦτ’ οὖν λόγον πρῶτον καὶ δόξαν καὶ φαντασίαν διερευνητέον ὅτι ποτ’ ἔστινἵνα φανέντων καὶ τὴν κοινωνίαν αὐτῶν τῷ μὴ ὄντι κατίδωμενκατιδόντες δὲ τὸψεῦδος ὂν ἀποδείξωμενἀποδείξαντες


1074. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 261a ]

δέ γε ξένεἔοικεν ἀληθὲς εἶναι τὸ περὶ τὸν σοφιστὴν κατ’ ἀρχὰς λεχθένὅτι δυσθήρευτον εἴη τὸ γένοςφαίνεται γὰρ οὖν προβλημάτων γέμεινὧν ἐπειδάν τι προβάλῃτοῦτο πρότερον ἀναγκαῖονδιαμάχεσθαι πρὶν ἐπ’ αὐτὸν ἐκεῖνον


1075. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 261b ]

περὶ δόξαν ἀποδεῖξαικαὶ μετὰ τοῦτο ἴσως ἕτερονκαὶ ἔτ’ ἄλλο μετ’ ἐκεῖνο· καὶ πέραςὡς ἔοικενοὐδὲν φανήσεταί ποτεθαρρεῖν Θεαίτητεχρὴ τὸν καὶ σμικρόν τι δυνάμενον εἰς τὸ πρόσθεν ἀεὶπροϊέναιτί γὰρ


1076. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 261d ]

φέρε δήκαθάπερ περὶ τῶν εἰδῶν καὶ τῶν γραμμάτων ἐλέγομενπερὶ τῶν ὀνομάτων πάλιν ὡσαύτως ἐπισκεψώμεθαφαίνεται γάρ πῃ ταύτῃ τὸ νῦν ζητούμενοντὸ ποῖον οὖν δὴ περὶ τῶν ὀνομάτωνὑπακουστέονεἴτε πάντα


1077. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 264a ]

εἰπεῖν ἕτερόν τι πλὴν φαντασίανοὐδένοὐκοῦν ἐπείπερ λόγος ἀληθὴς ἦν καὶ ψευδήςτούτων δ’ ἐφάνη διάνοια μὲν αὐτῆς πρὸς ἑαυτὴν ψυχῆς διάλογοςδόξα δὲ διανοίας ἀποτελεύτησις, “φαίνεται” δὲ λέγομεν


1078. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 264b ]

καὶ ψευδήςτούτων δ’ ἐφάνη διάνοια μὲν αὐτῆς πρὸς ἑαυτὴν ψυχῆς διάλογοςδόξα δὲ διανοίας ἀποτελεύτησις, “φαίνεται” δὲ  λέγομεν σύμμειξις αἰσθήσεως καὶ δόξηςἀνάγκη δὴ καὶ τούτων τῷ λόγῳσυγγενῶν ὄντων ψευδῆ τε αὐτῶν


1079. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 264c ]

ἔργον ἐπιβαλλοίμεθα ζητοῦντες αὐτόκατανοῶμὴ τοίνυν μηδ’ εἰς τὰ λοιπὰ ἀθυμῶμενἐπειδὴ γὰρ πέφανται ταῦτατῶν ἔμπροσθεν ἀναμνησθῶμεν κατ’ εἴδη διαιρέσεωνποίων δήδιειλόμεθα τῆςεἰδωλοποιικῆς εἴδη δύο,


1080. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 264c ]

ὡς ἀποροῖμεν εἰς ὁποτέραν θήσομενἦν ταῦτακαὶ τοῦθ’ ἡμῶν ἀπορουμένων ἔτι μείζων κατεχύθη σκοτοδινίαφανέντος τοῦ λόγου τοῦ πᾶσιν ἀμφισβητοῦντος ὡς οὔτε εἰκὼν οὔτε εἴδωλον οὔτεφάντασμ’ εἴη τὸ παράπαν οὐδὲν


1081. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 264d ]

οὐδὲν διὰ τὸ μηδαμῶς μηδέποτε μηδαμοῦ ψεῦδος εἶναιλέγεις ἀληθῆνῦν δέ γ’ ἐπειδὴ πέφανται μὲν λόγοςπέφανται δ’ οὖσα δόξα ψευδήςἐγχωρεῖ δὴ μιμήματα τῶν ὄντων εἶναι καὶ τέχνην ἐκ ταύτηςγίγνεσθαι


1082. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 264d ]

διὰ τὸ μηδαμῶς μηδέποτε μηδαμοῦ ψεῦδος εἶναιλέγεις ἀληθῆνῦν δέ γ’ ἐπειδὴ πέφανται μὲν λόγοςπέφανται δ’ οὖσα δόξα ψευδήςἐγχωρεῖ δὴ μιμήματα τῶν ὄντων εἶναι καὶ τέχνην ἐκ ταύτηςγίγνεσθαι τῆς διαθέσεως


1083. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 266e ]

τὸ δὲ φανταστικὸν ἔμελλεν εἶναι γένοςεἰ τὸ ψεῦδος ὄντως ὂν ψεῦδος καὶ τῶν ὄντων ἕν τι φανείη πεφυκόςἦν γὰρ οὖνοὐκοῦν ἐφάνη τε καὶ διὰ ταῦτα δὴ καταριθμήσομεν αὐτὼ νῦν ἀναμφισβητήτως


1084. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 266e ]

ψεῦδος ὄντως ὂν ψεῦδος καὶ τῶν ὄντων ἕν τι φανείη πεφυκόςἦν γὰρ οὖνοὐκοῦν ἐφάνη τε καὶ διὰ ταῦτα δὴ καταριθμήσομεν αὐτὼ νῦν ἀναμφισβητήτως εἴδη δύοναίτὸ


1085. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 267a ]

πῶς φῄςὅταν οἶμαι τὸ σὸν σχῆμά τις τῷ ἑαυτοῦ χρώμενος σώματι προσόμοιον  φωνὴν φωνῇ φαίνεσθαι ποιῇμίμησις τοῦτο τῆς φανταστικῆς μάλιστα κέκληταί πουναίμιμητικὸν δὴ τοῦτο αὐτῆςπροσειπόντες


1086. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 267c ]

οὐκ ἀγνοοῦντες μένδοξάζοντες δέ πῃσφόδρα ἐπιχειροῦσιν πολλοὶ τὸ δοκοῦν σφίσιν τοῦτο ὡς ἐνὸν αὐτοῖς προθυμεῖσθαι φαίνεσθαι ποιεῖνὅτι μάλιστα ἔργοις τε καὶ λόγοις μιμούμενοικαὶ πάνυ γεπολλοίμῶν οὖν πάντες

=============================================

619. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 218a ]

κινδυνεύει πρὸς μὲν ταῦτα οὐδὲν ἔτι λεκτέον εἶναιΘεαίτητε· πρὸς δὲ σὲ ἤδη τὸ μετὰ τοῦτοὡς ἔοικεγίγνοιτο ἂν  λόγοςἂν δ’ ἄρα τι τῷ μήκει πονῶν ἄχθῃμὴ ἐμὲ αἰτιᾶσθαι τούτωνἀλλὰ τούσδε τοὺς


620. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 221d ]

ὡς παντὸς δεῖ τοιοῦτος εἶναι τό γε ὄνομα τοῦτο ἔχωνἀλλά τινα τέχνην αὐτὸν ἡμῖν ἔχονταὡς ἔοικεθετέοντίνα ποτ’ οὖν δὴ ταύτηνἆρ’  πρὸς θεῶν ἠγνοήκαμεν τἀνδρὸς τὸν ἄνδρα ὄντα


621. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 222a ]

γε. μέχρι μὲν τοίνυν ἐνταῦθα  σοφιστὴς καὶ  ἀσπαλιευτὴς ἅμα ἀπὸ τῆς κτητικῆς τέχνης πορεύεσθονἐοίκατον γοῦνἐκτρέπεσθον δέ γε ἀπὸ τῆς ζῳοθηρικῆς μὲν ἐπὶ θάλαττάν που καὶ ποταμοὺς καὶλίμναςτὰ


622. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 222d ]

τὸ μὲν μισθαρνητικόν ἐστιντὸ δὲ δωροφορικόνοὐ μανθάνωτῇ τῶν ἐρώντων θήρᾳ τὸν νοῦνὡς ἔοικαςοὔπω προσέσχεςτοῦ πέριὅτι τοῖς θηρευθεῖσι δῶρα προσεπιδιδόασινἀληθέστατα λέγεις.


623. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 223b ]

εἰπὼν τὸ προσῆκον ὄνομ’ ἂν ἡγοῦμαι καλεῖν αὐτόνκατὰ δὴ τὸν νῦν Θεαίτητελόγονὡς ἔοικεν τέχνης οἰκειωτικῆς, <χειρωτικῆς>, κτητικῆςθηρευτικῆςζῳοθηρίαςπεζοθηρίαςχερσαίαςἡμεροθηρικῆςἀνθρωποθηρίας, <πιθανοθηρίας>, ἰδιοθηρίας,


624. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 226a ]

νῦν τέταρτον τὸν μεταδιωκόμενον ὑφ’ ἡμῶν σοφιστήνοὐδὲν ἀλλ’  τὸ χρηματιστικὸν γένοςὡς ἔοικενἐριστικῆς ὂν τέχνηςτῆς ἀντιλογικῆςτῆς ἀμφισβητητικῆςτῆς μαχητικῆςτῆς ἀγωνιστικῆςτῆςκτητικῆς ἔστινὡς  λόγος


625. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 228d ]

οὐδὲν ἄλλο πλὴν παραφροσύνηπάνυ μὲν οὖνψυχὴν ἄρα ἀνόητον αἰσχρὰν καὶ ἄμετρον θετέονἔοικενἔστι δὴ δύο ταῦταὡς φαίνεταικακῶν ἐν αὐτῇ γένητὸ μὲν πονηρία καλούμενον ὑπὸ τῶνπολλῶν,


626. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 229e ]

τοῦτο ἔτι πῃ σχίζεσθαικατὰ τίτῆς ἐν τοῖς λόγοις διδασκαλικῆς  μὲν τραχυτέρα τις ἔοικεν ὁδὸς εἶναιτὸ δ’ ἕτερον αὐτῆς μόριον λειότεροντὸ ποῖον δὴ τούτων ἑκάτερον λέγομεντὸ μὲν


627. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 230a ]

παραμυθούμενοι· τὸ δ’ οὖν σύμπαν αὐτὸ ὀρθότατα εἴποι τις ἂν νουθετητικήνἔστιν οὕτωςτὸ δέ γεεἴξασί τινες αὖ λόγον ἑαυτοῖς δόντες ἡγήσασθαι πᾶσαν ἀκούσιον ἀμαθίαν εἶναικαὶ μαθεῖν οὐδένποτ’ ἂν ἐθέλειν τὸν


628. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 232e ]

ἑτέρωνἀτὰρ δὴ τὸ τῆς ἀντιλογικῆς τέχνης ἆρ’ οὐκ ἐν κεφαλαίῳ περὶ πάντων πρὸς ἀμφισβήτησιν ἱκανή τις δύναμις ἔοικ’ εἶναιφαίνεται γοῦν δὴ σχεδὸν οὐδὲν ὑπολιπεῖνσὺ δὴ πρὸς θεῶν παῖδυνατὸν ἡγῇ τοῦτο;


629. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 233e ]

πῶς πάντα εἶπεςτὴν ἀρχὴν τοῦ ῥηθέντος σύ γ’ ἡμῖν εὐθὺς ἀγνοεῖς· τὰ γὰρ σύμπανταὡς ἔοικαςοὐ μανθάνειςοὐ γὰρ οὖνλέγω τοίνυν σὲ καὶ ἐμὲ τῶν πάντων καὶ πρὸς ἡμῖν τἆλλα ζῷα


630. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 236b ]

ἐν τῷ πρόσθενεἰκαστικήνκλητέοντί δέτὸ φαινόμενον μὲν διὰ τὴν οὐκ ἐκ καλοῦ θέαν ἐοικέναι τῷ καλῷδύναμιν δὲ εἴ τις λάβοι τὰ τηλικαῦτα ἱκανῶς ὁρᾶνμηδ’ εἰκὸς  φησιν ἐοικέναιτί καλοῦμεν;


631. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 236b ]

ἐκ καλοῦ θέαν ἐοικέναι τῷ καλῷδύναμιν δὲ εἴ τις λάβοι τὰ τηλικαῦτα ἱκανῶς ὁρᾶνμηδ’ εἰκὸς  φησιν ἐοικέναιτί καλοῦμενἆρ’ οὐκἐπείπερ φαίνεται μένἔοικε δὲ οὔφάντασματί μήνοὐκοῦνπάμπολυ καὶ


632. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 236b ]

τις λάβοι τὰ τηλικαῦτα ἱκανῶς ὁρᾶνμηδ’ εἰκὸς  φησιν ἐοικέναιτί καλοῦμενἆρ’ οὐκἐπείπερ φαίνεται μένἔοικε δὲ οὔφάντασματί μήνοὐκοῦν πάμπολυ καὶ κατὰ τὴν ζωγραφίαν τοῦτο τὸ μέρος ἐστὶ


633. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 236d ]

ἁνὴρ καὶ κατιδεῖν παγχάλεποςἐπεὶ καὶ νῦν μάλα εὖ καὶ κομψῶς εἰς ἄπορον εἶδος διερευνήσασθαι καταπέφευγενἔοικενἆρ’ οὖν αὐτὸ γιγνώσκων σύμφης σε οἷον ῥύμη τις ὑπὸ τοῦ λόγουσυνειθισμένον συνεπεσπάσατο πρὸς τὸ


634. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 237e ]

τὸ δὲ “τινὲς” πολλῶνπῶς γὰρ οὔτὸν δὲ δὴ μὴ τὶ λέγοντα ἀναγκαιότατονὡς ἔοικεπαντάπασι μηδὲν λέγεινἀναγκαιότατον μὲν οὖνἆρ’ οὖν οὐδὲ τοῦτο συγχωρητέοντὸ τὸν τοιοῦτον λέγειν


635. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 238b ]

μηδ’ ἐπιχειρῶμεν ἀριθμοῦ μήτε πλῆθος μήτε ἓν πρὸς τὸ μὴ ὂν προσφέρεινοὔκουν ἂν ὀρθῶς γεὡς ἔοικενἐπιχειροῖμενὥς φησιν  λόγοςπῶς οὖν ἂν  διὰ τοῦ στόματος φθέγξαιτο ἄν τις  καὶ τῇ


636. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 240b ]

ἕτερον δὲ λέγεις τοιοῦτον ἀληθινόν ἐπὶ τίνι τὸ τοιοῦτον εἶπεςοὐδαμῶς ἀληθινόν γεἀλλ’ ἐοικὸς μένἆρα τὸ ἀληθινὸν ὄντως ὂν λέγωνοὕτωςτί δέτὸ μὴ ἀληθινὸν ἆρ’ ἐναντίον


637. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 240b ]

τί δέτὸ μὴ ἀληθινὸν ἆρ’ ἐναντίον ἀληθοῦςτί μήνοὐκ ὄντως οὐκ ὂν ἄρα λέγεις τὸ ἐοικόςεἴπερ αὐτό γε μὴ ἀληθινὸν ἐρεῖςἀλλ’ ἔστι γε μήν πωςοὔκουν ἀληθῶς γεφῄς.


638. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 241c ]

μικρὸν μέρος τοίνυν αὐτῶν διεληλύθαμενοὐσῶν ὡς ἔπος εἰπεῖν ἀπεράντωνἀδύνατόν γ’ ἄνὡς ἔοικενεἴη τὸν σοφιστὴν ἑλεῖνεἰ ταῦτα οὕτως ἔχειτί οὖνοὕτως ἀποστησόμεθα νῦν μαλθακισθέντες;οὔκουν


639. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 245d ]

οὔτε γένεσιν ὡς οὖσαν δεῖ προσαγορεύειν τὸ ἓν  τὸ ὅλον ἐν τοῖς οὖσι μὴ τιθένταπαντάπασιν ἔοικε ταῦθ’ οὕτως ἔχεινκαὶ μὴν οὐδ’ ὁποσονοῦν τι δεῖ τὸ μὴ ὅλον εἶναι· ποσόν τι γὰρ ὄνὁπόσον


640. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 246a ]

ὄντος οὐδὲν εὐπορώτερον εἰπεῖν ὅτι ποτ’ ἔστινοὐκοῦν πορεύεσθαι χρὴ καὶ ἐπὶ τούτουςκαὶ μὴν ἔοικέ γε ἐν αὐτοῖς οἷον γιγαντομαχία τις εἶναι διὰ τὴν ἀμφισβήτησιν περὶ τῆς οὐσίας πρὸς ἀλλήλους.πῶς;


641. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 249c ]

ἰσχυρίζηται περί τινος ὁπῃοῦνσφόδρα γετῷ δὴ φιλοσόφῳ καὶ ταῦτα μάλιστα τιμῶντι πᾶσαὡς ἔοικενἀνάγκη διὰ ταῦτα μήτε τῶν ἓν  καὶ τὰ πολλὰ εἴδη λεγόντων τὸ πᾶν ἑστηκὸς ἀποδέχεσθαιτῶν


642. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 250c ]

εἶναι λέγωμενοὐκ ἄρα κίνησις καὶ στάσις ἐστὶ συναμφότερον τὸ ὂν ἀλλ’ ἕτερον δή τι τούτωνἔοικενκατὰ τὴν αὑτοῦ φύσιν ἄρα τὸ ὂν οὔτε ἕστηκεν οὔτε κινεῖταισχεδόνποῖ δὴ χρὴ


643. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 252a ]

οὐσίας μὴ προσκοινωνοῦνοὐκ ἔσταιταχὺ δὴ ταύτῃ γε τῇ συνομολογίᾳ πάντα ἀνάστατα γέγονενὡς ἔοικενἅμα τε τῶν τὸ πᾶν κινούντων καὶ τῶν ὡς ἓν ἱστάντων καὶ ὅσοι κατ’ εἴδη τὰ ὄντα κατὰ ταὐτὰ


644. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 254a ]

τοῦ μὴ ὄντος σκοτεινότητατριβῇ προσαπτόμενος αὐτῆςδιὰ τὸ σκοτεινὸν τοῦ τόπου κατανοῆσαι χαλεπός·  γάρἔοικεν δέ γε φιλόσοφοςτῇ τοῦ ὄντος ἀεὶ διὰ λογισμῶν προσκείμενος ἰδέᾳδιὰ τὸλαμπρὸν αὖ τῆς χώρας


645. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 256e ]

κινδυνεύει. περὶ ἕκαστον ἄρα τῶν εἰδῶν πολὺ μέν ἐστι τὸ ὄνἄπειρον δὲ πλήθει τὸ μὴ ὄνἔοικενοὐκοῦν καὶ τὸ ὂν αὐτὸ τῶν ἄλλων ἕτερον εἶναι λεκτέονἀνάγκηκαὶ τὸ


646. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 257b ]

δικαιότατα εἴρηκαςἴδωμεν δὴ καὶ τόδετὸ ποῖονὁπόταν τὸ μὴ ὂν λέγωμενὡς ἔοικενοὐκ ἐναντίον τι λέγομεν τοῦ ὄντος ἀλλ’ ἕτερον μόνονπῶςοἷον ὅταν εἴπωμέν τι μὴ μέγα,


647. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 257e ]

αὖ πάλιν ἀντιτεθὲν οὕτω συμβέβηκεν εἶναι τὸ μὴ καλόνοὕτωςὄντος δὴ πρὸς ὂν ἀντίθεσιςὡς ἔοικ’εἶναί τις συμβαίνει τὸ μὴ καλόνὀρθότατατί οὖνκατὰ τοῦτον τὸν λόγον ἆρα μᾶλλον μὲν


648. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 258a ]

οὔσης ἀνάγκη δὴ καὶ τὰ μόρια αὐτῆς μηδενὸς ἧττον ὄντα τιθέναιπῶς γὰρ οὔοὐκοῦνὡς ἔοικεν τῆς θατέρου μορίου φύσεως καὶ τῆς τοῦ ὄντος πρὸς ἄλληλα ἀντικειμένων ἀντίθεσις οὐδὲν ἧττονεἰ


649. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 261a ]

αὐτὸ ἐνδήσωμενεἴπερ ἔνοχός ἐστιν καὶ ἀπολύσαντες ἐν ἄλλῳ γένει ζητῶμενκομιδῇ δέ γε ξένεἔοικεν ἀληθὲς εἶναι τὸ περὶ τὸν σοφιστὴν κατ’ ἀρχὰς λεχθένὅτι δυσθήρευτον εἴη τὸ γένοςφαίνεται γὰρ οὖν προβλημάτων


650. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 261b ]

λόγον καὶ περὶ δόξαν ἀποδεῖξαικαὶ μετὰ τοῦτο ἴσως ἕτερονκαὶ ἔτ’ ἄλλο μετ’ ἐκεῖνο· καὶ πέραςὡς ἔοικενοὐδὲν φανήσεταί ποτεθαρρεῖν Θεαίτητεχρὴ τὸν καὶ σμικρόν τι δυνάμενον εἰς τὸ πρόσθενἀεὶ προϊέναι.


651. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 263d ]

περὶ δὴ σοῦ λεγόμενα, <λεγόμεναμέντοι θάτερα ὡς τὰ αὐτὰ καὶ μὴ ὄντα ὡς ὄνταπαντάπασιν ὡς ἔοικεν  τοιαύτη σύνθεσις ἔκ τε ῥημάτων γιγνομένη καὶ ὀνομάτων ὄντως τε καὶ ἀληθῶς γίγνεσθαιλόγος ψευδής.


652. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 267d ]

τις αὐτῶν λήψεται πρέπον δῆλον δὴ χαλεπὸν ὄνδιότι τῆς τῶν γενῶν κατ’ εἴδη διαιρέσεως παλαιά τιςὡς ἔοικενἀργία τοῖς ἔμπροσθεν καὶ ἀσύννους παρῆνὥστε μηδ’ ἐπιχειρεῖν μηδένα διαιρεῖσθαι· καθὸ δὴ τῶν ὀνομάτων ἀνάγκη μὴ


653. Plato. Sophist [ Pl. Soph. section 268d ]

εἰδωλοποιικῆς οὐ θεῖον ἀλλ’ ἀνθρωπικὸν τῆς ποιήσεως ἀφωρισμένον ἐν λόγοις τὸ θαυματοποιικὸν μόριον, “ταύτης τῆς γενεᾶς τε καὶ αἵματος” ὃς ἂν φῇ τὸν ὄντως σοφιστὴν εἶναιτἀληθέσταταὡςἔοικενἐρεῖπαντάπασι μὲν οὖν.

Posted by 시궁진창 버러지

댓글을 달아 주세요

ΠΡΩ. Τὰ μέν πως, ὦ Σώκρατες, δοκῶ σου μανθάνειν,

τὰ δὲ ἔτι σαφέστερον δέομαι ἃ λέγεις ἀκοῦσαι.

소크라테스, 한편의 것들은 당신 말씀을 제가 알아들은 것으로 여겨집니다만,

당신께서 말씀하시는 다른 쪽 것들은 좀 더 확실하게 들려주셨으면 합니다.

ΣΩ. Σαφὲς μήν, ὦ Πρώταρχε, ἐστὶν ἐν τοῖς γράμ-

μασιν ὃ λέγω, καὶ λάμβαν᾿ αὐτὸ ἐν τούτοις οἷσπερ καὶ

πεπαίδευσαι.

내가 말하는 건, 프로타르코스, 문법적인 것들 안에서

확실하니, 자네도 자네가 배우기도 한 바로 그 문법적인 것들 안에서

그 점을 파악하게나.

ΠΡΩ. Πῶς;

어떻게요?

ΣΩ. Φωνὴ μὲν ἡμῖν ἐστί που μία διὰ τοῦ στόματος

ἰοῦσα, καὶ ἄπειρος αὖ πλήθει, πάντων τε καὶ ἑκάστου.

우리에게 소리란 분명 입을 통해 나온 단일한 것이겠고,

또 수에서 무한하며, 모든 이들 입들을 통해서나 각각의 입을 통해서나 그러하지.

ΠΡΩ. Τί μήν;

그래서 뭔가요?

ΣΩ. Καὶ οὐδὲν ἑτέρῳ γε τούτων ἐσμέν πω σοφοί, οὔτε

ὅτι τὸ ἄπειρον αὐτῆς ἴσμεν οὔθ᾿ ὅτι τὸ ἕν· ἀλλ᾿ ὅτι πόσα

τ᾿ ἐστὶ καὶ ὁποῖα, τοῦτό ἐστι τὸ γραμματικὸν ἕκαστον

ποιοῦν ἡμῶν.

그리고 그 소리의 무한을 아는 것이든 하나를 아는 것이든,

그것들 중 어느 한 쪽으로 여전히 우리가 지혜로워지는 것은 전혀 아닐세.

오히려 소리가 얼만큼이며 어떠한 것인지, 이것이 우리 각자를

문법지식을 갖춘 자로 만들어주는 것이라네.

ΠΡΩ. Ἀληθέστατα.

참된 말씀이십니다.

ΣΩ. Καὶ μὴν καὶ τὸ μουσικὸν ὃ τυγχάνει ποιοῦν, τοῦτ᾿

ἔστι ταὐτόν.

게다가 사실상 음악적인 자로 만들어주는 것, 이것도

같은 것이지.

ΠΡΩ. Πῶς;

어떻게요?

ΣΩ. Φωνὴ μέν που καὶ τὸ κατ᾿ ἐκείνην τὴν τέχνην ἐστὶ

μία ἐν αὐτῇ.

소리는 분명 저 기술에 따른 경우에도 이 기술에서도

단일하지.

ΠΡΩ. Πῶς δ᾿ οὔ;

어찌 아니겠습니까?

ΣΩ. Δύο δὲ θῶμεν βαρὺ καὶ ὀξύ, καὶ τρίτον ὁμότονον.

ἢ πῶς;

그런데 우리는 저음과 고음을 둘로 놓고, 고른 음을 세 번째로 놓도록 하세.

아니면 어찌 할까? 

ΠΡΩ. Οὔτως.

그리 해야지요.

ΣΩ. Ἀλλ᾿ οὔπω σοφὸς ἂν εἴης τὴν μουσικὴν εἰδὼς

ταῦτα μόνα, μὴ δὲ εἰδὼς ὥς γ᾿ ἔπος εἰπεῖν εἰς ταῦτα

οὐδενὸς ἄξιος ἔσῃ.

그러나 이것들만 앎으로써 아직 음악기술에 있어서

지혜롭진 못할 테고, 그런데 알지 못한다면 말하자면 이런 일들 쪽으로는

아무 쓸모도 없을 걸세.

ΠΡΩ. Οὐ γὰρ οὖν.

그야 쓸모 없지요.

ΣΩ. Ἀλλ᾿, ὦ φίλε, ἐπειδὰν λάβῃς τὰ διαστήματα ὁπόσα 

ἐστὶ τὸν ἀριθμὸν τῆς φωνῆς ὀξύτητός τε πέρι καὶ βαρύτητος, 

καὶ ὁποῖα, καὶ τοὺς ὅρους τῶν διαστημάτων, καὶ τὰ ἐκ τού- 

των ὅσα συστήματα γέγονεν―ἃ κατιδόντες οἱ πρόσθεν παρ- 

ἐδοσαν ἡμῖν τοῖς ἑπομένοις ἐκείνοις καλεῖν αὐτὰ ἁρμονίας, 

ἔν τε ταῖς κινήσεσιν αὖ τοῦ σώματος ἕτερα τοιαῦτα ἐνόντα 

πάθη γιγνόμενα, ἃ δὴ δι᾿ ἀριθμῶν μετρηθέντα δεῖν αὖ φασι  

ῥυθμοὺς καὶ μέτρα ἐπονομάζειν, καὶ ἅμα ἐννοεῖν ὡς οὕτω 

δεῖ περὶ παντὸς ἑνὸς καὶ πολλῶν σκοπεῖν―ὅταν γὰρ αὐτά 

τε λάβῃς οὕτω, τότε ἐγένου σοφός, ὅταν τε ἄλλο τῶν ἓν 

ὁτιοῦν ταύτῃ σκοπούμενος ἕλῃς, οὕτως ἔμφρων περὶ τοῦτο 

γέγονας· τὸ δ᾿ ἄπειρόν σε ἑκάστων καὶ ἐν ἑκάστοις πλῆθος 

ἄπειρον ἑκάστοτε ποιεῖ τοῦ φρονεῖν καὶ οὐκ ἐλλόγιμον οὐδ᾿ 

ἐνάριθμον, ἅτ᾿ οὐκ εἰς ἀριθμὸν οὐδένα ἐν οὐδενὶ πώποτε  

ἀπιδόντα. 

그럼, 이보게, 그 다음으로 간격들이

소리의 높음과 낮음에 관련하여 그 수가 얼마이며

또 어떠한 것들인지를, 그리고 그 간격들의 표지들을, 또한

이것들을 통해 체계가 되는 것들까지 파악해 보게 ― 

선조들은 이것들을 분간하면서 저들의 후손인 우리들에게 

그것들을 화음이라 부르도록 넘겨주었고, 또한 신체의 운동들

안에서도 내재하여 생겨나는 이러한 또 다른 상태들을,

수들을 통해 측정되기에 다시 리듬과 박자라 이름붙여야

한다고 말하며, 동시에 모든 하나와 여럿에 관하여 그렇게

검토해야 한다는 것을 알아야 한다고 말한다네.

왜냐하면 그것들을 그런 식으로 파악할 때, 바로 그 때 자네는

지혜로운 자가 되고, 그 밖에 하나인 것들 중 무엇이든

이 방식으로 검토하여 파악할 때, 그렇게 그것에 관하여

지혜를 갖추게 되기 때문이지. 그런데 각각의 것들의 무한과 

각각의 것들 안에서 무한한 다수는 자네를 매번 지혜에서 

손꼽히지도 않고 고려할 것도 없는 사람으로 만드는데, 

마치 수 쪽으로는 어디에서도 전혀 아무것도

쳐다본 적 없는 자라는 한에서 그렇다는 것이지.

ΠΡΩ. Κάλλιστα, ὦ Φίληβε, ἔμοιγε τὰ νῦν λεγόμενα

εἰρηκέναι φαίνεται Σωκράτης.

내게는 지금 논의되는 것들을 무척이나 훌륭하게

소크라테스께서 이야기하신 것처럼 보이는군, 필레보스.

ΦΙ. Κἀμοὶ ταῦτά γε αὐτά· ἀλλὰ τί δή ποτε πρὸς ἡμᾶς ὁ

λόγος οὗτος νῦν εἴρηται καὶ τί ποτε βουλόμενος;

내게도 그건 그래 보인다네. 허나 도대체 왜 지금 이런 논의가 우리를 향해

이야기되는 것이고 도대체 무엇을 의도하고 있는 건가?

ΣΩ. Ὀρθῶς μέντοι τοῦθ᾿ ἡμᾶς, ὦ Πρώταρχε, ἠρώτηκε

Φίληβος.

그러니까 필레보스는 우리한테 맞는 질문을 했다네, 프로타코스.

ΠΡΩ. Πάνυ μὲν οὖν, καὶ ἀποκρίνου γε αὐτῷ.

물론입니다, 그럼 그에게 답을 해 주시죠.

ΣΩ. Δράσω ταῦτα διελθὼν σμικρὸν ἔτι περὶ αὐτῶν τού-

των. ὥσπερ γὰρ ἓν ὁτιοῦν εἴ τίς ποτε λάβοι, τοῦτον, ὥς

φαμεν, οὐκ ἐπ᾿ ἀπείρου φύσιν δεῖ βλέπειν εὐθὺς ἀλλ᾿ ἐπί

τινα ἀριθμόν, οὕτω καὶ τὸ ἐναντίον ὅταν τις τὸ ἄπειρον

ἀναγκασθῇ πρῶτον λαμβάνειν, μὴ ἐπὶ τὸ ἓν εὐθύς, ἀλλ᾿ [ἐπ᾿]

ἀριθμὸν αὖ τινα πλῆθος ἕκαστον ἔχοντά τι κατανοεῖν, τελευ-

τᾶν τε ἐκ πάντων εἰς ἕν. πάλιν δὲ ἐν τοῖς γράμμασι τὸ

νῦν λεγόμενον λάβωμεν.

바로 저것들에 관하여 조금 더 상술하고서 그걸 할 걸세.

왜냐하면 누군가가 언제든 뭐가 되었든 하나를 붙잡으면, 

우리가 말했듯, 그는 무한의 본성으로 곧장 눈을 돌리지 말고

어떤 수로 눈을 돌려야 하는 것처럼, 그렇게 반대의 경우에도 누군가 무한을

먼저 취할 수밖에 없을 때에는, 곧장 하나를 향하는 게 아니라, 

이번엔 수를 향해 각각이 어떤 다수를 지니는 무엇인지 알아봐야 하며,

모든 것들로부터 하나로 끝을 맺어야 하기 때문이라네.

ΠΡΩ. Πῶς;

어떻게요?

ΣΩ. Ἐπειδὴ φωνὴν ἄπειρον κατενόησεν ειτε τἴςεἴτε τις θεὸς

εἴτε καὶ θεῖος ἄνθρωπος―ὡς λόγος ἐν Αἰγύπτῳ Θεῦθ τινα

τοῦτον γενέσθαι λέγων, ὃς πρῶτος τὰ φωνήεντα ἐν τῷ

ἀπείρῳ κατενόησεν οὐχ ἓν ὄντα ἀλλὰ πλείω, καὶ πάλιν

ἕτερα φωνῆς μὲν οὔ, φθόγγου δὲ μετέχοντά τινος, ἀριθμὸν

δέ τινα καὶ τούτων εἶναι, τρίτον δὲ εἶδος γραμμάτων διε-

στήσατο τὰ νῦν λεγόμενα ἄφωνα ἡμῖν· τὸ μετὰ τοῦτο διῄρει

τά τε ἄφθογγα καὶ ἄφωνα μέχρι ἑνὸς ἑκάστου, καὶ τὰ φωνή-

εντα καὶ τὰ μέσα κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον, ἕως ἀριθμὸν αὐτῶν

λαβὼν ἑνί τε ἑκάστῳ καὶ σύμπασι στοιχεῖον ἐπωνόμασε·

καθορῶν δὲ ὡς οὐδεὶς ἡμῶν οὐδ᾿ ἂν ἓν αὐτὸ καθ᾿ αὑτὸ ἄνευ

πάντων αὐτῶν μάθοι, τοῦτον τὸν δεσμὸν αὖ λογισάμενος ὡς

ὄντα ἕνα καὶ πάντα ταῦτα ἕν πως ποιοῦντα μίαν ἐπ᾿ αὐτοῖς

ὡς οὖσαν γραμματικὴν τέχνην ἐπεφθέγξατο προσειπών.

무슨 신인지 신적인 사람인지 그가 소리는 무한하다는 것을

알아보았기에―일설에는 이집트에 있던 테우트가 이런 어떤 것을

논하게 되었다고 하는데, 그는 말소리들이 무한 안에서

하나인 것들이 아니라 여럿인 것들임을 처음으로 알아냈고, 또

다시 어떤 소리들은 자음에는 참여하지 않지만, 무슨 반모음 같은 것에 참여함을,

그런데 이것들에도 어떤 수가 속한다는 것을 알아냈으며, 문자들의 세 번째 형상은

지금 논의된 자음들로 우리에게 정해주었다네. 그 다음 그는

반모음 아닌 자음들을 각기 하나까지 분할하였고, 말소리들과

중간것들을 같은 방식으로 분할하여, 그것들의 수를 파악하여

각각 하나에도 통틀어 모두에도 자모라고 이름을 붙여주었지.


ΦΙ. Ταῦτ᾿ ἔτι σαφέστερον ἐκείνων αὐτά γε πρὸς ἄλληλα,

ὦ Πρώταρχε, ἔμαθον· τὸ δ᾿ αὐτό μοι τοῦ λόγου νῦν τε καὶ

σμικρὸν ἔμπροσθεν ἐλλείπεται.

ΣΩ. Μῶν, ὦ Φίληβε, τὸ τί πρὸς ἔπος αὖ ταῦτ᾿ ἐστίν;

ΦΙ. Ναί, τοῦτ᾿ ἔστιν ὃ πάλαι ζητοῦμεν ἐγώ τε καὶ

Πρώταρχος.

ΣΩ. Ἦ μὴν ἐπ᾿ αὐτῷ γε ἤδη γεγονότες ζητεῖτε, ὡς φῄς,

πάλαι. 

ΦΙ. Πῶς;

ΣΩ. Ἆρ᾿ οὐ περὶ φρονήσεως ἦν καὶ ἡδονῆς ἡμῖν ἐξ

ἀρχῆς ὁ λόγος, ὁπότερον αὐτοῖν αἱρετέον;

ΦΙ. Πῶς γὰρ οὔ;

ΣΩ. Καὶ μὴν ἕν γε ἑκάτερον αὐτοῖν εἶναί φαμεν.

ΦΙ. Πάνυ μὲν οὖν.

ΣΩ. Τοῦτ᾿ αὐτὸ τοίνυν ἡμᾶς ὁ πρόσθεν λόγος ἀπαιτεῖ,

πῶς ἔστιν ἓν καὶ πολλὰ αὐτῶν ἑκάτερον, καὶ πῶς μὴ ἄπειρα

εὐθύς, ἀλλά τινά ποτε ἀριθμὸν ἑκάτερον ἔμπροσθεν κέκτηται

τοῦ ἄπειρα αὐτῶν ἕκαστα γεγονέναι;


-작성중-

Posted by 시궁진창 버러지

댓글을 달아 주세요

ΘΕΑΙ. Πάνυ γε.

물론입니다.

ΞΕ. Μέχρι μὲν τοίνυν ἐνταῦθα ὁ σοφιστής τε καὶ ὁ

ἀσπαλιευτὴς ἅμα ἀπὸ τῆς κτητικῆς τέχνης πορεύεστθον.

그러니까 여기까지는 소피스트와 낚시꾼이 동시에 

획득하는 기술로부터 걸어 나아갔군.

ΘΕΑΙ. Ἐοίκατον γοῦν.

그야 그런 듯합니다.

ΞΕ. Ἐκτρέπεσθον δέ γε ἀπὸ τῆς ζῳοθηρικῆς, ὁ μὲν ἐπὶ

θάλααττάν που καὶ ποταμοὺς καὶ λίμνας, τὰ ἐν τούτοις ζῲα

θηρευσόμενος.

그 둘은 동물사냥술로부터 걸어나왔고, 한 쪽은

아마도 바다와 강과 호수로 향해, 이런 곳들의 동물들을

사냥하는 자라네.

ΘΕΑΙ. Τί μήν;

그래서요?

ΞΕ. Ὁ δέ γε ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ποταμοὺς ἑτέρους αὖ

τινας, πλούτου καὶ νεότητος οἷον λειμῶνας ἀφθόνους, τἀν

τούτοις θρέμματα χειρωσόμενος.

그런데 다른 쪽은 대지와 이번엔 다른 어떤 강들로 향해,

부와 젊음의 말하자면 아낌 없는 목초지에 속할 그런 곳에서,

이와 같은 곳들의 사냥감들을 장악하는 자일세.

ΘΕΑΙ. Πῶς λέγεις;

어찌 하시는 말씀이십니까?

ΞΕ. Τῆς πεζῆς θήρας γίγνεσθον δύο μεγίστω τινὲ

μέρει.

육상 사냥의 가장 큰 어떤 두 부분이 생기지.

ΘΕΑΙ. Ποῖον ἑκάτερον;

각각이 어떤 부분입니까?

ΞΕ. Τὸ μὲν τῶν ἡμέρων, τὸ δὲ τῶν ἀγρίων.

한편은 길들여진 것들에 대한 부분이고, 다른 쪽은 야생의 것들에 대한 부분이라네.

ΘΕΑΙ. Εἶτ᾿ ἔστι τις θήρα τῶν ἡμέρων;

길들여진 것들에 대한 사냥이요?

ΞΕ. Εἴπερ γέ ἐστιν ἄνθρωπος ἥμερον ζῷον. θὲς δὲ ὅπῃ

χαίρεις, εἴτε μηδὲν τιθεὶς ἥμερον, εἴτε ἄλλο μὲν ἥμερόν τι,

τὸν δὲ ἄνθρωπον ἄγριον, εἴτε ἥμερον μὲν λέγεις αὖ τὸν

ἄνθρωπον, ἀνθρώπων δὲ μηδεμίαν ἡγῇ θήραν· τούτων

ὁπότερ᾿ ἂν ἡγῇ φίλον εἰρῆσθαί σοι, τοῦτο ἡμῖν διόρισον.

만일 정말로 인간이 길들여진 동물이라면야 말이지. 그런데 자네

좋을대로 정하시게, 길들여진 것은 아무것도 없다고 정하든,

길들여진 건 다른 어떤 것이고 인간은 야생이라 하든, 또 인간은

길들여진 동물이라 말을 하나, 아무것도 전혀 인간에 대한 사냥이지 않다고 생각하든:

이것들 중 자네가 이야기하기에 흡족하다 생각할 무엇이든, 그것을 우리에게 정해주게. 

ΘΕΑΙ. Ἀλλ᾿ ἡμᾶς τε ἥμερον, ὦ ξένε, ἡγοῦμαι ζῷον,

θήραν τε ἀνθρώπων εἶναι λέγω.

그럼 손님, 저는 우리가 길들여진 동물이라 생각하기도 하고,

인간에 대해서도 사냥이란 말을 할 수 있다고 말합니다.

ΞΕ. Διττὴν τοίνυν καὶ τὴν ἥμεροθηρικὴν εἴπωμεν.

그러면 길들여진 동물 사냥술도 이중의 것이라 말하도록 하세.

ΘΕΑΙ. Κατὰ τί λέγοντες;

어떤 점에 따라서 말하면서 말씀이십니까?

ΞΕ. Τὴν μὲν λῃστικὴν καὶ ἀνδραποδιστικὴν καὶ τυραν-

νικὴν καὶ σύμπασαν τὴν πολεμικήν, ἓν πάντα, βίαιον

θήραν, ὁρισάμενοι.

해적기술과 납치기술 그리고 참주기술과 전쟁기술 전반은,

그 모두를 하나로서, 강압적인 사냥으로, 규정하면서 말일세.

ΘΕΑΙ. Καλῶς.

훌륭합니다.

ΞΕ. Τὴν δέ γε δικανικὴν καὶ δημηγορικὴν καὶ προσο-

μιλητικήν, ἓν αὖ τὸ σύνολον, πιθανουργικήν τινα μίαν

τέχνην προσειπόντες.

그런가 하면 법정에서 승리하는 기술과 대중연설기술 그리고

사교기술은, 또 그 전체를 함께 하나로 하여, 설득술 같은 어떤 단일한

기술로 이름붙이면서 말하도록 하세.

ΘΕΑΙ. Ὀρθῶς.

맞는 말씀이십니다.

ΞΕ. Τῆς δὴ πιθανουργικῆς διττὰ λέγωμεν γένη.

그럼 설득기술의 두 유들을 말해보세.

ΘΕΑΙ. Ποῖα;

어떤 것들인가요?

ΞΕ. Τὸ μὴν ἕτερον ἰδίᾳ, τὸ δὲ δημοσίᾳ γιγνόμενον.

다른 한쪽은 개인에게, 또 다른 쪽은 대중에게 이루어지는 것일세.

ΘΕΑΙ. Γίγνεσθον γὰρ οὖν εἶδος ἑκάτερον.

그야 양편 각각의 형상이 그리 이루어지니까요.

ΞΕ. Οὐκοῦν αὖ τῆς ἰδιοθηρευτικῆς τὸ μὲν μισθαρνη-

τικόν ἐστιν, τὸ δὲ δωροφορικόν;

그럼 또 사적인 사냥술의 한편은 보수를 받는 형상인 반면,

다른 쪽은 선물을 주는 형상이지 않나?

ΘΕΑΙ. Οὐ μανθάνω.

모르겠습니다.

ΞΕ. Τῇ τῶν ἐρώντων θήρᾳ τὸν νοῦν, ὡς ἔοικας, οὔπω

προσέσχες.

보자니 자네, 구애자들의 사냥에는 한 번도 신경쓴 적이 없나 보군.

ΘΕΑΙ. Τοῦ πέρι;

어떤 점에서요?

ΞΕ. Ὅτι τοῖς θηρευθεῖσι προσέτι δῶρα διδόασιν.

그들이 사냥감들에게 선물을 얹어 준다는 점에서 말이네.

ΘΕΑΙ. Ἀληθέστατα.

정말로 그렇습니다.

ΞΕ. Τοῦτο μὲν τοίνυν ἐρωτικῆς τέχνης ἔστω εἶδος.

그러니 이것은 연애하는 기술에 속하는 형상이지.

ΘΕΑΙ. Πάνυ γε.

물론입니다.

ΞΕ. Τοῦ δέ γε μισθαρνητικοῦ τὸ μὲν προσομιλοῦν διὰ

χάριτος καὶ παντάπασι δι᾿ ἡδονῆς τὸ δέλεαρ πεποιημένον

καὶ τὸν μισθὸν πραττόμενον τροφὴν ἑαυτῷ μόνον κολα-

κικήν, ὡς ἐγᾦμαι, πάντες φαῖμεν ἂν <ἢ> ἡδυντικήν τινα

τέχνην εἶναι.

그런가 하면 보수를 받는 쪽의 한편은 전적으로 호의와 

쾌락을 통해 미끼를 만들어내어 사교하고 

보수를 자신의 양분으로 삼는 단지 아첨일 뿐인 것으로,

내 생각에는, 모든 사람이 쾌락술 같은 무슨 기술이라고 말한다네.

ΘΕΑΙ. Πῶς γὰρ οὔ;

어찌 아니겠습니까?

ΞΕ. Τὸ δὲ ἐπαγγελλόμενον μὲν ὡς ἀρετῆς ἕνεκα τὰς

ὁμιλίας ποιούμενον, μισθὸν δὲ νόμισμα πραττόμενον, ἆρα

οὐ τοῦτο τὸ γένος ἑτέρῳ προσειπεῖν ἄξιον ὀνόματι;

그런데 덕을 위해 교제를 한다고 공언하면서,

금전을 보수로 삼는 쪽, 이것은 혹시

다른 이름을 붙일 만한 부류 아니겠는가?

ΘΕΑΙ. Πῶς γὰρ οὔ;

어찌 아니겠습니까?

ΞΕ. Τίνι δὴ τούτῳ; πειρῶ λέγειν.

무슨 이름으로 말인가? 말해 보도록 하게.

ΘΕΑΙ. Δῆλον δή· τὸν γὰρ σοφιστήν μοι δοκοῦμεν

ἀνηυρηκέναι. τοῦτ᾿ οὖν ἔγωγε εἰπὼν τὸ προσῆκον ὄνομ᾿ ἂν

ἡγοῦμαι καλεῖν αὐτόν.

분명하죠. 제게는 소피스트를 발견해낸 것으로 여겨지니까요.

그러니 저는 바로 그 적절한 이름을 말하여 그를 부르는 것으로

생각됩니다.

ΞΕ. Κατὰ δὴ τὸν νῦν, ὦ Θεαίτητε, λόγον, ὡς ἔοικεν, ἡ

τέχνης οἰκειωτικῆς, θηρευτικῆς, ζῳοθηρίας, χερσαίας,

ἀνθρωποθηρίας, <πιθανοθηρίας>, ἰδιοθηρίας, νομισμα-

τοπωλικῆς, δοξοπαιδευτικῆς, νέων πλουσίων καὶ ἐνδόξων

γιγνομένη θήρα προσρητέον, ὡς ὁ νῦν λόγος ἡμῖν συμ-

βαίνει, σοφιστική.

그럼 지금 논의에 따르면 전유하는 기술에서, 사냥술에서,

동물사냥에서, 뭍사냥에서, 인간사냥에서, <설득사냥에서>, 개인사냥에서,

금전거래술에서, 믿음교육술(or 유사교육술)에서, 부유하고 명망있는 젊은이들에 대해

이루어지는 사냥은, 그 논변이 우리에게 귀결된대로,

소피스트기술이라 불려야만 하는 것 같군.

ΘΕΑΙ. Παντάπασι μὲν οὖν.

전적으로 그렇습니다.

ΞΕ. Ἔτι δὲ καὶ τῇδε ἴδωμεν· οὐ γάρ τι φαύλης μέτοχόν

ἐστι τέχνης τὸ νῦν ζητούμενον, ἀλλ᾿ εὖ μάλα ποικίλης. καὶ

γὰρ οὖν ἐν τοῖς πρόσθεν εἰρημένοις φάντασμα παρέχεται

μὴ τοῦτο ὃ νῦν αὐτὸ ἡμεῖς φαμεν ἀλλ᾿ ἕτερον εἶναι τι γένος.

이런 식으로도 좀 더 보도록 하세. 지금 쫓기는 것은 단순한 기술에

참여하는 뭔가가 아니라, 특히나 아주 다채로운 기술에 참여하는 것이니.

또 그래서 앞서 이야기된 것들에서 그 유가 지금 우리가 그것이라 말한 

바로 그것이 아니라 다른 어떤 유라는 인상들이 주어지니 말일세.

ΘΕΑΙ. Πῇ δή;

어떤 점에서 말씀이십니까?

ΞΕ. Τὸ τῆς κτητικῆς τέχνης διπλοῦν ἦν εἶδός που, τὸ

μὲν θηρευτικὸν μέρος ἔχον, τὸ δὲ ἀλλακτικόν.

분명 획득하는 기술의 형상은 이중이었고, 그 한편은

사냥하는 부분을 지니는 것이었던 반면, 다른 쪽은 교환하는 부분을 지닌 것이었지.

ΘΕΑΙ. Ἦν γὰρ οὖν.

그야 그랬으니 말입니다.

ΞΕ. Τῆς τοίνυν ἀλλακτικῆς δύο εἴδη λέγωμεν, τὸ μὲν

δωρητικόν, τὸ δὲ ἕτερον ἀγοραστικόν;

그러니 우리 교환술의 두 형상들을, 한편은 선물을 주는

형상으로, 다른 쪽은 거래하는 형상으로 말하겠나?

ΘΕΑΙ. Εἰρήσθω.

그리 이야기되도록 하지요.

ΞΕ. Καὶ μὴν αὖ φήσομεν ἀγοραστικὴν διχῇ τέμνεσθαι.

그런가 하면 우리는 또 거래술이 두 가지로 나뉜다고 말할 걸세.

ΘΕΑΙ. Πῇ;

어떤 쪽으로 나뉩니까?

ΞΕ. Τὴν μὲν τῶν αὐτουργῶν αὐτοπωλικὴν διαιρου-

μένην, τὴν δὲ τὰ ἀλλότρια ἔργα μεταβαλλομένην μεταβλη-

τικήν.

자가제작물들에 대한 자가매매술로 분할된 쪽과,

타인의 일들을 맞바꾸는 매매술로 분할된 쪽으로 말이지.

ΘΕΑΙ. Πάνυ γε.

물론입니다.

ΞΕ. Τί δέ; τῆς μεταβλητικῆς οὐχ ἡ μὲν κατὰ πόλιν

ἀλλαγή, σχεδὸν αὐτῆς ἥμισυ μέρος ὄν, καπηλικὴ προσ-

αγορεύεται;

그럼 어떤가? 매매술의 한편은 폴리스에서의 교환이고,

이 교환의 거의 절반인 바, 소매술이라 불리지 않는가?

ΘΕΑΙ. Ναί.

네.

ΞΕ. Τὸ δέ γε ἐξ ἄλλης εἰς ἄλλην πόλιν διαλλάττον ὠνῇ

καὶ πράσει ἐμπορική;

그런데 한 도시에서 다른 도시로의 매입과 판매로 되는 맞교환은

무역술이라 불리고? 

ΘΕΑΙ. Τί δ᾿ οὔ;

왜 아니겠습니까?

ΞΕ. Τῆς δ᾿ ἐμπορικῆς ἆρ᾿ οὐκ ᾐσθήμεθα ὅτι τὸ μὲν

ὅσοις τὸ σῶμα τρέφεται καὶ χρῆται, τὸ δὲ ὅσοις ἡ ψυχή,

πωλοῦν διὰ νομίσματος ἀλλάττεται;

그런데 혹시 무역술에서 한편은 신체가 그로써 양식삼고 

사용하는 것들을, 다른 편은 영혼이 그리 하는 것들을,

현금을 통해 팔아 교환하지 않는가?

ΘΕΑΙ. Πῶς τοῦτο λέγεις;

그것은 어찌 하시는 말씀이십니까?

ΞΕ. Τὸ περὶ τὴν ψυχὴν ἴσως ἀγνοοῦμεν, ἐπεὶ τό γε

ἕτερόν που συνίεμεν.

영혼에 관한 쪽은 우리 둘 다 마찬가지로 모르지만,

다른 쪽은 아마 우리 둘 다 알고 있지.

ΘΕΑΙ. Ναί.

네.

ΞΕ. Μουσικήν τε τοίνυν συνάπασαν λέγωμεν, ἐκ

πόλεως ἑκάστοτε εἰς πόλιν ἔνθεν μὲν ὠνηθεῖσαν, ἑτέρωσε

δὲ ἀγομένην καὶ πιπρασκομένην, καὶ γραφικὴν καὶ

θαυματοποιικὴν καὶ πολλὰ ἕτερα τῆς ψυχῆς τὰ μὲν παρα-

μυθίας, τὰ δὲ καὶ σπουδῆς μηδὲν ἦττον τῆς τῶν σιτίων καὶ

ποτῶν πράσεως ἔμπορον ὀρθῶς ἂν λεγόμενον παρασχεῖν.

그러니까 우리는 통틀어 시가술도, 폴리스로부터 폴리스로

매번 그 자리에서 매입되어, 다른 곳으로 운반되어 팔리기에, 회화술과

묘기술과 다른 여러가지 것들도 영혼의 위안에 속하는 것들이지만,

그것들은 음식과 음료의 판매에 전혀 못지 않게 무역상이라 옳게 

논의될 수 있다고 말하도록 하세.

ΘΕΑΙ. Ἀληθέστατα λέγεις.

더없이 맞는 말씀이십니다.

ΞΕ. Οὐκοῦν καὶ τὸν μαθήματα συνωνούμενον πόλιν τε

ἐκ πόλεως νομίσματος ἀμείβοντα ταὐτὸν προσερεῖς ὄνομα;

그러면 자네는 배울거리들을 사 모아 도시에서 도시로 보수를 받고

교환하는 자도 같은 이름으로 부르지 않는가? 

ΘΕΑΙ. Σφόδρα γε.

지극히 그렇습니다.

ΞΕ. Τῆς δὴ ψυχεμπορικῆς ταύτης ἆρ᾿ οὐ τὸ μὲν ἐπι-

δεικτικὴ δικαιότατα λέγοιτ᾿ ἄν, τὸ δὲ γελοίῳ μὲν οὐχ ἦττον

τοῦ πρόσθεν, ὅμως δὲ μαθημάτων οὖσαν πρᾶσιν αὐτὴν

ἀδελφῷ τινι τῆς πράξεως ὀνόματι προσειπεῖν ἀνάγκη;

그래서 이러한 영혼에 관련된 매매술의 한편은

매우 정당하게 과시술이라 논해질 것이고, 다른 한편은 앞서의

이름보다 우습기가 덜하지 않은 것으로서, 그럼에도 불구하고

배울거리들에 대한 판매이기에 그것을

그 행위와 형제간인 어떤 이름으로 부를 수밖에 없지 않은가?

ΘΕΑΙ. Πάνυ μὲν οὖν.

물론 그러합니다.

ΞΕ. Ταύτης τοίνυν τῆς μαθηματοπωλικῆς τὸ μὲν περὶ

τὰ τῶν ἄλλων τεχνῶν μαθήματα ἑτέρῳ, τὸ δὲ περὶ τὸ τῆς

ἀρετῆς ἄλλῳ προσρητέον.

그러면 이러한 교육매매술의 한편으로 여타 기술들에 대한

배움들에 관한 쪽은 다른 이름으로, 덕에 관한 쪽은 그 외의

이름으로 불러야만 하는 것이네.

ΘΕΑΙ. Πῶς γὰρ οὔ;

어찌 아니겠습니까?

ΞΕ. Τεχνοπωλικὸν μὴν τό γε περὶ τἆλλα ἂν ἁρμόττοι·

τὸ δὲ περὶ ταῦτα σὺ προθυμήθητι λέγειν ὄνομα.

여타의 것들에 관한 것은 기술판매하는 쪽으로 부르는 게 어울리겠지.

그런데 이것들에 관한 쪽은 자네가 그 이름을 말할 마음을 먹어 보게.

ΘΕΑΙ. Καὶ τί τις ἂν ἄλλο εἰπὼν ὄνομα οὐκ ἂν πλημ-

μελοίη πλὴν τὸ νῦν ζητούμενον αὐτὸ εἶναι τὸ σοφιστικὸν

γένος;

누군들 소피스트적인 부류가 지금 추적받는 그 부류라는 것

이외에 다른 어떤 이름을 입에 담아 엇박을 치지 않겠습니까?

ΞΕ. Οὐδὲν ἄλλο. ἴθι δὴ νῦν συναγάγωμεν αὐτὸ λέγον-

τες ὡς τὸ κτηκικῆς, μεταβλητικῆς, ἀγοραστικῆς, ἐμ-

πορικῆς, ψυχεμπορικῆς περὶ λόγους καὶ μαθήματα ἀρετῆς

πωλητικὸν δεύτερον ἀνεφάνη σοφιστική.

다른 그 어떤 이름도 말이지. 자, 그럼, 이제 그것을 모아보세.

획득술에서, 교환술에서, 거래술에서,

무역술에서, 영혼에 관련된 매매술에서 진술과 배움에 관련하여

탁월함의 매매를 하는 것이 두 번째로 소피스트 기술이라 드러났다고

말하면서 말일세.

ΘΕΑΙ. Μάλα γε.

무척이나 그렇습니다.

ΞΕ. Τρίτον δέ γ᾿ οἶμαι σε, κἂν εἴ τις αὐτοῦ καθιδρυ-

μένος ἐν πόλει, τὰ μὲν ὠνούμενος, τὰ δὲ καὶ τεκταινόμενος

αὐτὸς μαθήματα περὶ τὰ αὐτὰ ταῦτα καὶ πωλῶν, ἐκ τούτου

τὸ ζῆν προυτάξατο, καλεῖν οὐδὲν ἄλλο πλὴν ὅπερ νυνδή.

그런가 하면 내 생각에 세 번째로, 누군가는 그가

폴리스에 자리를 잡고서, 어떤 것들은 구매하고, 또 어떤 것들은

스스로 그것들 자체에 관한 배울거리들을 창안해내 팔기도 하며,

이로부터 그의 삶이 영위된다면, 방금 바로 그것 외에 다른 어떤 것으로도

그를 부르지 않으리라고 생각한다네.

ΘΕΑΙ. Τί δ᾿ οὐ μέλλω;

왜 아니겠습니까?

ΞΕ. Καὶ τὸ κτητικῆς ἄρα μεταβλητικόν, ἀγοραστικόν,

καπηλικὸν εἴτε αὐτοπωλικόν, ἀμφοτέρως, ὅτιπερ ἂν ᾖ

περὶ τὰ τοιαῦτα μαθηματοπωλικὸν γένος, ἀεὶ σὺ προσ-

ερεῖς, ὡς φαίνῃ, σοφιστικόν.

그럼 획득술에서도 교환적인 것, 거래하는 것,

소매이든 자작판매이든, 양쪽 모두이든, 

이러한 것들에 관한 교육매매의 부류일 것은 무엇이든,

언제나 자네가 소피스트적인 부류라 부르는 게로군.

나타나는 바로는 말일세.

ΘΕΑΙ. Ἀνάγκη· τῲ γὰρ λόγῳ δεῖ συνακολουθεῖν.

그럴 수밖에요. 왜냐하면 논변에 따라야 하니 말이지요.

ΞΕ. Ἔτι δὴ σκοπὼμεν εἴ τινι τοιῷδε προσέοικεν ἄρα τὸ

νῦν μεταδιωκόμενον γένος.

그럼 지금 쫓기는 그 부류가 이런 어떤 것에도 어울릴지

더 나아가 검토해 보기로 하세.

-작성중-

Posted by 시궁진창 버러지

댓글을 달아 주세요

ΞΕ. Μέθοδον μὴν αὐτὸν ἐλπίζω καὶ λόγον οὐκ                     a

ἀνεπιτήδειον ἡμῖν ἔχειν πρὸς ὃ βουλόμεθα.

나는 정말이지 그가 우리가 바라는 일에 대해 

우리에게 부적합하지 않은 방법과 설명을 지니고 있기를 희망한다네.

ΘΕΑΙ. Καλῶς ἂν ἔχοι.

훌륭하게 지니고 있을 것입니다.

ΞΕ. Θέρε δή, τῇδε ἀρχώμεθα αὐτοῦ. καί μοι λέγε·

πότερον ὡς τεχνίτην αὐτὸν ἤ τινα ἄτεχνον, ἄλλην δὲ             5

δύναμιν ἔχοντα θήσομεν;

자, 우리 이런 식으로 그로부터 시작해 보세. 그럼 내게 말해주게.

우리는 그를 기술적인 자로 정하겠는가, 아니면 기술적이지 않은 어떤 자,

그 외의 능력을 지닌 자로 정하겠는가?

ΘΕΑΙ. Ἥκιστά γε ἄτεχνον.

기술적이지 않은 자는 전혀 아니지요.

ΞΕ. Ἀλλὰ μὴν τῶν γε τεχνῶν πασῶν σχεδὸν εἴδη δύο.

허나 물론 모든 기술들은 거의 두 형상으로 나뉘지.

ΘΕΑΙ. Πῶς;

어떻게 말씀이시죠?

ΞΕ. Γεωργία μὲν καὶ ὅση περὶ τὸ θνητὸν πᾶν σῶμα                10

θεραπεία, τό τε αὖ περὶ τὸ σύνθετον καὶ πλαστόν, ὃ δὴ

σκεῦος ὠνομάκαμεν, ἥ τε μιμητική, συμπαντα ταῦτα             b

δικαιότατ᾿ ἂν ἑνὶ προσαγορεύοιτ᾿ ἂν ὀνόματι.

농사와 가사적인 모든 신체에 관한 온갖 보살핌,

또 결합되거나 주조된, 그래서 우리가 산물이라 

명명한 것에 관한 형상, 또는 모방술, 이 모든 것이 통틀어

매우 정당하게 한 이름으로 불리겠지.

ΘΕΑΙ. Πῶς καὶ τίνι;

어떻게 또 어떤 이름으로 말씀이십니까?

ΞΕ. Πᾶν ὅπερ ἂν μὴ πρότερόν τις ὂν ὕστερον εἰς οὐσίαν

ἄγῃ, τὸν μὲν ἄγοντα ποιεῖν, τὸ δὲ ἀγόμενον ποιεῖσθαι πού       5

φαμεν.

이전에 어떤 것이 아닌 것을 이후에 무엇인 것으로 이끌 무엇이든

그 모든 것은, 이끄는 쪽은 만든다고, 이끌리는 쪽은 만들어진다고

우리는 어쨌든 말한다네. 

ΘΕΑΙ. Ὀρθῶς.

맞습니다.

ΞΕ. Τὰ δέ γε νυνδὴ <ἃ> διήλθομεν ἅπαντα εἶχεν εἰς

τοῦτο τὴν αὑτῶν δύναμιν.

그런데 방금 우리가 논한 그 모든 것들은 자신들의 능력을

이런 일에 관련시키고 있었지.

ΘΕΑΙ. Εἶχε γὰρ οὖν.                                                          10

그야 그 쪽에 관련시키고 있었으니까요.

ΞΕ. Ποιητικὴν τοίνυν αὐτὰ συγκεφαλαιωσάμενοι

προσείπωμεν.

그러니 그것들을 간추려 모으고서 제작술이라고

부르기로 하세나.

ΘΕΑΙ. Ἔστω.                                                                 c

그렇다고 하죠.

ΞΕ. Τὸ δὲ μαθηματικὸν αὖ μετὰ τοῦτο εἶδος ὅλον καὶ

τὸ τῆς γνωρίσεως τό τε χρηματιστικὸν καὶ ἀγωνιστικὸν

καὶ θηρευτικόν, ἐπειδὴ δημιουργεῖ μὲν οὐδὲν τούτων, τὰ

δὲ ὄντα καὶ γεγονότα τὰ μὲν χειροῦται λόγοις καὶ πράξεσι,      5

τὰ δὲ τοῖς χειρουμένοις οὐκ ἐπιτρέπει, μάλιστ᾿ ἄν που διὰ

ταῦτα συνάπαντα τὰ μέρη τέχνη τις κτητικὴ λεχθεῖσα ἂν

διαπρέψειεν.

그런데 또 그 다음으로 학문적인 형상 전체와

인식에 속하는 형상이나 재화를 만들거나 경쟁하거나

사냥하는 형상은, 이것들 중 어느 것도 제작을 하지는 않고,

무엇인 것들이나 무엇이 된 것들을 어떤 것들은 말과 행동으로 장악하고,

또 어떤 것들은 장악하는 자들에게 넘기지 않는데, 특히나

이런 모든 것들을 통해서 어떤 확보하는 기술이 논해진다는 것은

적절할 걸세.

ΘΕΑΙ. Διαπρέποι γὰρ ἄν.

적절한 것일 테지요.

ΞΕ. Κτητικῆς δὴ καὶ ποιητικῆς συμπασῶν οὐσῶν τῶν              d

τεχνῶν ἐν ποτέρᾳ τὴν ἀσπαλιευτικήν, ὦ Θεαίτητε, τιθῶ-

μεν;

그럼 기술인 바의 통틀어 모든 것들 중 확보술과 제작술의

둘 중 어느 쪽에 우리가 낚시기술을 세워놓겠나,

테아이테토스?

ΘΕΑΙ. Ἐν κτητικῇ που δῆλον.

아마 확보술에 놓을 게 분명하겠지요.

ΞΕ. Κτητικῆς δὲ ἆρ᾿ οὐ δύο εἴδη; τὸ μὲν ἑκόντων πρὸς             5

ἑκόντας μεταβλητικὸν ὂν διά τε δωρεῶν καὶ μισθώσεων

καὶ ἀγοράσεων, τὸ δὲ λοιπόν, ἢ κατ᾿ ἔργα ἢ κατὰ λόγους

χειρούμενον σύμπαν, χειρωτικὸν ἂν εἴη;

그런데 혹시 확보술의 형상은 두 가지가 아닌가? 하나는 자발적인 자가

자발적인 자를 향해 하는 교환적인 것으로서 선물과 보수

그리고 시장을 통해 하는 형상인 반면, 남은 쪽은, 일에서든 말에서든

장악하는 것 전부는, 장악적인 것이겠지?

ΘΕΑΙ. Φαίνεται γοῦν ἐκ τῶν εἰρημένων.

이야기된 바들로부터 그리 드러나니까요.

ΞΕ. Τί δέ; τὴν χειρωτικὴν ἆρ᾿ οὐ διχῇ τμητέον;                       10

이건 어떤가? 혹시 장악술도 다시 두 가지로 나뉘어야 하는 것 아닌가? 

ΘΕΑΙ. Πῇ;

어떤 식으로요?

ΞΕ. Τὸ μὲν ἀναφανδὸν ὅλον ἀγωνιστικὸν θέντας, τὸ δὲ           e

κρυφαῖον αὐτῆς πᾶν θηρευτικόν.

드러내놓는 쪽 전체는 경쟁적인 것으로 놓고, 그 기술의

감추는 쪽은 모두 사냥 쪽으로 놓는 걸세.

ΘΕΑΙ. Ναί.

그렇습니다.

ΞΕ. Τήν γε μὴν θηρευτικὴν ἄλογον τὸ μὴ οὐ τέμνειν

διχῇ.                                                                             5

사냥술은 두 가지로 나누지 않는다는 건 정말로 말이

안되는 일이지.

ΘΕΑΙ. Λέγε ὅπῃ.

어떻게 분할하는지 말씀해 주시지요.

ΞΕ. Τὸ μὲν ἀψύχου γένους διελομένους, τὸ δ᾿ ἐμψύχου.

영혼 없는 부류에 대한 쪽을 분할하여, 영혼이 담긴 부류에 대한 다른 쪽을 분할하네.

ΘΕΑΙ. Τί μήν; εἴπερ ἔστον γε ἄμφω.

왜 아니겠습니까? 정말로 그 둘이 그 양편이라면 말이죠.

ΞΕ. Πῶς δὲ οὐκ ἔστον; καὶ δεῖ γε ἡμᾶς τὸ μὲν τῶν             220

ἀψύχων, ἀνώνυμον ὂν πλὴν κατ᾿ ἔνια τῆς κολυμβητικῆς

ἄττα μέρη καὶ τοιαῦτ᾿ ἄλλα βραχέα, χαίρειν ἐᾶσαι, τὸ δέ,

τῶν ἐμψύχων ζῴων οὖσαν θήραν, προσειπεῖν ζῳοθηρικήν.

어찌 아니겠는가? 나아가 우리는 영혼 없는 것들에 대한

쪽, 잠수기술에 속하는 일부에 따른 몇몇 부분들과

이와 같은 그 외의 사소한 것들을 제외하고는 이름 없는 쪽은,

인사를 고해야 하고, 다른 쪽, 영혼이 담긴 동물들에 대한 

사냥은, 동물사냥술이라 불러주어야 하네.

ΘΕΑΙ. Ἔστω.                                                                   5

그렇게 하시죠.

ΞΕ. Ζῳοθηρικῆς δὲ ἆρ᾿ οὐ διπλοῦν εἶδος ἂν λέγοιτο ἐν

δίκῃ, τὸ μὲν πεζοῦ γένους, πολλοῖς εἴδεσι καὶ ὀνόμασι

διῃρημένον, πεζοθηρικόν, τὸ δ᾿ ἕτερον νευστικοῦ ζῴου πᾶν

ἐνυγροθηρικόν;

그런데 혹시 동물사냥의 이중의 형상이 두 측면에서,

한편은 여러 형상들과 이름들로 분할되는 발 달린(육상)

부류에 대한, 육상사냥으로, 헤엄치는(수생) 동물에 대한 다른 모든 형상은

수상사냥으로 이야기되지 않겠는가?

ΘΕΑΙ. Πάνυ γε.                                                                10

물론입니다.

ΞΕ. Νευστικοῦ μὴν τὸ μὲν πτηνὸν φῦλον ὁρῶμεν, τὸ δὲ          b

ἔνυδρον;

물론 우리는 수생에서 한편으로 깃 달린 족속을, 다른 한편으로는

수중에 사는 족속을 보고 있지?

ΘΕΑΙ. Πῶς δ᾿ οὔ;

어찌 아니겠습니까?

ΞΕ. Καὶ τοῦ πτηνοῦ μὴν γένους πᾶσα ἡμῖν ἡ θήρα

λέγεταί πού τις ὀρνιθευτική.                                              5

그래서 깃 달린 부류에 대한 모든 사냥은 아마도

우리가 어떤 조류사냥술이라 논하겠지.

ΘΕΑΙ. Λέγεται γὰρ οὖν.

그리 논해지니까요.

ΞΕ. Τοῦ δὲ ἐνύδρου σχεδὸν τὸ σύνολον ἁλιευτική.

그런데 수중에 대한 부분의 통틀어 거의 전체는 어획기술이라네.

ΘΕΑΙ. Ναί.

그렇습니다.

ΞΕ. Τί δέ; ταύτην αὖ τὴν θήραν ἆρ᾿ οὐκ ἂν κατὰ

μέγιστα μέρη δύο διέλοιμεν;                                             10

그런데 어떤가? 우리는 또 이 사냥을 혹시 

가장 큰 부분들에 따라 둘로 분할하지 않을까?

ΘΕΑΙ. Κατὰ ποῖα;

어떤 부분들에 따라서요?

ΞΕ. Καθ᾿ ἃ τὸ μὲν ἕρκεσιν αὐτοῖν ποιεῖται τὴν θήραν, τὸ

δὲ πληγῇ.

사냥이 맨손으로 가두는 것을 통해 만들어지는 부분, 그리고

타격으로 만들어지는 부분에 따라서라네.

ΘΕΑΙ. Πῶς λέγεις, καὶ πῇ διαιρούμενος ἑκάτερον;

어떤 의미로, 또 어떤 식으로 그 둘 각각을 분할하시면서 말씀하시는 건가요?

ΞΕ. Τὸ μέν, ὅτι πᾶν ὅσον ἂν ἕνεκα κωλύσεως εἴργῃ τι             c

περιέχον, ἕρκος εἰκὸς ὀνομάζειν.

한편은, 막아두기 위해 무언가 에워싸 가로막는 모든 것이기에,

가두는 것 비슷한 이름을 붙인다는 말이지.

ΘΕΑΙ. Πάνυ μὲν οὖν.

물론 그렇습니다.

ΞΕ. Κύρτους δὴ καὶ δίκτυα καὶ βρόχους καὶ πόρκους

καὶ τὰ τοιαῦτα μῶν ἄλλο τι πλὴν ἕρκη χρὴ προσαγορεύειν;     5

나아가 통발과 그물과 올가미와 어량과 이와 같은 것들을

가두는 기술 외에 다른 무엇으로 불러야 하는 것은 물론 아니겠지?

ΘΕΑΙ. Οὐδέν.

달리 부를 필요는 없지요.

ΞΕ. Τοῦτο μὲν ἄρα ἑρκοθηρικὸν τῆς ἄγρας τὸ μέρος

φήσομεν ἤ τι τοιοῦτον.

그러면 우리는 몰이(사냥)의 이 부분을 가두는 사냥을 하는 부분이나

그런 어떤 것으로 부를 걸세.

ΘΕΑΙ. Ναι.

네.

ΞΕ. Τὸ δὲ ἀγκίστροις καὶ τριόδουσι πληγῇ γιγνόμενον             10

ἕτερον μὲν ἐκείνου, πληκτικὴν δέ τινα θήραν ἡμᾶς προσει-    d

πεῖν ἑνὶ λόγῳ νῦν χρεών· ἢ τί τις ἄν, ὦ Θεαίτητε, εἴποι κάλ-

λιον;

그런데 갈고리와 작살(삼지창)로 가격하여 이뤄지는 부분은 

저것과 다른 부분으로, 가격하는 어떤 사냥이라는 하나의 말로

불러야만 하는 것이라네. 혹은, 테아이테토스, 누군가 더 나은 무언가를

말할 수 있겠나?

ΘΕΑΙ. Ἀμελῶμεν τοῦ ὀνόματος· ἀρκεῖ γὰρ καὶ τοῦτο.

이름에는 신경쓰지 말도록 하시죠. 이것으로도 충분하니까요.

ΞΕ. Τῆς τοίνυν πληκτικῆς τὸ μὲν νυκτερινὸν οἶμαι πρὸς           5

πυρὸς φῶς γιγνόμενον ὑπ᾿ αὐτῶν τῶν περὶ τὴν θήραν

πυρευτικὴν ῥηθῆναι συμβέβηκεν.

그리고 내 생각에 가격술에서 밤에 하는 쪽은 내 생각에 

횃불의 빛 앞에서 이루어지기에 사냥하는 자들 스스로 

횃불사냥이라 이야기되게 된 것 같군.

ΘΕΑΙ. Πάνυ γε.

물론입니다.

ΞΕ. Τὸ δέ γε μεθημερινόν, ὡς ἐχόντων ἐν ἄκροις

ἄγκιστρα καὶ τῶν τριοδόντων, πᾶν ἀγκιστρευτικόν.               10

그런데 낮 동안에 하는 쪽은, 작살도 끝에 갈고리를

지니기에, 모두 갈고리사냥을 하는 부분이지.

ΘΕΑΙ. Λέγεται γὰρ οὖν.                                                   e

그리 논해지니까요.

ΞΕ. Τοῦ τοίνυν ἀγκιστρευτικοῦ τῆς πληκτικῆς τὸ μὲν

ἄνωθεν εἰς τὸ κάτω γιγνόμενον διὰ τὸ τοῖς τριόδουσιν

οὕτω μάλιστα χρῆσθαι τριοδοντία τις οἶμαι κέκληται.

그런가 하면 나는 가격술의 갈고리사냥에서 위로부터 아랫쪽을

향해 이루어지는 쪽은 특히 그렇게 작살을 사용한다는 이유로

작살사냥 같은 무언가로 불렸다고 생각하네.

ΘΕΑΙ. Φασὶ γοῦν τινές.                                                     5

그래서 어떤 이들은 그리 말하긴 합니다.

ΞΕ. Τὸ δέ γε λοιπόν ἐστιν ἓν ἔτι μόνον ὡς εἰπεῖν εἶδος.

그리고 남은 것은 말하자면 이제 단 하나의 형상이지.

ΘΕΑΙ. Τὸ ποῖον;

어떤 형상인가요?

ΞΕ. Τὸ τῆς ἐναντίας ταύτῃ πληγῆς, ἀγκίστρῳ τε γιγνό-

μενον καὶ τῶν ἰχθύων οὐχ ᾗ τις ἂν τύχῃ τοῦ σώματος,

ὥσπερ τοῖς τριόδουσιν, ἀλλὰ περὶ τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ      221

στόμα τοῦ θηρευθέντος ἑκάστοτε, καὶ κάτωθεν εἰς τοὐναν-

τίον ἄνω ῥάβδοις καὶ τεράμωσιν ἀνασπώμενον· οὗ τί

φήσομεν, ὦ Θεαίτητε, δεῖν τοὔνομα λέγεσθαι;

이와 반대되는 가격에서, 물고기에 대해서 그리고 갈고리로 

이뤄지되 우연히 그 몸통의 어딘가에, 마치 작살로 하듯

하는 것이 아니라, 매번 사냥당하는 것의 대가리와 주둥이

주변에서 이뤄지는, 그리고 아래로부터 그 반대인 위를 향해

막대와 대롱으로 당겨올리는 형상 말일세. 그것에 대해,

테아이테토스, 우리는 그 이름이 무엇이라 말해져야 한다고 이야기하겠나?

ΘΕΑΙ. Δοκῶ μέν, ὅπερ ἄρτι προυθέμεθα δεῖν ἐξευρεῖν,           5

τοῦτ᾿ αὐτὸ νῦν ἀποτετελέσθαι.

저로서는, 방금 우리가 찾아내야 한다고 정했던 바로 그 일,

그 일 자체가 지금 완수된 것이라 여겨집니다.

ΞΕ. Νῦν ἄρα τῆς ἀσπαλιευτικῆς πέρι σύ τε κἀγὼ συν-

ωμολογήκαμεν οὐ μόνον τοὔνομα, ἀλλὰ καὶ τὸν λόγον         b

περὶ αὐτὸ τοὖργον εἰλήφαμεν ἱκανῶς. συμπάσης γὰρ

τέχνης τὸ μὲν ἥμισυ μέρος κτητικὸν ἦν, κτητικοῦ δὲ χειρω-

τικόν, χειρωτικοῦ δὲ θηρευτικόν, τοῦ δὲ θηρευτικοῦ

ζῳοθηρικόν, ζῳθητικοῦ δὲ ἐνυγροθηρικόν, ἐνυγροθηρι-         5

κοῦ δὲ τὸ κάτωθεν τμῆμα ὅλον ἁλιευτικόν, ἁλιευτικῆς δὲ

πληκτικόν, πληκτικῆς δὲ ἀγκιστρευτικόν· τούτου δὲ τὸ

περὶ τὴν κάτωθεν ἄνω πληγὴν ἀνασπωμένην, ἀπ᾿ αὐτῆς      c

τῆς πράξεως ἀφομοιωθὲν τοὔνομα, ἡ νῦν "ἀσπαλιευτικὴ"

ζητηθεῖσα ἐπίκλην γέγονεν.

그래서 이제 낚시기술에 관하여 자네나 나나 

단지 그 이름만 동의한 게 아니라, 그 일 자체에 관한 

논변(설명)까지도 우리가 충분히 파악하였군. 왜냐하면 통틀어

모든 기술에서 절반인 부분은 확보술이었고, 확보술에서는 장악

하는 부분이, 장악하는 것에서는 사냥하는 부분이, 사냥하는 부분에서는

동물사냥하는 부분이, 동물사냥 부분에서는 수중사냥하는 부분이 있었으며, 

수중사냥하는 부분에서는 아래로부터 나뉜 전체는 어획하는 부분이고, 

어획술에서는 가격하는 부분이, 가격하는 부분에서는 갈고리를 사용하는 부분이 있었으니.

이 부분에서 아래로부터 위로 당겨올려지는 가격에 관한 부분이 있었고, 바로 이

행위로부터 이를 닮은 이름이 만들어져, 이제 "낚시기술"이

추적되어 명칭이 되었기 때문이라네.

ΘΕΑΙ. Παντάπασι μὲν οὖν τοῦτό γε ἱκανῶς δεδή-

λωται.                                                                         5

그리하여 그 점은 전적으로 충분하게 분명해졌습니다.

ΞΕ. Φέρε δή, κατὰ τοῦτο τὸ παράδειγμα καὶ τὸν

σοφιστὴν ἐπιχειρῶμεν εὑρεῖν ὅτι ποτ᾿ ἔστιν.

자 그럼, 이러한 본에 따라 소피스트도 도대체 무엇인지

찾아 나서 보도록 하세.

ΘΕΑΙ. Κομιδῇ μὲν οὖν.

그야 확실히 그렇습니다.

ΞΕ. Καὶ μὴν ἐκεῖνό γ᾿ ἦν τὸ ζήτημα πρῶτον, πότερον

ἰδιώτην ἤ τινα τέχνην ἔχοντα θετέον εἶναι τὸν ἀσπαλιευτήν.  10

그건 그렇고 저 처음에 추적하려던 것은, 낚시꾼이

문외한으로 놓여야 하는 것인지 아니면 어떤 기술을 

가진 자로 놓여야 하는 것인지 여부였네.

ΘΕΑΙ. Ναί.

네.

ΞΕ. Καὶ νῦν δὴ τοῦτον ἰδιώτην θήσομεν, ὦ Θεαίτητε, ἢ         d

παντάπασιν ὡς ἀληθῶς σοφιστήν;

그래서 지금도 이 자를, 테아이테토스, 우리는 문외한으로 놓겠나

아니면 전적으로 참으로 소피스트(지식기술자)로 놓겠나?

ΘΕΑΙ. Οὐδαμῶς ἰδιώτην· μανθάνω γὰρ ὃ λέγεις, ὡς

παντὸς δεῖ τοιοῦτος εἶναι τό γε ὄνομα τοῦτο ἔχων.

결코 문외한으로 놓지는 않을 겁니다. 그런(소피스트라는) 이름을

가진 자는 이런 자와는 한참이나 동떨어진 자라고 

당신이 말씀하고 계시다는 걸 알고 있으니 말이지요.

ΞΕ. Ἀλλά τινα τέχνην αὐτὸν ἡμῖν ἔχοντα, ὡς ἔοικε,                 5

θετέον.

오히려 우리가 보기에 그는 어떤 기술을 가진 자로

놓아야 할 것 같지.

ΘΕΑΙ. Τίνα ποτ᾿ οὖν δὴ ταύτην;

그래서 그 기술은 정말로 대체 어떤 기술인가요?

ΞΕ. Ἆρ᾿ ὦ πρὸς θεῶν ἠγνοήκαμεν τἀνδρὸς τὸν ἄνδρα

ὄντα συγγενῆ;

신들께 걸고 혹시나 우리는 그 자가 그 자와 같은 부류임을

몰랐던 겐가?

ΘΕΑΙ. Τίνα τοῦ;                                                               10

누가 누구와요?

ΞΕ. Τὸν ἀσπαλιευτὴν τοῦ σοφιστοῦ.

낚시꾼이 소피스트와 말이지.

ΘΕΑΙ. Πῇ;

어떤 점에서요?

ΞΕ. Θηρευτά τινε καταφαίνεσθον ἄμφω μοι.

내게는 양쪽 모두 어떤 사냥꾼들로 드러난다네.

ΘΕΑΙ. Τίνος θήρας ἅτερος; τὸν μὲν γὰρ ἕτερον                      e 

εἴπομεν.

다른 쪽은 무슨 사냥에 속하나요? 또 다른 족은

우리가 이야기했으니까요.

ΞΕ. Δίχα που νυνδὴ διείλομεν τὴν ἄγραν πᾶσαν,

νευστικοῦ μέρους, τὸ δὲ πεζοῦ τέμνοντες.

우리는 아마도 방금 몰이질 전체를 둘로 분할하였지.

수생동물 부분에 속하는 쪽, 그리고 육상동물에 속하는 쪽으로 나누면서 말이야.

ΘΕΑΙ. Ναί.                                                                       5

네.

ΞΕ. Καὶ τὸ μὲν διήλθομεν, ὅσον περὶ τὰ νευστικὰ τῶν

ἐνύδρων· τὸ δὲ πεζὸν εἰάσαμεν ἄσχιστον, εἰπόντες ὅτι

πολυειδὲς εἴη.

수생동물들 중에서 수중동물들에 관한 그 만큼의 것도

우리는 논의하였네. 그런데 육상동물 쪽은 가르지 않고 내버려 두었다네.

여러형상인 것이라고 말하면서 말일세.


-작성중-

Posted by 시궁진창 버러지

댓글을 달아 주세요

ΣΟΦΙΣΤΗΣ


ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΕΛΕΑΤΗΣ ΞΕΝΟΣ  ΘΕΑΙΤΗΤΟΣ


ΘΕΟ. Κατὰ τὴν χθὲς ὁμολογίαν, ὦ Σώκρατες, ἥκομεν         216a

αὐτοί τε κοσμίως καὶ τόνδε τινὰ ξένον ἄγομεν, τὸ μὲν γένος

ἐξ Ἐλέας, ἑταῖρον δὲ τῶν ἀμφὶ Παρμενίδην καὶ Ζήνωνα,

μάλα δὲ ἄνδρα φιλόσοφον.

어제 약속대로, 소크라테스, 저희도 제대로 왔고 여기 어떤

외지 손님도 모셔왔습니다만, 부류는 엘레아 출신이시고,

파르메니데스와 제논을 따르는 자들의 동료이시며,

특히나 철학을 하시는 분이시랍니다.

- 『테아이테토스』에서는 거짓이 어떻게 가능한지 설명 불가능. 콘포드, 찰스 칸. 

  『테아이테토스』의 액자식 구성 속 사건과 『소피스트』의 전면 사건 사이 소크라테스 죽음 시리즈.

  엘레아 부류-철학자의 부류//소피스트의 부류 ? 정치가의 부류 구분? τοῦ ὄντος

ΣΩ. Ἆρ᾿ οὖν, ὦ Θεόδωρε, οὐ ξένον ἀλλά τινα θεὸν                  5

ἄγων κατὰ τὸν Ὁμήρου λόγον λέληθας; ὅς φησιν ἄλλους

τε θεοὺς τοῖς ἀνθρώποις ὁπόσοι μετέχουσιν αἰδοῦς                b

δικαίας, καὶ δὴ καὶ τὸν ξένιον οὐχ ἥκιστα θεὸν συνοπαδὸν

γιγνόμενον ὕβρεις τε καὶ εὐνομίας τῶν ἀνθρώπων

καθορᾶν. τάχ᾿ οὖν ἂν καὶ σοί τις οὗτος τῶν κρειττόνων

συνέποιτο, φαύλους ἡμᾶς ὄντας ἐν τοῖς λόγοις ἐποψόμενός        5

τε καὶ ἐλέγξων, θεὸς ὤν τις ἐλεγκτικός.

그럼 혹시, 테오도로스, 외지 손님이 아니라 어떤 신을

호메로스 말대로 자네도 모르는 사이에 모셔온 겐가? 호메로스는 다른

신들도 정의로운 경외에 참여하는 인간들에게 그렇거니와,

더욱이 누구보다도 손님맞이의 신께서 동반자가 되시어

인간들의 오만과 순종을 살피신다 이야기하지.

그러니 어쩌면 자네에게도 우월하신 분들 중에 이와 같은 어떤 분께서

동행하셨을지도 모른다네, 단순한 우리들을 방문하시고 또한

논박하시고자, 어떤 논박술을 갖춘 신으로서 말이야.

ΘΕΟ. Οὐχ οὗτος ὁ τρόπος, ὦ Σώκρατες, τοῦ ξένου,

ἀλλὰ μετριώτερος τῶν περὶ τὰς ἔριδας ἐσπουδακότων. καί

μοι δοκεῖ θεὸς μὲν ἁνὴρ οὐδαμῶς εἶναι, θεῖος μήν· πάντας

γὰρ ἐγὼ τοὺς φιλοσόφους τοιούτους προσαγορεύω.               c

그 외지 손님의 방식은 그런 게 아니고요, 소크라테스,

쟁론에 몰두하는 자들보다 더욱 점잖은 방식입니다. 그리고

제게는 이 사람이 결코 신이지는 않지만, 신적이긴 하다고 여겨집니다. 그야

저는 모든 철학자들을 이런(신적인) 사람들이라 부르니 말이지요.

ΣΩ. Καὶ καλῶς γε, ὦ φίλε. τοῦτο μέντοι κινδυνεύει τὸ

γένος οὐ πολύ τι ῥᾷον ὡς ἔπος ἐιπεῖν εἶναι διακρίνειν ἢ τὸ

τοῦ θεοῦ· πάνυ γὰρ ἆνδρες οὗτοι "παντοῖοι" φανταζό-

μενοι διὰ τὴν τῶν ἄλλων ἄγνοιαν "ἐπιστρωφῶσι                     5

πόληας," οἱ μὴ πλαστῶς ἀλλ᾿ ὄντως φιλόσοφοι, καθ-

ορῶντες ὑψόθεν τὸν τῶν κάτω βίον, καὶ τοῖς μὲν δοκοῦσιν

εἶναι τοῦ μηδενὸς τίμιοι, τοῖς δ᾿ ἄξιοι τοῦ παντός· καὶ τοτὲ

μὲν πολιτικοὶ φαντάζονται, τοτὲ δὲ σοφισταί, τοτὲ δ᾿ ἔστιν     d

οἷς δόξαν παράσχοιντ᾿ ἂν ὡς παντάπασιν ἔχοντες μανικῶς.

τοῦ μέντοι ξένου ἡμῖν ἡδέως ἂν πυνθανοίμην, εἰ φίλον

αὐτῷ, τί ταῦθ᾿ οἱ περὶ τὸν ἐκεῖ τόπον ἡγοῦντο καὶ ὠνόμ-   217

αζον.

훌륭하게 말한 것이기도 하고, 친구. 그렇긴 하지만 이런

부류가 신의 부류에 비해 판별하기에 그닥 더 쉬운 것도 

아닐 걸세. 이러한 모든 자들이 그 외의 사람들의 무지로 인해

"온갖 모습들"로 나타나 "도시들을 드나드는데, 그들이 지어낸

철학자들이 아니라 실제로 철학자들이며, 위로부터 

아랫것들의 삶을 굽어 보면서, 어떤 이들에게는 아무 짝에도

쓸모없는 자들이라 여겨지는가 하면, 또 어떤 이들에게는 

모든 일을 할 만한 자들이라 여겨지니까 말이야. 또 어떤 때엔

정치가들로 나타나고, 또 다른 때엔 소피스트들로 나타나며, 

또 어떤 때에는 사람들에게 전적으로 모든 점에서 

미쳐 있는 자들이라는 믿음을 줄 자들이라네.

그렇지만 우리로서는, 손님께서 좋으시다면, 저쪽 지방 사람들은 그런 것들을 무어라

생각하였고 이름불렀는지를 손님께 기쁘게 배울 걸세.

ΘΕΟ. Τὰ ποῖα δή;

어떤 것들을 말이죠?

ΣΩ. Σοφιστήν, πολιτικόν, φιλόσοφον.

소피스트, 정치가, 철학자 말일세.

ΘΕΟ. Τί δὲ μάλιστα καὶ τὸ ποῖόν τι περὶ αὐτῶν δια-               5

πορηθεὶς ἐρέσθαι διενοήθης;

그런데 특히 무슨 이유로 그것들에 관한 어떤 점에 당혹해하시며

묻고자 생각하셨나요?

ΣΩ. Τόδε· πότερον ἓν πάντα ταῦτα ἐνόμιζον ἢ δύο, ἢ

καθάπερ τὰ ὀνόματα τρία, τρία καὶ γένη διαιρούμενοι καθ᾿

ἓν ὄνομα γένος ἑκάστῳ προσῆπτον;

이런 걸세: 그들이 이것들 모두를 하나로 생각했는지 아니면 둘로 생각했는지,

또는 이름들이 셋이듯, 유들도 셋으로 구분하면서 한 이름마다

유를 각각에 결부시켰는지? <모습이나 활동을 나누는 것이 아니라 유(類)를 나누고 있다.>

ΘΕΟ. Ἀλλ᾿ οὐδείς, ὡς ἐγᾦμαι, φθόνος αὐτῷ διελθεῖν               10

αὐτά· ἢ πῶς, ὦ ξένε, λέγωμεν;

제 생각에 그 분께는 그런 일들을 상술하는 것이 전혀 인색하게 굴 일이

아닙니다. 아니면 우리가 어찌 말할까요, 손님?

ΞΕ. Οὕτως, ὦ Θεόδωρε. φθόνος μὲν γὰρ οὐδεὶς οὐδὲ             b

χαλεπὸν εἰπεῖν ὅτι γε τρί᾿ ἡγοῦντο· καθ᾿ ἕκαστον μὴν διο-

ρίσασθαι σαφῶς τί ποτ᾿ ἔστιν, οὐ σμικρὸν οὐδὲ ῥᾴδιον

ἔργον.

그렇습니다, 테오도로스. 그들이 셋이라고 생각했다는 건

인색하게 굴 일도 아니고 어렵지도 않으니까요. 물론 그 각각에 대해

명백하게 도대체 무엇인지를 정의하기란, 작지도 쉽지도

않은 일이지만 말이죠.

ΘΕΟ. Καὶ μὲν δὴ κατὰ τύχην γε, ὦ Σώκρατες, λόγων                5

ἐπελάβου παραπλησίων ὧν καὶ πρὶν ἡμᾶς δεῦρ᾿ ἐλθεῖν

διερωτῶντες αὐτὸν ἐτυγχάνομεν, ὁ δὲ ταὐτὰ ἅπερ πρὸς σὲ

νῦν καὶ τότε ἐσκήπτετο πρὸς ἡμᾶς· έπεὶ διακηκοέναι γέ

φησιν ἱκανῶς καὶ οὐκ ἀμνημονεῖν.

게다가 우연이긴 합니다만, 소크라테스, 당신께서 붙들고 계셨던

논변들과 거의 유사한 것들을 여기에 도착하기 전에도

저희가 그 분께 마침 캐묻던 참이었는데, 그 분께서는 당신께

지금 대고 계신 바로 그 핑계들을 그 때에도 저희에게 들이대셨어요.

충분히 들으셨고 기억 못하시는 것이 아니라고 말씀은 하시지만요.

ΣΩ. Μὴ τοίνυν, ὦ ξένε, ἡμῶν τήν γε πρώτην                         c

αἰτησάντων χάριν ἀπαρνηθεὶς γένῃ, τοσόνδε δ᾿ ἡμῖν

φράζε. πότερον εἴωθας ἥδιον αὐτὸς ἐπὶ σαυτοῦ μακρῷ

λόγῳ διεξιέναι λέγων τοῦτο ὅ ἂν ἐνδείξασθαί τῳ

βουληθῇς, ἢ δι᾿ ἐρωτήσεων, οἷόν ποτε καὶ Παρμενίδῃ             5

χρωμένῳ καὶ διεξιόντι λόγους παγκάλους παρεγενόμην

ἐγὼ νέος ὤν, ἐκείνου μάλα δὴ τότε ὄντος πρεσβύτου;

그러면, 손님, 처음으로 부탁드리는 저희를 위해

거절치 말아 주시고, 이 정도는 저희에게 말씀해 주세요.

당신께서는 자신이 혼자 긴 논변으로 누군가에게 보여주길

바라시는 그러한 것을 말씀하시며 상술하기를

즐기시는 데에 익숙하십니까, 아니면 질문을 통하는 편이 익숙하십니까?

예를 들어 언젠가 어릴 적 저는 파르메니데스께서도 이 방법을 사용하시며 

매우 훌륭한 논변들을 상술하시는 그 곁에 있게된 적이 있습니다만, <『파르메니데스』를 지시? 『테아이테토스』에서도 언급 등장?>

그 때 저 분께서는 훨씬 더 연로하셨답니다.

ΞΕ. Τῷ μέν, ὦ Σώκρατες, ἀλύπως τε καὶ εὐηνίως                     d

προσδιαλεγομένῳ ῥᾷον οὕτω, τὸ πρὸς ἄλλον· εἰ δὲ μή, τὸ

καθ᾿ αὑτόν.

공격적이지 않고 유순한 방식으로 대화하는 자에게는, 소크라테스,

그렇게 다른 이를 상대로 하는 편이 더욱 쉽지요. 그렇지 않다면,

스스로 하는 쪽이고요.

ΣΩ. Ἔξεστι τοίνυν τῶν παρόντων ὃν ἂν βουληθῇς

ἐκλέξασθαι, πάντες γὰρ ὑπακούσονταί σοι πρᾴως· συμ-           5

βούλῳ μὴν ἐμοὶ χρώμενος τῶν νέων τινὰ αἱρήσῃ, Θεαίτη-

τον τόνδε, ἢ καὶ τῶν ἄλλων εἴ τίς σοι κατὰ νοῦν.

그러시다면 이 자리에 있는 자들 중 당신께서 바라시는 사람을

고르시면 되겠습니다. 모두 당신 말씀에 얌전히 귀기울일 테니까요.

제게 조언을 구하신다면 젊은이들 중 누군가를 선택하시겠지요. 여기 이

테아이테토스라든지, 혹은 다른 자들 중 누군가 당신 마음에 든다면 그 사람도요.

ΞΕ. Ὦ Σώκρατες, αἰδώς τίς μ᾿ ἔχει τὸ νῦν πρῶτον συγ-

γενόμενον ὑμῖν μὴ κατὰ σμικρὸν ἔπος πρὸς ἔπος ποιεῖσθαι

τὴν συνουσίαν, ἀλλ᾿ ἐκτειναντα ἀπομηκύνειν λόγον συχνὸν    e

κατ᾿ ἐμαυτόν, εἴτε καὶ πρὸς ἕτερον, οἷον ἐπίδειξιν ποιού-

μενον· τῷ γὰρ ὄντι τὸ νῦν ῥηθὲν οὐχ ὅσον ὦδε ἐρωτηθὲν

ἐλπίσειεν ἂν αὐτὸ εἶναι τις, ἀλλὰ τυγχάνει λόγου παμμή-

κους ὄν. τὸ δὲ αὖ σοὶ μὴ χαρίζεσθαι καὶ τοῖσδε, ἄλλως τε         5

καὶ σοῦ λέξαντος ὡς εἶπες, ἄξενόν τι καταφαίνεταί μοι καὶ

ἄγριόν· ἐπεὶ Θεαίτητόν γε τὸν προσδιαλεγόμενον εἶναι       218

δέχομαι παντάπασιν ἐξ ὧν αὐτός τε πρότερον διείλεγμαι

καὶ σὺ τὰ νῦν μοι διακελεύῃ.

소크라테스, 제가 지금 처음 여러분과 함께하며 

작은 말을 주고 받는 식으로 이 회합을 만들지 않고, 

장광설을 질질 끌며 늘어놓기를 혼자서 그리 하든, 

다른 사람을 향해 그러든, 마치 과시하는 자처럼 굴면 

어떤 부끄러움이 저를 붙듭니다. 실은 지금 이야기된 바는 이런 질문에 대해

그것이 어떠하리라 기대할 그 만큼이 아니라, 무척이나 긴 연설에

속하는 것이기에 드리는 말씀입니다. 그러나 또한 당신과

여기 계신 분들께, 특히나 당신 말씀대로도, 호의를 

보여드리지 않는 일은, 제게는 손님답지 못할 뿐더러

야만스러운 짓으로 보입니다. 테아이테토스는 제가 이전에

대화해 보기도 하였고 당신께서도 제게 강권하시니

대화상대자로 전면적으로 받아들이는 바이니까요.

ΘΕΑΙ. Δρᾶ τοίνυν, ὦ ξένε, οὕτω καὶ καθάπερ εἶπε

Σωκράτης πᾶσιν κεχαρισμένος ἔσῃ.                                      5

그러면 손님, 그렇게 해주시어 소크라테스님 말씀대로

당신께서는 모든 이에게 호의를 베푸시게 될 겁니다.

ΞΕ. Κινδυνεύει πρὸς μὲν ταῦτα οὐδὲν ἔτι λεκτέον εἶναι,

Θεαίτητε· πρὸς δὲ σὲ ἤδη τὸ μετὰ τοῦτο, ὡς ἔοικε, γίγνοιτο

ἂν ὁ λόγος. ἂν δ᾿ ἄρα τι τῷ μήκει πονῶν ἄχθῃ, μὴ ἐμὲ

αἰτιᾶσθαι τούτων, ἀλλὰ τούσδε τοὺς σοὺς ἑταίρους.

이런 일들에 대해서는 더 할 말이 없을 것 같군,

테아이테토스. 그런데 그 다음으로 이제 자네를 상대로는,

논의가 생길 것으로 보이는구만. 그런데 혹시 그 길이에 시달려

자네가 싫증이 난다면, 그 시달림을 내 탓으로 하지 말고,

여기 자네의 동료들 탓을 하시게나.

ΘΕΑΙ. Ἀλλ᾿ οἶμαι μὲν δὴ νῦν οὕτως οὐκ ἀπερεῖν· ἂν δ᾿            b

ἄρα τι τοιοῦτον γίγνηται, καὶ τόνδε παραληψόμεθα

Σωκράτη, τὸν Σωκράτους μὲν ὁμώνυμον, ἐμὸν δὲ ἡλι-

κιώτην καὶ συγγυμναστήν, ᾧ συνδιαπονεῖν μετ᾿ ἐμοῦ τὰ

πολλὰ οὐκ ἄηθες.                                                             5

허나 지금은 그런 식으로 포기하지는 않으리라 생각합니다.

혹시라도 그런 일이 생긴다면, 우리는 여기 이 소크라테스를

참여시키겠지요. 그는 저 소크라테스님과 동명이인인데, 

저의 동년배이자 운동동료로, 저와 함께 숱한 고생을 겪는 일이 

그에게 낯설지 않은 사람입니다.

ΞΕ. Εὖ λέγεις, καὶ ταῦτα μὲν ἰδίᾳ βουλεύσῃ προϊόντος

τοῦ λόγου· κοινῇ δὲ μετ᾿ ἐμοῦ σοι συσκεπτέον ἀρχομένῳ

πρῶτον, ὡς ἐμοὶ φαίνεται, νῦν ἀπὸ τοῦ σοφιστοῦ, ζητοῦντι

καὶ ἐμφανίζοντι λόγῳ τί ποτ᾿ ἔστι. νῦν γὰρ δὴ σύ τε κἀγὼ       c

τούτου πέρι τοὔνομα μόνον ἔχομεν κοινῇ, τὸ δὲ ἔργον ἐφ᾿ ᾧ

καλοῦμεν ἑκάτερος τάχ᾿ ἄν ἰδίᾳ παρ᾿ ἡμῖν αὐτοῖς ἔχοιμεν·

좋은 얘기네만, 그런 일들도 논의가 진행되는 동안 

개인적으로 숙고해 보게. 헌데 나와 함께는, 내게 보이기로는,

지금은 우선 소피스트로부터 공동탐구를 시작하여, 

그것이 도대체 무엇인지 논변으로 추적하고 밝혀내야 하겠군.

왜냐하면 지금은 사실 자네나 나나 이에 관하여

이름만 함께 가지고 있고, 우리가 그에 따라 이름을 부르는

그 일은 어쩌면 우리 둘 각자가 개인적으로 제 나름대로

가지고 있는 듯하니 말일세. 

δεῖ δὲ ἀεὶ παντὸς πέρι τὸ πρᾶγμα αὐτὸ μᾶλλον διὰ λόγων ἢ

τοὔνομα μόνον συνωμολογῆσθαι χωρὶς λόγου. τὸ δὲ φῦλον     5

ὃ νῦν ἐπινοοῦμεν ζητεῖν οὐ πάντων ῥᾷστον συλλαβεῖν τί

ποτ᾿ ἔστιν, ὁ σοφιστής· ὅσα δ᾿ αὖ τῶν μεγάλων δεῖ δια-

πονεῖσθαι καλῶς, περὶ τῶν τοιούτων δέδοκται πᾶσιν καὶ

πάλαι τὸ πρότερον ἐν σμικροῖς καὶ ῥᾴοσιν αὐτὰ δεῖν             d

μελετᾶν, πρὶν ἐν αὐτοῖς τοῖς μεγίστοις. νῦν οὖν, ὦ

Θεαίτητε, ἔγωγε καὶ νῷν οὕτω συμβουλεύω, χαλεπὸν καὶ

δυσθήρευτον ἡγησαμένοις εἶναι τὸ τοῦ σοφιστοῦ γένος

πρότερον ἐν ἄλλῳ ῥᾴονι τὴν μέθοδον αὐτοῦ προμελετᾶν, εἰ     5

μὴ σύ ποθεν εὐπετεστέραν ἔχεις εἰπεῖν ἄλλην ὁδόν.

허나 언제나 모든 것에 관하여 오직 이름만 논변과 따로 합의하기 보다는

논변들을 통해 사태 그 자체에 합의해야 할 필요가 있지. 

그런데 지금 우리가 추적하고자 마음먹은 족속은 그것이 도대체

무엇인지 파악하기가 전혀 쉽지 않다네. 소피스트 말이야. 또 대단한 일들 중

훌륭하게 수행되어야 하는, 그런 일들에 관해서는 예나 지금이나 모든 이가

그보다 먼저 작고 쉬운 일들에서 그런 것들을 연습할 필요가 있다고 

여겨왔다네. 대단한 일들 그 자체에 뛰어들기 전에 말일세. 

그러니 지금은, 테아이테토스, 나로서는 우리 둘에게도 그렇게 권하네,

소피스트의 부류가 어렵고 잡히지 않는 것이라고 생각하는 우리가

더 먼저 다른 더 쉬운 것에서 그 일의 방법을 예행연습하기를,

만일 자네가 어디 다른 더 알맞은 길을 말할 수 있는 것이 아니라면 말이지.  

ΘΕΑΙ. Ἀλλ᾿ οὐκ ἔχω.

허나 그럴 수가 없습니다.

ΞΕ. Βούλει δῆτα περί τινος τῶν φαύλων μετιόντες

πειραθῶμεν παράδειγμα αὐτὸ θέσθαι τοῦ μείζονος;

정말로 괜찮다면 단순한 것들 중 뭔가에 관하여 탐색하여

그것을 더 거대한 것의 본으로 세워 보도록 하겠는가?

ΘΕΑΙ. Ναί.                                                                    e

네.

ΞΕ. Τί δῆτα προταξαίμεθ᾿ ἂν εὔγνωστον μὲν καὶ σμι-

κρόν, λόγον δὲ μηδενὸς ἐλάττονα ἔχον τῶν μειζόνων; οἷον

ἀσπαλιευτής· ἆρ᾿ οὐ πᾶσί τε γνώριμον καὶ σπουδῆς οὐ

πάνυ τι πολλῆς τινος ἐπάξιον;                                            5

잘 알려지고 작은 것이나, 더 거대한 것들에 비해 조금도 

적지 않은 진술을 지닌 것으로 우리가 앞세울 것이 무엇일까?

예를 들면 낚시꾼 말일세. 혹시 그건 잘 알려진 것이면서도

그다지 많은 노력을 들일 만한 것은 아니라고 말들 하지 않나? 

ΘΕΑΙ. Οὕτως.

그렇습니다.


-작성중-

Posted by 시궁진창 버러지

댓글을 달아 주세요

ΠΡΩ. Ἀλλ᾿ οὐ μὴν δεῖ τοῦτο γενέσθαι, πλὴν τοῦ σωθῆναι.

τό γε μήν μοι ἴσον τοῦ σοῦ τε καὶ ἐμοῦ λόγου ἀρέσκει·

πολλαὶ μὲν ἡδοναὶ καὶ ἀνόμοιοι γιγνέσθων, πολλαὶ δὲ

ἐπιστῆμαι καὶ διάφοροι.

우리가 구제받는다는 것만 제외하면, 그런 일은 물론 일어나지 않아야 하지요.

확실히 당신 논변이나 제 논변이나 같은 정도로 괜찮습니다.

쾌락들이 여럿이자 안 닮은 것들이 되도록 하고, 앎들은

여럿이며 차이 나는 것들이 되게끔 합시다.

ΣΩ. Τὴν τοίνυν διαφορότητα, ὦ Πρώταρχε, [τοῦ ἀγαθοῦ]          b

τοῦ τ᾿ ἐμοῦ καὶ τοῦ σοῦ μὴ ἀποκρυπτόμενοι, κατατιθέντες δὲ

εἰς τὸ μέσον, τολμῶμεν, ἄν πῃ ἐλεγχόμενοι μηνύσωσι πότερον

ἡδονὴν τἀγαθὸν δεῖ λέγειν ἢ φρόνησιν ἤ τι τρίτον ἄλλο εἶναι.

νῦν γὰρ οὐ δήπου πρός γε αὐτὸ τοῦτο φιλονικοῦμεν, ὅπως        5

ἁγὼ τίθεμαι, τοῦτ᾿ ἔσται τὰ νικῶντα, ἢ ταῦθ᾿ ἃ σύ, τῷ δ᾿

ἀληθεστάτῳ δεῖ που συμμαχεῖν ἡμᾶς ἄμφω.

그럼 프로타르코스, 내 쪽의 차이도 당신 쪽의 차이도

감추지 말고, 한 가운데로 내어놓으며, 그것들이 어떻게 시험받아 

쾌락을 좋은 것이라 말해야 하는지 혹은 분별을 그리 말해야 하는지 

아니면 그 밖의 어떤 제 3의 것을 그렇게 말해야 하는지를 알려줄지,

용기를 내보도록 하세. 그야 물론 우리가 바로 그 일에 대해 승리를

바라는 건 아닐 테고, 내가 내세운 그대로, 그런 것들이 승자일 것이든,

혹은 자네가 말한 그것들이 그럴 것이든, 우리 둘 모두 가장 참된 것과

동맹을 맺어야 할 것이니 말이지.

ΠΡΩ. Δεῖ γὰρ οὖν.

그야 그리 해야하니까요.

ΣΩ. Τοῦτον τοίνυν τὸν λόγον ἔτι μᾶλλον δι᾿ ὁμολογίας             c

βεβαιωσώμεθα.

그럼 이 논변을 우리는 동의를 거쳐 훨씬 더 확고히 하고 가세나.

ΠΡΩ. Τὸν ποῖον δή;

어떤 논변 말씀이시죠?

ΣΩ. Τὸν πᾶσι παρέχοντα ἀνθρώποις πράγματα ἑκοῦσί τε

καὶ ἄκουσιν ἐνίοις καὶ ἐνίοτε.                                               5

모든 인간들에게 주어지는 문제들을 자발적으로 받아들이는

사람과 경우도 있고 마지못해 하는 사람과 경우도 있다는 논변이지.

ΠΡΩ. Λέγε σαφέστερον.

더 정확히 말씀해 주세요.

ΣΩ. Τὸν νυνδὴ παραπεσόντα λέγω, φύσει πως πεφυκότα

θαυμαστόν. ἓν γὰρ δὴ τὰ πολλὰ εἶναι καὶ τὸ ἓν πολλὰ

θαυμαστὸν λεχθέν, καὶ ῥᾴδιον ἀμφισβητῆσαι τῷ τούτων

ὁποτερονοῦν τιθεμένῳ.                                                       10

나는 방금 일어난 논변을 말하고 있다네. 그것이 본성상 타고 나길

얼마나 놀라운지. 왜냐하면 정말이지 여럿이 하나이고 하나가 여럿이라는

놀라운 논변이 논해졌고, 그 둘 중 어느 한 쪽을 내세우는 자와 논쟁하기란

쉬운 일이기 때문이라네.

ΠΡΩ. Ἆρ᾿ οὖν λέγεις ὅταν τις ἐμὲ φῇ Πρώταρχον ἕνα

γεγονότα φύσει πολλοὺς εἶναι πάλιν τοὺς ἐμὲ καὶ ἐναντίους       d

ἀλλήλοις, μέγαν καὶ σμικρὸν τιθέμενος καὶ βαρὺν καὶ κοῦφον

τὸν αὐτὸν καὶ ἄλλα μυρία;

그럼 혹시 당신께서는, 누군가가 본성상 하나로 태어난 저 프로타르코스를

여럿이며 다시 그 여럿인 제가 서로 반대되는 것들이기도 하다고,

큰 저와 작은 저, 그리고 무거운 저와 가벼운 저, 저 자신과 그 밖의 무수한 것들을 

내세우시며 그리 말하는 경우를 말씀하시는 건가요?

→ 동일한 대상에 상반되는 서술이 양립 가능한가? Synthia Hampton, Chapter 1, n.5. 동일성 진술과 서술적 진술의 구분. 이 구분이 『소피스트』에서만이 아니라 『국가』에도 나타남. 긍정 형상(F)과 부정 형상(not-G)에의 참여. 통합론 지지.

ΣΩ. Σὺ μέν, ὦ Πρώταρχε, εἴρηκας τὰ δεδημευμένα τῶν

θαυμαστῶν περὶ τὸ ἓν καὶ πολλά, συγκεχωρημένα δὲ ὡς ἔπος      5

εἰπεῖν ὑπὸ πάντων ἤδη μὴ δεῖν τῶν τοιούτων ἅπτεσθαι,

παιδαριώδη καὶ ῥᾴδια καὶ σφόδρα τοῖς λόγοις ἐμπόδια

ὑπολαμβανόντων γίγνεσθαι, ἐπεὶ μηδὲ τὰ τοιάδε, ὅταν τις

ἑκάστου τὰ μέλη τε καὶ ἅμα μέρη διελὼν τῷ λόγῳ, πάντα           e

ταῦτα τὸ ἓν ἐκεῖνο εἶναι διομολογησάμενος, ἐλέγχῃ κατα-

γελῶν ὅτι τέρατα διηνάγκασται φάναι, τό τε ἓν ὡς πολλά ἐστι

καὶ ἄπειρα, καὶ τὰ πολλὰ ὡς ἓν μόνον.

프로타르코스, 자네는 하나이자 여럿인 것에 관한 

놀라운 일들 중 널리 퍼진 것들을, 말하자면 유치하고 

단순하며 논변들에 너무나도 장애가 되는 일들이 일어난다고 

간주하기에, 모든 이들에 의해 이미 이런 것들에

손댈 필요가 없다고 합의된 것들을 얘기하였네.

그들은 이런 것들도, 누군가 각자의 사지와 부분들을 동시에

논변으로 분할하며, 이 모든 것들이 하나인 저것이라고 

동의하면서, 하나는 여러 무한한 것들이라고, 또 여럿은 

오직 하나라고, 믿을 수 없는 것들을 인정할 수밖에 없게 된다는 

그 점을 비웃으며 시험할 경우의 이런 일들도 손댈 필요가 없다고 합의했으니.

ΠΡΩ. Σὺ δὲ δὴ ποῖα, ὦ Σώκρατες, ἕτερα λέγεις, ἃ μήπω                5

συγκεχωρημένα δεδήμευται περὶ τὸν αὐτὸν τοῦτον λόγον;

그런데 소크라테스, 당신께서는 그래서 바로 그 논변에 관하여

아직까지 합의되어 널리 퍼지지 않은 다른 것들이 어떤 것이라 말씀하십니까?

ΣΩ. Ὁπόταν, ὦ παῖ, τὸ ἓν μὴ τῶν γιγνομένων τε καὶ               15

ἀπολλυμένων τις τιθῆται, καθάπερ ἀρτίως ἡμεῖς εἴπομεν.

ἐνταυθοῖ μὲν γὰρ καὶ τὸ τοιοῦτον ἕν, ὅπερ εἴπομεν νυνδή,

συγκεχώρηται τὸ μὴ δεῖν ἐλέγχειν· ὅταν δέ τις ἕνα ἄνθρωπον

ἐπιχειρῇ τίθεσθαι καὶ βοῦν ἕνα καὶ τὸ καλὸν ἓν καὶ τὸ ἀγαθὸν      5

ἕν, περὶ τούτων τῶν ἑνάδων καὶ τῶν τοιούτων ἡ πολλὴ

σπουδὴ μετὰ διαιρέσεως ἀμφισβήτησις γίγνεται.

이보게, 누군가 하나를 생성소멸하는 것들 중에 놓지 않는

어떤 경우든 그것을 말한다네. 바로 방금 우리가 말했던 것처럼 말이지.

왜냐하면 이 경우 이런 것조차 하나라는 것은. 우리가 방금 말한 그대로,

시험할 필요가 없는 것이라 합의되었으니까. 그런데 누군가 사람을 하나로

놓고 소를 하나로 놓으며 아름다운 것을 하나로 놓고 좋은 것을 하나로

놓고자 시도할 때, 바로 그 하나 자체들과 이러한 것들에 관하여 

분할과 더불어 수 많은 치열한 논쟁이 생긴다네.

ΠΡΩ. Πῶς;

어떻게 말이죠?

ΣΩ. Πρῶτον μὲν εἴ τινας δεῖ τοιαύτας εἶναι μονάδας                  b

ὑπολαμβάνειν ἀληθῶς οὔσας· εἶτα πῶς αὖ ταύτας, μίαν

ἑκάστην οὖσαν ἀεὶ τὴν αὐτὴν καὶ μήτε γένεσιν μήτε ὄλεθρον

προσδεχομένην, ὅμως εἶναι βεβαιότατα μίαν ταύτην; μετὰ

δὲ τοῦτ᾿ ἐν τοῖς γιγνομένοις αὖ καὶ ἀπείροις εἴτε διεσπα-              5

σμένην καὶ πολλὰ γεγονυῖαν θετέον, εἴθ᾿ ὅλην αὐτὴν αὑτῆς

χωρίς, ὃ δὴ πάντων ἀδυνατώτατον φαίνοιτ᾿ ἄν, ταὐτὸν καὶ

ἓν ἅμα ἐν ἑνί τε καὶ πολλοῖς γίγνεσθαι. ταῦτ᾿ ἔστι τὰ

περὶ τὰ τοιαῦτα ἓν καὶ πολλά, ἀλλ᾿ οὐκ ἐκεῖνα, ὦ Πρώταρχε,         c

ἁπάσης ἀπορίας αἴτια μὴ καλῶς ὁμολογηθέντα καὶ εὐπορίας

[ἂν] αὖ καλῶς.

우선 이런 어떤 하나들이 참으로 유일한 바의 것들이라 간주해야

하는지 논쟁이 있지. 다음으로 또 이 하나들이 어떻게, 

그 자체가 언제나 오직 그 각자인 바의 것이자 생성도 사멸도 

허용하지 않으며, 그럼에도 불구하고 가장 엄밀하게 그 자체로 유일한

것이라 간주해야 하는가? 그런데 그 다음으로 이 하나가 

생겨나는 것들과 무한정한 것들 안에서 흩어져 여럿이 된다고 

정해야 하는지, 아니면 그 하나 전체를 자신과 따로 떼어, 

정말로 무엇보다도 가장 불가능한 것으로 보일 일이나, 

같은 것이자 하나인 것이 동시에 하나 안에도 여럿들 안에도 생긴다고

정해야 하는지 논쟁이 있다네. 프로타르코스, 저것들이 아니라 이러한 하나와 여럿에 관한

바로 이 얘기들이 훌륭하게 합의되지 못할 때 통틀어 모든 난관의 원인이자

또 훌륭하게 될 때에는 해결의 원인인 걸세.

ΠΡΩ. Οὐκοῦν χρὴ τοῦθ᾿ ἡμᾶς, ὦ Σώκρατες, ἐν τῷ νῦν

πρῶτον διαπονήσασθαι;                                                         5

그렇다면, 소크라테스, 우리는 우선 당장 그 일에 매진해야만

하지 않습니까?

ΣΩ. Ὡς γοῦν ἐγὼ φαίην ἄν.

그야 나로서는 그리 말하려는 게지.

ΠΡΩ. Καὶ πάντας τοίνυν ἡμᾶς ὑπόλαβε συγχωρεῖν σοι

τούσδε τὰ τοιαῦτα· Φίληβον δ᾿ ἴσως κράτιστον ἐν τῷ νῦν

ἐπερωτῶντα μὴ κινεῖν εὖ κείμενον.

그럼 여기 저희 모두도 당신과 이런 일들을 합의한 것으로

간주하시죠. 그런데 필레보스는 지금 상황에서 

얌전히 있는 자를 질문하여 건드리지는 않는 편이 가장 나을 것 같습니다. 

ΣΩ. Εἶεν· πόθεν οὖν τις ταύτης ἄρξηται πολλῆς οὔσης                  d

καὶ παντοίας περὶ τὰ ἀμφισβητούμενα μάχης; ἆρ᾿ ἐνθένδε;

좋도록 하시게. 그러면 논쟁이 되는 것들에 관한 바로 이 온갖 종류의

여러 전투는 어디에서 시작되었겠나? 혹시 이런 곳이 아닌가?

ΠΡΩ. Πόθεν;

어떤 곳이요?

ΣΩ. Φαμέν που ταὐτὸν ἓν καὶ πολλὰ ὑπὸ λόγων γιγνό- 

μενα περιτρέχειν πάντῃ καθ᾿ ἕκαστον τῶν λεγομένων ἀεί,             5

καὶ πάλαι καὶ νῦν. καὶ τοῦτο οὔτε μὴ παύσηταί ποτε οὔτε

ἤρξατο νῦν, ἀλλ᾿ ἔστι τὸ τοιοῦτον, ὡς ἐμοὶ φαίνεται, τῶν

λόγων αὐτῶν ἀθάνατόν τι καὶ ἀγήρων πάθος ἐν ἡμῖν· ὁ δὲ

πρῶτον αὐτοῦ γευσάμενος ἑκάστοτε τῶν νέων, ἡσθεὶς ὥς

τινα σοφίας ηὑρηκὼς θησαυρόν, ὑφ᾿ ἡδονῆς ἐνθουσιᾷ τε καὶ        e

πάντα κινεῖ λόγον ἅσμενος, τοτὲ μὲν έπὶ θάτερα κυκλῶν καὶ

συμφύρων εἰς ἕν, τοτὲ δὲ πάλιν ἀνειλίττων καὶ διαμερίζων,

εἰς ἀπορίαν αὑτὸν μὲν πρῶτον καὶ μάλιστα καταβάλλων,

δεύτερον δ᾿ ἀεὶ τὸν ἐχόμενον, ἄντε νεώτερος ἄντε πρεσύτερος        5

ἄντε ἧλιξ ὢν τυγχάνῃ, φειδόμενος οὔτε πατρὸς οὔτε μητρὸς

οὔτε ἄλλου τῶν ἀκουόντων οὐδενός, ὀλίγου δὲ καὶ τῶν ἄλλων    16

ζῴων, οὐ μόνον τῶν ἀνθρώπων, ἐπεὶ βαρβάρων γε οὐδενὸς

ἂν φείσαιτο, εἴπερ μόνον ἑρμηνέα ποθὲν ἔχοι. 

우리는 어디선가 같은 것이 논변들에 의해 하나이자 여럿이 되어

논해진 것들 각각에 따라 예나 지금이나 언제나 모든 곳을 

돌아다닌다고 이야기했었네. 그것은 언젠가 멈출 것도 아니고 지금 

시작된 것도 아니며, 오히려, 내게 보이기로는, 논변들 그 자체의 

어떤 불멸이자 불로인 우리 안의 이러한 겪음인 듯하네. 그런데 

젊은이들 중에서 그것을 처음 음미하는 자는 매번, 무슨 지혜의

보고라도 발견했다고 즐거워하며, 쾌락에 신들려 기꺼이 모든

논변을 움직이면서, 어떤 때에는 다른 것들 주위를 돌며 그것들을

하나로 뒤섞고, 또 어떤 때에는 다시 풀어헤쳐 부분으로 나누며,

가장 처음으로 제 자신을 당혹 속으로 집어던지고,

두 번째로는 언제나 곁에 있는 자를, 그가 연하이든 연상이든

동년배이든 간에, 아버지든 어머니든 듣는 이들 중 다른 누구라도

아무도 남김 없이, 만일 통역자만 어디선가 얻는다면, 

야만인들 중에서도 그 누구도 남기지 않을 테니,

인간만이 아니라 다른 산 것들도 거의 빠짐없이 집어던진다네.

ΠΡΩ. Ἆρ᾿, ὦ Σώκρατες, οὐχ ὁρᾷς ἡμῶν τὸ πλῆθος, ὅτι

νέοι πάντες ἐσμέν, καὶ οὐ φοβῇ μή σοι μετὰ Φιλήβου                      5

συνεπιθώμεθα, ἐὰν ἡμᾶς λοιδορῇς; ὅμως δὲ μανθάνομεν γὰρ

ὃ λέγεις, εἴ τις τρόπος ἔστι καὶ μηχανὴ τὴν μὲν τοιαύτην

ταραχὴν ἡμῖν ἔξω τοῦ λόγου εὐμενῶς πως ἀπελθεῖν, ὁδὸν δέ

τινα καλλίω ταύτης ἐπὶ τὸν λόγον ἀνευρεῖν, σύ τε προθυμοῦ          b

τοῦτο καὶ ἡμεῖς συνακολουθήσομεν εἰς δύναμιν· οὐ γὰρ

σμικρὸς ὁ παρὼν λόγος, ὦ Σώκρατες.

소크라테스, 혹시 전부 젊은이인 저희들이 몇인지 안 보이셔서,

당신께서 저희를 험담하신다면, 저희가 필레보스와 함께

당신을 향한 공격에 가세하지는 않을까 두려워하지도 않으시는 겁니까?

그럼에도 당신 말씀은 저희가 알겠으니까요. 어떤 방법이나 수단으로

저희가 그 논변의 이러한 혼란 밖으로 어쨌든 좋은 자세로 빠져나갈 수 있다면,

그 논변을 위한 이보다 더 나은 무슨 길을 발견할 수 있다면, 당신께서도

그것에 마음 쏟아 주시고 저희도 힘 닿는 데까지 함께 따를 겁니다. 눈앞의

논변이 사소한 게 아니니까요, 소크라테스.

ΣΩ. Οὐ γὰρ οὖν, ὦ παῖδες, ὥς φησιν ὑμᾶς προσαγο-

ρεύων Φίληβος. οὐ μὴν ἔστι καλλίων ὁδὸς οὐδ᾿ ἂν γένοιτο               5

ἧς ἐγὼ ἐραστὴς μέν εἰμι ἀεί, πολλάκις δέ με ἤδη διαφυ-

γοῦσα ἔρημον καὶ ἄπορον κατέστησεν.

그렇다면, 필레보스가 자네들을 부르며 말하듯, 이보게들,

그야 그건 사소한 게 아니니 말일세. 사실 어느 길도 나 자신이 언제나 

그를 향한 구애자이나, 여러 차례 이미 나를 곤궁하고 막막하게

내버려두고는 떠나버린 그 길보다 더 훌륭하지 않고 

훌륭하게 되지도 않을 거라네.

ΠΡΩ. Τίς αὕτη; λεγέσθω μόνον.

그게 어떤 길입니까? 그저 논해지도록 하시죠.

ΣΩ. Ἣν δηλῶσαι μὲν οὐ πάνυ χαλεπόν, χρῆσθαι δὲ                       c

παγχάλεπον· πάντα γὰρ ὅσα τέχνης ἐχόμενα ἀνηυρέθη

πώποτε διὰ ταύτης φανερὰ γέγονε. σκόπει δὲ ἣν λέγω.

알려주기는 썩 어렵지만도 않네만, 사용하기는

전적으로 어려운 길이지. 왜냐하면 기술에 속하는 것으로 발견된 

그 모든 것은 이제껏 그 길을 통해 밝혀지게 되었으니 말일세.

내가 논하는 길을 검토해 보게.

ΠΡΩ. Λέγε μόνον.

말씀만 하시죠.

ΣΩ. Θεῶν μὲν εἰς ἀνθρώπους δόσις, ὥς γε καταφαίνεται                   5

ἐμοί, ποθὲν ἐκ θεῶν ἐρρίφη διά τινος Προμηθέως ἅμα

φανοτάτῳ τινὶ πυρί· καὶ οἱ μὲν παλαιοί, κρείττονες ἡμῶν

καὶ ἐγγυτέρων θεῶν οἰκοῦντες, ταύτην φήμην παρέδοσαν,

ὡς ἐξ ἑνὸς μὲν καὶ πολλῶν ὄντων τῶν ἀεὶ λεγομένων εἶναι,

πέρας δὲ καὶ ἀπειρίαν ἐν αὑτοῖς σύμφυτον ἐχόντων. δεῖν                 10 

οὖν ἡμᾶς τούτων οὕτω διακεκοσμημένων ἀεὶ μίαν ἰδέαν περὶ          d

παντὸς ἑκάστοτε θεμένους ζητεῖν―εὑρήσειν γὰρ ἐνοῦσαν―

ἐὰν οὖν μεταλάβωμεν, μετὰ μίαν δύο, εἴ πως εἰσί, σκοπεῖν,

εἰ δὲ μή, τρεῖς ἤ τινα ἄλλον ἀριθμόν, καὶ τῶν ἓν ἐκείνων

ἕκαστον πάλιν ὡσαύτως, μέχριπερ ἂν τὸ κατ᾿ ἀρχὰς ἓν μὴ                 5

ὅτι ἓν καὶ πολλὰ καὶ ἄπειρά ἐστι μόνον ἴδῃ τις, ἀλλὰ καὶ

ὁπόσα· τὴν δὲ τοῦ ἀπείρου ἰδέαν πρὸς τὸ πλῆθος μὴ προσ-

φέρειν πρὶν ἄν τις τὸν ἀριθμὸν αὐτοῦ πάντα κατίδῃ τὸν

μεταξὺ τοῦ ἀπείρου τε καὶ τοῦ ἑνός, τότε δ᾿ ἤδη τὸ ἓν                     e

ἕκαστον τῶν πάντων εἰς τὸ ἄπειρον μεθέντα χαίρειν ἐᾶν.

οἱ μὲν οὖν θεοί, ὅπερ εἶπον, οὕτως ἡμῖν παρέδοσαν σκοπεῖν

καὶ μανθάνειν καὶ διδάσκειν ἀλλήλους· οἱ δὲ νῦν τῶν ἀν-

θρώπων σοφφοὶ ἓν μέν, ὅπως ἂν τύχωσι, καὶ πολλὰ θᾶττον          17

καὶ βραδύτερον ποιοῦσι τοῦ δέοντος, μετὰ δὲ τὸ ἓν ἄπειρα

εὐτθύς, τὰ δὲ μέσα αὐτοὺς ἐκφεύγει―οἷς διακεχώρισται τό τε

διαλεκτικῶς πάλιν καὶ τὸ ἐριστικῶς ἡμᾶς ποιεῖσθαι πρὸς

ἀλλήλους τοὺς λόγους.                                                                  5

내가 보기엔 분명한 바이네만, 인간들을 위한 신들의 선물이

어디에선가 신들로부터 프로메테우스와 같은 누군가를 통해

어떤 가장 밝은 불과 함께 던져졌다네. 그래서 옛 사람들, 우리보다 우월하고

신들에 더욱 가까이 살았던 그들은, 이러한 노래를 남겼으니,

무엇인 바의 것이라 언제나 이야기되는 것들은 하나와 여럿으로 이루어지나,

한정과 무한을 자신 안에 타고났다고 하지.

그러니 우리는 이것들이 그런 식으로 질서잡혀 있기에 언제나

모든 것에 관하여 매번 단일한 형상을 상정하여 추구해야 하고

―내재한 것을 찾아야 하니까―그리하여 우리가 찾아낸다면, 

하나 다음에는 둘을, 만일 어쨌든 둘이라면, 탐구해야 하며,

만일 그렇지 둘이 아니라면, 셋이나 그 외의 어떤 수를, 저것들 각각을

하나하나 다시 마찬가지 방식으로 탐구해야 하고, 누군가 최초의 하나가 

하나이자 여럿이며 무한하다는 것만을 알게 되는 것만 아니라,

얼만큼인지까지도 알게 될 때까지 그래야만 하네. 

그런데 무한의 형상은 누군가 무한과 하나 사이의 그 무한의 수 모두를

알아내기 전에는 다수에 결부시키지 않아야 하고, 알아낸 그 때에 비로소 

모든 것의 하나 각각을 무한으로 흩어지도록 놓아 주어야 하네.

그러므로 신들께서는, 내가 말했던 그대로, 그렇게 우리에게

서로 살펴보고 배우고 또 가르치도록 선물을 주셨다네. 그런데 이제

인간들중 지혜로운 자들은 하나와 여럿을, 어쨌든 되는대로, 

필요 이상으로 너무 빠르거나 느리게 다루고, 하나 다음으로 곧장

무한을 다루며, 중간 것들은 건너 뛰지―이것들로 우리가 서로를 향한

논변을 변증적인 것으로 만드는 경우와 쟁론적인 것으로 만드는 경우가

구분된다네.


-작성중-

Posted by 시궁진창 버러지

댓글을 달아 주세요

ΦΙΛΗΒΟΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΡΩΤΑΡΧΟΣ ΦΙΛΗΒΟΣ


ΣΩ. Ὅρα δή, Πρώταρχε, τίνα λόγον μέλλεις παρὰ Φιλή-             11

βου δέχεσθαι νυνὶ καὶ πρὸς τίνα τὸν παρ᾿ ἡμῖν ἀμφισβητεῖν, 

ἐὰν μή σοι κατὰ νοῦν ᾖ λεγόμενος. βούλει συγκεφαλαιω-              b

σώμεθα ἑκάτερον;

보게나, 프로타르코스, 자네 이제 필레보스에게서 어떤 논변을

받아서는 우리쪽 어떤 논변에 맞서서 반박을 하려는지,

논변이 논의되면서 자네 마음에 들지 않았다면 말이지. 괜찮다면 우리

그 둘 각각을 요약해 보겠나?

→ '우리'란 표현이 의미를 가지는가?

ΠΡΩ. Πάνυ μὲν οὖν.

물론 좋습니다.

ΣΩ. Φίληβος μὲν τοίνυν ἀγαθὸν εἶναί φησι τὸ χαίρειν

πᾶσι ζῴοις καὶ τὴν ἡδονὴν καὶ τέρψιν, καὶ ὅσα τοῦ γένους              5

ἐστὶ τούτου σύμφωνα· τὸ δὲ παρ᾿ ἡμῶν ἀμφισβήτημά ἐστι

μὴ ταῦτα, ἀλλὰ τὸ φρονεῖν καὶ τὸ νοεῖν καὶ μεμνῆσθαι καὶ

τὰ τούτων αὖ συγγενῆ, δόξαν τε ὀρθὴν καὶ ἀληθεῖς λογισμούς,

τῆς γε ἡδονῆς ἀμείνω καὶ λῴω γίγνεσθαι σύμπασιν ὅσαπερ

αὐτῶν δυνατὰ μεταλαβεῖν· δυνατοῖς δὲ μετασχεῖν ὠφελιμώ-           c

τατον ἁπάντων εἶναι πᾶσι τοῖς οὖσί τε καὶ ἐσομένοις. μῶν

οὐχ οὕτω πως λέγομεν, ὦ Φίληβε, ἑκάτεροι;

그러니까 필레보스는 즐거움과 쾌락 그리고 기쁨이

살아있는 모든 것들에게 좋은 것이라 말하고, 이러한 부류에

→ is good/is the good. "the good"의 definition이 등장해야 하는지?

부합하는 것들도 그렇다고 말하네: 그런데 우리 입장에서 반박하려는 것은

그런 얘기들이 아니라, 지혜를 갖추거나 사유를 하거나 암기를 하는 것

그리고 이런 것들과 동류인 것들, 옳은 믿음과 참된 헤아림들이,

→ '믿음'이 여기에 포함된다는 것은 신기함.

그것들에 참여할 수 있는 모든 것들 전부에게 있어서

즐거움보다는 더 낫고 더 바람직한 것이 된다는 걸세: 

지금 그러한 자들이든 장차 그러할 자들이든 참여할 수 있는 자들에게는 

→ 부차적인 반복 서술인가? "참여할 수 있음"이 가장 이롭다는 번역이 제안됨.

"참여한다는 것은 가장 이롭다는 것이지." but '무엇에' 참여한다는 원문이 없이

단적인 참여가 가장 이로울 필요가 있는지. (이후 논의가 뒷받침해준다면 고려 가능)

통틀어 그 무엇보다도 가장 이롭다는 것이지. 우리 양쪽 각자가

분명 이런 어떤 식으로 논했지 않은가, 필레보스?

ΦΙ. Πάντων μὲν οὖν μάλιστα, ὦ Σώκρατες.

더할 나위 없습니다, 소크라테스.

ΣΩ. Δέχῃ δὴ τοῦτον τὸν νῦν διδόμενον, ὦ Πρώταρχε,                      5

λόγον;

그럼 이와 같이 주어진 논의를 받을 텐가, 프로타르코스?

ΠΡΩ. Ἀνάγκη δέχεσθαι· Φίληβος γὰρ ἡμῖν ὁ καλὸς

ἀπείρηκεν.

받아들일 수밖에요: 저 훌륭한 필레보스가 우리에게 말해주었으니 말입니다.

→ 필레보스는 강경하고 대화가 성립하지 않는데 '훌륭하다'라는 말은 어울리지 않는 듯.

ΣΩ. Δεῖ δὴ περὶ αὐτῶν τρόπῳ παντὶ τἀληθές πῃ περαν-

θῆναι;                                                                                     10

그럼 그것들에 관하여 모든 방식으로 어떻게든 진리가 마무리되어야 하겠군?

→ 아포리아로 끝내지 않겠다는 선언. 후기 대화편의 특징? 

ΠΡΩ. Δεῖ γὰρ οὖν.                                                                     d

그래야 하지요.

ΣΩ. Ἴθι δή, πρὸς τούτοις διομολογησώμεθα καὶ τόδε.

자, 그럼, 이런 일들에 대하여 다음과 같은 점에서도 합의를 해 보도록 하세.

ΠΡΩ. Τὸ ποῖον;

어떤 것을요?

ΣΩ. Ὡς νῦν ἡμῶν ἑκάτερος ἕξιν ψυχῆς καὶ διάθεσιν

ἀποφαίνειν τινὰ ἐπιχειρήσει τὴν δυναμένην ἀνθρώποις πᾶσι                5

τὸν βίον εὐδαίμονα παρέχειν. ἆρ᾿ οὐχ οὕτως;

지금 우리 양편 각자는 모든 인간에게 행복한 삶을 허락해줄 수 있는

영혼의 습성이나 상태가 무엇인지 밝혀 보고자 시도하였다는 것이지.

그렇지 않은가?

ΠΡΩ. Οὕτω μὲν οὖν.

그야 그렇습니다.

ΣΩ. Οὐκοῦν ὑμεῖς μὲν τὴν τοῦ χαίρειν, ἡμεῖς δ᾿ αὖ τὴν

τοῦ φρονεῖν;

해서 자네들은 만족함의 상태라고, 반면 우리는 또 지혜를

갖춤의 상태라고 하지 않았나?

ΠΡΩ. Ἔστι ταῦτα.                                                                        10

그렇습니다.

ΣΩ. Τί δ᾿ ἂν ἄλλη τις κρείττων τούτων φανῇ; μῶν οὐκ,

ἂν μὲν ἡδονῇ μᾶλλον φαίνηται συγγενής, ἡττώμεθα μὲν                      e

ἀμφότεροι τοῦ ταῦτα ἔχοντος βεβαίως βίου, κρατεῖ δὲ ὁ τῆς

ἡδονὴς τὸν τῆς φρονήσεως;                                                        12

그런데 다른 어떤 것이 이것들보다 더욱 강한 것으로 드러나면 어떨까?

물론, 그것이 쾌락과 더욱 동류인 것으로 드러난다면, 우리는 양쪽 다

이런 것들을 확고하게 지니는 삶에 비해 뒤떨어지기는 하지만, 쾌락을 지닌 삶은

지혜를 지닌 삶을 압도하지 않겠나?

ΠΡΩ. Ναί.

네.

ΣΩ. Ἂν δέ γε φρονήσει, νικᾷ μὲν φρόνησις τὴν ἡδονήν,

ἡ δὲ ἡττᾶται; ταῦθ᾿ οὕτως ὁμολογούμενά φατε, ἢ πῶς;

더 나아가 그것이 지혜와 더 동류라면, 지혜가 즐거움을 이길 테고,

쾌락은 뒤떨어지겠지? 자네들은 이런 것들이 그렇게 동의된 것들이라 말하는가, 혹은 어찌 말하는가?

ΠΡΩ. Ἐμοὶ γοῦν δοκεῖ.                                                                   5

제겐 그렇게 보입니다.

ΣΩ. Τί δὲ Φιλήβῳ; τί φῄς;

필레보스에게는 어떨까? 자넨 무어라 말하겠나?

ΦΙ. Ἐμοὶ μὲν πάντως νικᾶν ἡδονὴ δοκεῖ καὶ δόξει· σὺ δέ,

Πρώταρχε, αὐτὸς γνώσῃ.

저로서는 쾌락이 전적으로 승리한다고 여겨지고 또 그리 여길 것입니다.

프로타르코스, 당신은 스스로 알게 되겠지.

→ 쾌락은 모든 경우에 지혜를 이기는가, 모든 것을 이기는가?

ΠΡΩ. Παραδούς, ὦ Φίληβε, ἡμῖν τὸν λόγον οὐκ ἂν

ἔτι κύριος εἴης τῆς πρὸς Σωκράτη ὁμολογίας ἢ καὶ τοὐ-                         10

ναντίον.

필레보스, 자네가 우리에게 자네의 논변을 넘겼으니 

소크라테스님께 동의하는 것인지 반대하는 것인지가 여전히

자네에게 달린 건 아닐 테지.

ΦΙ. Ἀληθῆ λέγεις· ἀλλὰ γὰρ ἀφοσιοῦμαι καὶ μαρτύρομαι                          b

νῦν αὐτὴν τὴν θεόν.

맞는 말일세. 하지만 나는 신성한 의무를 다하고 있으며 지금 저 여신 본인을

증인으로 모신다네.

→ ἀφοσιοῦμαι 이게 무슨 뜻? 동의와 반대의 의무에서 벗어남? 아프로디테로부터 부여된 의무에서 벗어남?

ΠΡΩ. Καὶ ἡμεῖς σοι τούτων γε αὐτῶν συμμάρτυρες ἂν

εἶμεν, ὡς ταῦτα ἔλεγες ἃ λέγεις. ἀλλὰ δὴ τὰ μετὰ ταῦτα

ἑξῆς, ὦ Σώκρατες, ὅμως καὶ μετὰ Φιλήβου ἑκόντος ἢ ὅπως                        5

ἂν ἐθέλῃ πειρώμεθα περαίνειν.

우리 자신도 바로 그 일들에 대해 자네를 위한 증인으로 동참할 걸세,

자네가 하는 그 말들을 했노라는 데에 말이지. 하지만 그 다음으로,

소크라테스, 그럼에도 필레보스 뜻에 따라서든 그가 바라는 어떤 식으로든

마무리해 보도록 할까요?

ΣΩ. Πειρατέον, ἀπ᾿ αὐτῆς δὴ τῆς θεοῦ, ἣν ὅδε Ἀφροδίτην

μὲν λέγεσθαί φησι, τὸ δ᾿ ἀληθέστατον αὐτῆς ὄνομα Ἡδονὴν

εἶναι.

마무리해야지, 실로 저 여신, 아프로디테라고 논해지지만,

그녀의 가장 참된 이름은 쾌락이라고 여기 이 사람이 말하는

그 여신으로부터 말일세.

ΠΡΩ. Ὀρθότατα.                                                                              10

맞는 말씀이십니다.

ΣΩ. Τὸ δ᾿ ἐμὸν δέος, ὦ Πρώταρχε, ἀεὶ πρὸς τὰ τῶν θεῶν                          c

ὀνόματα οὐκ ἔστι κατ᾿ ἄνθρωπον, ἀλλὰ πέρα τοῦ μεγίστου

φόβου. καὶ νῦν τὴν μὲν Ἀφροδίτην, ὅπῃ ἐκείνῃ φίλον,

ταύτῃ προσαγορεύω· τὴν δὲ ἡδονὴν οἶδα ὡς ἔστι ποικίλον,

καὶ ὅπερ εἶπον, ἀπ᾿ ἐκείνης ἡμᾶς ἀρχομένους ἐνθυμεῖσθαι δεῖ                     5

καὶ σκοπεῖν ἥντινα φύσιν ἔχει. ἔστι γάρ, ἀκούειν μὲν οὕτως

ἁπλῶς, ἕν τι, μορφὰς δὲ δήπου παντοίας εἴληφε καί τινα

τρόπον ἀνομοίους ἀλλήλαις. ἰδὲ γάρ· ἥδεσθαι μέν φαμεν

τὸν ἀκολασταίνοντα ἄνθρωπον, ἥδεσθαι δὲ καὶ τὸν σωφρο-                   d

νοῦντα αὐτῷ τῷ σωφρονεῖν· ἥδεσθαι δ᾿ αὖ καὶ τὸν ἀνοηταί-

νοντα καὶ ἀνοήτων δοξῶν καὶ ἐλπίδων μεστόν, ἥδεσθαι δ᾿ αὖ

τὸν φρονοῦντα αὐτῷ τῷ φρονεῖν· καὶ τούτων τῶν ἡδονῶν

ἑκατέρας πῶς ἄν τις ὁμοίας ἀλλήλαις εἶναι λέγων οὐκ ἀνόητος                     5

φαίνοιτο ἐνδίκως;

프로타르코스, 신들의 이름들에 대한 나의 두려움은 언제나 

인간적인 것이 아니라, 가장 큰 공포를 뛰어넘는다네.

그래서 지금 저 여신께서 호의를 가지실 방식으로, 이렇게

그녀를 아프로디테라고 부르고 있기는 하지: 그런데 쾌락이란 다채로운 것이라

생각되고, 내가 말했듯, 저 쾌락으로부터 시작하여 우리는

심혈을 기울여 도대체 저것이 어떤 본성을 지니는지 살펴보아야 하네. 들리기로는

그렇게 단순히 어떤 하나이지만, 어떤 방식으론가 서로 닮지 않은 

온갖 모습들을 분명 지녔기에 말이지. 왜냐하면 보게나: 우리는 무절제한 사람이

즐거워한다고 말하지만, 분별 있는 사람도 바로 그 분별로 즐거워한다고 말한다네:

그런데 또한 생각이 없으며 생각 없는 믿음들과 희망들로 가득 찬 자도 즐거워한다고 하고,

또 다시 지혜로운 자가 바로 그 지혜로움으로 즐거워한다고도 하지: 이러한 즐거움들의

양편 각각을 누군가가 서로 닮은 것들이라고 말하면서 어떻게 그가 정당하게 생각 없는 자로

안 보이겠는가?

ΠΡΩ. Εἰσὶ μὲν γὰρ ἀπ᾿ ἐναντίων, ὦ Σώκρατες, αὗται

πραγμάτων, οὐ μὴν αὐταί γε ἀλλήλαις ἐναντίαι. πῶς γὰρ

ἡδονῇ γε ἡδονὴ [μὴ] οὐχ ὁμοιότατον ἂν εἴη, τοῦτο αὐτὸ ἑαυτῷ,                 e

πάντων χρημάτων;

이것들은, 소크라테스, 반대되는 사물들로부터 나오지만,

그것들 자체는 결코 서로 반대되지 않으니까요. 그야 어떻게

즐거움이란 것이 즐거움에 가장 닮은 것이 아니겠습니까, 모든 것들 중에서,

이것 자체가 자신과 말이죠?

→ 『소피스트』 257b. '반대'와 '다름'의 구분? 단지 다르기만 해서는 안 되고 저 중 어떤 즐거움은 거짓이어야 하는가?

 ΣΩ. Καὶ γὰρ χρῶμα, ὦ δαιμόνιε, χρώματι· κατά γε αὐτὸ

τοῦτο οὐδὲν διοίσει τὸ χρῶμα εἶναι πᾶν, τό γε μὴν μέλαν

τῷ λευκῷ πάντες γιγνώσκομεν ὡς πρὸς τῷ διάφορον εἶναι                           5

καὶ ἐναντιώτατον ὂν τυγχάνει. καὶ δὴ καὶ σχῆμα σχήματι

κατὰ ταὐτόν· γένει μέν ἐστι πᾶν ἕν, τὰ δὲ μέρη τοῖς μέρεσιν

αὐτοῦ τὰ μὲν ἐναντιώτατα ἀλλήλοις, τὰ δὲ διαφορότητ᾿ ἔχοντα               13

μυρίαν που τυγχάνει, καὶ πολλὰ ἕτερα οὕτως ἔχονθ᾿ εὑρή-

σομεν. ὥστε τούτῳ γε τῷ λόγῳ μὴ πίστευε, τῷ πάντα τὰ

ἐναντιώτατα ἓν ποιοῦντι. φοβοῦμαι δὲ μή τινας ἡδονὰς

ἡδοναῖς εὑρήσομεν ἐναντίας.                                                                 5

복받은 사람, 색도 색과 그러하니 말일세. 바로 이 점에서는

색은 모두가 아무런 차이도 없지만, 검정은 하양과

어떤 점에서 차이가 나고 또 실로 가장 반대되는지 우리 모두가 알지.

게다가 같은 식으로 형태도 형태와 그렇다네: 유에서는 그 모두가 하나이나,

그것의 부분들은 부분들과 서로 가장 반대되는 것들인가 하면, 

가장 큰 차이들을 무수히 가질 수도 있고, 많은 다른 것들도 그런 상태란 걸

우리가 알지. 그러니 이런 논변에 확신을 갖지 마시게, 가장 반대되는

모든 것들을 하나로 만드는 논변에는 말일세. 나는 어떤 즐거움들이

즐거움들과 반대되는 것들임을 우리가 알게 되지는 않을까 두렵다네. 

→ 색으로서 같으나 검정과 하양은 반대. 유에서는 하나이나 부분들은 서로 반대.

"즐거움들이 즐거움들과 반대되는 것들"인 경우는 위의 사례와 구분되는 것?

13a3 τούτῳ γε τῷ λόγῳ, 내 제안은 종에서 반대되더라도 유에서 하나라 말할 수 있는 것.(색-하양/까망

권세혁씨 제안은 종 차이를 고려하지 않고 유에서의 단일성만 보는 논리.

ΠΡΩ. Ἴσως· ἀλλὰ τί τοῦθ᾿ ἡμῶν βλάψει τὸν λόγον;

그럴 것 같습니다. 허나 왜 이게 우리(필레보스와 프로타르코스)의 논변을 해롭게 합니까?

→ 12d7-8. "즐거움이 연원하는 사물이 반대라고 즐거움들이 반대되진 않는다."

ΣΩ. Ὅτι προσαγορεύεις αὐτὰ ἀνόμοια ὄντα ἑτέρῳ, φή-

σομεν, ὀνόματι· λέγεις γὰρ ἀγαθὰ πάντ᾿ εἶναι τὰ ἡδέα. τὸ

μὲν οὖν μὴ οὐχὶ ἡδέα εἶναι τὰ ἡδέα λόγος οὐδεὶς ἀμφισβητεῖ·

κακὰ δ᾿ ὄντα αὐτῶν τὰ πολλὰ καὶ ἀγαθὰ δέ, ὡς ἡμεῖς φαμέν,                       b

ὅμως πάντα σὺ προσαγορεύεις ἀγαθὰ αὐτά, ὁμολογῶν ἀνόμοια

εἶναι, τῷ λόγῳ εἴ τίς σε προσαναγκάζοι. τί οὖν δὴ ταὐτὸν

ἐν ταῖς κακαῖς ὁμοίως καὶ ἐν ἀγαθαῖς ἐνὸν πάσας ἡδονὰς

ἀγαθὸν εἶναι προσαγορεύεις;                                                                  5

우리편에선 자네가 그 안 닮은 것들을 다른 이름으로 부르기 때문이라고 말할 걸세: 

왜냐하면 자네는 즐거운 것들 모두가 좋은 것들이라 말하니까.

그러니 즐거운 것들은 즐겁지 않은 것들이 아니라는 논변은 누구와도

시비 붙지 않지: 그런데 우리 주장대로, 그것들 중 많은 것들이 나쁜 것들이고 또 좋은 것들인데,

그럼에도 자네는 그것들을 모두 좋은 것들이라 말하면서, 누군가 자네를 

→ or 자네는 그것들 모두 마찬가지로 좋은 것들이라 말하면서. 

b1의 ὄντα는 accusative absolute?

'실제로ὄντα' 좋은 것도 나쁜 것도 있다면 프로타르코스의 주장은 억지?

그 논변으로써 강제해 나아간다면, 그것들이 안 닮은 것들이라 동의하겠지.

그러니 정말로 나쁜 즐거움들에서도 좋은 즐거움들에서도 모든 즐거움들이

같은 방식으로 들어 있을 때 자네는 무엇을 좋은 것이라고 부르는가?

→ 즐거움은 하나이나 부분들이 다른 경우가 아니라, 좋은 즐거움과 나쁜 즐거움이 다른 경우.

ΠΡΩ. Πῶς λέγεις, ὦ Σώκρατες; οἴει γάρ τινα συγχωρή-

σεσθαι, θέμενον ἡδονὴν εἶναι τἀγαθόν, εἶναι ἀνέξεσθαί σου

λέγοντος τὰς μὲν εἶναί τινας ἀγαθὰς ἡδονάς, τὰς δέ τινας                            c

ἑτέρας αὐτῶν κακάς;

무슨 말씀이십니까, 소크라테스? 그러니까 당신은 누군가가

동의한다고, 좋은 것은 즐거움이라고 상정하면서, 

어떤 즐거움들은 좋은 즐거움들이지만, 그것들과 다른 

어떤 것들은 나쁜 즐거움들이라고 당신이 말하는 걸

받아줄 수 있다고 생각하시는 겁니까?

→ 즐거움은 전체로서 좋은가? 『소피스트』에서 늦게 배우는 자들의 입장?

ΣΩ. Ἀλλ᾿ οὖν ἀνομοίους γε φήσεις αὐτὰς ἀλλήλαις εἶναι

καί τινας ἐναντίας.

그야 자네는 그 즐거움들은 서로 안 닮았고 또 어떤 반대되는

것들이라고 말할 테니까.

ΠΡΩ. Οὔτι καθ᾿ ὅσον γε ἡδοναί.                                                              5

즐거움들이라는 점에 한해서는 아니지요.

ΣΩ. Πάλιν εἰς τὸν αὐτὸν φερόμεθα λόγον, ὦ Πρώταρχε,

οὐδ᾿ ἄρα ἡδονὴν ἡδονῆς διάφορον, ἀλλὰ πάσας ὁμοίας εἶναι

φήσομεν, καὶ τὰ παραδείγματα ἡμᾶς τὰ νυνδὴ λεχθέντα

οὐδὲν τιτρώσκει, πεισόμεθα δὲ καὶ ἐροῦμεν ἅπερ οἱ πάντων

φαυλότατοί τε και περὶ λόγους ἅμα νέοι.                                                 d

우리는 다시 같은 논변으로 옮겨왔군, 프로타르코스.

그래서 우리는 즐거움은 즐거움과 전혀 차이가 없고, 모든 즐거움이 닮은 것이라

말할 테고, 그래서 방금 이야기된 본들도 우리들을

전혀 해치지 않으며, 그러나 누구보다도 가장 단순하며 

동시에 논변에 관하여 미숙하기도 한 자들이 겪고 말할 것들을 

우리가 겪고 말하게 될 걸세.

→ 늦게 배우는 자들?

ΠΡΩ. Τὰ ποῖα δὴ λέγεις;

어떤 것들을 말씀하시는 겁니까?

ΣΩ. Ὅτι σε μιμούμενος ἐγὼ καὶ ἀμυνόμενος ἐὰν τολμῶ 

λέγειν ὡς τὸ ἀνομοιότατό ἐστι τῷ ἀνομοιοτάτῳ πάντων

ὁμοιότατον, ἕξω τὰ αὐτὰ σοὶ λέγειν, καὶ φανούμεθά γε                                 5

νεώτεροι τοῦ δέοντος, καὶ ὁ λόγος ἡμῖν ἐκπεσὼν οἰχήσεται.

πάλιν οὖν αὐτὸν ἀνακρουώμεθα, καὶ τάχ᾿ ἂν ἰόντες εἰς τὰς

ὁμοίας ἴσως ἄν πως ἀλλήλοις συγχωρήσαιμεν.

내가 자네를 흉내내면서 스스로 방어하며 

가장 안 닮은 것이 가장 안 닮은 것과 그 무엇보다도

가장 닮은 것이라고 말하기를 감행한다면,

자네에게 똑같은 얘기들을 할 수 있게 될 테고, 나아가

필요 이상으로 어리석은 자들처럼 보이게 될 것이며,

우리의 논변은 나가 떨어지리란 것일세.

그러니 그 논변을 뒤로 물리도록 하세나. 그리하여 어쩌면

우리가 닮은 상황들(λαβάς)에 같은 식으로 이르러

어쨌든 서로 간에 합의를 보게 될지도 모를 일이지.

ΠΡΩ. Λέγε πῶς;                                                                                  e

어떤 식으로 말씀이십니까?

ΣΩ. Ἐμὲ θὲς ὑπὸ σοῦ πάλιν ἐρωτώμενον, ὦ Πρώταρχε.

거꾸로 나를 자네에게 질문 받는 자로 세워 보게, 프로타르코스. 

ΠΡΩ. Τὸ ποῖον δή;

어떤 질문이요?

ΣΩ. Φρόνησίς τε καὶ ἐπιστήμη καὶ νοῦς καὶ πάνθ᾿ ὁπόσα

δὴ κατ᾿ ἀρχὰς ἐγὼ θέμενος εἶπον ἀγαθά, διερωτώμενος ὅτι                           5

ποτ᾿ ἐστὶν ἀγαθόν, ἆρ᾿ οὐ ταὐτὸν πείσονται τοῦτο ὅπερ ὁ σὸς

λόγος;

분별과 앎과 이성과 또한 내가 처음에 내세워 좋은 것들이라 말한

그 모든 것들은, 도대체 무엇이 좋은지 질문받는다면,

혹시 자네의 논변이 겪은 것과 같은 바로 그 일을 겪게 되지 않겠나?

ΠΡΩ.  Πῶς;

어떻게요?

ΣΩ. Πολλαί τε αἱ συνάπασαι ἐπιστῆμαι δόξουσιν εἶναι

καὶ ἀνόμοιοί τινες αὐτῶν ἀλλήλαις· εἰ δὲ καὶ ἐναντίαι πῃ                               10

γίγνονταί τινες, ἆρα ἄξιος ἂν εἴην τοῦ διαλέγεσθαι νῦν, εἰ                        14

φοβηθεὶς τοῦτο αὐτὸ μηδεμίαν ἀνόμοιον φαίην ἐπιστήμην

ἐπιστήμῃ γίγνεσθαι, κἄπειθ᾿ ἡμῖν οὕτως ὁ λόγος ὥσπερ

μῦθος ἀπολόμενος οἴχοιτο, αὐτοὶ δὲ σῳζοίμεθα ἐπί τινος

ἀλογίας;                                                                                              5

통틀어 모든 지식들은 많다고도 여겨질 것이고

그것들 중 어떤 것들은 서로 안 닮은 것들이라고도 여겨질 걸세. 그런데 만일

어떤 지식들이 어떤 식으로 반대되는 것들이 된다면, 

만일 내가 바로 그 점을 두려워하며 지식은 그 어느 하나

지식과 안 닮은 것이 되지 않는다고 말하고, 우리에게 설득력 없는 그 논변이  

마치 이야기마냥 그렇게 부서져 떠나 버리고, 우리 자신은 어떤

비논리에 의해 구제받아야 한다면, 어찌 이제 내가 대화할 만한 

가치가 있는 자이겠는가?

→ 단지 유로부터 종차를 구분하여 유에서의 단일성과 종차에서의 복수성을 양립시키는 것만으로는 지금 제기되는 문제를 제대로 해결하지 못한다. 다시 말해 지금 제기되는 문제는 같은 유에 속하면서 종차를 가지는 서로 다른 것들을 설명하는 문제가 아니다.

→ 쾌락은 그 자체로 이야기되는데 앎은 무엇에 대한 앎인지 관계적이다. 이것이 두 입장 모두 같은 방식으로 가능한가?

-蟲-

Posted by 시궁진창 버러지

댓글을 달아 주세요

.....

생각 2016.06.01 23:47 |

좌측 링크해 놓은 사이트들 중 'SOVIDENCE.' 블로그를 오랜만에 들어가 글 몇 편을 보았는데 일단 찾고 있던 어떤 그림을 찾은 느낌이고, 사회과학과 자연과학의 여러 분과들이 얼마나 중요한지 다시 한 번 느꼈다. 여하간에, 저 블로그에서 몇 편의 글을 읽고 내린 결론은 이러하다. 결국 이 나라 이 사회에서 여성들은 무슨 중뿔난 해법이 국가 차원에서 등장하지 않는 한 자신들의 경력을 단절시키는 가장 큰 벽이라 할 만한 결혼과 출산을 거부하는 방향으로 나아갈 것이다. 여성들의 성취를 억누르고 덮고 가렸던 유리벽 틈새로 이제 포화 상태인 그들의 능력이 비집고 나와 드러나게 될 것이고, 이미 그렇게 되어 가고 있다. 사회의 반수 가까운 경쟁자들을 사회의 암묵적 지원 덕택에 무시할 수 있었던 남성들은 점차로 본래의 정상적인 경쟁상황에 놓이게 될 것이고, 적당히 도태되거나 심하면 대다수가 뒤쳐질 것이다. 결국 성과와 실적이 기준이 되어 가면서 여성들이 사회 구성원으로서 걸맞고 합당한 지위를 찾아가게 될 것이고, 그 '집단'은 견고해질 것이고, 여혐종자들은 울며 겨자먹기로 차별적 행동과 어휘를 수정하게 될 것이다. 이러한 변화를 가속시키고 그 과정에서 나타나는 일부 돌출되는 사건들을 방지할 제도의 마련이 시급하지만, 그것은 촉매 역할을 할 뿐 대세는 크게 달라지지 않을 것이다. 인구는 감소할 테고 노령화는 심해질 테고 실업율이 올라갈 텐데, 이 문제를 해결하기 위해 여성을 억압하겠다고 한다면 그야말로 유슬림 국가를 선포하는 꼴이고, 실현 가능성도 없다. 일부(뭐 다수라고 해도 되겠지만) 남성들이 경기를 일으키며 여성혐오 같은 게 없다고 억지를 부리는 이유를 이해하기 좀 어려웠는데, 결국 위기의식이 표출된 것이었나 싶기도 하고. 대학에 입학하고서 대학원에 있는 지금까지 여성 상급자(명예남성 말고)의 적극적 활동들을 경험해 온 것이 참 다행스러운 일이었구나 싶고 그러한 여성 동료들에게 감사할 따름이다. 그들을 경쟁상대로 생각하는 데에 거부감이 없다는 것, 그들의 능력이나 성취를 과소평가하지 않을 수 있다는 것은 내 생존을 위해서도 매우 중요한 것이구나, 뭐 그런 생각을 해 본다. 그러나 저러나 철학이란 참 무력하구나, 하는 생각을 하지 않을 수 없기도 하고, 낄낄. 한 개인으로서 걱정스러운 것은 결국 거스를 수 없는 이 변화의 과정에서 끔찍하고 흉악한 사건들이 더 많이 발생할 것 같다는 점인데, 조현병 환자 관리 강화 따위가 대책이라고 내놓는 나라에서 그걸 막아줄 수 있으리란 생각은 전혀 들지 않는다. 그냥 이 문제를 이 모임 저 모임에서 의도적으로 거론하고, 작은 규모의 분위기를 자꾸자꾸 만들어내는 정도의 일을 하는 게 내가 할 수 있는 최선인지, 그 외에 뭔가를 더 해야 하는지, 아님 그냥 여태껏 그래 왔듯 닥치고 숨어서 다가올 경쟁의 츠나미에서 각자도생의 길이나 모색하는 게 맞는 일인지, 결국 또 모르겠네. 링크 걸어 놓은 블로그들에 좋은 글들 많으니 이 쓰잘데기 없고 어두컴컴한 블로그에 오신 분들께서는 한 번 둘러 보시는 걸 추천드린다. -蟲-

Posted by 시궁진창 버러지

댓글을 달아 주세요

Michael Frede, ´Prädication und Existenzaussage Platons Gebrauch von "... ist ..." und "... ist nicht ..." im Sophistes´, 1967, S.12-37.

II. Zwei Verwendungen von "...ist" 
   Eine Interpretation von 255C12-13

III. Die beiden Verwendungen von "... ist ..."
 1. Die Bedeutung der Unterscheidung
 2. DIe erste Verwendung von "... ist ..."
 3. Die erste Verwendung von "... ist ..." und Selbstprädikation
 4. Die zweite Verwendung von "... ist ..."
 5. Eine Unterscheidung von Formen und Einzeldingen mit Hilfe der beiden Verwendungen von "... ist ..."


II. Zwei Verwendungen von "...ist" 
   Eine Interpretation von 255C12-13

  Wenden wir uns also zuerst der Stelle im Sophistes zu, die am ehesten einen Anhaltspunkt dafür bietet, daß Platon das kopulative vom existentiellen "... ist" unterscheidet: 255c12-13
  255c8-255e1 wird gezeigt, daß "das Seiende" und das "Verschiedene" nicht zwei Ausdrücke für das Seiende sind. Das Merkmal des Verschiedenen, an dem sein Unterschied zum Seienden deutlich werden soll, wird in diesem Abschnitt zweimal formuliert:
(1) (255d6-7) "Was immer auch verschieden ist, das ist genau das, was es ist (nämlich verschieden), notwendig von einem anderen".
(2). "τὸ δέ γ᾿ ἕτερον ἀεὶ πρὸς ἕτερον (sc. λέγεσθαι)" (255d1).
우리는 우선 플라톤이 계사 "... is" 와 존재사 "... is" 를 구분한다는 상당한 암시를 주는 『소피스트』 의 해당 장 255c12-13 으로 향한다. 
  255c8-255e1 은 "The Being" 과 "The Different" 가 The Being 에 대한 두 가지 표현이 아님을 보여준다. The Being 에 대해 명확히 구분되어야 할 The Different 의 특징은 이 구절에서 두 차례 공식화된다.
(1) (255d6-7) "언제나 다른 것, 그것은 어떤 그 외의 것에 대해 바로 그것인 바의 (즉 다른) 것이어야 한다.
(2) "다른 것은 언제나 다른 것에 대해 (진술된다)" (255d1).
(2) läßt wenigstens drei Übersetzungen zu, je nachdem, ob man "τὸ ... ἕτερον" a) auf den Ausdruck "ἕτερον", b) die Form des Verschiedenen oder schließlich c) das, was an der Form des Verschiedenen teilhat, bezieht.:
 (a) "`verschieden` wird immer in bezug auf ein anderes ausgesagt"
 (b) "das Verschiedene wird immer in bezug auf ein anderes ausgesagt"
 (c) "das Verschiedene wird immer in bezug auf ein anderes so (d. h. `verschieden`) genannt".
(Ich folge dem platonischen Sprachgebrauch und verwende aus Gründen, die später deutlich werden, "das X" sowohl für die Form X als auch die Dinge, die an dieser Form teilhaben.)
(2) 는 "τὸ ... ἕτερον" 이 a) "ἕτερον" 이란 표현을 지시하는 것인지, b) The Different 라는 형상을 지시하는 것인지 혹은 끝으로 c) The Different 라는 형상을 나눠 갖는 것, 그것을 지시하는 것인지에 따라, 적어도 세 가지 번역을 허용한다.
  (a) "'different' 라는 말은 언제나 그 외의 것에 관련하여 진술된다."
  (b) "The Different 라는 것은 언제나 그 외의 것에 관련하여 진술된다."
  (c) "The Different 라는 것은 언제나 그 외의 것에 관련하여 그렇게(즉 'different' 라고) 불린다."
(나는 플라톤의 화법에 따르고 이후에 분명해질 이유에 따라, "The X" 를 형상 X 만이 아니라 이 형상을 나눠 갖는 사물들에 대해서도 사용한다.)
-13- Ich möchte mich jetzt für keine der Übersetzungen (a)-(c) entscheiden, da die Übersetzung von 255d1 von der Übersetzung von 255c12-13 abhängt. Vielmehr will ich versuchen, 255d1-7 zunächst unabhängig von 255c12-13 zu interpretieren.
  Alle drei Versionen von (2) haben eines gegenüber (1) gemein: während in (1) von dem Begriff der Verschiedenheit die Rede ist, bezieht (2) auf die Verwendung von Prädikaten mit der Bedeutung von "... ist verschieden von ...". Übersetzungen wie "... das Verschiedene ist immer verschieden in bezug auf etwas anderes ..." sind also in jedem Fall nicht scharf genug.
  나는 번역 (a)-(c) 중 어느 것도 확정하지 않을 것이다. 255d1 에 대한 번역은 255c12-13 에 대한 번역에 의존하기 때문이다. 그 대신 나는 255c12-13 에 번역을 의존하지 않는 255d1-7 을 검토할 것이다.
  (2) 의 세 형식들 모두 (1) 에 반하여 공통점을 가진다. (1) 에서 논의는 Difference 개념에 대한 것인 반면, (2) 는 "... is different from ..." 의 의미를 가진 서술의 용법에 관련된다. "... The Different 는 언제나 그 외의 어떤 것과 관련하여 다르다 ..." 와 같은 번역은 각 경우에 충분히 분명치 못하다.
  
  Dieser Wechsel in der Redeweise von (1) zu (2) braucht uns freilich nicht zu stören; er findet sich häufig genug bei Platon. Ein besonders klares Beispiel dafür ist Soph. 258b2-4, wo vom Nichtseienden gesagt wird: "οὐδὲν ἧττον, ..., αὐτοῦ τοῦ ὄντος οὐσία ἐστίν, οὐκ ἐναντίον είνἐκῳ σημαίνουσα ἀλλὰ τοσοῦτον μόνον, ἕτερον ἐκεινου."
  Ein Problem wird aus diesem Wechsel im Ausdruck erst bei Aristoteles in der Kategorienschrift, 8a31-35. Und Boethus, der annimmt, daß von Platon die Relativa folgendermaßen bestimmt werden : "ὅσα αὐτὰ ἅπερ ἐστιν ἑτέρων λέγεται", zieht sich die folgende Kritik des Simplicius zu (in Cat. 159, 14-15; 159, 20-22) : "ἐν Σοφιστῇ δὲ βουληθεὶς τὸ ἕτερον τῶν πρός τι ὂν ἐπιδεῖξαι οὕτως φησίν. ὅτιπερ ἂ ἕτερον ᾐ, συμβέβηκεν ἐξ ἀνάγκης ἑτέρου τοῦτο αὐτὸ ὅπερ ἐστὶν εἶναι" (vgl. auch: Ammonius in Cat. 70. 10-14; Philoponus in Cat. 109, 23ff.).
  Wir werden also in jedem Fall zweckmäßig verfahren, wenn wir uns für die Interpretation von 255d1-7 an die Art der Formulierung von 255d1 halten. Denn alle relativa secundum esse sind auch relativa secundum dici, aber nicht umgekehrt alle relativa secundum dici auch relativa secundum esse.
  Wenn wir bisher auch noch nicht in der Lage sind, (2) zu übersetzen, so können wir doch auf Grund von (1) und (2) sagen, daß für das Verschiedene folgendes gilt :
  독해방식에서 (1) 에서 (2) 로의 이런 변형이 확실히 문제를 일으키진 않는다. 그것은 플라톤에게서 충분히 자주 발견된다. 그에 대한 특히 분명한 예시는 『소피스트』 258b2-4 이다. 거기에서는 Not Being 에 대해 진술된다. "Being 그 자체에 조금도 못지 않게 Being 이다, 저것에 반대를 의미하는 것이 아니라 단지 이만큼만을, 저것과 다름을 의미할 뿐이기에."
  표현의 이러한 변형은 아리스토텔레스의 『범주론』 8a31-35 에서 처음 문제시된다. 그리고 보에티우스는 플라톤에 의해 상대적인 것들이 다음과 같이 규정된다고 받아들인다. "그것들이 다른 것들에 속한다고 진술되는 모든 것들", 이는 심플리키우스의 다음과 같은 비판을 이끌어낸다 (『범주론』 159, 14-15; 159, 20-22) : "『소피스트』 에서 그는 The Different 가 무언가에 대한 것들에 속한다는 것을 보여주리라 기대하며 그런 식으로 말한다. 다를 바의 바로 그것은, 존재하는 것 그 자체로 다름에 속하는 것으로 귀결되기 때문이다." (암모니우스 『범주론』 70, 10-14, 필로포누스 『범주론』 109, 23 이하 참조).
  그리하여 우리는 255d1-7 의 해석을 위해 255d1 의 정식화 방식에 머무를 때에 각 경우 적절하게 진행하게 된다. 모든 존재에 따라 상대적인 것들은 또한 진술에 따라 상대적인 것들이지만, 역으로 모든 진술에 따라 상대적인 것들이 또한 존재에 따라 상대적인 것들이지는 않기 때문이다.
  우리가 (2) 를 여전히 번역할 수 없을 때, 그럼에도 우리는 (1) 과 (2) 를 근거로 the Diffrent 에 대해 다음과 같이 간주된다고 말할 수 있다.
  (I) Wenn von einem Gegenstand a wahrheitsgemäß gesagt wird, daß er verschieden ist, dann ist immer folgende Bedingung erfüllt :
es gibt einen Gegenstand b, derart, daß in bezug auf b von a ausgesagt wird, daß es verschieden ist, und b ein von a verschiedener Gegenstand ist.
  Die Tatsache, daß die Wahrheit eines Satzes von der Form "x ist verschieden von y" immer die Erfüllung dieser Bedingung voraussetzt, liegt nach 255d4-6 daran, daß das verschiedene nur an einer der beiden Formen teilhat, von denen dort die Rede ist.
  An der gleichen Form hat nach 255d4-5 auch das Seiende teil, ohne daß die Wahrheit von "a ist" immer die Erfüllung dieser Bedingung verlangte; denn nach 255d5 zeigt sich das Bestehen eines Unterschiedes zwischen dem Seienden und dem Verschiedenen gerade darin, -14- daß, wenn das Seiende und das Verschiedene dasselbe wären, der Gebrauch von "... ist verschieden von ..." in einem wahren Satz nicht immer die Erfüllung dieser Bedingung voraussetzte.
  (I) 대상 a 에 대해, 그것이 다르다는 것이 참으로 진술되는 경우, 다음의 조건이 충족된다.
b 에 관련하여 a 가 다르다는 것이 a 에 대해 진술되는, 그리고 b 가 a 와 다른 대상인, 그런 대상 b 가 존재한다.
  "x is different from y" 형식 문장의 참이 언제나 이런 조건의 충족을 요청한다는 사실은, 255d4-6 에 따라 성립한다. 다른 것은 두 형상들 중 하나의 몫만 나눠 갖는다는 독해가 이에 관한 것이다.
  255d4-5 에서 The Being 이 같은 형상을 나누어 가지는데, "a is" 의 참이 언제나 위 조건을 충족시킨다는 점 없이 그러하다. 왜냐하면 255d5에서 The Being 과 The Different 사이의 구분 성립은, The Being 과 The Different 가 그 자체로 존재할 경우, 참인 문장에서 "... is different from ..." 의 사용이 항상 이 조건의 충족을 요구하지는 않는다는 사실에 직접 근거하기 때문이다.
  (II) Wenn von einem Gegenstand a wahrheitsgemäß gesagt wird, daß er ist, dann ist in einigen Fällen folgende Bedingung erfüllt :
es gibt einen Gegenstand b, derart, daß in bezug auf b von a ausgesagt wird, daß es ist, und b ein von a verschiedener Gegenstand ist.
  (II) 대상 a 에 대해 it is 가 참으로 진술되는 경우, 몇몇 경우에 다음 조건이 충족된다.
b 와 관련하여 a is 가 a 에 대해 진술되는, 그리고 b 가 a 와 다른 대상인, 그런 대상 b 가 존재한다.
  (III) Wenn von einem Gegenstand a wahrheitsgemäß gesagt wird, daß er ist, dann ist in einigen Fällen folgende Bedingung nicht erfüllt : 
es gibt einen Gegenstand b, derart, daß in bezug auf b von a ausgesagt wird, daß es ist, und b ein von a verschiedener Gegenstand ist. 
  (III) 대상 a 에 대하여 it is 가 참으로 진술되는 경우, 몇몇 경우에 다음 조건이 충족되지 않는다.
b 와 관련하여 a is 가 a 에 대해 진술되는, 그리고 b 가 a 와 다른 대상인, 그런 대상 b 가 존재한다.
  Dagegen gilt der (III) entsprechende Satz für das Verschiedene nicht, weil das Verschiedene nur an einer der beiden Formen teilhat, die 255d4 erwähnt werden, und eben darin zeigt sich der Unterschied zwischen dem Seienden und dem Verschiedenen.
  Schwierigkeiten ergeben sich nun bei der Interpretation von (III). Welchen Gebrauch von "... ist" hat Platon im Auge, der nicht sowohl eine Ergänzung verlangt als auch voraussetzt, daß die Gegenstände, die der Ergänzung und dem Subjekt zugeordnet sind, numerisch verschieden sind?
  Dieses Problem löste sich leicht auf, wenn man den Interpretationen der Stelle folgte, nach denen hier zwischen den einstelligen und mehrstelligen Prädikaten, insbesondere aber zwischen einem vollständigen und einem unvollständigen Gebrauch von "... ist" unterschieden wird.
  하지만 (III) 은 The Different 에 부합하는 문장으로 간주되지 않는데, 255d4 에서 언급된 바 The Different 가 두 형상 중 하나의 몫만 나누어 가지고, The Being 과 The Different 사이의 구분 자체가 바로 그 곳에서 드러나기 때문이다.
  난점들은 (III) 에 대한 해석에서 발생한다. 플라톤이 염두에 둔 "... is" 용법이 무엇인가, 그것은 보어를 요청할 뿐만 아니라 보어와 주어에 할당되는 그 대상들이 수적으로 구분된다는 것을 전제하기도 하는가?
  이러한 문제들은 단항 술어와 다항 술어 사이의, 특히 "... is" 완전 용법과 불완전 용법 사이의 구분에 따라 그 부분을 해석할 때에 쉽사리 해결된다.
  Einer solchen Interpretation, die durch 255c12-13 nahegelegt wird, steht allerdings der zweite Teil der Bedingung in (I)-(III) : "und b ein von a verschiedener Gegenstand ist" im Wege. Denn (III), das nach der Standardinterpretation des Textes dem vollständigen Gebrauch von "... ist" im Sinn von "... existiert" entsprechen sollte, läßt auf Grund des zweiten Teils der Bedingung immer noch die Möglichkeit zu, daß es sich um einen unvollständigen Gebrauch von "... ist" handelt, bei dem jedoch - im Gegensatz zu dem in (II) beschriebenen Gebrauch von "... ist" - den Argumenten nicht verschiedene Gegenstände, sondern derselbe Gegenstand zugeordnet ist. 
  Wir werden also zu prüfen haben, ob der zweite Teil der Bedingung für das Argument tatsächlich irrelevant ist oder nicht. Nehmen wir einmal an, daß der zweite Teil unwesentlich ist; dann können wir (III) folgendermaßen umformulieren:
  255c12-13 을 통해 제안되는 그러한 해석은 (I) - (III) 에서 조건의 두 번째 부분이 된다.
"그리고 b 는 a 와 다른 대상이다" 라는 방식에서. 왜냐하면 (III) 은, 해당 문헌의 표준적 해석에 따라 "... is" 완전 용법이 의미상 "... exists" 에 부합할 것으로서, 조건의 두 번째 부분에 근거하여 "... is" 의 불완전 용법을 다룰 가능성을 두지만, 거기에서 - (II) 에서 묘사된 "... is" 용법과 반대로 - 상이한 대상들이 아니라 같은 대상이 그 논증에 할당되기 때문이다.
  그리하여 우리는 그 조건의 두 번째 부분이 해당 논증에 실제로 부적절한지 그렇지 않은지 검토해야 할 것이다. 우리가 일단 그 두 번째 부분이 본질적이지 않다고 가정하면, (III) 을 다음과 같은 방식으로 재구성할 수 있다.
  (III A) Wenn von einem Gegenstand a wahrheitsgemäß gesagt wird, daß er ist, dann ist in einigen Fällen folgende Bedingung nicht erfüllt:
es gibt einen Gegenstand b, derart, daß in bezug auf b von a ausgesagt wird, daß es ist.
  (III A) 대상 a 에 대해 it is 가 참으로 진술될 때, 몇몇 경우 다음과 같은 조건이 충족되지 않는다.
b 와 관련하여 a 에 대해 it is 라고 진술되는 그런 대상 b 가 있다.
-15-  Entsprechend sei (II) zu (II A) verändert.
따라서 (II) 가 (II A) 로 변환된다.
  (II A) und (III A) lassen nun zwei Interpretationen zu. Beide Interpetationen unterscheiden zwei Verwendungen von "... ist", die erste Interpretation aber läßt - im Gegensatz zur zweiten - den zwei Verwendungen von "... ist" auch zwei Bedeutungen entsprechen.
  (II A) 와 (III A) 는 이제 두 가지 해석을 허용한다. 두 해석 모두 "... is" 의 두 용법을 구분하지만, 첫 번째 해석은 - 두 번째 해석과 반대로 - "... is" 의 두 용법에 두 가지 의미를 부합시킨다.
  Nach der ersten Interpretation bezöge sich (III A) auf einen Gebrauch von "... ist" in der Bedeutung von "... existiert", (II A) aber auf den kopulativen Gebrauch von "... ist"; welche Bedeutung man beim kopulativen Gebrauch ansetzen soll, ist unklar, für unser Argument aber auch unwesentlich; nehmen wir also an, das kopulative "... ist" habe bei Platon die Bedeutung von "... hat teil an ....".
  Es läßt sich leicht zeigen, daß diese starke Version von (II A) und (III A) völlig unbefriedigend ist. Aus der Art, wie zum Beispiel 250a bis b die Verschiedenheit der Form des Seienden von den Formen der Bewegung und der Ruhe aufgezeigt wird, ergibt sich, daß für Platon im Sophistes Prädikaten mit verschiedener Bedeutung auch vershciedene Formen zugeordnet sind. In diesem Fall müßten wir also "... ist", wenn es zwei Bedeutungen hat, zwei Formen, S 1 und S 2, zuordnen. Da an unserer Stelle aber nur der Gegensatz zwischen einem Gebrauch von "... ist" und der Verwendung von "... ist verschieden" hervorgehoben wird, erhielten wir also ein Argument dafür, daß S 2 von der Form des Verschiedenen unterschieden werden muß. Dagegen ist es unserem Text zufolge die eine Form des Seienden, die an den beiden Formen, welche den zwei Arten des Gebrauchs von Prädikaten entsprechen, teilhat und von der gezeigt wird, daß sie nicht mit der Form des Verschiedenen identisch ist.
  첫 번째 해석에 따르면 (III A) 는 "... exists" 의미에서의 "... ist" 용법에 관련되는 반면, (II A) 는 "... is" 계사적 용법에 관련된다. 계사적 용법에 어떤 의미를 적용해야 할지 여부는 불분명하지만, 우리의 논증에는 본질적인 게 아니기도 하다. 따라서 우리는 플라톤에게 있어서 계사적 "... is" 가 "... shares in ..." 이란 의미를 가진다고 가정한다.
  이러한 강화판 (II A) 와 (III A) 가 완전히 불충분하다는 것은 쉽사리 드러난다. 예를 들어 250a-b 에서 형상 Being 의 형상 운동과 형상 정지와의 차이가 드러나는 그런 방식을 통해, 『소피스트』 에서 플라톤에게 술어들은 상이한 의미를 가지고 상이한 형상들에 할당되는 것으로 보인다. 이러한 경우 우리는 "... is" 가 두 의미를 지닐 때 두 형상들 Being 1 과 Being 2 를 할당해야만 한다.  허나 우리 입장에서 단지 "... is" 의 사용과 "... is different" 의 용법 사이의 대조만 강조되기에, 우리는 그로부터 다음과 같은 논증을 획득한다. 형상 Being 2 는 형상 Difference 와 구분되어야만 한다는 것이다. 그렇지만 그것은 우리의 문헌에 따르자면 Being 의 형상이고, 그것은 서술적 용법의 두 종류에 상응하는 양쪽 형상 모두에 참여하며 형상 Difference 와 동일한 것이 아니라는 점이 그로부터 밝혀진다.
  Dieser Einwand läßt sich gegen jede starke Version von (II A) und (III A) erheben. Ein spezieller Einwand aber trifft die hier diskutierte Version, nach der "... ist" einmal die Bedeutung von "... existiert" hat, dann aber die von "... hat teil an ...". Angenommen nämlich, ein Prädikat "b" käme einem Gegenstand a auf Grund der Tatsache zu, daß  a an der "b" zugeordneten Form b` teilhat, dann käme in den Fällen, auf die sich (II A) bezieht, nach dieser Interpretation "... ist" einem Gegenstand a auf Grund der Tatsache zu, daß a an der Teilhabe teilhat, was es freilich nur kann, wenn es an der Teilhabe an der Teilhabe teilhat, und das nur, wenn es an der Teilhabe an der Teilhabe an ... Teilhabe teilhat, das aber heißt, "... ist" in der Verwendung von (II A) könnte überhaupt keinem Gegenstand zukommen, und wahre Sätze mit kopulativem "... ist" wären unmöglich.
  Es bleibt also die schwache Interpretation von (II A) und (III A), wonach "... ist" sowohl unvollständig als auch - im Gegensatz zu "... ist verschieden" - vollständig gebraucht werden kann, in beiden Fällen aber die gleiche Bedeutung hat.
  (II A) 와 (III A) 의 강화된 형식 각각에 대해 이러한 반론이 제기된다. 그러나 여기에서 논의된 형태에는 특수한 반론이 적용되는 바, "... is" 가 한 번은 "... exists" 의 의미를 가짐에 따라, 다음 번에는 "... shares in ..." 라는 의미를 지닌다는 것이다. 즉, 술어 "b" 가 a 는 형상 b' 에 할당된 "b" 에 참여한다는 사실에 근거하여 대상 a 가 된다고 가정하면, 다음으로 그 경우 (II A) 와 관련하여 이러한 해석에 따라 a 가 그 참여에 참여한다는 사실로부터 "... ist" 가 대상 a 가 되고, 참여에 대한 참여에 참여할 수 있을 때, (II A) 용법 "... ist" 는 전혀 어떤 대상도 될 수 없고, 계사적 "... ist" 를 가진 참인 명제는 불가능해질 것이다.
  그러므로 (II A) 와 (III A) 의 약한 해석이 남는데, 그에 따라 "... ist" 는 불완전 뿐만 아니라 - "... is different" 와 반대로 - 완전 사용도 가능하며, 그러나 두 경우 모두에서 유사한 의미를 가진다.
-16- Solange man aber daran festhalten muß, daß "... ist" in jedem Fall die gleiche Bedeutung behält, läßt sich kein Kriterium für Vollständigkeit finden, auf Grund dessen sich der gewünschte Kontrast zwischen "... ist" und "... ist verschieden" ergäbe.
  그러나 각 경우에 "... is" 가 유사한 의미를 견지한다는 점, "... is" 와 "... is different" 사이의 요청되는 대조가 주어진다는 사실로부터 완전용법의 기준은 발견되지 않는다는 점을 여기까지 견지해야 한다.
  1. Der Kontrast kann nicht einfach darin bestehen, daß zwar "a ist" ein grammatisch korrekt gebildeter Satz ist, nicht aber "a ist verschieden", wenn denn Relationen von Platon als Eigenschaften konstruiert werden; tatsächlich wird ja auch "ἕτερον" 263d1 und "ταὐτόν" 256a7-8 absolut gebraucht.
  1. 그 대조는 이하의 내용과 전혀 쉽사리 부합할 수 없다, 플라톤에 의해 관계가 속성으로 구성될 때, 더욱이 "a is" 는 문버적으로 정확히 구축된 명제인 반면, "a is different" 는 그렇지 않다는 것과. 실제로 "ἕτερον" 263d1 과 "ταὐτόν" 256a7-8 은 완전용법으로 사용된다.
  2. Es kann auch nicht darum gehen, daß man zu jeder Verwendung von "a ist verschieden" ein b finden kann, derart daß sich "a ist verschieden" zu "a ist verschieden von b" ergänzen läßt, das gleiche aber nicht für Platon selbstverständlich ist, daß "a ist" sich immer zu "a ist b" ergänzen läßt. Denn jeder Gegenstand, den es gibt, ist schließlich irgendetwas, sonst könnte man gar nicht von "diesem Gegenstand" reden.
  2. 그 핵심은 이하가 아니다. "a is different" 의 각 용법에 대해 b 를 찾을 수 있다는, "a is different" 가 "a is different from b" 로 보완되어야 한다는, 그러나 플라톤에게 "a is" 가 언제나 "a is b" 로 보완되어야 한다는 것은 그 만큼 자명하진 않다. 존재하는 각 대상은 결국에 어떤 무언가이고, 달리 말해 "이러한 대상" 에 관하여서는 전혀 말할 수 없기 때문이다.
  3. Die meisten Aussichten scheint ein Kriterium zu haben, wonach ein Prädikat "b" dann unvollständig ist, wenn "a ist b" nicht in sich verständlich ist. Danach wäre z.B. "... größer als" unvollständig, "... rot" dagegen vollständig. Ein solches Kriterium wird in Worten, die stark an 255c12-13 erinnern (was natürlich sehr für die traditionelle Interpretation spricht), bei Diogenes Laeritus (III, 108-9; Div. Arist. Ross frg. 2) Platon zugeschrieben: τῶν ὄντων τὰ μέν ἐστι καθ᾿ ἑαυτά, τὰ δὲ πρός τι λέγεται. τὰ μὲν οὖν καθ᾿ ἑαυτὰ λεγόμενά ἐστιν ὅσα ἐν τῇ ἕρμηνείᾳ μηδενὸς προσδεῖται. ταῦτα δ᾿ ἄν εἴη οἷον ἄνθρωπος, ἵππος καὶ τἆλλα ζῷα. τούτων γὰρ οὐδὲν δι᾿ ἑρμηνείας χωρεῖ. τῶν δὲ πρός τι λεγομένων ὅσα προσδεῖταί τινος ἑρμηνείας ...". Ähnliches findet sich in einem Zitat des Platonschülers Hermodorus aus seiner Schrift über Platon bei Simplicius (in phys. 248, 2-3): "τῶν ὄντων τὰ μὲν καθ᾿ αὑτὰ εἶναι λέγει ὡς ἄνθρωπον καὶ ἵππον, τὰ δὲ πρὸς ἕτερα ..."
  3. 기준을 가질 것으로 가장 기대되는 것은, 그에 따라 술어 "b" 가 불완전 용법인, "a is b" 가 그 자체로 이해되지 않을 경우 그런 것이다. 그에 따라 예를 들어 "... larger than" 은 불완전 용법일 것이나, "... red" 는 반대로 완전 용법일 것이다. 단어들 사이에서 그런 기준이 되는 것은, 그 강력한 형태를 255c12-13 에서 상기시키고 (그것은 전통적 해석이 말하기에 매우 자연스러운 것이다), 디오게네스 라에르티오스에 따르면 플라톤은 다음과 같이 기록하였다. 있는 것들 중 일부는 그 자체로, 다른 일부는 무언가에 대해 이야기된다. 그러므로 그 자체로 이야기되는 것들은 표현상 아무것도 추가로 필요치 않는 모든 것이다. 이것들은 예를 들면 사람, 말과 여타 동물들일 것이다. 왜냐하면 이것들 중 어느것도 표현을 위해 여지를 남기는 것은 없기 때문이다. 그런데 어떤 것에 대해 이야기되는 것들의 경우 어떤 표현을 추가로 필요로하는 모든 것들이다 ...". 심플리키우스에 의한  플라톤학파 헤르모도로스의 플라톤에 대한 저술로부터의 인용에서도 비슷한 것이 발견된다. "있는 것들 중 일부는 그 자체로 있는 것이라 이야기되는데 사람과 말 같은 것이고, 다른 일부는 다른 것들에 대해 ...".
  
  Überhaupt ist dieses Kriterium in der antiken Philosophie weit verbreitet; man vergleiche etwa Ar. Cat. 8a35-b19, Top. 142a28-30; Sext. Emp. P. H. I, 136; Adv. M. VIII, 453, X, 263.
  Legen wir dieses Kriterium zugrunde, dann verhält sich "... ist" bisweilen wie "... rot", bisweilen aber wie "... größer als ...". Wenn aber die Bedeutung von "... ist" in "a ist" und in "a ist b" die gleiche sein muß, dann kann nicht "a ist" bisweilen verständlich sein, bisweilen aber nicht.
  (II A) und (III A) scheinen also nicht auszureichen, um die Verschiedenheit der Form des Seienden von der Form des Verschiedenen aufzuzeigen; folglich wird man bei der Interpretation des Absatzes -17- anstelle von (II A) und (III A) zunächst von (II) und (III) auszugehen haben. Das Scheitern von (II A) und (III A) legt überdies nahe, daß der zweite Teil der Bedingung nicht nur nicht gestrichen werden darf, sondern für das Argument ganz wesentlich ist. Eine nachträgliche Betrachtung des Textes zeigt denn auch, daß der zweite Teil der Bedingung betont wird:
  이러한 기준은 고대 철학에서 일반적으로 널리 퍼져 있었다. 아리스토텔레스 『범주론』, 『토피카』 등과 비교하라.
  이런 기준을 근거로 "... is" 가 때로는 "... red" 처럼 또 때로는 "... larger than ..." 처럼 사용되곤 한다고 말한다. 그러나 "a is" 와 "a is b" 에서 "... is"의 의미가 유사해야만 할 경우, "a is" 는 때로 이해될 수 없는 반면 때로는 그렇지 않다.
  (II A) 와 (III A) 는 그러므로 Being 의 형상과 Difference 의 형상 사이의 차이를 밝히기엔 충분치 못한 것으로 보인다. 그래서 그 문단의 해석에 의해 (II A) 와 (III A) 대신 (II) 와 (III) 의 처음 형태를 결론으로 가질 것이다. (II A) 와 (III A) 의 실패는 다음을 추가로 시사한다. 그 조건의 두 번째 부분이 삭제되지 않을 뿐만 아니라, 그 논증에 대해 전적으로 본질적이라는 것이다. 해당 문헌에 대한 추가적 고찰은 또한 조건의 두 번째 부분이 강조된다는 점을 시사한다.
  
in 255c 13 "πρὸς ἄλλα"
in     d   1 "πρὸς ἕτερον"
in     d 5-6 "οὐ πρὸς ἕτερον"
in     d   7 "ἑτέρου"

  Man kann dagegen einwenden, daß man den Gebrauch von "πρὸς ἄλλα" und "πρὸς ἕτερον" im Gegensatz zu "πρός τι" nicht überwerten darf. Denn nach akademischen (Sext. Emp. Adv. M. VIII, 453-454; vgl. X, 265) und aristotelischen Definitionen (Cat. 6a36; Met. 1021a26) sind πρός τι-Prädikate eben die, die in bezug auf etwas anderes ausgesagt werden. In dem bereits erwähnten Hermodoruszitat (Simpl. in phys. 248, 2ff.) sind die πρός τι-Prädikate sogar eine Unterklasse der πρὸς ἕτερα-Prädikate. Weiter werden in demselben Metaphysikkapitel, in dem Aristoteles die obige Bestimmung von πρός τι-Prädikaten gibt, "... ist dasselbe wie ..." und "... ist gleich ..." als Beispiele für πρός τι-Prädikate angeführt (Met. 1021a9-10). Es scheint also fraglich zu sein, ob man eine solche Betonung auf das "ἕτερον" legen darf.
  누군가는 사람들이 "πρός τι" 에 대비하여 "πρὸς ἄλλα" 와 "πρὸς ἕτερον" 의 사용을 더 중시하지 않는다고 반박할 수 있다. 왜냐하면 아카데미아학파와 아리스토텔레스주의의 정의에 따를 경우 πρός τι 서술은 어떤 다른 것에 관련하여 진술되기 때문이다. 이미 언급된 헤르모도로스 인용에서 πρός τι 서술은 πρὸς ἕτερα 서술의 하위분류이기까지 하다. 아리스토텔레스가 πρός τι 서술의 상기 규정을 제시하는 『형이상학』에서는 더욱 확장되어, πρός τι 서술의 예시로 "... is itself like ..." 와 "... is like ..." 가 제시된다. 그러므로 "ἕτερον" 에 관한 그런 강조를 말하는지는 의심스러워 보인다.
  Überlegt man sich nun, wie bei einer solchen Bestimmung von πρός τι-Prädikaten "... ist dasselbe wie ..." als πρός τι-Prädikat aufgefaßt werden kann, dann kann sich "in Bezug auf etwas anderes" in der Definition dieser Prädikate nicht auf die numerische Verschiedenheit der Gegenstände beziehen, denen die Argumentsausdrücke zugeordnet sind, sondern nur auf eine - wie auch immer näher bestimmte - Verschiedenheit der Argumentsausdrücke selbst. So wird ja auch "... ist dasselbe wie ..." sinnvoll nur dann verwandt, wenn die Argumentsausdrücke verschiedene sind, "a ist dasselbe wie a" dagegen ist ein Grenzfall ohne Verwendung. πρός τι- und πρὸς ἕτερα-Prädikate können also überhaupt nur zusammenfallen, wenn man bei der Klassifizierung der Prädikate nicht von der numerischen Verschiedenheit bzw. Identität der Gegenstände ausgeht, die den Argumenten zugeordnet sind.
  이제 πρός τι 서술에 대한 그러한 규정을 통해  "... is itself like ..." 가 어떻게 πρός τι 술어로 이해될 수 있는지 고려하면, "어떤 다른 것과 관련하여" 라는 말은 이러한 술어의 정의상, Argumentsausdrücke(변항표현들)에 해당하는 그 대상들의 수적 구분과 관련될 수 없으며, 오히려 단지 - 어쨌든 더 엄밀하게 규정된 - 그 Argumentsausdrücke의 차이 자체와 관련될 수 있다. 그래서 "... is itself like ..." 는 다시, 그 Argumentsausdrücke이 상이할 경우 유의미하게 사용되고, 반대로 "a is itself like a" 는 용례 없는 극단적 사례이다. πρός τι- 그리고 πρὸς ἕτερα- 술어는, 술어들의 분류를 Argumenten 으로 이해되는 대상들의 수적 차이 혹은 동일성으로 가정하지 않을 때, 일관되게 이해할 수 있다.
  Genau das aber tut Platon in unserem Absatz, wie aus der zweiten Formulierung des Merkmals, durch das sich das Vershciedene vom Seienden unterscheidet, deutlich wird. Es ist also unberechtigt, wenn man hier "πρὸς ἕτερον" einfach durch "πρός τι" ersetzt.
  Da es sich bei (III A) um eine Spezialisierung von (III) handelt, können wir nach der Ausschaltung von (III A) versuchen, (III) entsprechend zu verschärfen. Während (III) nämlich behauptet, daß entweder der erste Teil oder der zweite Teil der Bedingung nicht erfüllt ist - 18 - oder beide Teile nicht erfüllt sind, behauptet (III A), daß der erste Teil der Bedingung nicht erfüllt ist. Nun haben wir gesehen, daß Platon - Jedenfalls an dieser Stelle - nicht einen Gebrauch von "... ist" im Auge hat, der den ersten Teil der Bedingung nicht erfüllt, folglich erst recht nicht einen Gebrauch, der beide Teile der Bedingung nicht erfüllt. So bleibt die dritte Möglichkeit, daß (III) sich auf einen Gebrauch bezieht, der den zweiten Teil der Bedingung nicht erfüllt, sehr wohl aber den ersten. (III) läßt sich also wie folgt verschärfen:
  (III`) Wenn von einem Gegenstand a wahrheitsgemäß gesagt wird, daß er ist, dann ist in einigen Fällen folgende Bedingung erfüllt : es gibt einen Gegenstand b, derart daß in bezug auf b von a ausgesagt wird, daß a ist, und a ist nicht ein von b verschiedener Gegenstand.
  Man vergleiche damit die entsprechende Formulierung für das Verschiedene in 255d5 :
  wenn das Verschiedene so wie das Seiende an beiden Formen teilhätte,
  ἦν ἂν ποτέ τι καὶ τῶν ἑτέρων ἕτερον οὐ πρὸς ἕτερον.
  그러나 물론 플라톤은 우리가 다루는 장에서, Difference 를 Being 과 구분하는 기준의 두 번째 공식화를 통해 그 일을 할 것이다. 그러므로 여기에서 "πρὸς ἕτερον" 를 간단히 "πρός τι" 를 통해 대체할 경우 정당화되기 어렵다.
  (III) 을 (III A) 로 특수화하는 일이 문제이기에, (III A) 에 대한 분할에 따라 (III) 을 유비적으로 강조하는 일을 시도할 수 있다. 말하자면 (III) 은 그 조건의 첫 부분이나 두 번째 부분을 충족하지 못하거나 두 부분 모두 충족하지 못함을 주장하는 반면, (III A) 는 그 조건의 첫 번째 부분을 충족하지 못함을 주장한다. 이제 우리는, 플라톤이 - 어쨌든 이 장에서 - 그 조건의 첫 부분을 충족하지 않는 "... is" 용법을 염두에 두지 않았다는 것을, 따라서 무엇보다도 그 조건의 두 부분 모두 충족하지 않는 용법을 염두에 두지 않았다는 것을 보았다. 그리하여 남은 세 번째 가능성은, (III) 이 조건의 두 번째 부분을 충족하지 않지만 첫 부분은 매우 잘 충족하는 용법에 관련된다는 것이다. (III) 은 따라서 다음과 같이 강조된다:
  (III') 대상 a 에 대하여 it is 라는 것이 참인 것으로 진술될 때, 몇몇 경우 다음의 조건을 충족한다: a 에 대한 b 에 관련하여 a is 라고 이야기되는, 그리고 a 가 b 와 다른 대상이 아닌 그런 대상 b 가 존재한다.
  이를 그에 상응하는 Difference 에 대한 255d5 에서의 정식화와 비교해 보자:
  Difference 가 마치 Being 처럼 두 형상 모두의 몫을 나누어 가질 경우,
  다른 것들 중에서도 어떤 다른 것은 다른 것에 대한 것이 아닐 것이다.
  Wenn man nun an den relevanten Stellen für "ἕτερον" "ὄν" einsetzt und den Irrealis zurücknimmt (denn das Seiende hat an beiden Formen teil), dann erhält man genau (III') : ἔστι τι τῶν ὄντων ὄν οὐ πρὸς ἕτερον.
  Diese beiden Formen, denen die Verwendung von "... ist" in (II) und (III') entspricht, tauchen übrigens im Sophistes keineswegs zum erstenmal bei Platon auf. Im Charmides nämlich heißt es (169a1-5) :
"μεγάλου δή τινος, ὦ φίλε, ἀνδρὸς δεῖ, ὅστις τοῦτο κατὰ πάντων ἱκανῶς διαιρήσεται, πότερον οὐδὲν τῶν ὄντων τὴν αὑτοῦ δύναμιν αὐτὸ πρὸς ἑαυτὸ πέφυκεν ἔχειν, ἀλλὰ πρὸς ἄλλο, ἢ τὰ μέν τὰ δ᾿ οὔ."
  이제 "ἕτερον" 에 대한 관련 장들에서 "ὄν" 을 도입하고 반사실 서법을 제거하면 (Being 은 양쪽 형상 모두에 참여하니까), 확실히 (III') 를 얻는다: being들 중 어떤 being은 다른 것에 대한 것이다.
  (II) 와 (III') 에서 "... is" 용법에 부합하는 이러한 양쪽 형상들은 플라톤에 의해 『소피스트』 에서 처음으로 등장한다. 『카르미데스』 에서는 그것이 이렇게 불린다(169a1-5): 
"친구, 모든 것들에 대해, being 들 중 어떤 것도 본래부터 자기 자신에 대한 것일 능력은 없고 다른 것에 대한 것인지, 아니면 어떤 것들은 그렇고 다른 것들은 그렇지 않은지 충분히 분할할 누구든 그는 무언가 대단할 사람이어야 하네."
  Daß Platon sich für die zweite Möglichkeit entschieden hat, zeigt eine Stelle wie Legg.894d2, wo von der Bewegung die Rede ist, die sich selbst bewegen kann, d.h. von einer Bewegung, die das, was sie ist, nämlich eine Bewegung, in bezug auf sich selbst ist. Bewegung gehört also wie das Seiende zu den Formen, die an beiden Formen teilhaben, von denen 255d4 die Rede ist : sie können von einem Gegenstand a in bezug auf a, aber auch in bezug auf einen Gegenstand b, der von a verschieden ist, ausgesagt werden. Identität dagegen wird von einem Gegenstand a immer in bezug auf a ausgesagt, hat also genau wie das Verschiedene nur an einer der beiden Formen teil.
  플라톤이 두 번째 가능성을 선택했다는 것은, 『법률』 894d2 와 같은 장에서 보여주는 바이다. 거기에서 운동에 대해서 이야기되는데, 그것이 그 자체로 운동할 수 있다고, 즉, 운동에 대하여, 그것이 그것인 바 다시 말해 운동인 것은 그 자신과 관련하여 그러하다는 것이다. 그러므로 운동은 Being 처럼 두 형상들 모두에 참여하는 형상들에 속하며, 이에 대해 255d4 에서 논의된다: 대상 a 에 대하여 a 와 관련하여서도 또 a 와 다른 대상 b 와 관련하여서도 그것들이 진술될 수 있다. 반대로 동일성은 대상 a 에 대해 언제나 a 와 관련하여서 진술되고, 그러므로 Difference 처럼 두 형상들 중 한쪽에만 참여한다.
  Wir haben bisher von dem Absatz, den wir interpretieren wollen, nur 255d1-7 berücksichtigt. Für dieses Stück haben wir eine befriedigende Interpretation gefunden, wenn wir annehmen, daß Platon hier zwei Verwendungen von "... ist" unterscheidet, die durch (II) und (III`) beschireben werden. (II) und (III`) fänden ihre Entsprechung in zwei Sätzen, die sich zu (II) und (III`) genauso verhalten, wie (2.) zu (1.) auf Seite 11: (II B) Seiendes kann das, was es ist, nämlich seiende, in bezug auf sich selbst sein.
  255d1-7 에 대해, 플라톤이 여기에서 (II) 와 (III') 를 통해 묘사되는 "... is" 두 번째 용법을 분간해낸다는 것을 받아들인다면 만족스러운 해석을 발견한다. (II) 와 (III') 는 11쪽 2. 가 1. 에 대응하듯 (II) 와 (III') 를 바로 그와 같이 취급하는 두 명제들에서 대응물을 발견한다: (II B) Being 은 그 자신과의 관계에서 그것인 바의 것, 즉 being일 수 있다.
- 19 - (III` B) Seiendes kann das, was es ist, nämlich seiend, in bezug auf etwas von ihm numerisch Verschiedenes sein.
  Das Verschiedene dagegen ist nach 255d6-7 das, was es ist, nämlich verschieden, immer in bezug auf etwas anderes.
  Damit wäre also eine Interpretation gefunden, die zwar 255d1-7 gerecht wird, aber unverträglich mit der traditionellen Interpretation des ganzen Abschnittes ist, die von 255c12-13 ausgeht, sich für 255d1-7 aber bei genauerer Betrachtung als unzureichend erwiesen hat.
  (III' B) Being 은 그것과 수적으로 다른 어떤 것과 관련하여 그것인 바, 즉 being일 수 있다. 반대로 Difference 는 255d6-7 에 따라 언제나 다른 어떤 것과 관련하여 그것인 바, 즉 다를(-른 것일) 수 있다. 
  그러므로 이로써 한 가지 해석이 발견된다. 그것은 더욱이 255d1-7 을 충족하지만, 그 전체 구절의 전통적 해석과는 맞지 않는다. 전통적 해석은 255c12-13 에서 도출되지만 255d1-7 에 대해서는 더 면밀한 고찰을 통해 부적절한 것으로 밝혀진 것이다.
  Es wird jetzt also zu prüfen sein, ob sich 255c12-13 mit unserer Interpretation von 255d1-7 verträgt.
  Nach den zahlreichen Übersetzungsmöglichkeiten und den vielen verschiedenen Übersetzungen zu urteilen, muß 255c12-13 wohl der vieldeutigste Satz im ganzen Dialog sein.
  Völlig eindeutig ist wirklich zunächst auch nur das Unwichtigste, die Übersetzung von "ἀλλ᾿ οἶμαί σε συγχωρεῖν".
  이제 검토되어야 할 것은, 255c12-13 이 255d1-7 에 대한 우리의 해석과 조화되는지 여부이다.
  판단할 여러 해석 가능성들과 많은 상이한 해석들에 따르면, 255c12-13 은 아마도 대화편 전체에서 가장 모호한 문장이어야만 한다. 
  "ἀλλ᾿ οἶμαί σε συγχωρεῖν" 에 대한 해석은 명백한데다 중요치도 않다.
  Als einigermaßen sicher können darüber hinaus folgende Punkte gelten :
  1. "τὰ μὲν ... τὰ δὲ ..." setzt irgendeine Klasse A voraus, die zwei elementfremde Unterklassen A1 und A2 hat, derart, daß jedes Element von A zwar Element von A1 oder A2 sein muß, aber nicht zugleich Element von A1 und A2 sein kann. Diese Tatsache ist für die Interpretation der Ausdrücke "πρὸς ἄλλα" und "αὐτὰ καθ᾿ αὑτά" wichtig, mit Hilfe derer A1 und A2 bestimmt werden. Denn sie müssen sich natürlich so entsprechen, daß wir tatsächlich die geforderte vollständige Disjunktion erhalten. So wird auch "τὰ μὲν ... τὰ δὲ ..." zwar gewöhnlich nicht scharf als vollständige Disjunktion übersetzt, dafür aber versucht man, durch die Übersetzung von "πρὸς ἄλλα" und "αὐτὰ καθ᾿ αὑτά" eine solche Disjunktion wiederzugeben. Am deutlichsten wird das bei Moravcsik (B.M.S, S. 54), der übersetzt : "... some are relational, and some non-relational". Die gleiche Funktion erfüllen bei den meisten Kommentaren die Ausdrücke "absolut" und "relativ".
   '1.' kann also als einigermaßen gesichert und allgemein akzeptiert gelten. Das Problem ist nur, um was für Mengen es sich bei A, A1 und A2 handelt.
  이하의 지점들이 어느 정도 더 확실한 것으로서 추가로 받아들여질 수 있다:
  1. "τὰ μὲν ... τὰ δὲ ..." 는 어떤 분류 A 를 상정한다. 이것은 분기하는 하위 분류 A1 과 A2 를 가진다. A의 각 원소는 A1 이나 A2 의 원소여야만 하지만, A1 과 A2 에 대해 동시에 원소일 수는 없는 그런 것이다. 이러한 사실은 "πρὸς ἄλλα" 와 "αὐτὰ καθ᾿ αὑτά" 에 대한 해석에 결정적인 역할을 하는데, 그 해석의 도움으로 A1 와 A2 가 규정된다. 왜냐하면 그것들이 우리가 실제로 요청되는 완전한 선언지를 얻는다는 사실에 자연스럽게 부합해야만 하기 때문이다. 그래서 또한 "τὰ μὲν ... τὰ δὲ ..." 도 물론 통상적으로는 완전한 선언지로 해석되지 않지만, "πρὸς ἄλλα" 와 "αὐτὰ καθ᾿ αὑτά" 에 대한 해석을 통해 그런 선언지를 그에 대해 재부여하고자 시도한다. Moravcsik (B.M.S, S. 54) 에 의한 해석으로 가장 분명해진다: "... 어떤 것들은 상대적이고, 어떤 것들은 비-상대적이다". 대다수 주석가들에 의한 "절대" 와 "상대" 라는 표현들도 유사한 기능을 충족시킨다.
  '1.' 은 그러므로 상당히 확실하고 일반적으로 수용되는 것으로 간주된다. 단지 문제는, AA1 와 A2 가 무리에 무엇을 포함하는가 하는 문제이다.
  2. Wenn sich nicht wichtige Gründe dagegen anführen lassen, daß "πρὸς ἄλλα" in 255c13 dem, "πρὸς ἕτερον" in 255d1 entspricht, dann muß "ἄλλα" in "πρὸς ἄλλα" strikt verstanden werden. (2) widerspricht der traditionellen Interpretation, darf aber auf Grund der Tatsache, daß sich die gegenteilige Annahme bei der Interpretation von 255d1-7 als unzulänglich erwiesen hat, ebenfalls als gesichert gelten.
  2. 255c13에서 "πρὸς ἄλλα" 가 255d1 에서 "πρὸς ἕτερον" 와 같다는 것을 결정적으로 반박하지 못할 경우, "πρὸς ἄλλα" 에서 "ἄλλα" 는 제한적으로 이해되어야만 한다. '2.' 는 전통적 해석에 반대하지만, 아마도 255d1-7 에 대한 해석에 의해 그 반대 가정이 불충분한 것으로 밝혀졌다는 사실을 근거로, 더 확실한 것으로 간주된다.
  3. In 255c12-13 ist davon die Rede, daß etwas von irgend etwas ausgesagt wird ("λέγεσθαι" in 255c13); es müssen folgende Möglichkeiten erwogen werden :
- 20 - (A) "τῶν ὄντων τὰ μὲν ... τὰ δὲ ..." bezieht sich auf das, was ausgesagt wird.
(B) "τὰ μὲν ... τὰ δὲ ..." bezieht sich auf das, was ausgesagt wird, "τῶν ὄντων" auf das, wovon es ausgesagt wird.
(C) "τῶν ὄντων τὰ μὲν ... τὰ δὲ ..." bezieht sich auf das, wovon etwas ausgesagt wird.
  3. 255c12-13 에서, 어떤 것은 또 어떤 것에 대해서 진술된다(255c13 "λέγεσθαι")는 점이 논의된다; 이하의 가능성들이 고려되어야만 한다.
  (A) "τῶν ὄντων τὰ μὲν ... τὰ δὲ ..." 는 진술되는 바의 것<술어>에 관련한다.
  (B) "τὰ μὲν ... τὰ δὲ ..." 는 진술되는 바의 것<술어>에, "τῶν ὄντων" 은 저것이 그에 대해 진술되는 바로 그것<주어>에 관련한다.
  (C) "τῶν ὄντων τὰ μὲν ... τὰ δὲ ..." 는 어떤 것이 그에 대해 진술되는 바로 그것<주어>에 관련한다.
   (A) Nehmen wir also zunächst an, "τῶν ὄντων τὰ μὲν ... τὰ δὲ ..." beziehe sich auf das, was ausgesagt wird. 255c12-13 besagt dann etwas über die Menge der möglichen Prädikate (eigentlich: der Formen, die den möglichen Prädikaten zugeordnet sind), nämlich daß sie in zwei Klassen zerfallen:
        1. die Prädikate, die αὐτὰ καθ᾿ αὑτά ausgesagt werden, und
        2. die Prädikate, die πρὸς ἄλλα ausgesagt werden
  (A) 그러므로 우선 "τῶν ὄντων τὰ μὲν ... τὰ δὲ ..." 가 진술되는 바의 것에 관련한다고 가정하자. 255c12-13 은 가능한 술어들의 무리 (실질적으로: 형상들, 가능한 술어들을 구성하는) 에 대해 무언가를, 즉 두 부류로 분류된다는 것을 말한다:
        1. αὐτὰ καθ᾿ αὑτά 진술되는 술어와
        2. πρὸς ἄλλα 진술되는 술어로.
  In diesem Fall gibt es zwei Möglichkeiten, "πρὸς ἄλλα" und entsprechend "αὐτὰ καθ᾿ αὑτά". Entweder sind mit "ἄλλα" in "πρὸς ἄλλα" die Gegenstände gemeint, von denen etwas ausgesagt wird, was verschieden von diesen Gegenständen ist, oder aber mit "ἄλλα" sind die Gegenstände gemeint, mit Hinsicht auf die etwas von Gegenständen ausgesagt wird, die verschieden von den ersten Gegenständen sind.
  이 경우 두 가지 가능성이 있다. "πρὸς ἄλλα" 와 그에 비례하여 "αὐτὰ καθ᾿ αὑτά". "πρὸς ἄλλα" 에서 "ἄλλα" 는 그에 대해 무언가 그와 다른 것이 진술되는 그런 대상들을 의미하거나, 아니면 "ἄλλα" 가 대상들을 의미하는데, 그 대상들과 관련해서 이 첫 번째 대상들과 다른 대상들에 대해 무언가가 진술된다.
  Untersuchen wir zuerst die erste Möglichkeit. Wir haben demnach zwei Klassen von Gegenständen, die möglichen Prädikaten zugeordnet sind: solche, die immer von etwas von ihnen Verschiedenem ausgesagt werden (man könnte auf Grund von 255e4-6 meinen, daß z.B. die Form des Verschiedenen in diese Klasse gehöre), und solche, die von sich selbst ausgesagt werden.
  우선 첫 번째 가능성을 탐구하자. 그에 따라 가능한 술어들을 구성하는 대상들의 두 부류를 가진다. 어떤 것에 대해 언제나 그와 다른 것이 진술되는 대상들 (255e4-6 을 근거로 예를 들어 Difference 의 형상이 이 부류에 속한다고 주장할 수 있다), 그리고 그 자체에 대해 진술되는 대상들.
  Eine solche Interpretation hätte allerdings den Nachteil, daß sich das Verschiedene in der Hinsicht, in der es hier immer von etwas von ihm Verschiedenen ausgesagt wird, für Platon in nichts vom Seienden unterscheidet.
  Von Mure und von Arangio-Ruiz ist allerdings eine Variante dieser Interpretation entwickelt worden, die zunächst etwas plausibler klingt.
  그런 해석은 무엇보다도 Difference 가 여기에서 언제나 그와 다른 무언가에 대해 진술되는 그런 측면에서 Diffrence 가 플라톤에게 Being 과 아무런 차이가 없다는 단점을 지닌다. 
  Mure 와 Arangio-Ruiz 에게서 이러한 해석의 다양한 버전들이 전개되고, 그것들은 일견 그럴 듯해 보인다.
  Wie bereits durch "τῶν ὄντων τὰ μὲν ... τὰ δὲ ..." nahegelegt sein könnte, werden nach ihrer Interpretation hier zwei Klassen von Gegenständen unterschieden, die sich auch je nach Zugehörigkeit zu einer der beiden Klassen ihrem Sein nach unterscheiden. Schönheit, zum Beispiel, gibt es nur in bezug auf schöne Gegenstände, das Schöne ist ἕτερόν τι ὄν schön, und so wird Schönheit immer mit Bezug auf etwas von ihr Verschiedenes ausgesagt. Menschen dagegen gibt es an und für sich, weil der Mensch αὐτὸ καθ᾿ αὑτό Mensch ist. Damit wären wir also fast bei Aristoteles angekommen, und so sagt denn auch Mure (Aristotle, S. 180) : "Plato`s distinction of selfsubsistent from dependent - 21 - being is possibly the source of Aristotle`s conception of substance and accident."
  이미 "τῶν ὄντων τὰ μὲν ... τὰ δὲ ..." 를 통해 제안될 수 있었듯, 여기에서 그 해석에 따라 대상들의 두 부류들이 구분되는데, 또한 양쪽 부류 중 한 쪽에의 소속에 따라서 그 대상들의 Being 이 그에 따라 구분된다. 예를 들어 아름다움은 바로 아름다운 대상들에 관련하여 존재하고, 아름다운 것은 어떤 다른 아름다운 것이며, 그렇게 언제나 아름다움은 그것과 다른 무언가에 대한 관련으로써 진술된다. 반대로 인간은 그 자체에 대해 그 자체로 존재하는데, 왜냐하면 인간은 그 자체로 인간이기 때문이다. 이런 이유로 따라서 거의 아리스토텔레스에게 당도하게 되었고, Mure 또한 그래서 이렇게 말한다 ((Aristotle, 180쪽): "플라톤의 자립적 being 과 의존적 being 사이의 구분은 아리스토텔레스의 실체와 부수라는 개념의 원천일 수 있다."
  Tatsächlich wird eine solche Einteilung Platon bereits von Eudemus (ap. Simpl. in phys. 99, 25ff.) und den Divisiones Aristoteleae (Diog. L. III, 108-109) zugeschrieben.
  Jede Interpretation dieser Art hat alle Wahrscheinlichkeit gegen sich, da sie die Aufgabe von Platonischen Formen zumindest für Akzidentien, wenn nicht die Aufgabe von Formen überhaupt voraussetzt (vgl. allerdings: Ar. Met. A 1070a13ff. und Procl. in Parm. I, 888, 36ff.). Aber sie leistet auch nicht das, was sie leisten soll; sie zeigt nämlich nicht den Unterschied zwischen dem Seienden und dem Verschiedenen. Das Argument müßte etwa so konstruiert werden:
  Alles, was verschieden ist, ist verschieden in bezug auf etwas von ihm Verschiedenes, nämlich die Verschiedenheit (255d6-7); oder umgekehrt: die Verschiedenheit wird immer in bezug auf etwas von ihr Verschiedenes ausgesagt (255d1).
  Dagegen ist nicht alles, was ist, seiend in bezug auf etwas von ihm Verschiedenes. Denn Menschen gibt es, nicht weil es etwas vom Menschen Verschiedenes gibt, das über seine eigene Natur hinaus noch die Eigenschaft hat, Mensch zu sein, sondern weil es Dinge gibt, die Menschen sind, und nichts Mensch ist, was nicht auf Grund seiner eigenen Natur Mensch ist.
  Diese Konstruktion hat den Fehler, daß sich "Verschiedenes" in "in bezug auf etwas von ihm Verschiedenes" im Fall der Verschiedenheit auf die Form des Verschiedenen, im Fall des Seienden aber nicht auf die Form des Seienden, sondern auf die Dinge, die den Argumenten von "... ist ..." zugeordnet sind, bezieht. Bezieht man aber, "Verschiedenes" im Fall des Seienden genauso wie beim Verschiedenen, so unterscheidet sich die Form des Seienden wieder in nichts von der Form des Verschiedenen.
  Da sich diese Interpretation nun sowieso nicht empfiehlt, wird man auch in 255d7 "ἑτέρου" statt "πρὸς ἕτερον" beibehalten. Das aber zwingt uns dazu, "πρὸς ἕτερον" in 255d5-6 und in d1 wie "ἑτέρου" in 255d7 zu verstehen; dann aber müßte es besondere Gründe geben, "πρὸς ἄλλα" in 255c13 nicht so aufzufassen. Damit wäre auch der Ausgangspunkt der Interpretation, daß sich "ἄλλα" nicht auf die Ergänzungen, sondern auf die Subjekte von Prädikaten bezieht, hinfällig.
  실제로 플라톤이 그러한 구분을 했다는 것은 이미 아리스토텔레스의 『에우데모스』 (ap. Simpl. in phys. 99, 25ff.) 와 『분할』  (Diog. L. III, 108-109) 에 기록되어 있다. 
  이런 방식의 해석 각각은 저마다 다른 설득력을 지닌다. 형상들 일반의 기능을 요청하지 않는다면, 플라톤적 형상들의 기능을 속성들에게 요청하기 때문이다(그러나 다음을 참조하라: Ar. Met. A 1070a13ff. und Procl. in Parm. I, 888, 36ff.). 하지만 그 해석들은 성취해야 할 것을 성취하지 못한다; 즉 the Being 과 the Different 사이의 구분을 보여주지 못한다. 그 논증은 이하와 같은 어떤 것으로 구성되어야만 한다:
  다른 모든 것은 그것과 다른 것인 무언가와 관련하여 다름이다(255d6-7); 혹은 역으로: 다름은 언제나 그것과 다른 것인 어떤 것에 관련하여 진술된다(255d1).
  반대로 있는 모든 것이 그것과 다른 것인 어떤 것에 관련하여 being 이지는 않다. 인간은, 인간과 다른 것인, 인간이기 위해 그 고유한 본성을 제외한 특성을 지니는 무언가가 존재하기 때문에 존재하는 것이 아니라, 인간인 사물들이 존재하기 때문에, 그리고 그 고유한 본성을 토대로 인간이지 않은 것은 아무것도 인간이지 않기 때문에 존재하기 때문이다.
  이러한 구조는, "그것과 다른 것인 무언가와 관련하여" 에서 "다른 것" 이 다름의 경우에는 다른 것이라는 형상에 관련하지만, Being 의 경우에는 Being 의 형상에 관련하지 않고, 오히려 "... is ..." 의 변항들에 해당하는 사물들에 관련한다는 오류를 지닌다. 그러나 관련한다면, Being 의 경우에서 "다른 것" 이 다른 것의 경우에서와 마찬가지이고, 그럼 Being 의 형상은 다시 다른 것이란 형상과 아무런 차이도 없다.
  이런 해석이 어쨌든 바람직하지 않기에, 다시 255d7 에서 "πρὸς ἕτερον" 대신 "ἑτέρου" 가 견지된다. 하지만 그 일은 255d5-6 과 d1 에서의 "πρὸς ἕτερον" 을 255d7 에서의 "ἑτέρου" 처럼 이해할 것을 강요한다; 허나 그러면 255c13 에서의 "πρὸς ἄλλα" 를 그렇게 이해하지 않을 특별한 이유들이 존재해야만 한다. 그 점에서 다시 "ἄλλα" 가 보어가 아니라 술어에 대한 주어와 관련한다는 그 해석의 출발점은 부적절하게 될 것이다.
- 22 - So bleibt also die zweite Möglichketi, daß mit "ἄλλα" die Gegenstände gemeint sind, mit Hinsicht auf welche Prädikate von Gegenständen ausgesagt werden, die verschieden von den ersten Gegenständen sind.
  Nimmt man nun "πρὸς ἄλλα" nicht strikt, dann erhalten wir eine verbreitet Interpretation der Stelle (vertreten u.a. von : Wilamowitz, Platon I, S. 568, Shorez, Cl.Ph. 1930, S. 80, Cornford, P T K, S. 282, Ross. P T I, S. 114, Cherniss, A C P A, S. 283 n 191, Owen, J H S, 1957, S. 107 n 25, Xenakis, Phronesis IV, 1959, S. 33, Lacez C Q NS IX, 1959, S. 49 n 1), wonach hier absolute von relativen Prädikaten unterschieden werden.
  그러면 두 번째 가능성이 남는다. "ἄλλα" 는 대상들을 의미하고, 어떤 술어에 관련한 측면에서 대상들에 대해 진술되고, 그 대상들은 첫 번째 대상들과 다르다.
  이제 "πρὸς ἄλλα" 를 제한적으로 취하지 말자. 그러면  해당 장에 대한 잘 알려진 해석을 얻는다(이하의 사람들을 포함한 다수가 표